TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ANTALYA MESLEK ODALARI EŞGÜDÜM KURULUNUN AVMLER HAKKINDAKİ BASIN AÇIKLAMASI

ANTALYA MESLEK ODALARI EŞGÜDÜM KURULUNUN AVM‘LER HAKKINDAKİ BASIN AÇIKLAMASI

         Ülkemizde 2014 yılında tamamlanacak AVM‘ler ile AVM sayısının 400‘ü geçmesi beklenmektedir. Bu sayı 48 ili kapsamakta olup, çoğu İstanbul ve Ankara‘dadır. Antalya‘daki AVM sayısı 18‘dir. Ülkemiz dünya AVM sıralamasında 5‘inci sıradadır. Son 10 yılda AVM sayısı 5 kat artmıştır. Şu an kentimizde faaliyet gösteren AVM sayısı 18 iken, Antalya‘daki AVM‘lerin yaklaşık yüzde 50‘sinin Muratpaşa İlçesi‘nde olması büyük bir yoğunluğa sebep olmaktadır. Makro ölçekte kente etki edebilecek Ticari Merkez fonksiyon kullanımları alt bölge ölçeğinde değil kent ölçeğinde değerlendirilmelidir. Bu bağlamda planlama disiplini bu tür plan kararlarının kentsel, ekonomik, sosyal dinamikler göz önüne alınarak kapsamlı bir bilimsel teknik analiz süreçlerinden sonra münferit plan değişiklikleri ile bölgesel yer seçim kararlarının verildiği 1/100.000 ölçekli ve 1/25.000 ölçekli plan ölçeğinde Ulaşım Master Planı verileri ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Başka bir deyişle şehrin gelişim ve dönüşümüne uygun AVM‘nin hangi bölgede, hangi ihtiyacı karşılayacağı belirlenmeden özel ve tüzel kişilerin isteklerine ve rant yaratma adına parsel bazında plan değişiklikleri yapılması kentler ve kentte yaşayanlar için en büyük kötülüktür. Bu tür kent ölçeğinde etki yaratabilecek büyüklükte olan ticari merkezlerin mevcut kentsel yerleşimin bulunduğu alanlarda planlanmasına kesinlikle ihtiyaç yoktur. Kentin merkezinde konut yoğunluğunun fazla olduğu bölgelere bu derecede ticari yoğunluk kararının getirilmesi ciddi derecede altyapı ve üst yapı eksiklikleri doğuracak başta trafik yoğunluğu olmak üzere fiziki koşulları olumsuz etkileyecektir

      Mülk sahiplerinin başvurması suretiyle Konuksever Mahallesi‘nde yapılması düşünülen bu ve bunun gibi büyük ticari merkezlerin plan değişikliği şeklinde hayata geçirilmek istenilmesi şehircilik bilimi açısından kent makro formu boyutunda bilimsel veriler içermemekte ve kamu yararı ilkelerine aykırı olduğu gibi kamu zararına yol açmaktadır. Söz konusu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği onayından sonra Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı onanmış, söz konusu bölge planda ‘D‘ ibareli Yerleşim Alanı olarak gösterilmiş ve Plan Kararları değiştirilerek iyileştirilecek yerleşme alanları olarak tanımlanmış alt ölçekli uygulamalar revizyon plan yapmak koşulu ile bütüncül planlama ilkesi doğrultusunda çalışmalar yapılması karara bağlanmış olup 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin dayanağı olan 1/25000 Ölçekli nazım İmar Planı değişikliği kararları ortadan kalkmıştır. Bu durumu ile de mevcut onanmış olan 1/5000 ölçekli plan üst ölçekli plan olan 1/25000 Nazım Plan kararlarına aykırı duruma gelmiştir

      Halkın ortak kullanım alanları, meydanları, yeşil alanları yok edilerek AVM yapılmasının Antalya‘ya, ülkemize ve insanlığa bir katkısı ve yararı yoktur. AVM‘ler konumları gereği en çok enerji tüketen yerler olup, enerji tüketim merkezleri gibidir. Kentsel dokuyu Bozan perakendeci küçük esnafın varlığını tehdit eden AVM‘lerin bazı ülkelerde olduğu gibi kent dışına yapılmasına yönelik düzenleme yıllardır gündemde olmasına rağmen bugüne kadar her nedense gerçekleşmemiştir. Konuksever Mahallesi‘nde yapılmak istenilen AVM konusu planlama mevzuatları ve tekniği gereği 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili yönetmelikleri, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olmaktadır. Eşgüdüm kurulu olarak bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da kentimizi ilgilendiren AVM, tarım alanlarının yok edilerek imara açılması, doğal tabiat ve milli parkların yerleşime ve yapılaşmaya açılması, sulak alanların ve su kaynaklarının zarar görmesi, HES‘ler ve kentimize, doğaya zarar verecek her türlü konunun takipçisi olacağız. İlgililere ve yetkililere soruyoruz 18 AVM yapılmış Antalya‘da kaç adet eko parkımız var? Kaç adet şehir parkımız var? Kaç adet kent meydanımız var? Kaç kültür merkezimiz var?

 

22.11.2013 00:00
Okunma Sayısı: 496
Fotoğraf Galerisi