TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Toplantı tarihi: 04 Kasım 2020 Toplantı Sayısı:005

 

Toplantı tarihi: 04 Kasım 2020

Toplantı Sayısı:005

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı katılımcıları: Kenan DOĞAN, Ahmet Avni ATAYOL,  İlden KİBAR,  Doğan YILDIRIM,  Özge ERGEN GÜVENÇ,   Ahmet KIRMIZI ,

Yedek YK üyeleri         

Çevrimiçi

 

 

Karar: 039

Odamız İzmir Şubesi`nin 30.10.2020 tarihli ve 2020.ÇMO.İZM.0494 sayılı yazısı ile gönderilen "T.C. KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLE TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ARASINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ ve İKLİM EYLEM PLANI (SECAP 2020) HAZIRLANMASINA İLİŞKİN ORTAK HİZMET PROJESİ PROTOKOLÜ"nün uygunluğuna; protokolü Odamız adına imzalamak üzere Oda Yürütme Kurulu üyelerine yetki verilmesine; protokol kapsamında yürütülecek çalışmalar konusunda İzmir Şube Yönetim Kurulumuza ve protokolü proje yürütücüsü olarak imzalamak üzere Şube Başkanı E. Helil İNAY KINAY`a yetki verilmesine; proje yürütücüsü İzmir Şubemiz`den, Oda Genel Merkezimize protokolün imzalanmasına müteakiben ıslak imzalı bir nüshasının iletilmesinin ve proje kapsamındaki gelişmeler hakkında düzenli bilgi aktarılmasının istenmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

(Ahmet Dursun KAHRAMAN Şerh (1),

Özge ERGEN GÜVENÇ Şerh (1), (2)

Ahmet KIRMIZI  Şerh (1), (2)

(1)    AB ve diğer yabancı ülke fonlarının kullanılıyor olmaması, özkaynaklar ile yürütülüyor olması hali ile.  (TMMOB Genel Kurul kararı)

(2)    31.10.2020 ve 04.11.2020 tarihli Yönetim kurulu toplantılarında verilen bilgiler doğrultusunda hazırlanacak protokol olması hali ile.

 

Karar: 040

15 Kasım 2020 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Odamız 15. Dönem 1. Danışma Kurulu Toplantısı gündeminin, Birimlerimizden gelen öneriler dikkate alınarak aşağıdaki şekilde belirlenmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

 

1.       15. OLAĞAN GENEL KURUL VE SONRASI SÜRECE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

• 15. Olağan Genel Kurul Değerlendirmesi

• Genel Kuruldan bugüne yapılan çalışmalar

• ÇMO 2020-2022 Çalışma Programı

2.       ODA ÖRGÜTLÜLÜĞÜ

• Temsilcilik Yönetim Kurulu atamaları

• Danışma Kurulu toplantı düzeninin belirlenmesi

• Bölgesel çevre sorunlarına ilişkin çalışmalarda (açıklama, kampanya vb.) Genel Merkez koordinasyonu ve desteği

• Odamız (Genel Merkez ve Birimler) sosyal medya paylaşımlarının koordinasyonu

3.       ODA MALİ DURUMU VE İŞLEYİŞİ

• Mali durum bilgilendirmesi ve değerlendirmeler

• Mali durumun iyileştirilmesine yönelik öneriler ve planlama

• Oda mali işleyişi temel ilkelerinin oluşturulması

• Birim taslak bütçelerine uygun ödenek temini

• Birimlerin fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve demirbaş ihtiyaçlarının karşılanması

• Üye aidat bildirimleri (SMS; e-posta)

• Ajanda çalışmaları

• Çevre Sorunlarına Bilimsel Yaklaşım Amacıyla Bütçe Ayrılmasının Değerlendirilmesi

4.       ODA İDARİ İŞLEYİŞİ VE KURUMSAL KİMLİK

• E-imza entegrasyonu

• KEP adresleri

• Birimlerin Çevrebis yetkileri

• Oda birimlerinde kullanılan logoların standartlaştırılması

• Resmi Kurum/Kuruluş ziyaretlerinde sunulacak hediyelerin standartlaştırılması

• Şubelerin çeşitli firmalar ile yaptığı protokollerin onay süreci

5.       SÜMER VE ODA EĞİTİMLERİ

• Uzaktan (çevrimiçi) eğitim altyapısı, Birimler tarafından kullanımı ve koordinasyonu

• Biyosdal Uygulayıcı Eğitimleri

• Mesleki Yeterlilik Eğitimleri ve MYK ile işbirliği

6.       ODA DÜZENLİ ETKİNLİKLERİNİN ORGANİZASYONU

• 14. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi

• ÇMO 9. Öğrenci Kurultayı

7.       MESLEKİ HAKLAR VE ÇALIŞMALAR

• MHÇ Komisyonu çalışmaları

• Mesleki uzmanlık alanlarımız ile ilgili yasal düzenlemeler

                - Çevre Görevlisi Süreci

                - AAT Teknik Personel Tebliği Eğitimleri

                - Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında çevre mühendislerinin akustik uzman olarak tanımlanması ve D tipi Gürültü Eğitimleri Yeterlik Başvuru Süreci

                -Şantiye Şefliği ve İlgili Mevzuat Düzenlemeleri

• Şube çalışma komisyonlarının standartlaştırılması

• Meslektaşlarımıza iş hayatında yaşadığı sorunlar ile ilgili hukuksal destek sağlanması

• Ücretli çalışan mühendis asgari ücreti konusunda SGK protokolüne işlerlik kazandırılması

• Odamız Mesleki Denetim Esasları, Asgari Ücret Tarifeleri ve Proje Vize Süreçlerine İlişkin Düzenlemeler

• ÇMO Teknik Destek ve Danışmanlık Süreçlerine ilişkin standartların oluşturulması

• Mesleki Yeterlilik Eğitimleri ve MYK ile işbirliği

• MYK-İSKİ Taslak Ulusal Yeterlilikler

8.       ÇEVRESEL SORUNLAR VE MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN GÜNDEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

• TMMOB Kanunu‘na ilişkin değişiklik girişimleri

• Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

• Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

  Taslak ÇED Yönetmeliği

  Taslak Çevre Etiketi Yönetmeliği

• Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik değişikliği

 

 

 

Karar: 041

Odamız yerel süreli yayını Çevre Bilim Teknoloji Dergisinin sahibinin ve sorumlu yazı işleri müdürünün  Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dursun KAHRAMAN  olarak değiştirilmesine, Hatay 2 Sokak No:24/17 Kızılay/ Ankara merkezinden yönetilecek derginin 6 ayda bir basımının 500 adet yapılmasına  karar verilmiştir.

Karar: 042

Odamız yerel süreli yayını Çevre ve Mühendis Dergisinin sahibinin ve sorumlu yazı işleri müdürünün  Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dursun KAHRAMAN  olarak değiştirilmesine, Hatay 2 Sokak No:24/17 Kızılay/ Ankara merkezinden yönetilecek derginin süreli olarak  yılda 4 kez basımının 1000 adet yapılmasına karar verilmiştir.

Karar: 043

12.06.2018  tarihi itibariyle Oda Genel Merkez bünyesinde Basınla İlişkiler görevlisi olarak görev yapmakta olan 12308386090 TC kimlik numaralı Dilara İLBUĞA` nın,  3 Kasım 2020 tarihinde iletmiş olduğu; özel sebeplerden dolayı görevini yürütemeyeceği ve kendi isteği ile istifa talepli dilekçesi sebebiyle,  3 Kasım 2020 tarihi itibariyle çıkış işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Odamız Mali Müşavirliğine bilgi verilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

04.11.2020 00:00
Okunma Sayısı: 397