TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 16. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI (26-27 MART 2022)

 

 

 

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 16. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI (26-27 MART 2022)

 

ÖRGÜTLENME KOMİSYONU KARARLARI

 

Komisyon üyeleri: Fatma KIRIKTAŞ, Salih Yunus NİŞANCI, Funda DEMİRÖRS İŞLER, Hüseyin ÖZTAŞ, Mücteba GÖKŞEN, Muhittin KORAMAZ, Ziya AYDIN, Kübra KÜÇÜK, Belemir NASLI, E. Berra TUNCER, Can Cihan YILMAZ, Oğulcan KIRMIZIGÜL, Yusuf ACAR

 

 

ÖK1

Önerge: Konya İl Temsilciliğinin Şubeleşmesi

 

Gerekçe: Konya`da Çevre Mühendisliği bölümünün otuz yılı aşkın süredir var olması sebebiyle yüzlerce mezun vermiştir. Kamuda ve özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın sayısı günden güne artmaktadır. Sektörde hizmet veren Çevre laboratuvarı, ÇED- Çevre Danışmanlık firmalarının sayısı ile de ülkemizin önde gelen illerindendir. Bu vb. sebeplerle Odamızın 16. Dönem Olağan Genel Kurulu`nda Konya İl Temsilciliğimizin Şubeleşmesi kararının ilgili komisyona iletilmek üzere gereğini arz ederiz.

 

Önergeyi verenler: Muhittin KORAMAZ, Mustafa DURAK, İlker İRİOĞLU, Hüseyin ÖZTAŞ

 

Komisyon Kararı: ÇMO Konya İl Temsilciliğinin Şubeleşme önergesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

 

 

ÖK2

Önerge: 2022 yılında yapılması planlanan Çevre Mühendisliği Kongresinin Gaziantep ilinde yapılmasını öneriyoruz.

 

Önergeyi verenler: Ümit Ziya POLAT, Metin Caner GÜNSEVER, Mehmet ÇEVİK, Mustafa DEMİRCİLER, Aydın ARSLAN

 

Komisyon Kararı: 2022 yılında Gaziantep ilinde Kongre yapılması önergesi, örgütlenme komisyonunda görüşülmüş olup, Oda Danışma Kurulu`nda görüşülmek üzere oy birliği ile reddedilmiştir.

 

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

 

 

ÖK3

Önerge: Çevre Mühendisleri Odası Şubelerine bağlı illerde, temsilciliklerin Şubeye bağlı şekilde oluşturulmasını öneriyoruz.

 

Gerekçe: Şubeye bağlı, belirlenen illerde temsilciliklerin verilmesi, temsilcilik verilen illerde Odamızın etkinliğini arttırmak için önem arz etmektedir.

 

Önergeyi verenler: Ümit Ziya POLAT, Yusuf ACAR, Fatih TEZEL, Olgaç SÜRMELİHİNDİ, Mustafa DEMİRCİLER, Aydın ARSLAN

 

Komisyon kararı: Temsilciliklerin, Şubelere bağlı bir şekilde oluşturulması önergesi örgütlenme komisyonunda görüşülmüş olup, oy çokluğu ile reddedilmiştir.

 

ŞUBELERE KENDİ ETKİNLİK ALANLARINDA TEMSİLCİLİK ATAMA YETKİSİ VERİLMESİ 2/3 ÇOĞUNLUK İLE KABUL EDİLMİŞTİR.

 

ÖK4

Önerge: Çevre Eğitimi dersinin Ana okul, İlkokul, Ortaokul ve Lise seviyelerinde ki öğrenim kurumlarında müfredata eklenmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı`na teklif götürülmesini öneriyoruz.

 

Önergeyi verenler: Ümit Ziya POLAT, Metin Caner GÜNSEVER, Mehmet ÇEVİK, Mustafa DEMİRCİLER, Aydın ARSLAN, Yusuf ACAR

 

Komisyon kararı: Çevre eğitimi dersinin, Millî Eğitim Bakanlığı`na bağlı okullarda müfredata eklenmesi konusundaki önerge, örgütlenme komisyonunda görüşülmüş olup oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

 

 

ÖK5

Önerge: 1- Odamızın örgütlülüğünün genişletilmesi, oda üye sayısının arttırılması ve hali hazırda Oda üyeliği olmayan meslektaşlarımızın Oda süreçlerine kazandırılması amacıyla TMMOB`a bağlı diğer meslek Odalarındaki benzer uygulamalar ve 2012-2014 yılları arasında Odamızın geçmişe dönük aidat alınmamasına ilişkin yapmış olduğu uygulama dikkate alınarak, bir sonraki genel kurul sürecine kadar Çevre Mühendisleri Odası`na ilk defa üye olacak meslektaşlarımızdan geriye dönük aidat alınmamasına ilişkin uygulamanın ilgili komisyonda görüşülmesi

 

Önerge: 2- Üniversitelerimizde bulunan Çevre Mühendisliği bölümlerindeki müfredatın ortaklaşması üzerine akademik çalışma komisyonu kurularak, 16. Dönem içerisinde bilimsel bir çalıştay yapılması ve tavsiye kararı çıkarılmasının ilgili komisyonda görüşülmesi

 

Önergeyi verenler: Özlem GÖÇ, Tuğba UÇANKUŞ, Müge KARAMUSTAFA

 

  Komisyon kararı: Ankara Şube`nin 22.03.2022 tarih ve 2022.ÇMO.ÇMO.ANK.0163 sayılı yazısındaki önergeler, örgütlenme  

  komisyonunda    görüşülmüş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

1.     ÖNERGE OY BİRLİĞİ İLE RED EDİLDİ.

2.     ÖNERGE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESLEKİ HAKLAR ve ÇALIŞMALAR KOMİSYONU KARARLARI

 

Komisyon üyeleri: Seda BAYKAL, Nimet ÜMAY, Ali ÇİFTÇİ, Aysun KESKİNKILIÇ TUNCER, Merve SEÇİLMİŞ, Nadir ŞİMŞEK, N. Can ERSİN, Nihan ÖZTÜRK, Ahmet M. GÜLEŞ

 

 

MHÇK1

 

Sertifi       

 

Önerge: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Sürekli Eğitim Merkezi ve Belgelendirme Yönetmeliği MADDE 16 – (1) Eğitim programında görev alacak eğitmenler, SÜMER Yürütme Kurulunun önerisi ile Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Eğitmenler, konusunda uzmanlaşmış, güncel konuları takip edebilen, ilgili mevzuatla bağdaştırabilen, ayrıca, sunum ve eğitim becerisine sahip üyeler ya da diğer meslek alanlarından uzman kişiler arasından seçilir.

 

Yukarıda yer alan maddenin eğitmen kriterlerinin açıkça belirlenebilmesi amacıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneriyoruz.

 

MADDE 16-(1) Eğitmenler için ilgili meslek odalarına kayıt şartı ve üye olduğu odaya ait aidat borcunun olmaması şartı aranır. Eğitmenlerin ilgili eğitim konusunda eğitim verebilecek en az 3 yıllık tecrübe ve yetkinliğe (lisans, lisansüstü eğitim, uzmanlık şartları) sahip olması beklenir. Eğitmen seçiminde daha önce çalışılan eğitmenler değerlendirilecekse öncelik anket performans göstergeleri olup; performans değerlerinin eşit olması durumunda Oda üyesi çevre mühendislerine öncelik verilecektir.

 

Önergeyi verenler: Sedat DUREL, Miray DOKURER, Ömür YAŞAYAN

 

Komisyon kararı: Maddenin mevcut hali ile kalmasına ve önerinin oy birliği ile red edilmesine karar verildi.

 

 

KOMİSYONCA KABUL EDİLEN VE DİVANA SUNULAN TÜM ÖNERGELER OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.

 

 

MHÇK2

 

Önerge: 1.TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği`nin 6`ncı maddesi ç fıkrası uyarınca içme ve kullanma suyu, evsel ve endüstriyel atıksular ile yağmur suları kapsamında yapıların parsel içi tesisat projeleri çevre mühendisliği hizmetlerinin dışında tutulmuştur. İlgili fıkradan yapıların parsel içi tesisat projeleri hariç" ibaresinin çıkarılmasını, ayrıca aynı maddenin farklı fıkralarında atıfta bulunulan "çevre mühendisliği hizmetleri" nin bilimsel ve teknik bir temele oturtularak tanımlanmasına yönelik bir çalışmanın yürütülmesi, çalışma sonucunda bu konuyla ilgili olarak Yönetmelikte gerekli diğer değişikliklerin yapılması hususunda Oda Yönetim Kurulu`nun yetkilendirilmesini öneriyoruz.

 

Gerekçe: Çevre Mühendisliği`nin ana faaliyet konularından biri olan alt yapı proje ve inşasının parsel içinde yapılamayacağı kısıtlaması, daha büyük alanlarda bu işleri yürüten meslektaşlarımız için hak ihlalidir.

 

Önergeyi verenler: Zeynep Gül KARAMANLI, Akan ÇELİK, Emel SALTOĞLU, Ali ÇİFTÇİ, Medet GÜNEY

 

 

Önerge: 2. Resmî kurumlar tarafından gerçekleştirilen atıksu arıtma tesisi, içme suyu arıtma tesisi, içme suyu şebeke, kanalizasyon yağmur suyu yapım işlerinde çevre mühendisliğinin denk görülmesi nedeni ile söz konusu ihalelere çevre mühendislerinin katılması engellenmektedir. Çevre Mühendislerinin meslek alanı ile ilgili her konuda şantiye şefi, şantiye mühendisi, proje müdürü, işletme mühendisi vb. her pozisyonda anahtar teknik personel olarak tanımlanması, denkliklerinin kabul edilmesi için gerekli idari ve hukuki süreçlerin yürütülmesi konusunda Mesleki Haklar ve Çalışmalar Komisyonu ile birlikte 16. Dönem Oda Yönetim Kurulu`na görev verilmesini öneriyoruz.

 

Önergeyi verenler: Cehdi ERCAN, A. Mustafa GÜLEŞ, Nihan ÖZTÜRK, Selma AKDOĞAN

 

Komisyon Kararı: Her iki önergenin oy birliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir.

 

 

6          KOMİSYONCA KABUL EDİLEN VE DİVANA SUNULAN TÜM ÖNERGELER OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.

 

 

 

MHÇK3

 

Önerge: Çevre Danışmanlık Firmaları kurulurken veya faaliyetlerini devam ettirdikleri süreçte, firma sahiplerinde en az 1 Çevre Mühendisi bulunması (Ticaret Sicil gazetesinde en az % 25 hissesinin bulunmasını) öneriyoruz.

 

Önergeyi verenler: Ümit Ziya POLAT, Metin Caner GÜNSEVER, Mehmet ÇEVİK, Mustafa DEMİRCİLER, Aydın ARSLAN

 

Komisyon kararı: Önerinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğinden reddine karar verilmiştir.

 

KOMİSYONCA KABUL EDİLEN VE DİVANA SUNULAN TÜM ÖNERGELER OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.

 

 

 

M

 

 

MHÇK4

 

Önerge: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı`nın hazırladığı Çevre Yönetim Hizmetleri Yeterlik Yönetmeliği Taslağında; Çevre Danışmanlık firmalarında görev alacak Çevre Mühendislerinden Oda Kayıt Belgesi talep edilmesi için başvuru yapılmasını öneriyoruz.

 

Önergeyi verenler: Yusuf ACAR, Fatih TEZEL, Olgaç SÜRMELİHİNDİ, Mustafa DEMİRCİLER, Aydın ARSLAN

 

Komisyon Kararı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı`nın hazırlamış olduğu Çevre Yönetim Hizmetleri Yeterlik Yönetmelik Taslağında Çevre Danışmanlık Firmalarının Çevre Mühendisleri Odasından BTB ve firmalarda görevli Çevre Mühendislerinden Oda Kayıt belgesinin talep edilmesi için başvuru yapılmasını öneriyoruz, şeklinde revize edilmesine karar verildi.

 

KOMİSYONCA KABUL EDİLEN VE DİVANA SUNULAN TÜM ÖNERGELER OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.

 

 

MHÇK5

 

Önerge: Kamu kuruluşlarında ihale ilanlarında Çevre Mühendislikleri ile anılan işlerde, mesleğimiz denk görülmeyerek meslektaşlarımızın ihaleye girmeleri engellenmektedir bu kapsamda Odamızın çalışma yürütmesini öneriyoruz.

 

Önergeyi verenler: Yusuf ACAR, Fatih TEZEL, Olgaç SÜRMELİHİNDİ, Mustafa DEMİRCİLER, Aydın ARSLAN

 

Komisyon kararı: Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

KOMİSYONCA KABUL EDİLEN VE DİVANA SUNULAN TÜM ÖNERGELER OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.

 

 

 

MHÇK6

 

Önerge: Hali hazırda birçok meslek grubuna yetki tanınan "Çevre Görevlisi" vasfı ile oluşturulan haksız rekabetin bir nebze ortadan kaldırılması için, meslektaşlarımız üzerine yüklenmesi planlanan ek belge (sertifika) ibaresinden muaf tutulması hakkaniyet açısından gereklidir. Çevre Yönetim Hizmetleri Yeterlik Yönetmeliği Taslağı`nda yer alan "teknik uzmanlık sertifikası" ibaresi yer alan bütün koşullardan Çevre Mühendislerinin muaf tutulması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı`na başvuru yapılmasını öneriyoruz.

 

Önergeyi verenler: Yusuf ACAR, Fatih TEZEL, Olgaç SÜRMELİHİNDİ, Mustafa DEMİRCİLER, Aydın ARSLAN

 

Komisyon kararı: Çevre Mühendisleri olarak Çevre Görevlisi ifadesine ve belgesine karşıyız. Çevre Mühendisliği hizmetlerinin başka meslek dallarına açılmaması, Çevre Mühendislerinin mesleklerini yaparken diplomaları haricinde herhangi bir eğitim ve sertifikasyona ihtiyacı olmadığını her platformda dile getirilmesini bu konuda Yönetim Kurulunun görevlendirilerek kaybedilen mesleki haklarımızın kazanılması yönünde çalışmalar yapılmasını talep ediyoruz.

 

KOMİSYONCA KABUL EDİLEN VE DİVANA SUNULAN TÜM ÖNERGELER OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.

 

 

 

MHÇK7

 

Önerge: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği; MADDE 17- (1) Tescilli büroların bünyesinde çalışan SMM‘lerin ayrılması ve büroda SMM kalmaması durumunda büronun büro tescil belgeleri geçersiz kılınarak, kaydı kapatılır. Kaydı kapatılan tescilli büroya, koşullarını sağlayarak yeniden başvurması halinde eski tescil numarası verilir. Daha önce Büro Tescil Belgesi alan firmalarımızın yazılım üzerinde kaydının mevcut olması; yalnızca tescilinin silinmesinin yeterli olacağını düşünerek söz konusu maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneriyoruz. MADDE 17- (1) Tescilli büroların bünyesinde çalışan SMM`lerin ayrılması ve büroda SMM kalmaması durumunda; büronun büro tescil belgesi geçersiz kılınarak, tescili silinir. Tescili silinen büronun koşullarını sağlayarak yeniden başvurması halinde eski tescil numarası ile belge düzenlenir.

 

Önergeyi verenler: Sedat DUREL, Miray DOKURER, Ömür YAŞAYAN

 

Komisyon kararı: Tescilli büroların bünyesinde çalışan SMM`lerin ayrılması ve büroda SMM kalmaması durumunda; büronun; büro tescil belgesinin askıya alınarak, 12 ay içerisinde şartları sağlaması durumunda yenilenmesi, süre sonunda yenilenmeyen belgenin, ilave süre talep edilmemesi durumunda 3 ay içerisinde silinmesi, ilave süre yapılması durumunda başvuru yapılan tarihten itibaren maksimum 12 ay süre verilmesi için başvuru sahibinin gerekçesinin yönetim kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanması.

 

KOMİSYONCA KABUL EDİLEN VE DİVANA SUNULAN TÜM ÖNERGELER OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.

 

 

 

MHÇK8

 

Önerge: 15. Çalışma Döneminde Odamız Mesleki Haklar ve Çalışmalar Komisyonu tarafından revizyon çalışması gerçekleştirilerek Oda Yönetim Kurulu`na yayınlanmak üzere sunulan TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği hizmetleri Uygulama Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği`nin yayınlanması için 16. Dönem Oda Yönetim Kurulu`na görev verilmesini öneriyoruz.

 

Önergeyi verenler: Serhat TANYERİ, Cehdi ERCAN, A. Mustafa GÜLEŞ

 

Komisyon Kararı: Öneri oy birliği ile kabul edildi.

 

KOMİSYONCA KABUL EDİLEN VE DİVANA SUNULAN TÜM ÖNERGELER OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.

 

 

 

 

 

MALİ İŞLER KOMİSYONU KARARLARI

 

Komisyon üyeleri: Mahsut ŞEKER, Derya Nur DENİZ, Sinan KURBAN, Mustafa ERTEMİZ, Hülya YILDIZ, Müge BAĞIRGAN, Fehmican ÜNSALAN

 

MİK1

Önerge: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği`nin "üyelik ödentileri" başlıklı 13. Maddesine aşağıdaki fıkranın "Geçici madde" olarak eklenmesini öneriyoruz. "Çevre Mühendisleri Odası`na 31/12/2022 tarihine kadar ilk defa mevcut üyelerin aidatları ile ilgili af çalışmalarının yapılması"

 

Gerekçe: Odamıza üye meslektaşlarımıza kolaylık sağlayarak, üye aidatlarının ödenmesi gelir arttırmak için önem arz etmektedir.

 

Önergeyi verenler: Yusuf ACAR, Fatih TEZEL, Olgaç SÜRMELİHİNDİ, Mustafa DEMİRCİLER, Aydın ARSLAN

 

Komisyon kararı: 13. Maddeye eklenmesi istenen geçici madde oy birliği ile red edilmiştir.

03.10.2022 00:00
Okunma Sayısı: 536