TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÇEVRE GÖREVLİSİ DEĞİL, ÇEVRE MÜHENDİSİYİZ!
İlk defa 2006 yılında Çevre Kanunu‘na eklenen ve 2009 yılında Çevre Denetimi Yönetmeliği‘nde yapılan değişiklik ile fiili olarak hayatımıza giren "Çevre Görevlisi" kavramı ile; Çevre Mühendisliği mesleki uzmanlık alanımız 3-5 günlük eğitimlerle alınan bir belge ile diğer meslek gruplarına açılmış, 4 yıllık eğitimimiz ve diplomalarımız itibarsızlaştırılmıştır. Çevre Mühendisliği uzmanlık alanımız, işletmelerin çevre mevzuatına uygunluk süreçlerini yönetmek ve değerlendirmek ile "Görevli" tanımı içerisine sıkıştırılmış; hatta 4 yıllık mesleki eğitimimiz yok sayılarak Çevre Mühendisleri de yüksek bedellerle verilen eğitim ve sınavlara katılmak zorunda bırakılmıştır.

Ticari bir rant haline gelen "Çevre Görevlisi" tanımı ve eğitimlerine olan itirazlarımız, hukuki ve eylemsel mücadelemiz de 2009 yılından beri devam etmektedir. Bu süreçte, Çevre Kanunu‘nda yer alan "Çevre Görevlisi" tanımının içeriğine "Çevre Mühendisi" eklenmiş ve değişiklik 10.12.2018 tarihli Resmî Gazete‘de yayımlanarak yasalaşmıştır. Yapılan değişikliğin yansıtıldığı "Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" ise 30.07.2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

"Çevre Mühendisi" kavramının Kanun‘da yer alması bir kazanım olarak görünmekle birlikte; diğer meslek disiplinlerine de açık olan "Çevre Görevlisi" tanımının devam ettiği, "Çevre Mühendisi" kavramının ise bu tanım içerisinde yer aldığı, Çevre Mühendisliği hizmetinin diploma dışında bir "yeterlik belgesi"ne bağlandığı, Kanun değişikliğinin bir başarı hikayesi olarak algılanmaması gerektiği, "Çevre Görevlisi" ifadesi mevzuatta bulunduğu sürece diğer meslek gruplarına hak iddia etme olanağı sağladığı ve meslek alanımızın gasp edildiği gerçekleri ortada durmaktadır. "Çevre Görevlisi" kavramının Çevre Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuattan tamamen kaldırılarak sadece "Çevre Mühendisi" olarak düzenlenmesine kadar mücadelemizin devam edeceği, Odamız tarafından Odamız örgütlülüğü içinde ve dışında her platformda dile getirilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 16-20 Mart 2020 tarihlerinde "Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen fakülteleri ve fen edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veterinerlik fakültelerinden mezun olanlar"a yönelik "Çevre Görevlisi Eğitimi" açılacağı duyurulmuştur. Söz konusu eğitimin iptali için Odamız tarafından dilekçe kampanyası başlatılmış, Oda Örgütlülüğümüz içinde gerekli çalışmalar yürütülmüştür. Bu süreçte Bakanlık tarafından Covid-19 Salgını nedeni ile söz konusu eğitimin ertelendiği duyurulmuştur.

Son olarak, TUÇEV web sayfasında daha önce duyurusu yapılan eğitim için başvuruların alındığı, etkileri halen süren Covid-19 salgını göz önüne alınarak, ertelenen "Çevre Görevlisi Aday Eğitimi" internet üzerinden ZOOM programı aracılığı ile 12-16 Ekim 2020 tarihleri arasında canlı olarak yapılacağı duyurulmuştur.

Gelinen noktada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2009 yılından beri farklı versiyonlarını yürüttüğü mevzuat değişiklikleri süreci ile meslek alanımızı gasp eden "Çevre Görevlisi" eğitimlerine devam etmektedir. Meslek alanımız halen "çevre mühendisi dışındaki çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesine sahip görevli"ler ile paylaşılmaktadır. Bu durum, mücadeleye devam edilmesi kararlılığımızın önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Ülkemizin doğal varlıklarının ve sağlıklı bir çevrede yaşam hakkımızın sağlanması ve korunması ile yükümlü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan uygulama ile, meslek alanı gaspının yanı sıra, kirletici etkisi olan tesislerde yetkin olmayan kişilerce verilen çevre yönetim hizmetleri ile doğal varlıklarımız ve yaşamımız geri dönüşü olmayacak çevresel riskler ile karşı karşıya bırakılmaktadır. Ülkemizde Çevre Mühendisleri hem nitelik hem de sayı olarak bu çalışmaları yürütecek yeterliliğe sahip olup, farklı meslek disiplinlerine yetki verilmesi ihtiyacı bulunmamaktadır.

Mesleki var oluşumuzun ana gerekçesi olan doğal varlıklarımızın ve ülkemiz kaynaklarının korunabilmesi ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasına yönelik çevre yönetim süreçlerinin kamu ve toplum yararı doğrultusunda gerçekleştirilebilmesi için; "Çevre Görevlisi" kavramının mevzuattan tamamen kaldırılması, mesleki uzmanlık alanlarımızla ilgili tüm konularda sadece "Çevre Mühendisi" tanımı ve zorunluluğunun getirilmesi için örgütlü mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

TUÇEV tarafından duyurulan "Çevre Görevlisi Eğitimi"nin iptali ve Çevre Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatta "Çevre Görevlisi" tanımının sadece "Çevre Mühendisi" olarak düzenlenmesi hususundaki talebimizi ve kararlılığımızı bir kez daha paylaşıyoruz.

 ÇEVRE GÖREVLİSİ DEĞİL ÇEVRE MÜHENDİSİYİZ...

 Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

 TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 
12.10.2020 00:00
Okunma Sayısı: 1514
Fotoğraf Galerisi