TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULUNUN TORBA YASA HAKKINDAKİ BASIN AÇIKLAMASI

18.07.2013

B A S I N  A Ç I K L A M A S I

  

  TORBA YASA KAPSAMINDA TMMOB‘ NİN DENETİM YETKİSİNİ KALDIRAN VE GELİRLERİNİ AZALTAN DÜZENLEME CUMHURBAŞKANIMIZ TARAFINDAN TBMM‘NE İADE EDİLMELİDİR.

9 Temmuz 2013 tarihinde meclis genel kuruluna getirilen korsan bir önerge ve iç tüzüğe aykırı bir görüşme yöntemiyle TMMOB‘nin yetkilerini kısıtlayan yasa değişikliği iktidar milletvekillerinin oylarıyla torba yasa içerisinde geçirilmiştir.

            Meclis iç tüzüğüne aykırı olarak önergenin tamamı okunmadan genel kurulda kabul edilen 3194 sayılı imar kanununun 8. Maddesine eklenen bir bentle "harita, plan, etüt ve projeler; ilgili idare kanunlarında açıkça belirtilen yetkili kurumlar dışında meslek odaları dâhil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez. Vize veya onay yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle müellifler ve bunlara ait kuruluşların büro tescilleri iptal edilemez veya yenilenmesi hiçbir şekilde geciktirilemez. Müelliflerden bu hükmü ortadan kaldırılacak şekilde taahhütname talep edilemez" düzenlemesi yapılarak TMMOB‘ye bağı meslek odalarının meslektaşları üzerindeki denetimi kaldırılmaktadır.

            İktidar TMMOB‘nin bugüne kadar ülke kaynaklarının kamu yararı doğrultusunda kullanılmasını talep eden, bilimi ve tekniği halkın hizmetine sunmak isteyen inançlı ve kararlı tutumundan rahatsız olduğu için TMMOB‘yi susturmak, teslim almak istemektedir.

 9 Temmuz gecesi anayasanın kamu kurum ve kuruluş niteliği taşıyan meslek odaları ile ilgili hükümlerine aykırı olarak, hukuk dışı ve tarihsel meşruiyeti olmayan bir düzenleme ile iktidar;

-   Ülke kaynaklarının talanına karşı çıkan meslek odalarını işlevsizleştirmek,

-  Odaların üyeleriyle ilişkini zayıflatmak ve giderek ortadan kaldırmak,

-  Kentsel dönüşüm, kentsel rant programlarının önündeki bilimsel, teknik mesleki denetimi ve toplumcu denetimi ortadan kaldırmak,

            -  Özerk yerinden yönetim kuruluşları olan belediyeler ve meslek odalarının anayasal hak, yetki ve görevlerini ellerinden almak,

            -  Mimarların fikir ve sanat eserleri yasası kapsamındaki mimari projelerini eser olmaktan çıkararak telif haklarına el koymuştur.

            -  Amaç rantın ve talanın karşısında engel olarak gördükleri TMMOB‘yi etkisizleştirmektir ve süreç içerisinde yok etmektir.

            Bilindiği üzere hükümet 2013 yılının başında TMMOB yasasının tümünü değiştirme girişiminde bulunmuş, TMMOB‘nin direnişi üzerine çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından ertelenmek zorunda kalınmıştır. O gün bu ertelemeyi yapan iktidar Taksim direnişinin faturasını TMMOB‘ye kesmek ve cezalandırmak istemektedir.

            Hükümet TMMOB‘nin işlevsizleştirmesine yönelik düzenlemelerle aynı zamanda mimarlık mühendislik, şehir plancılığı mesleklerini yok etmek istemektedir. 1980 darbesi sonrası gelirsiz bırakılan TMMOB‘ye bağlı odalar o koşullarda odaları nasıl yönettiyse, hukuk mücadelesini nasıl sürdürdüyse, meslektaşlarımızın hak ve hukukunu nasıl savunduysa, bugünde aynı şekilde örgütlerine, meslektaşlarına ve ülkesine sahip çıkmaya devam edecektir. Tepkimiz ve isyanımız meslek örgütümüzün işlevsizleştirilmesinin yanı sıra mimarlık, mühendislik, şehir plancılığının bitirilmesine ve üyelerimizin haklarının gasp edilmesinedir. Hiçbir güç odalarımızı, üyelerimizi, yöneticilerimizi, emekçilerini; çağdaş, demokratik Türkiye ve toplum yararına mücadeleden alı koyamayacaktır.

 Bu mücadele TMMOB‘nin mücadelesi olmaktan çıkmıştır. Türkiye‘deki meslek örgütleri de benzer şekilde hak ve yetki kayıplarına uğratılarak etkisizleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda Türkiye‘nin önemli meslek kuruluşlarından Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipler Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Antalya Veteriner Hekimler Odası haklı mücadelemizin yanında yer alarak bize destek vermektedirler. Türkiye‘nin demokratikleştirilmesinde ve mesleki hakların korunmasında meslek odalarının birlikteliklerini güçlendirerek ortak hareket etmelerinin çok öneli olduğunu düşünüyoruz. Bu birliktelik ve dayanışma Aydınlık Türkiye‘nin kurulmasında ve meslek haklarımızın korunmasında çok önemli bir rol oynamaktadır.

            TMMOB ve üyelerinin yanı sıra diğer meslek odalarının da tepkisini çeken ve tüm toplumu ilgilendiren bu düzenlemenin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından TBMM‘ ne iadesini ve anayasaya aykırı bu düzenlemenin iptalini talep ediyoruz.

 Saygılarımızla ....

 

TMMOB ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU

Çevre Mühendisleri Odası,Elektrik Mühendisleri Odası,Gemi Mühendisleri Odası,Gıda Mühendisleri Odası,Harita ve Kad. Mühendisleri Odası,İç Mimarlar Odası,İnşaat Mühendisleri Odası,Jeoloji Mühendisleri Odası,Jeofizik Mühendisleri Odası,Kimya Mühendisleri Odası,Maden Mühendisleri Odası,Makina Mühendisleri Odası,Meteoroloji Mühendisleri Odası,Mimarlar Odası,Peyzaj Mimarları Odası,Şehir Plancıları Odası,Orman Mühendisleri Odası,Ziraat Mühendisleri Odası

 

 

18.07.2013 00:00
Okunma Sayısı: 565
Fotoğraf Galerisi