TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 15. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

 

 

 

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

15. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

 

"Mühendis mimarların, teknik bilgi ve becerilerini halkımızın yararına kullanamamaları, ülkenin içinde bulunduğu somut şartların bir sonucudur. Ülkemiz ekonomisi, siyasal yapısı ve bütün üst yapı kurumları, birbirleriyle kaynaşmış olan uluslararası emperyalist tekeller ve yerli sermayenin hakimiyetindedir. Bu egemen çevrelerin kontrol ettiği tüm yatırımlar ve hizmetler, halkımızın sorunlarının çözümüne yönelik değil, maksimum kar sağlayacak yeni pazarlar yaratmak yönündedir. Böyle bir sömürü düzeni içinde ülkemizin geri bırakılmışlıktan kurtulacağını ve tüm çalışanların yaptığı hizmetlerin ve yarattığı değerlerin halkımıza ulaşacağını sanmak kendimizi aldatmak olur. Emeğimizin halkın hizmetine girebilmesi, ülkemizin her alanda bağımsızlığını kazanmasına, sömürüye dayanan düzenin sona ermesine bağlıdır. Geleceğimiz üretim güçlerinin özgürce gelişebileceği, kafa kol emeği arasında farklılaşmanın olmadığı, emeğin yabancılaşmadığı bir düzene kavuşabilmemize bağlıdır. Geleceğimiz için öngörülerde bulunabilmek, programlar oluşturabilmek ve hayata geçirebilmek; geçmişi iyi yorumlayıp, günümüzü iyi tahlil ederek dünyada ve ülkemizdeki durumun irdelenmesi ve geleceğin tasarlanması ile mümkündür. Yapılacak olan yorumlamalar, tanımlar ve tespitler ışığında oluşturulacak çalışma programı ancak bu şekilde doğru bir tarzda hayat bulabilecektir."

Teoman ÖZTÜRK

 

1.          Giriş

 

Çevre Mühendisleri Odası 15. Çalışma Dönemi`ne girerken; dünyamızın kaosa sürüklendiği ve insanlık tarihinin en karanlık süreçlerinden geçmekte olduğu olağanüstü koşullarla karşı karşıyayız. İnsanlık sömürgecilik, ırkçılık, eşitsizlik, adaletsizlik, salgın hastalıklar vb politikaları nedeniyle tarihte pek çok acılar yaşamış ve günümüzde de yaşamaya devam etmektedir.

Yaşanan sorunlara çevre kirliliğinin yol açtığı küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin dünyamızı felakete sürüklemesi eklendiğinde yaşanmakta olan buhranın boyutları daha iyi anlaşılabilmektedir. İnsanlık ve uygarlık tarihi boyunca eşsiz bir kültürel mirasa ve doğal değerlere sahip olan coğrafyamız, uygulanan politikaların acımasız tahribatıyla karşı karşıya kalmakta, bütün değerler aşındırılmaktadır.

İktidar eliyle ülkemiz, sermayenin talep ve istekleri doğrultusunda büyük bir dönüşüme sokulmuştur. Bu dönüşümün önünde engel olarak görülen "kentsel ve çevresel" değerler hiçe sayılarak ülkemizin uzun zaman içerisinde biçimlenen kimliği ve kültürü, silueti, doğal yapısı giderek yok edilmiştir. Uzun yıllardır kentleşmenin kamu çizgisinden uzak, planlı bir düzenlemeye konu edilmemesi sonucu; nüfus artışı, işsizlik, ulaşım ve altyapı problemleri, yeşil alan eksikliği, ucuz ve nitelikli konut problemi gibi birçok sorun ortaya çıkmıştır.

Kamu yönetimini, ülke imarını, yapı, kent, ulaşım, eğitim, sağlık, tarım, gıda, enerji, maden, su, çevre ve koruma alanlarını ve TMMOB mevzuatını yeniden düzenlemeye yönelik adımlar ile sendikal alanın zayıflatılması, güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması, kıdem tazminatlarına el atılması, kamunun elindeki son işletmelerin özelleştirmelerle tasfiyesi, usulsüzlüklere fazlasıyla açık bir ekonomi politika bütünlüğü söz konusudur.

İşsizlik ve potansiyel işsizlik meslektaşlarımızın en can yakıcı sorunudur. Ücretli çalışan her meslektaşımız, kendini yarının potansiyel işsiz olarak görmektedir. Çünkü çalışma yaşamında güvence ortadan kaldırılmış, genç meslektaşlarımızın çalışma yaşamına katılması neredeyse imkânsız hale getirilmiştir. Neredeyse asgari ücretle, esnek ve güvencesiz olarak istihdam edilen; açlık sınırının altında çalışmaya zorlanan binlerce çevre mühendisi bulunmaktadır.

Örgütsüzlük, işsizlik, güvencesiz ve sigortasız çalıştırılma, mobbing, yetersiz ücret veya ücret alamama, meslek dışı çalıştırılma, çalışma koşullarının ağırlaşması meslektaşlarımızı insan onuruna yaraşır bir çalışma yaşamı ve emeklilik koşullarından uzaklaştırmaktadır. Bunlara ek olarak, pek çok çevre mühendisi arkadaşımız fazla mesailere ücret verilmemesi; fazla çalıştırma, iş saatleri ihlali; sosyal hak ihlalleri ve özlük haklarına yönelik sorunlarla yüz yüzedir.

Kamu çalışanları arasındaki meslektaşlarımız da hak ettiği sosyal güvenceden yoksundur. Çalışanlar arasında eşit işe eşit ücret, eşit statü tanınmamaktadır. Hem kurumlar arasında ki, hem de en düşük ve en yüksek ücretler arasında ki fark giderek artmış, ücret adaleti ortadan kalkmıştır. Çalışma yaşamı farklı personel tanımlamaları ile örgütsüz, sendikasız bırakılmak istenmektedir. Bu durum temel özlük haklarında büyük gerileme ve kayıplara neden olmaktadır. Yapılan atamalar liyakat temelinde değil; yandaşlık ve keyfiyet temelinde gerçekleştirilmektedir. Çalışanlar yer ve pozisyon değişimi ile tehdit edilmekte, böylelikle teknik hizmetler için en önemli kamu hafızasının kalıcılaştırılması engellenmektedir.

Ayrıca eşit işi yapan ve erkek meslektaşına göre eş değer ücret almayan kadın meslektaşlarımızın da durumu gün geçtikçe ağırlaşmaktadır. Krizde ilk gözden çıkarılan, kayıt dışı çalışmaya en çok maruz kalan kadın meslektaşlarımız, bugün sadece kariyer sitelerinde değil meslek örgütleri aracılığıyla da cinsiyetçi iş ilanları ile karşılaşmaktadır. Kadınlar üye sayısı fazla dahi olsa ne meslek örgütlerinde ne de diğer sivil toplum örgütlerinde erkeklerle eşit temsil edilmemektedir. Kadın mühendislerimiz ulaşım ve sağlık hakkından, hijyenden, işçi sağlığı ve güvenliğinden yoksun, mobbinge, tacize, kazalara açık bir şekilde, liyakat ve beceriye bakılmadan erkek alanı olarak kodlanan çalışma hayatında tutunmaya çalışmaktadır.

İlk defa 2006 yılında Çevre Kanunu`na eklenen ve 2009 yılında Çevre Denetimi Yönetmeliği`nde yapılan değişiklik ile fiili olarak hayatımıza giren "Çevre Görevlisi" kavramı ile; Çevre Mühendisliği mesleki uzmanlık alanımız 3-5 günlük eğitimlerle alınan bir belge ile diğer meslek gruplarına açılmış, 4 yıllık eğitimimiz ve diplomalarımız itibarsızlaştırılmıştır. Çevre Mühendisliği uzmanlık alanımız, işletmelerin çevre mevzuatına uygunluk süreçlerini yönetmek ve değerlendirmek ile "Görevli" tanımı içerisine sıkıştırılmış; hatta 4 yıllık mesleki eğitimimiz yok sayılarak Çevre Mühendisleri de diplomaları ile hak kazandığı mesleklerini ,"Çevre Görevlisi" belgesi alarak yürütmek zorunda bırakılmışlardır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2009 yılından beri farklı versiyonlarını yürüttüğü mevzuat değişiklikleri süreci ile meslek alanımızı gasp eden "Çevre Görevlisi" eğitimlerine devam etmektedir.

23 Mayıs 2019 tarih ve 30782 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2020 yılı itibari ile yeterlilik eğitimlerini vermeye başlamıştır. Söz konusu tebliğ ile atıksu arıtma tesislerinde tesis sorumlusu olarak çalıştırılacak personelin atıksu arıtma tesisi yeterlilik eğitimini tamamlayıp eğitim sonunda yapılacak sınavı başarı ile tamamlaması şartı getirilmiştir. Ayrıca mevcutta bir atıksu arıtma tesisini işletmekte olan ve üniversitelerin lisans programlarından mezun kişilere, deneyim koşullarını sağlamaları ve 3 (üç) yıl içerisinde atıksu arıtma tesisi yeterlilik eğitimini başarı ile tamamlamaları durumunda çevre mühendisi olma şartı aranmaksızın, çalışmakta oldukları atıksu arıtma tesisleri için tesissorumlusu belgesi verilmesinin önü açılmıştır. Bu kavram ile de Çevre Mühendisliği mesleki uzmanlık alanımız 3-5 günlük eğitimlerle alınan bir belge ile diğer meslek gruplarına açılmış, 4 yıllık eğitimimiz ve diplomalarımız itibarsızlaştırılmıştır. Diğer meslek grupları, dört yıllık Çevre Mühendisliği eğitimi hiçe sayılarak Çevre Mühendisleri ile eş tutulmuştur.

Tüm bu sorunlar nedeni ile bizlerin, genel kurulumuz ve sonrası dönemde; Odamızı geleceğe taşıyacak olan örgütlü üyeliği ve Oda-TMMOB örgütlülüğünü güçlendirici, meslek alanlarımızı koruyup genişletmek sorumluluğumuz bulunmaktadır.

Bu dönemde tüm saldırılara cevap olabilmenin yegane yolu örgütlü olmak ve örgütlü olmamızı gerektirecek bir tarz ve içerikle örgütlenmek zorunluluğudur. Beklentileri hayata geçirmenin ancak üyelerimizin, meslektaşlarımızın ve şubelerimizin harekete geçmesiyle mümkün olacağı bilinciyle, üyelerin oda süreçlerinde daha fazla görev alması için çaba göstereceğimiz bir dönem olacaktır.

Önümüzdeki döneme dair hedeflerimizi ve planladığımız çalışmaları özetleyen bu program, bir yandan da bu güne kadar nelerin yapılamadığının göstergesidir. Bu dönem bu hedeflerin önemli bır kısmının gerçekleşmesini sağlayarak, ihtiyaçlara göre yeni ve daha büyük hedeflere hazır bir Oda işleyişi ve birikimi devretmeyi ümit ediyoruz.

 


2.          Çalışma İlkeleri/Amaçlar

2.1.      Örgütsel Yapının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Çalışmaları

15. Dönemde Çevre Mühendisleri Odası etkinliklerinin örgütsel katılım ve koordinasyon ortamında gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Odamızın birimlerinin, tüm çalışmalarının mesleğimizin birer kazanımı olduğu kabulünden hareketle; merkezî koordinasyon sağlanarak bu çalışmalara yeterli destek ve katkı verilmesi için gerekli koşullar oluşturulacaktır. Tüm süreçlerde birlikte üretme ve paylaşma ilkesiyle hareket edilmesi anlayışının hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Bu anlamda seçilmiş organlar olarak Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu`nun etkin kılınabilmesi, verimliliğinin ve çalışma hızının artırılması için ihtiyaç duydukları desteğin sunulması konusunda çabalarımız artırılacaktır. Örgüt içi dayanışmanın daha da geliştirilerek, daha işlevli hale getirilmesi adına yapısal düzenlemelerin yapıldığı bir dönemin sorumluluğunu koordine edecek bir çalışma sürdürmeyi amaçlamaktadır.

Çevre Mühendisleri Odası`nın kamu yararına yürüttüğü çalışmaların sürekliliği, mesleki gelişmeler ve meslek mensuplarının haklarının savunulması ve iyileştirilmesi hakkında yapılacak girişimler ancak Oda üyeleri ve ilgili tüm kesimlerin katılımı ve desteğiyle mümkündür. Çevre Mühendisliği eğitim sürecinden mesleki deneyimlerin elde edildiği uygulama süreçlerine kadar; çevre mühendisliği adayları, çevre mühendisi öğrencileri, çevre mühendisleri, çevre mühendisliği eğitimi veren kurumlar, akademisyenler ile tüm düzenleyici kurum ve kuruluşların sorunları, çözüm yollarını ve yenilikçi fikirleri paylaşabileceği ve geliştirebileceği ortak platformların meslek örgütü Çevre Mühendisleri Odası olması hedeflenmektedir.

15. Çalışma Döneminde tüm bu çalışma biçimlerine ek olarak gelişen teknoloji ve iletişim ağlarının kullanılması; üyelerin yararlanabileceği web ağları, sosyal medya hesapları ve Çevre Mühendisleri Odası uygulamaları ile bilgi alışverişi sürekliliğinin sağlanarak, iletişim ve katılımcı örgütlenme yapısının iyileştirilmesi planlanmaktadır.

2.2.      Mesleki Değişim Süreci ve Çevre Mühendislerinin Geleceği

Genel olarak dünyadaki ekonomi, üretim, teknoloji ve hizmet alanlarındaki değişim süreci meslek alanımızı da kapsamlı bir şekilde etkilemektedir. Bu sürece bağlı olarak Çevre Mühendisliği etkinliği, uygulamaların niteliği, hizmet sunum biçimleri ve Çevre Mühendislerinin rolünü değiştirmektedir. Bu anlamda Çevre Mühendisleri Odası`nın geleceği, bir kriz halini alan meslekleşme sürecinin geleceğine yönelik politikaların ve stratejilerin geliştirilmesine, mesleki gelişim ve örgütleme araçlarına ilişkin yaklaşımların, arayışların, yöntemlerin yeniden ele alması ve yenilenmesi gereği önemli bir gündem oluşturmaktadır.

Çevre Mühendisliği meslek disiplini eğitimi ülkemizde 35 yıl üzerinde geçmişe sahiptir, Lisans eğitimi süresince temel mühendislik eğitiminin yanı sıra uzmanlık alanı kapsamında yer alan tüm konulara ilişkin aşamalar da lisans eğitimi içerisinde yer almaktadır. Buna rağmen; sahada yürütülen çalışmalarda; istihdam ve yetkin personel eksikliği Çevre mühendislerinin bu alanlarda istihdam edilmemesi gibi süreçler yapılan çalışmaların da kalitesi ve yetkinliğinde olumsuzluklar yaratmaktadır. Çevre mühendislerinin mesleğini yapabilmesi için 4 yıllık kapsamlı bir lisans eğitimi sonunda diploması ile elde ettiği haklar, hiçbir meslek dalı ile paylaşılamaz, bu kapsamda tüm meslektaşlarımız ile örgütlü bir şekilde mesleğimiz için mücadele edeceğiz.

Çevre Mühendisliğinin mesleki varoluşunun ana gerekçesi olan ‘doğal varlıklarımızın ve ülkemiz kaynaklarının korunabilmesi ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasına yönelik çevre yönetim süreçlerinin, kamu ve toplum yararı doğrultusunda gerçekleştirilebilmesinde ve mesleki uzmanlık alanlarımızla ilgili tüm konularda, sadece "Çevre Mühendisi" tanımı ve zorunluluğunun getirilmesi için mesleki mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

2.3.      Ekolojik Yıkım

Çevre için yeni politikaların oluşturulmasında tüm kesimlerin rol alması büyük önem taşımaktadır. Nitelikli yaşam ortamı için kentler ve bölgeler arasında eşgüdüm ve işbirliği sağlanması gereklidir. Çevre Mühendisleri Odası bu süreçte merkezi yönetimlerin düzenleyici ve belirleyici rolünü toplumla paylaşarak, geleceğe yönelik hazırlayacağı politikalarla ilgili raporlarını kamuoyuna sunmayı hedeflemektedir.

Uluslararası gelişmeler ve ülke gerçekleriyle bağlantılı olarak çevre mühendisliği hizmetinin ve ekolojinin, toplum ve kamu yararına güvenceye alınması; tüm uluslararası politikalar, önlemler ve programlarda bu konunun dikkate alınarak eylem planı oluşturacaktır.

 

Bu doğrultuda;

   Türkiye`de yaşanan çevre sorunlarının bilimsel yaklaşımla tartışılacağı çalıştaylar düzenleyecek,

   Rant politikaları karşısında doğayı ve yaşamı savunmak adına politikalar üretecek ve bunların hayata geçirilmesi konusunda çalışmalar yapacak,

   Bölgesinde kent ve ekoloji mücadelesi veren bütün bileşenlere destek olacak,

   Ekoloji tahribatına uğrayan bölgelerde açılan davalara teknik ve hukuksal olarak dâhil olacak,

   Ülkemizde yaşanan demokrasi, özgürlük ve barış mücadelesine bağlı bir ekoloji ve kent mücadelesinin ulusal ve uluslararası ortamda örgütleyen bir çalışma tarzının benimseyecektir.

 

3.          Çalışma Alanları

3.1.      Genel Kurul ve Danışma Kurulları

Genel Kurul`da Oda ve meslek alanına ilişkin konularla ilgili olarak; yapılacak hazırlıklar sonrası düzenlenecek Danışma Kurulu toplantılarında gerekli tartışma, değerlendirme yapılması; karar süreçlerine tüm birimlerin katılımı ve katkılarının sağlanması hedeflenmektedir. Tartışma ve değerlendirmeler sonucunda olgunlaşmış ve mutabakata varılan konularla ilgili olarak kararların alınması öngörülmektedir.

Bu bağlamda;

   Genel Kurulda kabul edilen "Karar Taslakları"  ile ilgili hazırlıkların yapılması,

   Oda uygulamalarının ve hizmetlerinin standart hale getirilmesi, her birimde aynı iş için aynı uygulamaların yapılmasının sağlanması,

   Çeşitlenen Çevre Mühendisliği hizmetlerinin tanımlanması, bunlara ilişkin gerekli düzenleme ve şartnamelerin hazırlanarak yürürlüğe sokulması,

   Sürekli Mesleki Gelişim kapsamında "Eğitim Programları"nın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ve ilgili kuruluşlarla görüşülmesi,

   Gelişim ve yenilenmeye ilişkin örgütsel düzenleme kararlarının alınması ve hazırlık çalışmaları sonucunda gündeme gelecek konularla ilgili olarak kararların temini ve düzenlemelerin yapılması hedeflenmektedir.

   Çevre Mühendisleri Odası Genel Merkez ve Şube/Temsilcilik başkanlarının en fazla 2 dönem görevde kalması ilkesini hayata geçirerek, kişilerin değil birim esaslı kolektif yönetim anlayışını tesis edecek,

   Oda çalışmalarımızı değerlendirmek, birimlerimiz ile fikir alışverişinde bulunup tüm faaliyetlerimizi daha kapsamlı ve kolektif bir hale getirmek için üç ayda 1 defa şube/temsilcilik yönetim kurulu ortak toplantıları düzenleyecek,

3.2.      Kurumsal işleyiş ve Yönetim Kurulu Faaliyetleri

Oda Merkezinin en önemli görevi, Oda örgütünü yönetmeliklerin verdiği görev ve yetkilerle ve Genel Kurul kararları doğrultusunda yönetmektir. Oda Merkezi`nin işlevlerinin başında, örgütün etkin eşgüdümünü sağlamak, merkezi etkinlikleri (yayın, kongreler vb.) planlamak ve uygulanmasını sağlamak, örgütün dış ilişkilerini ulusal ve uluslararası düzeyde yürütmek gelir.

Demokratik işleyişe uygun alınmış kararların uygulanmasının sağlanması, uygulanamıyor ise nedenlerinin araştırılıp demokratik karar oluşturma süreçlerinin yeniden çalıştırılması görev kabul edilir. Odanın üst düzeyde oluşan kurumsal ilişkilerinin yürütülmesi, bu ilişkilerin örgüt bağımsızlığını zedelemeden sürdürülmesi Oda Merkezinin görevi kabul edilir.

Eğitimde merkezi koordinasyon, merkez ile şube ve temsilcilikler arası yatay ve dikey ilişkiler etkin şekilde sağlanır.

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek odası olarak, öncelikli kriterimiz mesleğin üye, toplum ve ülke yararlarına göre uygulanması ve geliştirilmesini gözetmek ve bu çerçevede politikalar geliştirmek olacaktır. Oda çalışmalarında emek, demokrasi, insan hakları gibi evrensel değerlerin yanı sıra dayanışma, uzlaşma, yardımlaşma gibi insani ve toplumsal değerler de vazgeçilmez ilkelerimiz olacaktır.

Ülkemizdeki meslekler ve örgütleri pek çok ortak sorunla karşı karşıya bulunmaktadırlar. Ortak sorunların birlikte çözümlerinin üretilmesi, mesleklerin kesişen alanlarının birer koordinasyon ve dayanışma alanı olarak değerlendirilmesi için Merkez Yönetim Kurulu, TMMOB`ye bağlı diğer Odalarla ilişkilerin geliştirilmesini önemsemektedir. Bununla birlikte, meslek alanımızın daraltılmasına yönelik her türlü girişime karşı mesleki haklar ödünsüz bir şekilde savunulacaktır.

Meslek alanı ve Oda iç hukuku ile ilgili çözüm ve işlerliğe kavuşturulmayı bekleyen konularda çalışmalar yapılacaktır. Gereksinim duyulması halinde söz konusu öncelik ve çalışma ilkeleri kapsamında toplantıların organize edilmesi, nitelikli ve verimli geçmesinin sağlanması ve başarıya ulaştırılması öngörülmektedir.

Tanımlanan bu süreçten geçerek demokratik işleyişe uygun alınan merkezi kararların örgüt tarafından uygulanması esastır. Yapılan bu uygulamaların, karar alma süreci içerisinde yer alan tüm mekanizmaların denetleme ve sorgulamasına açık olduğu da bilinir.

Bu doğrultuda;

   Odanın her biriminde kararların alınmasında demokratik merkeziyetçilik ilkesi temel alınır ve uygulanması sağlanır.

   Oda Merkezinde, yani en üst yönetim organımızda, alınacak kararların oluşmasında katılım ve tüm görüşlerin dikkate alınmasına özen gösterilir.

   Şube ve Temsilcilik Yönetimleri, Merkez Danışma Kurulu ve Oda Yönetim Kurulu zinciri karar alma süreci olarak kabul edilir.

   Yönetim Kurulu toplantıları belirli periyodlarla, asıl ve yedek üyelerin katılımıyla gerçekleştirilecektir.

   Oda idari işleyişi, Oda faaliyetleri ve komisyon çalışmalarıyla ilgili Yönetim Kurulu`nda görev paylaşımı yapılacak, tüm üyelerin aktif rol alması sağlanacaktır.

   Genel Merkez`in yanı sıra, Şube ve Temsilciliklerde de Yönetim Kurulu toplantıları yapılacaktır.

   Oda Ana Yönetmeliğince tanımlanmış Danışma Kurulu`nun düzenli olarak toplanması sağlanacaktır.

   Oda organlarında görev alan tüm üyelere ve Oda personeline yönelik, dönemsel olarak toplumsal cinsiyet eğitimleri planlanacaktır.

   Mühendisliğe ilişkin bilimsel ve teknik bilgiyi her birimimizin bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak birlikte üretmek için; Çevre Mühendisliği mesleğinde söz, yetki-karar hakkı için şeffaf bir yönetim anlayışı tahsis ederek, yönetim kurulu kararlarımızı ve mali raporumuz web sayfası üzerinden paylaşacak,

3.3.      Şube ve Temsilcilik Çalışmaları

15. Dönem OYK çalışmalarının verimli olabilmesi için bütün örgüt birimlerinin düşüncelerinin ve katkılarının alınması önemsenmektedir. Bu amaçla birimler arası dayanışmanın güçlendirmesi, iletişim ve koordinasyonun sağlanması amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Çalışma Programı ilke ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi, hızlı ve doğru karar süreçlerinin organize edilmesi, birimlerle ve diğer kurumlarla ilişkilerin geliştirilmesi için organizasyonun güçlendirilmesi gerekir.

Kamuda ve özel sektörde ücretli çalışan meslektaşlarımız, emekli, öğrenci, işsiz veya çevre mühendisliği disiplininden farklı alanlarda çalışan üyelerin tümüne ulaşarak sorunları ve deneyimleri hakkında veri toplamak ve bilgilerini güncellemek dönem çalışmaları içerisinde planlanmaktadır. Ayrıca özellikle meslektaşlarımızın yoğun çalıştığı kamu kurum ve kuruluşları, sanayi bölgeleri, laboratuvarlar vb. işyeri temsilciliklerinin belirlenmesi çalışması planlanmaktadır.

 

Bu doğrultuda;

   Ülke çapında şube ve temsilciliklerin açılması için çalışmalar sürdürülecektir.

   Temsilcilik Kurullarının belirlenmesi ve faaliyetlerinin yürütülmesinde Temsilcilik üyelerinin görüş, öneri ve talepleri esas kabul edilecektir.

   Mevcut şube ve temsilciliklerin çalışmaları etkin hale gelmeleri için çalışma yürütülecektir.

   Şube ve temsilciliklerin kendi İl ve bölgelerinde etkin çalışabilmeleri için gerekli olanak ve imkanlar sağlanacaktır.

   Şube ve temsilcilik üyelerinin, şube ve temsilcilik bünyesinde açılacak komisyonların yanı sıra, Genel Merkez komisyonlarında da görev almaları sağlanacaktır.

   Şube ve temsilciliklerde üye toplantıları düzenlenecektir.

   Düzenli olarak üye işyeri ziyaretleri yapılacaktır.

   Üyeler arası iletişimi artırmak ve dayanışmayı güçlendirmek üzere sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenecektir.

   Diğer kurumlar ve demokratik kitle örgütleri tarafından düzenlenen Oda politikalarına uygun etkinliklere aktif katılım sağlanacak ve destek verilecektir.

3.4.      Mesleki Haklar ve Çalışmalar

Meslek ve meslektaş sorunlarının ülke ve toplum sorunlarından ayrılmayacağı temel ilkesi ve toplumsal sorumluluğumuzun bir parçası olarak emek ve demokrasi güçleriyle birlikte hareket etmek, toplumun hak, hukuk ve adalet arayışının bir parçası olmak, meslek alanımızda kamu ve meslek çıkarları ile ters düşen düzenleme ve uygulamalara karşı aktif mücadele yürütmek ve toplumu bilgilendirmek de temel görevlerimiz arasında yer almaktadır.

Mühendislik mesleğine sahip olanların ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, mesleğin genel çıkarlara uygun gelişmesini sağlamak, meslektaşların birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlük ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak esastır.

Çalışan Çevre Mühendislerinin yetersiz olan özlük hakları ve yaşam standartları daha da geriye götürülmüş; işsizleşme ve işlevsizleşme yeni mezunlarla birlikte hızla yaygınlaşmaktadır. Esnek, güvencesiz ve kuralsız çalışma biçimlerine karşı mücadele, ücretli çalışan ve yeni mezun meslektaşlarımızın haklarını savunmak öncelikli çalışma alanımızdır.

   Mesleğimiz ve meslektaşlarımızla ilgili sorunların ve olası çözüm önerilerinin tartışılacağı, sonuçlarıyla ÇMO`nun öncelikli hedef ve stratejilerini belirleyecek kurultaylar, paneller vb. çalışmalar düzenlenecek,

   İçerisinde akademisyenlerin, farklı branşlardan meslektaşlarımızın ve yönetim kurulu temsilcilerimizin bulunacağı bir Bilim Kurulu oluşturacak,

   Dünyadaki çevre mühendisliği disiplinine ilişkin bilimsel gelişmeleri takip ederek, üyelerimize bilgilendirme yapacak,

   Meslek alanına ilişkin gelişmelerin ve yeniliklerin izlenmesi, üyenin bu gelişmelerden yararlanması sağlanacak,

   Bilimsel ve teknik çalışmalarımızı arşivlemek, erişime sunmak için kitaplaştıracak,

   Üyelerimiz ile kamu yararı ve tarafsızlık ilkesi doğrultusunda teknik projeler geliştirecek,

   Bilimin ve teknolojinin insan yararına, toplum yararına kullanılmasını sağlamak için adımlar atacak,

   İşçi Sağlığı ve Güvenliği, Meslek hastalıkları konularında farkındalık yaratan, bilgilendirici yayın ve seminerlerin yanı sıra paydaşlar ile geniş katılımlı çalışmalar düzenlenecek,

   Lise ve üniversitelerde, mesleği ve Odayı tanıtıcı toplantılar düzenlenecek,

   Öğrencilerin ve çevre mühendisliği eğitiminin durumu ve sorunları üzerine üniversitelerle ortak çalıştaylar düzenlenecek,

   Toplumda, kamuda ve özel işyerlerinde, çevre mühendisliğinin erkek mesleği olarak görülmesi, kadınların mühendislik ve diğer teknik mesleklerde yetersiz görülmesi algısının değiştirilmesi için toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri yapılacak,

   Mesleki haklarımıza sahip çıkmak için kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak etkinlikler düzenleyecek,

   Kamu ihalelerinde çevre mühendisi bulundurulması zorunluluğu için ilgili ihaleleri kontrol ederek itiraz süreci geliştirecek,

   Mesleklerini yürütürken karşılaştıkları haksız uygulamalarda üyelerimizin yanında yer alıp onlara gerekli yardımları sağlayacak, ücretsiz hukuki danışmanlık verecek,

   Esnek üretim ve esnek istihdam modellerine karşı, iş güvenceli tam istihdama dayalı politikaların uygulanması için çaba gösterecek,

   Odamız, özel sektörde çalışan mühendislerin özlük haklarına, ekonomik ve sosyal gereksinimlerine yönelik çalışmalar yapacak,

   Tecrübeli üyelerin birikimlerini genç üyelerle paylaşabileceği sosyal ortamlar yaratılacak, bu sayede mesleğimizin bir sözlü ve yazılı arşivini oluşturmak üzere adımlar atılacak,

   TMMOB`nin belirlemiş olduğu mühendis asgari ücretinin tüm işverenlerce uygulanması için Oda genel merkezi olarak üyelerimizle birlikte mücadele edecek,

   Meslek alanlarımıza sahip çıkacak, bu hususta TMMOB düzeyinde de çalışmalar yapacağız.

3.5.      Örgütlenme Çalışmaları

Bu dönemin başlıca görevlerinden biri de üye örgütlenmesini geliştirmek, üye sayısını artırmak, daha fazla meslektaşımıza ulaşarak onların Oda`nın aktif birer üyesi olmaya davet etmek olacaktır.

Üyelerin talep, beklenti ve isteklerine hızlı yanıt veren, sorunlarına çözüm üreten, iş hayatında ve sosyal yaşamlarında üyelerinin mesleki, kişisel ve toplumsal gelişimine destek olan bir Oda için, Oda`nın tüm iletişim ve katılım kanalları işletilecektir. Başta komisyonlar olmak üzere, üyelerin görüş, öneri ve değerlendirmeleri karar süreçlerinin asli bir unsuru haline getirilecektir.

   Odanın kurumsal ilişkilerinde bağımsızlık ilkesi göz önünde bulundurulur. "Kamu çıkarlarını korumak" hedefini zedeleyecek veya Odayı çalışma programlarından, çalışma ilkelerinden ödün vermeye zorlayacak hiçbir ilişkiye girilemez.

   Zorunlu üyeliğin savunulmasıyla birlikte, gönüllülük esasına dayalı ilişkilerde üyenin Odaya katkısının daha nitelikli olduğu açıktır. Odanın üyelerce "üye olunması gerekli" bir kurum olarak görülmesinin sağlanması esastır.

   Çevre Mühendisleri profil araştırması düzenleyerek, ülkemizde çevre mühendisliğinin durumu hakkında detaylı bir rapor hazırlanacak,

   Üyelere yönelik anket ve eğilim yoklaması gibi çalışmalarla, sürekli olarak üyelerden geri dönüşlerle Oda çalışmalarının iyileştirilmesi sağlanacak,

3.6.      Basın, Yayın, Sosyal Medya, İletişim

15. Dönemde gündemimizde olan, web sitesinin ve elektronik haberleşme sistemimizin etkinleştirilmesi, güncellenmesi, Oda politikasının üyelerimize ve Türkiye‘ye aktarılması konusunda etkin bir çalışma yürütülmesi bu dönemde de hedeflerimiz arasındadır.

Oda politikalarını, yasal alandaki gelişmeleri tartıştığımız, meslek ortamındaki haberleri paylaştığımız e-bültenin yayımlanmasına devam edilecektir. Aynı zamanda kolaylıkla okunabilecek bir formatta hazırlanan e-bültenlerin meslektaşlarımızla hızlı, güncel ve interaktif paylaşımlar için önemli bir iletişim organı olmasını önemsiyoruz.

Sosyal medya üzerinden anında, interaktif paylaşımların sürdürülmesi, bu paylaşımların e-bültenler ile birbirini destekler biçimde yürütülmesine devam edilmesi hedeflenmektedir.

Dönem içerisinde gerçekleştirilecek tüm etkinlikler, forum, çalıştay, sempozyum ve diğer programların da yayına dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

   Oda bilişim alt yapısı, Oda ihtiyaçlarına göre planlanacak; güvenlik, kalite, kullanılabilirlik vb. kriterler göz önünde bulundurularak geliştirilecektir.

   Oda içi işleyişini hızlandırmak, üyelerin taleplerine daha kısa sürede yanıt verebilmek amacıyla Oda otomasyon uygulaması Oda ve üye ihtiyaçları doğrultusunda güncellenecektir.

   Üyelere yönelik mobil uygulama geliştirilecek ve hizmete alınacaktır.

   Oda e-posta ve SMS duyuru hizmetleri, üyelerin tercihlerine uygun olarak etkin bir biçimde kullanılmak üzere hayata geçirilecektir.

   Üyelerin çalışma alanlarının ve uzmanlıklarının uluslararası standartlar çerçevesinde kayıt altına alınacağı uzmanlık veri tabanının oluşturulması için çalışmalar yürütülecektir.

   Meslek alanı ve güncel gelişmelerle ilgili detaylı raporlar hazırlanarak, kamuoyu ile paylaşılacaktır.

   Meslek alanı ilgili başlıca yayınların Türkçeleştirilmesi ve basılı hale getirilmesi sağlanacaktır.

   Oda üyelerini ve toplumu bilgilendirmeye yönelik meslek alanımız ve alt alanları ile ilgili çeşitli broşür ve kitapçıklar hazırlanacaktır.

   Web sitesinin, Oda ihtiyaçları doğrultusunda tasarımı yenilenecek, etkin haberleşme ve duyuru için sık aralıklarla güncellenmesi sağlana

27.06.2011 00:00
Okunma Sayısı: 2678