TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 Kurum ve Kuruluş Yönetmeliği (Çevre ve Orman Bakanlığı)

Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2008
Resmi Gazete Sayısı: 27092 Mükerrer

 

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, piyasaya arz edilen tehlikeli maddelerin ve müstahzarların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolünü ve verimli gözetimini sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik;

a) Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tehlikeli olarak sınıflandırılmış ve piyasaya arz edilen maddelerin ve müstahzarların güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasını ve dağıtımını,

b) Güvenlik bilgi formlarında yer alacak bilgileri ve formun şeklini,

c) Bitki koruma ürünlerine ilişkin özel düzenlemelerdeki hükümler saklı kalmak üzere bitki koruma ürünlerinin Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanmasını,

(2) Ayrıca, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tehlikeli kabul edilmemekle birlikte, piyasaya arz edilen haklarında özel koşul oluşturulan müstahzarlara ilişkin güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasında uyulacak usul ve esasları

kapsar.

(3) Bu Yönetmelik aşağıda yer alan ve son kullanıcıya nihai ürün olarak ulaşan maddeleri ve müstahzarları kapsamaz:

a) İnsan sağlığı veya veterinerlikle ilgili amaçlar için kullanılan tıbbi ürünler,

b) Kozmetik ürünler,

c) Atık niteliğindeki madde karışımları,

ç) Gıda maddeleri,

d) Hayvan yemleri,

e) Radyoaktif maddeler ve radyoaktif madde içeren müstahzarlar,

f) Haklarında, yürürlükteki diğer düzenlemelerde bu Yönetmelikle aynı seviyede bilgi sağlayıcı ve koruyucu hükümler bulunan, invasiv veya insan vücudu ile doğrudan fiziksel temasla kullanılan tıbbi cihazlar,

g) Haklarında yürürlükteki diğer düzenlemelerde ilgili hükümler bulunan, patlama ya da piroteknik etki yoluyla fiili etki yaratmak üzere piyasaya arz edilen harp levazımatı ve patlayıcılar.

(4) Ayrıca, bu Yönetmelik aşağıda yer alan hususları kapsamaz:

a) Tehlikeli maddeler ve müstahzarların demiryolu, karayolu, deniz yolu, içsu yolu veya havayoluyla taşınması,

b) Herhangi bir işleme veya sürece girmemesi koşuluyla transit geçişteki gümrük denetimine tabi maddeler ve müstahzarlar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik;

a)                9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Karantina Kanunu, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak,

b) 2006/121/EC sayılı direktif ile değişik 67/548/EEC sayılı Direktifin 27. Maddesi ve 1907/2006/EC sayılı Direktif ile değişik 1999/45/EC sayılı Direktifin 14 üncü maddesindeki hükümler hariç olmak üzere 1907/2006/EC sayılı REACH Tüzüğünün Güvenlik Bilgi Formlarına ilişkin hükümlerine paralel olarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar  ve kısaltmalar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) CAS Numarası: "Kimyasal Kuramlar Servisi" tarafından verilen numarayı,

b) EC Numarası: Maddenin yapısal özelliğine göre Avrupa Komisyonunca verilmiş olan numarayı,

c) Elleçleme: Maddenin veya müstahzarın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri,

ç) Güvenlik bilgi formu: Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların; özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri, bulunduğu işyerlerinde madde ve müstahzarın tehlikeli özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini insan sağlığı ve çevrenin, tehlikeli maddelerin ve müstahzarların olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren belgeyi,

d) IUPAC: Maddenin "Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği" tarafından verilen adını,

e) Madde: Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, içindeki, kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlıklar dahil, fakat yine içindeki, kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç, kimyasal elementleri ve bunların bileşiklerini,

f) Müstahzar: En az iki veya daha çok maddeden oluşan karışım veya çözeltileri,

g) Profesyonel kullanıcı: Üreticiyi, tehlikeli maddeleri ve müstahzarları kullanan sanayiciyi, bilimsel araştırma ve geliştirme yapan ve üretim sürecinde araştırma ve geliştirme yapan gerçek veya tüzel kişileri,

ğ) Tehlikeli maddeler ve müstahzarlar: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, çok toksik, toksik, zararlı, tahriş edici, hassaslaştırıcı, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden en az birine sahip maddeler ve müstahzarları

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Güvenlik bilgi formlarının hazırlanması esasları

MADDE 5 - (1) Güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasında aşağıdaki ilkeler esastır:

a) Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre tehlikeli olarak sınıflandırılan bir maddeyi veya müstahzarı piyasaya arz etmekten sorumlu üretici, ithalatçı veya dağıtıcı bu madde veya müstahzarın profesyonel kullanıcısına 7 nci maddedeki ve Ek-1 ve Ek-2‘deki bilgileri içeren bir güvenlik bilgi formu sağlar.

b) Bir müstahzarın piyasaya arzından sorumlu olan kişi, profesyonel kullanıcının talebi durumunda, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 17 nci, 18 inci ve 19 uncu maddeleri kapsamında tehlikeli olarak sınıflandırılmayan, gaz halinde olmayan müstahzarlarda, tek başına konsantrasyonu ağırlıkça ≥ %1 oranında veya gaz halinde olan müstahzarlarda, tek başına konsantrasyonu hacimce ≥ %0,2 oranında,

1) İnsan sağlığı ve çevre açısından tehlike oluşturan madde içeren;

2) Hakkında işyerlerinde izin verilebilir maruziyet sınır değerleri bulunan bir madde içeren

müstahzarlar için bir güvenlik bilgi formunu sağlar.

c) Güvenlik bilgi formu, en geç tehlikeli maddenin veya müstahzarın ilk teslimatında ve daha sonra revize edildiğinde, ücretsiz olarak verilir. Güvenlik bilgi formunun güncellenmesi durumunda; güncellenmiş form, güncellenme tarihinin 12 ay öncesine kadar geçen sürede, tehlikeli madde veya müstahzarın verildiği kullanıcılar ile depolayana güncellenme tarihini takip eden üç ay içinde iletilir ve formda güncelleme tarihi ve kaçıncı güncelleme olduğu belirtilir.

ç) Halka ve kullanıcılara satılan tehlikeli müstahzarla birlikte, insan sağlığına yönelik gerekli koruma ve güvenlik önlemlerini almaları için yeterli bilgi sağlanıyorsa, güvenlik bilgi formunun verilmesi gerekmez. Bununla birlikte, profesyonel kullanıcılar, talep ederlerse kendilerine güvenlik bilgi formu sağlanır.

d) Güvenlik bilgi formu, elektronik ortamda ve yazılı metin halinde iletilir.

e) Güvenlik bilgi formları, güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına ilişkin personel belgelendirmesi konusunda akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır. İthalatlarda da güvenlik bilgi formları, aynı niteliğe sahip kişilerce hazırlanır.

f) Güvenlik bilgi formları; bu Yönetmeliğin Ek-1‘inde verilen örnek formata uygun olarak, 7 nci maddede öngörülen bilgileri kapsayacak şekilde hazırlanır.

g) Güvenlik bilgi formuna; bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen standart başlıklar ile Ek-1‘de her bir standart başlık altında yer alması öngörülen alt başlıkların adları ve numaraları değiştirilmeden sırası ile yazılır.

ğ) Güvenlik bilgi formunun hazırlanmasında birden fazla sayfa kullanılması gerekiyorsa; güvenlik bilgi formunun her sayfası için aynı format kullanılır ve Ek-1‘in birinci bölümünde bulunması gereken bilgiler tüm sayfalara işlenir. Ek-1‘in ikinci bölümü de Ek-2‘de yer alan açıklamalar göz önünde bulundurularak doldurulur. Güvenlik bilgi formunun her sayfasında toplam sayfa numarasından hangi sayfayı gösterdiği belirtilir.

h) Güvenlik bilgi formunda yer alacak bilgilerin temin edilememesi durumunda; başlık ve alt başlıklar hakkındaki bilgiler boş bırakılmaz, bilgilerin temin edilememesine ilişkin gerekçeler "ilişkisi yok", "uygulaması yok" ve "özel hüküm yok" gibi ifadelerle belirtilir.

(2) Güvenlik bilgi formunun bir kopyası ilgili kuruluşa, elektronik bir kopyası da Çevre ve Orman Bakanlığına iletilir.

Güvenlik bilgi formlarının dili

MADDE 6 - (1) Güvenlik bilgi formu, Türkçe hazırlanır.

Güvenlik bilgi formlarında yer alması gereken bilgiler

MADDE 7 - (1) Güvenlik bilgi formunda yer alması gereken bilgiler aşağıdadır:

a) Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı,

b) Bileşimi/İçeriği Hakkında Bilgi,

c) Tehlikelerin Tanıtımı,

ç) İlk Yardım Tedbirleri,

d) Yangınla Mücadele Tedbirleri,

e) Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler,

f) Elleçleme ve Depolama,

g) Maruziyet Kontrolleri/Kişisel Korunma,

ğ) Fiziksel ve Kimyasal Özellikler,

h) Kararlılık ve Tepkime,

ı) Toksikolojik Bilgi,

i) Ekolojik Bilgi,

j) Bertaraf Bilgileri,

k) Taşımacılık Bilgileri,

l) Mevzuat Bilgileri,

m) Diğer Bilgiler.

(2) Birinci fıkrada yer alan bilgileri sağlama yükümlülüğü, tehlikeli maddeleri veya müstahzarları piyasaya arz etmekle sorumlu kişiye aittir.

İlgili kuruluş

MADDE 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında ilgili kuruluşlar, bitki koruma ürünleri için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı; biyosidal ürünler ve deterjanlar için Sağlık Bakanlığı yukarıda adları sayılan tehlikeli maddeler ve müstahzarlar dışındaki her türlü tehlikeli madde ve müstahzarlar ile bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmaların koordinasyonu ve Yönetmeliğin güncellenmesi ve yayımlanması için Çevre ve Orman Bakanlığıdır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 9 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine ilişkin denetimler ilgili kuruluşlar tarafından kendi mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilir.

Yürürlük

MADDE 10 - (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihten bir yıl sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı, Sağlık Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı müştereken yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız

 


Ek-1

 

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ÖRNEK FORMATI

 

 

 

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

 

Formun düzenlenmesinde kullanılan mevzuat

 

Madde / müstahzar  Adı :

Hazırlama Tarihi:

Yeni Düzenleme Tarihi :

Kaçıncı Düzenleme Olduğu :

 

Form No :                                                                Sayfa No :  ...... /  X

Bölüm 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm 2


 


Ek - 2

 

 

GÜVENLİK BİLGİ FORMU DÜZENLEYİCİLERİ İÇİN REHBER

 

Bu Rehber, güvenlik bilgi formlarının profesyonel kullanıcıların, işyerinde sağlık ve güvenliğin korunması ve çevrenin korunması için gerekli tedbirleri almasına olanak sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarında bulunması gereken her bir standart başlık detayında yer alması gereken bilgilerin içeriğinin, doğruluğunun ve tutarlılığının sağlanmasını teminen, güvenlik bilgi formu düzenleyenlere detaylı bilgi vermek üzere hazırlanmıştır.

Aşağıda, formda bulunması gereken 16 standart başlık ile birlikte bu başlıklar/alt başlıklar detayında yer alması gereken bilgiler ve bu bilgilerin tespitine yönelik diğer bilgiler verilmiştir.

Madde/müstahzarların çok geniş ve farklı özelliklere sahip olduğu göz önüne alındığında, bazı durumlarda standart başlıklar altında ilave bilgilerin verilmesi gerekebilir. Güvenlik bilgi formlarında, formlarda bulunması gereken bilgilerin yanı sıra profesyonel kullanıcılar tarafından, işyerinde kullanılan kimyasallardan kaynaklanabilecek risklerin ve olası risklere karşı insan sağlığının ve çevrenin korunması için alınacak güvenlik önlemlerini uygulamaya yönelik olarak sağlıklı bir şekilde tespitini teminen, hedef kullanıcıların özel gereksinimleri/durumları da dikkate alınarak belirlenen bazı özel ve detay bilgilere de yer verilmesine özen gösterilir.

Standard başlıklar altında yer alması gereken bazı özelliklere ilişkin bilgilerin verilmesinin teknik olarak mümkün olamaması durumunda, bunun nedenleri her bir başlık altında açıkça belirtilmelidir. Her bir tehlikeli özellik için mutlaka bilgi verilmelidir. Eğer belli bir zararın oluşmayacağı belirtiliyorsa, madde veya müstahzarın sınıflandırmasını yapanların yararlanabileceği mevcut herhangi bir bilginin bulunmadığı hallerle, test sonuçlarının olumsuz çıktığı haller birbirinden açıkça ayrılmalıdır.

 

1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1 numaralı bu standart başlık altında, aşağıda verilen alt başlıklar detayında bilgiler verilmelidir.

1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması

Madde/müstahzarın etiketinde yer alan bilgileri verin.

Tanıtıcı bilgiler; madde/müstahzarın Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte belirtilen usül ve esaslara göre belirlenmiş olan etiketinde yer alan bilgiler ile aynı olmalıdır.

Etiket bilgilerinin belirlenmesine ilişkin ulusal mevzuatın yetersiz görülmesi halinde, madde/müstahzarın tanıtımına ilişkin gerekli diğer bilgileri belirtin.

1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı

Madde/müstahzarın amaçlanan veya önerilen kullanım biçimlerini/alanlarını, bilindiği kadarıyla belirtin. Çok sayıda olası kullanım biçimi/alanı bulunması halinde, yalnızca en önemli veya en yaygın kullanım biçimleri/alanlarını, madde/müstahzarın fiilen ne işe yaradığını (Örneğin: alevlenmeyi geciktirici, oksitlenmeyi engelleyici gibi) da belirterek, özet bir tanımla açıklayın.

1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı

Madde/müstahzarı piyasaya arz eden üretici, ithalatçı ve mümkünse dağıtıcının;  adı, firma adı, açık adresi, telefon ve faks numaralarını belirtin.

İlave olarak, bu kişinin Türkiye‘de yerleşik olmaması halinde, mümkün ise, (madde ya da müstahzarın piyasaya sürüldüğü) tek temsilcinin tam adresi ve telefon numarasını da veriniz.

 

1.4. Acil durum telefonu

Yukarıda söz edilen bilgiye ilave olarak, üreticinin ve/veya Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Merkezinin acil durum telefon numaralarını verin.

 

2. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

2 numaralı bu standart başlık altında verilen bilgiler; alıcıların, müstahzarın bileşenlerinin zararlarını kolayca tanımalarına yöneliktir. Müstahzarın kendisinin zararları, Formun 3 numaralı standart başlığı altında verilmelidir.

2.1. Müstahzarın tam bileşim yapısının (bileşenlerin yapısı ve konsantrasyonları) verilmesi zorunlu değildir. Bileşimdeki maddelerin genel tanımı ve konsantrasyonları yeterlidir.

2.2. Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre, tehlikeli olarak sınıflandırılan müstahzarda bulunan aşağıdaki maddeleri konsantrasyonları veya konsantrasyon aralıkları ile birlikte belirtin.

(i) Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğine göre çevreye veya insan sağlığına herhangi bir tehlikesi olan maddelerden, Madde 16(5)‘te belirtilen konsantrasyonların en düşüğüne eşit veya daha büyük konsantrasyonlarda bulunanlar,

(ii) Haklarında işyeri maruz kalma limitleri belirlenmiş olup, (i) paragrafı kapsamında olmayan maddeler.

2.3. Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte belirtilen usül ve esaslara göre, tehlikeli olarak sınıflandırılmayan müstahzarlardan; gaz halinde olmayan müstahzar tek başına konsantrasyonu ağırlıkça ≥ % 1 miktarda aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan madde ihtiva ediyorsa, gaz halinde olan müstahzar tek başına konsantrasyonu hacimce ≥ % 0,2 miktarda aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan madde ihtiva ediyorsa, bu müstahzarda bulunan bu tip maddeleri konsantrasyonları veya konsantrasyon aralıkları ile birlikte belirtin.

(i) Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre, çevreye veya insan sağlığına herhangi bir zararı olan maddeler(1) ve

(ii) Haklarında işyeri maruz kalma limitleri belirlenmiş olup, (i) paragrafı kapsamında olmayan maddeler.

2.4. Yukarıda belirtilen maddelerin sınıflandırmasını; maddenin fiziko-kimyasal, sağlık ve çevresel zararlarına göre belirlenmiş tehlike işareti ve risk ibareleri ile birlikte belirtin. Risk ibarelerini; risk numaraları şeklinde yazın, risk ibaresinin açık ifadesi için formun 16 numaralı standard başlığına atıfta bulunun.

2.5. Yukarıda belirtilen maddelerin isimlerini ve EINECS ya da ELINCS numaralarını; Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte belirtildiği şekilde yazın. CAS numarasını ve mümkünse IUPAC adını yazın.

___________________________________________________________________________

(1) Müstahzarların piyasaya arzından sorumlu olan kişi risk ibaresi R41 olarak belirlenen "tahriş edici" maddeler hariç olmak üzere diğer "tahriş edici" olarak sınıflandırılan maddelerin veya uzun süreli maruziyet sonrası insan sağlığı üzerine "zararlı" etki gösteren maddeler hariç olmak üzere diğer "zararlı" olarak sınıflandırılan maddelerin kimyasal kimliğine ilişkin bilgilerin, etiket veya güvenlik bilgi formunda açıkça yer almasının, kendi fikri mülkiyet haklarının açıklanması bakımından sakıncalı olabilecek gizli bilgiler içerdiğini düşünüyorsa, bu maddeyi, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin ek-11 hükümlerine göre, en önemli fonksiyonel kimyasal grubunun adıyla veya alternatif bir adla piyasaya arz edebilir.

 


Yönetmeliğe uygun olarak veya bu Rehberin (1) sayılı dipnotuna uygun olarak, genel bir isimle adlandırılan maddeler için tam bir kimyasal tanıtım gerekli değildir.

 

2.6. Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte veya bu Rehberin (1) sayılı dipnotu hükümlerine göre, kimliği gizli tutulan maddelerin güvenli olarak elleçlenmesine yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere bu tür maddelerin kimyasal yapıları tanımlanmalıdır. Kullanılan isim, yukarıda belirtilen usulle tespit edilen isimle aynı olmalıdır.

 

3. TEHLİKELERİN TANITIMI

3 numaralı bu standard başlık altında, madde/müstahzarın Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte belirtilen usül ve esaslara göre sınıflandırmasını belirtin. Madde/müstahzarın insan ve çevreye verebileceği zararları açıkça ve kısaca belirtin.

Madde/müstahzarın sınıflandırması Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu Yönetmeliğe göre, tehlikeli olarak sınıflandırılan müstahzarlar ile tehlikeli olarak sınıflandırılmayan müstahzarların ayrımını net bir şekilde yapın.

Madde/müstahzarın kullanımından veya muhtemel yanlış kullanımından kaynaklanabilecek, mantıken öngörülebilecek en önemli olumsuz fiziko-kimyasal etkiler ile insan sağlığı ve çevre üzerindeki en önemli olumsuz etkileri tanımlayın.

Madde/müstahzarın, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde sınıflandırılmasına neden olmayan ancak genel tehlikelerine katkısı olabilecek, toz oluşturma, boğucu veya dondurucu etki ve bunların yanı sıra topraktaki organizmalara olan zararları gibi çevreye olumsuz etki benzeri sınıflandırılmamış; ancak, sonuçta maddenin tehlikelerine katkıda bulunabilecek çevresel tehlikeler ve benzeri tehlikeler belirtilmelidir.

Etikette yer alan bilgiler; Formun 15 numaralı standard başlığı altında verilmelidir.

 

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

4 numaralı bu standart başlık altında, ilk yardım önlemlerini tanımlayın ve acil tıbbi müdahale gerekiyor ise ilk olarak bu durumu mutlaka belirtin.

İlk yardım konusundaki bilgiler; kısa ve kazazede, kazazedenin refakatçileri ve ilk yardım görevlileri gibi tüm ilgililer tarafından kolayca anlaşılır olmalıdır. Belirtiler (semptomlar) ve etkiler açıkça özetlenmelidir. Talimatlarda; herhangi bir kaza anında kaza yerinde yapılması gerekenler ve maruz kalınmasından sonra takip eden dönemde ortaya çıkması muhtemel gecikmiş etkiler belirtilmelidir.

İlk yardım konusundaki bilgileri; solunursa, cilt ve göz ile temas ederse ve yutulursa gibi değişik maruz kalma biçimlerine göre ayrı alt başlıklar halinde belirtin.

Bir hekimin profesyonel yardımının gerekli olup olmadığı veya önerildiği durumlar ile hekime iletilmesi gereken özel bilgileri belirtin.

Bazı maddeler ve müstahzarların özelliğine bağlı olarak işyerinde sağlanacak özel ve acil müdahale için gerekebilecek özel araç ve yöntemleri mutlaka belirtin.

 

5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

5 numaralı bu standard başlık altında, madde/müstahzardan kaynaklanabilecek bir yangın veya madde/müstahzarın civarında çıkabilecek yangınla mücadele şartlarını;

a) uygun yangın söndürücüler ve yangınla mücadelede kullanılacak özel söndürme yöntemi,

b) güvenlik nedenleriyle kullanılmaması gereken yangın söndürücüler ve yangın söndürme yöntemleri,

c) madde/müstahzarın; kendisine, yanma ürünlerine ve açığa çıkan gazlara maruz kalınması halinde doğacak özel zararları,

ç) yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipman ve malzemeyi,

de belirtmek suretiyle açıklayın.

 

6. KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ

6 numaralı bu standart başlık altında, madde/müstahzarın kaza sonucu yayılmasına karşı aşağıda belirtilen önlemler ve temizleme metotlarını belirtin.

- Kişisel önlemler; örneğin, tutuşturucu kaynakların uzaklaştırılması, yeterli havalandırma/solunumsal korunma için düzenleme yapılması, toz kontrolü, deri ve göz temasının önlenmesi.

- Çevresel önlemler olarak; kanallara, yüzey ve yer altı sularına, toprağa karışmasını engelleyici önlemler, civardaki insanlar ve tesislere yapılması gereken uyarılar.

- Temizleme yöntemi olarak; emici materyal kullanımı (örneğin; kum, diatome toprak, asit bağlayıcı, üniversal bağlayıcı, odun talaşı gibi), gazların/dumanın suyla azaltılması, seyreltme.

Ayrıca, "............yı asla kullanma", "......... ... ile nötralize edin" gibi uyarıları da değerlendirerek gerekiyorsa belirtin.

 

Not :

Gerekirse, 8 ve 13 numaralı standard başlığa atıfta bulunun.

 

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7 numaralı bu standart başlık altında yer alacak bilgiler; sağlık, güvenlik ve çevrenin korunmasını teminen, İşverenin, tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerde ve işyerlerinde alınacak tedbirlere ilişkin 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe giren Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, işyerindeki çalışma usullerini planlamasına ve örgütsel tedbirlerini almasına yardımcı olacak bilgilerdir.

7.1. Elleçleme

Madde/müstahzarın güvenli elleçlenmesi için koruyucu önlemleri; kontrol altına alma, lokal ve genel havalandırma, aerosol ve toz oluşumunun önlenmesi, gaz ve toz yayılımının önlenmesi ile yangını önleyici önlemler, çevrenin korunmasına ilişkin önlemler (örneğin; havalandırma çıkışında filtre, gaz veya duman yıkayıcısı kullanımı, yayılmayı önleyici seddeli alan kullanımı, dökülenlerin toplanması ve imhası gibi) ve madde / müstahzara ilişkin özel şartlar veya kurallar (örneğin; yasaklanan ya da tavsiye edilen usuller ya da ekipman) gibi teknik önlemleri içeren tavsiyeleri belirtin. Mümkünse, bu teknik önlemlerin açık bir tanımını yapın.

7.2. Depolama

Madde/müstahzarın güvenli depolanması için gerekli olan; depolama odalarının veya kaplarının özel tasarımını (tutucu duvarlar ve havalandırmayı içerecek şekilde), birlikte bulundurulmaması gereken materyalleri, depolama şartlarını (sıcaklık ve nemlilik sınırları/aralığı, ışık, asal gaz gibi), özel elektrik donanımı ve statik elektriklenmeyi önleyici tedbirler gibi, şartları belirtin.

Depolama şartlarına bağlı olarak miktar sınırlamaları gerekiyorsa, sınırlamalara ilişkin gerekli tavsiyeleri belirtin. Madde/müstahzarın ambalajlanmasında/kabında kullanılması gereken malzeme tipi gibi özel şartları belirtin.

 

 

 

7.3. Özel kullanım(lar)

Özel kullanım(lar) için tasarlanmış nihai ürünlere ilişkin olarak öneriler, amaçlanan kullanım(lar)a yönelik şekilde ayrıntılı ve uygulanabilir biçimde tanımlanmalıdır. Mümkünse endüstriye veya sektöre özgü olan ve onaylanmış rehberlere atıfta bulunun.

 

8. MARUZİYET KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA

8 numaralı bu standart başlık altında, aşağıdaki alt başlıklar detayındaki bilgiler verilir.

8.1. Maruziyet sınır değerleri

Mesleki maruziyet sınır değerleri ve/veya biyolojik sınır değerleri dahil olmak üzere, halen uygulamada olan özgün kontrol parametrelerini belirtin. Değerler, madde/müstahzarın piyasaya arz edilmesi hedeflenen ülkenin değerleri olmalıdır. Ayrıca, önerilen güncel izleme usulleri konusunda bilgi verin.

Güvenlik bilgi formunun 2 numaralı standart başlığı uyarınca listelenmesi gereken müstahzarın bileşenleri için de bu değerler verilmelidir.

8. 2. Maruziyet kontrolleri

8.2.1. Mesleki maruziyet kontrolleri

Bu belgenin amacı çerçevesinde, kullanım sırasında çalışanın ve çevrenin maruziyetini en aza indirgemek için alınması gereken özgün koruma ve önleme yöntemlerinin tamamıdır.

Bu alt başlık detayında yer alacak bilgiler, tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerde ve iş yerlerinde alınacak önlemlere ilişkin Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen ve bulunduğu iş yerinde uygun iş süreçlerinin tasarımını ve mühendislik kontrollerini, uygun ekipman ve malzeme kullanımını, kollektif korunma önlemlerinin kaynakta alınmasını ve kişisel korunma ekipmanı gibi bireysel korunma önlemlerinin alınmasını gerektiren madde/müstahzarın işçi sağlığı ve güvenliği için oluşturduğu risklerin değerlendirmesini yapmada işveren tarafından dikkate alınacak bilgilerdir. Bu nedenle, bu alt başlık detayında, ilgili mevzuata göre doğru  risk değerlendirmesinin yapılabilmesini teminen gerekli tedbirler hakkında uygun ve yeterli bilgi verin. Bu bilgiler güvenlik bilgi formunun 7.1 numaralı alt başlığı detayında verilmiş bilgileri tamamlayıcı nitelikte olmalıdır.

Kişisel korunmanın gerekli olduğu yerlerde, hangi ekipmanın yeterli ve uygun koruma sağlayacağını ayrıntılı olarak 9/2/2004 tarihli ve 25368 sayılı Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine uygun olarak tanımlayın.

8.2.1.1. Solunum sisteminin korunması

Tehlikeli gazlar, buharlar veya tozlar için kullanılması gereken solunum cihazları, uygun / yeterli maske ve filtreler gibi, koruyucu ekipman tipini belirtin.

8.2.1.2. Ellerin korunması

Madde/müstahzarın elleçlenmesi sırasında takılacak eldiven tipini; eldivenin malzeme tipi, eldiven malzemesinin miktar ve maruz kalma süresine bağlı olarak koruyucu özelliğini sürdürme süresini belirtin.

Gerekirse, ellerin korunmasına yönelik ek önlemleri belirtin.

8.2.1.3. Gözlerin korunması

Koruyucu gözlük, göz maskesi ve yüz koruyucu gibi gerekli göz koruma ekipmanının tipini belirtin.

8.2.1.4. Cildin korunması

Vücudun ellerden başka bir kısmının korunması gerekiyorsa; önlük, çizme ve tam koruyucu giysi gibi gerekli koruma ekipmanının cinsini ve kalitesini belirtin. Gerekirse, cildin korunmasına yönelik ek önlemleri ve özgün hijyen önlemlerini belirtin.

8.2.2. Çevresel maruziyet kontrolleri

İşverenin, çevrenin korunmasına yönelik mevcut mevzuat çerçevesinde yükümlülüklerini tam olarak yerine getirebilmesini teminen gerekli bilgileri belirtin.

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9 numaralı bu standart başlık altında, işyerlerinde uygun kontrol önlemlerinin alınabilmesini teminen, özellikle 9.2 numaralı alt başlık detayında belirtilenler başta olmak üzere, madde/müstahzar hakkında aşağıda alt başlıklar detayında verilen tüm bilgileri formda belirtin.

9.1. Genel Bilgiler

9.1.1. Görünüş

Maddenin/müstahzarın piyasaya arz edilen fiziksel halini (katı, sıvı, gaz) ve rengini belirtin.

9.1.2. Koku

Madde/müstahzarın  kokusu var ise kısaca bu kokuyu tarif edin.

9.2. Önemli Sağlık, Güvenlik ve Çevre bilgileri

- pH; Madde/müstahzarın piyasaya arz edildiği haldeki pH‘sını veya bunların sulu çözeltilerinin pH‘sını belirtin. Madde/müstahzarın sulu çözelti olması durumunda konsantrasyonunu belirtin.

- Kaynama noktası/kaynama aralığı

- Parlama noktası

- Alev alma sıcaklığı (katı, gaz)

- Patlayıcılık özellikleri

- Oksitleme özellikleri

- Buhar basıncı

- Nispi yoğunluk

- Çözünürlüğü

- su içinde

- yağ içinde (çözücü yağ belirtilerek)

- Dağılım katsayısı (n-oktanol/su)

- Akışkanlık (viskozite)

- Buhar yoğunluğu

- Buharlaşma hızı, oranı

9.3. Diğer bilgiler

Karışabilirlik, iletkenlik, erime noktası/erime aralığı, gaz grubu, kendiliğinden parlama sıcaklığı gibi diğer güvenlik parametrelerini belirtin.

 

Not 1:

Yukarıdaki özellikler, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte ek-3 Bölüm A‘da öngörülen yöntemlere veya karşılaştırılabilir başka bir yönteme göre belirlenmelidir.

 

Not 2:

Müstahzarlar için yukarıdaki bilgiler, normalde müstahzarın kendi özelliklerine ilişkin verilir. Ancak, müstahzara ilişkin bir tehlike belirtilmiyorsa, sınıflandırmayı yapanın yararlanacağı herhangi bir bilginin bulunmadığı hallerle, test sonuçlarının negatif çıktığı haller birbirinden ayırt edilerek açıkça belirtilmelidir. Müstahzarın her bir bileşeninin özellikleri hakkında bilgi verilmesi gerekli görülüyorsa, bu bilgilerin kaynağını açıkça belirtin.

 

10. KARARLILIK VE TEPKİME

10 numaralı bu standart başlık altında, madde/müstahzarın kararlılık durumunu, belirli kullanım şartları altında ve çevreye yayılması halinde ortaya çıkabilecek tehlikeli tepkimeleri belirtin.

10.1. Kaçınılması gereken durumlar

Tehlikeli tepkimelere neden olabilecek sıcaklık, basınç, ışık, şok (çarpma) ve benzeri sakınılması gereken şartları belirtin ve mümkünse kısaca tanımlayın.

10.2. Kaçınılması gereken malzemeler

Tehlikeli tepkimelere neden olabilecek su, hava, asitler, bazlar, oksitleyiciler veya tehlikeli reaksiyona neden olabilecek herhangi bir başka özel madde gibi kaçınılması gereken malzemeleri belirtin ve mümkünse kısaca tanımlayın.

10.3. Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri

Bozunması/ayrışmasına bağlı olarak, tehlikeli miktarlarda açığa çıkabilecek malzemeleri belirtin ve mümkünse kısaca tanımlayın.

Aşağıda verilen bilgileri özellikle belirtin:

- Stabilizatörlere duyulan ihtiyaç ve stabilizatörlerin mevcudiyeti,

- Zararlı ekzotermik tepkime olasılığı,

- Maddedeki/müstahzardaki, eğer varsa, fiziksel görünümündeki değişikliğin güvenlik açısından önemi,

- Su ile temas halinde, eğer varsa, oluşacak herhangi bir zararlı ayrışma ürünü,

-Bozunarak kararsız ürünlere dönüşme olasılığı.

 

11. TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ

11 numaralı

24.06.2011 16:44
Okunma Sayısı: 297