TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN SÜRÜCÜSÜ TARAFINDAN ALGILANAN GÜRÜLTÜ SEVİYESİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ77/311/AT)

 Kurum ve Kuruluş Yönetmeliği (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Resmi Gazete Tarihi: 14.10.2002
Resmi Gazete Sayısı: 24906

 

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN SÜRÜCÜSÜ TARAFINDAN ALGILANAN GÜRÜLTÜ  SEVİYESİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (77/311/AT)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, sürücüsü tarafından algılanan gürültü  seviyesi ile ilgili olarak traktörlere AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, tarım veya orman traktörlerine sürücüsü tarafından algılanan gürültü seviyesi bakımından AT Tip Onayı  Belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- (Değişik:RG-10/07/2007-26578)

Bu Yönetmelik;

a) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 29 uncu maddesine dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin 77/311/EEC direktifine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği: 7/1/1999 tarihli ve 23576 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Yönetmeliği,

c)  Tarım veya Orman Traktörü : Tarım veya ormancılıkta kullanılan, ana işlevi çekme gücü sağlamak olan, aletleri çekmek, itmek, taşımak veya tahrik etmek için özel olarak tasarlanmış, en az iki dingilli, lastik tekerlekli, azami tasarım hızı 6 ila 40 km/saat olan, yük ve yolcu taşımak için donatılabilen motorlu araçları,

d) Kabin: Bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda, sürücüyü tamamen içine alan ve sürücünün dışarı ile bağlantısını kesen ve kullanım sırasında sürekli olarak kapalı durumda tutulabilecek şeffaf olan veya şeffaf olmayan, rijit aksamlardan meydana gelmiş herhangi bir yapıyı,

e) Tip Onayı Belgesi: Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin sürücüsü tarafından algılanan gürültü  seviyesinin bu Yönetmelikte belirtilen hususlara uygunluğu sonucunda traktör  için verilen belgeyi,

f)  AT: Avrupa Topluluğunu,

g) Onay Kuruluşu : Tip Onayı Belgelerini veren, gerektiğinde geri alan, Teknik Hizmetler Kuruluşlarını görevlendiren, diğer onay kuruluşlarıyla muhatap olan ve bunlarla temasları yürüten, imalatçının üretim uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını belirlemekten sorumlu Bakanlığı,

h) Teknik Hizmetler Kuruluşu (Teknik Servis): Onay Kuruluşunca deneyleri ve kontrolleri yapmak üzere görevlendirilen kurum veya kuruluşu,

i) İmalatçı: Tip Onayı işlemlerinin bütün unsurlarından ve imalatın uygunluğunun sağlanmasından, Onay Kuruluşuna ve Teknik Hizmetler Kuruluşuna karşı sorumlu olan, traktörlerin ticari isim, marka veya lisansının sahibi veya temsilcisini,

j) Temsilci : İmalatçının bütün sorumluluklarını alarak imalatçı tarafından yetkilendirilen kişi veya kuruluşu,

k)  Tanıtım Dosyası : Başvuru sahibi tarafından Teknik Hizmetler Kuruluşuna  veya Onay Kuruluşuna tanıtım bildirimi gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun gibi belgeleri içeren dosyayı,

l) Tanıtım Paketi : Tanıtım dosyasına Onay Kuruluşunun veya Teknik Hizmetler Kuruluşunun görevlerini yerine getirmeleri sırasında eklemiş oldukları deney raporları ve diğer belgeleri,

m) Tanıtım Paketi Fihristi:Tanıtım paketi içinde bulunan belgelerin uygun bir şekilde numaralandırılarak veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine imkan verecek  şekilde işaretlenerek bir liste halinde yazılmasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Usul ve Esasları

Tip Onayı Belgesi Başvuruları

Madde 5- Tip Onayı Belgesi başvurusuna ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin sürücüsü tarafından algılanan gürültü seviyesi ile ilgili olarak traktör için Tip Onayı Belgesi başvuruları, tanıtım paketi içinde bulunan tanıtım fihristine uygun olarak düzenlenmiş tanıtım dosyasıyla birlikte imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından Onay Kuruluşuna  yapılır. Tanıtım paketi başvurudan itibaren onayın verildiği veya reddedildiği tarihe kadar Onay Kuruluşunun incelemesine açıktır.

b) Tip Onayı Belgesi başvuruları, ancak  bir onay kuruluşuna yapılabilir. Başvuru sahibi, başka bir ülkenin  onay kuruluşuna başvuruda bulunmadığını bir yazı ile Onay Kuruluşuna bildirir.

c) Onaylanacak her tip için ayrı bir başvuru yapılır.

Tip Onayı İşlemleri

Madde 6- Bu Yönetmeliğe göre traktörlere sürücüsü tarafından algılanan gürültü seviyesi bakımından AT Tip Onayı  Belgesi verilir.

Yetkili Kuruluşlar

Madde 7- (Değişik:RG-10/07/2007-26578)

Teknik servis olarak, EN 17025 veya eşdeğer ulusal veya uluslararası standartları haiz, deney ve analizleri yapabilecek laboratuarı ve/veya teknik imkânları bulunan resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, yapılacak protokolle belirlenecek şartlar çerçevesinde görevlendirilebilir. Teknik servisler, Onay Kuruluşunun müsaadesi ile deneyleri kendi laboratuarları dışında aynı özelliklere haiz laboratuarlarda yaptırabilir. Görevlendirilen teknik servisler Bakanlığın www.sanayi.gov.tr adresinde yayımlanır.

Tedbirler

Madde 8 -Tedbirlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Sürücünün algıladığı gürültü seviyesi Ek I‘e göre 90 dB (A) veya Ek II‘ye göre 86 dB (A) sınır değerleri içerisinde olmalıdır. Onay Kuruluşu, bu gürültü seviyeleri ile ilgili gerekçelere dayanarak, herhangi bir traktöre AT tip onayının veya ulusal tip onayının verilmesini reddedemez veya satışını, tescilini veya hizmete alınmasını yasaklayamaz.

b) Hem satışa arzda, hem de reklamda, traktörün gerçekte sahip olmadığı halde, sürücü tarafından algılanan gürültü seviyesi konusunda bir özelliğe sahip olduğu belirtilmez.

c) Bu Yönetmeliğin şartlarının teknik ilerlemelere uyarlanması için gerekli herhangi bir değişiklik işlemi, Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde belirtilen hususlara uygun olarak yapılmalıdır.

Bildirim

Madde 9- Bildirime ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin sürücünün algıladığı gürültü seviyesi ile ilgili 77/311/EEC direktifine göre hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu, AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve AT Komisyonuna bildirilir.

b) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin sürücünün algıladığı gürültü seviyesi ile ilgili olarak görevlendirilen Teknik Hizmetler Kuruluşları AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve AT Komisyonuna bildirilir.

Muafiyetler

Madde 10- Muafiyetlere ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Teknolojik olarak gelişmiş tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin sürücünün algıladığı gürültü seviyesi ile ilgili olarak Tip Onayı Belgesi talep edilmesi halinde, AT Komisyonuna, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve diğer ülkelerin onay kuruluşlarına bilgi verilerek tarım veya orman traktörlerinin sürücünün algıladığı gürültü seviyesi bakımından traktörlere Ulusal Tip Onayı Belgesi verilebilir.

b) Bu Yönetmeliğin uygulama tarihinden önce trafiğe çıkmış mevcut tarım veya orman traktörleri, bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Geçici Madde 1- Kabinli veya kabinsiz  tarım veya orman traktörlerine sürücünün algıladığı gürültü seviyesi bakımından traktöre yeni AT Tip Onayı Belgesi alacak olan imalatçılar, 31/12/2004  tarihine kadar bu Yönetmeliğe göre AT Tip Onayı Belgesi almak zorundadır.

Geçici Madde 2- (Değişik:RG-10/07/2007-26578)

AT Tip Onayı Belgesi veya Ulusal Tip Onayı Belgesi almış traktörler, 1/1/2008 tarihine kadar bu Yönetmeliğin hükümlerine uymak zorundadır. Aksi takdirde geçiş süresi sonunda araçların Ulusal Tip Onayı Belgeleri iptal edilir.

GEÇİCİ MADDE 3 - (Ek:RG-10/07/2007-26578)

AT Tip Onayı Belgesi veya Ulusal Tip Onayı Belgesi alacak  ve almış traktörler, 1/7/2009 tarihine kadar bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek I in 3.2.2 ve 3.3.1 numaralı paragrafları ile Ek II nin 3.2.3 numaralı paragrafı hükümlerine uymak zorundadır. Aksi takdirde traktörlerin Ulusal Tip Onayı Belgeleri iptal edilir.

Yürürlük

Madde 11- Bu Yönetmelik yayımı  tarihinden itibaren 3 (üç) ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde  12- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı  yürütür.

 

24.06.2011 16:52
Okunma Sayısı: 153