TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB 2018 Yılı Bilirkişilik-Eksperlik-Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği

06.1.1982  Tarih ve 17566  Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 19.4.1983 Tarih ve 18023 Sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapılmıştır. Bu yönetmeliğe göre ücretler ve katsayılar her yıl için Yönetim Kurulunca belirlenmektedir.)

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

2018YILI BİLİRKİŞİLİK-EKSPERLİK-HAKEMLİK VE 

 TEKNİK MÜŞAVİRLİK YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç

Madde 1- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)`ne bağlı Oda üyelerinin, özel kesim ya da kamu kesiminde özel istek ya da mahkeme kararları üzerine yapacakları mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin koşulları, ücretleri, ödeme biçimleri ve ilişkiler bu yönetmelikle belirlenir ve uygulanır.

Bu yönetmelikle, mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin nitelikli ve etkin bir şekilde yapılması, üyelerin hak ve ücretlerinin korunması amaçlanır.

Dayanak

Madde 2- Bu yönetmelik, 6235 (7303) Sayılı TMMOB Yasası`nın 2/b,c maddesi hükümlerine dayanılarak çıkartılmıştır.

Kapsam

Madde 3- Bu yönetmelik hükümleri, bilirkişilik, eksperlik, hakemlik ve teknik müşavirlik alanlarındaki mühendislik ve mimarlık hizmetlerinde uygulanır.

Madde 4- "Bu yönetmelik kapsamında belirtilen mühendislik ve mimarlık hizmetlerini, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre TMMOB`nce tespit olunan uzmanlık alanları ile sınırlı kalmak üzere TMMOB üyesi mühendis ve mimarlar yapmaya yetkilidirler"

 

 İKİNCİ BÖLÜM

Hizmetin  Yürütülmesinde Uyulacak Esaslar

Madde 5- Bu yönetmeliğin mali hükümlerini TMMOB Yönetim Kurulu her yıl yeniden düzenler ve ilan eder. Odalar, kendilerine karşı sorumluluklarını yerine getirmiş olan, tecrübeli ve uygun nitelikli üyeleri arasından seçtiği bilirkişilik, eksperlik ve hakemlik yapabilecek üyelerinin listesini   hazırlayarak TMMOB`ne gönderir ve TMMOB Genel Sekreterliği bu listeleri müracaatlarda kullanmak üzere dosyalar ve bir örneğini her yıl  Aralık ayı içerisinde Valiliklere gönderir.

Madde 6-  Mahkemelerin  özel ihtisas  gerektiren konulardaki bilirkişi, eksper  ve  hakem  istekleri,  ilgili  ihtisas  alanları  dikkate  alınarak,  TMMOB  Genel Sekreterliğince ilgili Oda Yönetim Kurulu`nun oluru alınarak yerine getirilir.

 

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

Mali Hükümler

 

Bilirkişilik

Madde 7-   Bilirkişilik  hizmeti,  bilim,  teknik ve ekonomik sahalarda belirtilen konulardan  isteneni, mahallinde ya da  dosya   üzerinde  inceleme  yaparak fiyat takdiri, kıymet, nitelik, kusur ve durum tespiti için rapor tanzimi ile lüzum görülecek hallerde bunların dışındaki hususların tayin ve tesbitinin  yapılmasıdır.

            Bilirkişilik  Ücretleri ;

            a) H.M.U.K. (Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu), C.M.U.K. (Ceza Muhakemeleri  Usulü Kanunu) ve  İstimlak Yasası vb. gereğince mahkemelerde ya da duruşmalarda ücretler:

            - Kaybettiği iş süresi için alacağı tazminat,

            - İnceleme ve yolculuk masrafları,

            - Çalışmasıyla uygun ücreti

            dikkate alınarak hakim tarafından tespit edilir.

            b)  Diğer  kamu   kuruluşlarında   ya da   özel kuruluşlarda  ya da şahısların  doğrudan bilirkişilik işlemlerinde;

  1. Büroda  dosya  üzerinde  düzenlenen  raporlarda  kişi  başına  her  rapor için en az 334,00 TL ücret alınır.
  2. Arazide  ve  iş sahalarında  düzenlenen  raporlarda  arazide geçen  her gün  için kişi başına 246,00 TL   eklenmek üzere, her rapor için kişi başına en az 165,00 TL ücret alınır.

Ancak  arazi  çalışmalarında  incelikli  ölçümler  olduğunda  Harita  ve Kadastro Mühendisleri Odası Birim Fiatları uygulanır.

      3. Mahkemelerde  açıklama  yapılması  halinde  her  celse  ya da ek açıklama için en az 246,00 TL ücret alınır.

      4. Raporların düzenlenmesinde, daktilo, kırtasiye, deney, teknik resim ve benzeri  masraflar ayrıca alınır.

      5. Arazide ya da büroda bir defasında birden çok dosyanın incelenmesi durumlarında 10 dosyaya kadar dosya başına 264,00 TL alınır. 10  dosyadan fazlası için dosya  başına  en az  165,00 TL ücret alınır.

      6. Aynı dosya içinde birden fazla rapor düzenlendiğinde her rapor  için normal ücretin %50`si oranında ek ücret alınır.

 

Eksperlik

Madde 8-  Mahallinde  ya da  dosya üzerinde gerekli incelemeyi yaparak kıymet takdiri, fiyat tesbiti ve benzerleri ile ilgili rapor tanzimi hizmetlerinin yapılmasıdır.

            Eksperlik  Ücretleri;

 

            Mt: İncelenen meta tutarı

            Çg: Çalışılan gün sayısı

            Es: Çalışılan eksper sayısı

            A: 2017 yılı için (264,00 TL) olmak üzere :

 

            a)  12.000.-TL`na kadar

 

                                       Mt

            EsxÇgxA+2A+-----------

                                      1000

 

            b)  60.000.-TL`na kadar:

 

                                                                   Mt-10.000

            EsxÇgxA+3A+1.00         +--------------------------

                                                                     2000

 

            c)  300.000.-TL`na kadar:

 

                                                                       Mt-50.000                              

            EsxÇgxA+4A+7.70               +---------------------------

                                                                      3000

 

            d)  600.000.-TL`na kadar:

 

                                                                      Mt-250.000

              EsxÇgxA+5A+27.50           +----------------------------

                                                                       4000

 

            e)   600.000.-TL ve daha yukarısı için:

 

                                                                       Mt-500.000

            EsxÇgxA+6A+49.50             +----------------------------

                                                                           5000

 

 

            formülleri ile hesaplanır.

 

Hakemlik

Madde 9- H.M.U.K. Tahkim Sözleşmesi gereğince taraflar arasındaki anlaşmazlığın çözümündeki mühendislik ve mimarlık hizmetidir.

 

            Hakemlik  Ücretleri;

            Hakemlik ücretleri H.M.U.K.`nda belirtilen esaslara tabidir.

 

Teknik Müşavirlik

Madde 10-    Mühendislik ve mimarlık hizmetine ait herhangi bir konuda bilim ve tekniğe uygun olarak hizmetin yapılmasına fikren katkıda bulunulmasıdır.

Müşavirlik  Hizmetleri ;

            İşin  niteliği  ve  mali  boyutları  ile  çalışma koşulları ve süresi dikkate alınarak TMMOB Genel Sekreterliğince tesbit edilir.

 

 DÖRDÜNCÜ   BÖLÜM

                                                Genel  Hükümler

 

Madde 11- Bilirkişilik, eksperlik ve hakemlik gibi  hizmetlerde  yol  ve  ikamet gibi zorunlu masraflar ayrıca ödenir. Raporlardaki eksikliklerin giderilmesi için verilecek ek raporlar için ayrıca ücret ödenmez. Ancak; bu raporlar için tekrar mahalline gidilmesi halinde, zorunlu giderler ödenir.

Madde 12-  Bilirkişilik  ve  hakemlik  istemleri,  Birlik  Genel  Sekreterliğince izlenir.  Bu   hizmetler   karşılığı   alınan   ücretlerin  %  10`u   bilirkişilik   ve hakemlik yapan üyelerce TMMOB`ne ödenir.

Madde 13-   Eksperlik   ve   teknik   müşavirlik   hizmetlerinde ,  yapılan  işin durumuna göre TMMOB Genel Sekreterliğince tahmin edilen ücretin  %40 `ı avans olarak alınır. Tamamlanan işlem sonrasında  kesinleşen  ücrete  göre avans  tamamlanır  ve  bundan  sonra  rapor  istem sahibine TMMOB Genel Sekreterliğince verilir. Ücretin % 50`si  görevi tamamlayan  üye ya da üyelere,   %  30 `u ilgili  Oda ya da  Odalara  verilir,  % 20 `si  ise  Birlik  hissesi  olarak alıkonur.

Madde 14- Özel  bilirkişilik  istemleri  Birlik Genel Sekreterliğince incelenir ve istem uygun görülürse; bir Odayı ilgilendiriyorsa ilgili Oda Yönetim Kurulu`na, birden çok Odayı ilgilendiriyorsa  Birlik Yönetim Kurulu`na sevkedilir.

Yürütme

Madde 15- Bu yönetmelik hükümlerini TMMOB Yönetim Kurulu yürütür.

Yürürlük

Madde 16- Bu   yönetmelik, 2018 yılı için uygulanacak ücretlerin Birlik Yönetim Kurulu`nca  kabulü  ile  01 Ocak 2018 tarihinde  yürürlüğe  girer.

28.05.2019 09:53
Okunma Sayısı: 263