TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİSÜMER) VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

 

 

Resmi Gazete Tarihi: 25.05.2007

 

 

Resmi Gazete Sayısı: 26532

 

 

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelişmelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak, mesleğin genel menfaatleri, kamu ve toplum yararı doğrultusunda yürütülecek sürekli eğitim, gelişim, araştırma ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Çevre Mühendisleri Odası Sürekli Eğitim Merkezinin çalışma yöntem ve ilkelerinin belirlenmesi ile bilgilendirme ve belgelendirmeye yönelik eğitim programlarının uygulama yöntem ve ilkeleri ile ilgili düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Çevre Mühendisleri Odası Sürekli Eğitim Merkezi başkanını,

b) Birlik (TMMOB): Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

c) Danışma Kurulu: Çevre Mühendisleri Odası Sürekli Eğitim Merkezi Danışma Kurulunu,

ç) Oda: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odasını,

d) Sekreter: Sürekli Eğitim Merkezi sekreterini,

e) SÜMER: Çevre Mühendisleri Odası Sürekli Eğitim Merkezini,

f) Şube: Çevre Mühendisleri Odası şubelerini,

g) Temsilcilik: Çevre Mühendisleri Odası temsilciliklerini,

ğ) Üye: Oda üyesini,

h) Yönetim Kurulu: Oda Yönetim Kurulunu,

ı) Yürütme Kurulu: Sürekli Eğitim Merkezi Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sürekli Meslek İçi Eğitim Merkezi Yapısı ve İşleyişi

Organlar

MADDE 5 – (1) SÜMER`in organları, şube ve temsilciliklerin önerileri doğrultusunda Oda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Yürütme Kurulu ve Danışma Kuruludur.

Yürütme Kurulu

MADDE 6 – (1) (Değişik:R.G.-23/8/2008-26976) SÜMER Yürütme Kurulu, Oda Genel Kurulunu izleyen bir ay içerisinde şube ve temsilciliklerin önerileri doğrultusunda, şube ve temsilciliklerden en az bir temsilci olacak şekilde Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az yedi üyeden oluşur.

(2) Yürütme Kurulu, Odanın bir çalışma dönemi için seçilir.

Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 7 – (1) Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) SÜMER`in yıllık çalışma programını, eğitimlerin aylara göre dağılımını ve şube ve temsilcilikler tarafından yapılması planlanan eğitimleri, ülkedeki ve meslekteki bilimsel ve teknolojik gelişmelere, üyelerin ihtiyaç ve taleplerine göre Oda Danışma Kurulunun eğilim kararları doğrultusunda oluşturmak.

b) SÜMER`in amaçları doğrultusunda çalışma ve eğitim programlarını hazırlamak, meslek içi eğitim programını ve takvimini şube ve temsilciliklerin ve ilgili kurulların ve komisyonların görüş ve önerilerini dikkate alarak hazırlamak ve uygulamak.

c) Oda Yönetim Kurulu tarafından onaylanan eğitim-sınav programları ve takvimlerini Oda, şube ve temsilciliklerin süreli yayınlarında, elektronik ortamlarda duyurulmasını sağlamak, gerekli görüldüğünde programları sektör yayınlarında ilan edilmesini sağlamak.

ç) Her çalışma yılı sonunda geçmiş yıla ilişkin çalışma raporu hazırlayarak Oda Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Her seminer için mutlaka basılı ders notu çıkartmak, her eğitim ve sınav için; katılımcının adı, soyadı, Oda sicil numarası, mesleki yetkilendirme belgesi bilgileri ve sınav sonuçlarını gösterir listeyi hazırlamak, seminer ve kurs açılabilmesi için ekonomik ve teknik yeterlilik göz önüne alınarak en az katılımcı sayısını Oda Yönetim Kuruluna önermek.

e) Bir yıllık SÜMER tahmini gelir-gider kalemlerini hazırlamak.

f) SÜMER amaçlarının gerekli kıldığı çalışma gruplarını oluşturmak, oluşturulan grupların kendi içinde ve birbirleriyle koordinasyonunu sağlamak.

g) Meslek içi eğitim çalışmalarının yürütülmesinde gerekli kişi ve kuruluşlarla iletişim kurmak ve işbirliği yapmak.

ğ) SÜMER`in çalışma konuları ile ilgili olarak Oda Yönetim Kurulunun verdiği işleri yürütmek.

(2) Eğitim ve sınavlarda kullanılan tüm doküman, katılımcı bilgileri ve sınav sonuçları gibi bilgilerin arşivlenmesinden SÜMER Yürütme Kurulu, bu arşivin 5 yıl korunmasından ise Oda Yönetim Kurulu sorumludur.

Başkan

MADDE 8 – (1) Oda Yönetim Kurulu tarafından SÜMER Yürütme Kurulu üyeleri arasından bir başkan seçilir.

Başkanın görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) ) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) SÜMER organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak,

b) Yürütme Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) SÜMER tahmini gelir-gider kalemlerinin ve çalışma raporunun hazırlık çalışmalarını izlemek ve koordine etmek,

ç) Gerekli gördüğü hallerde SÜMER organlarını olağanüstü toplantıya çağırmak.

Sekreter

MADDE 10 – (1) Sekreter; Oda Yönetim Kurulu tarafından, SÜMER Yürütme Kurulu üyeleri arasından bir çalışma dönemi için seçilir.

(2) Sekreter, tanımlı süreli ve sözleşmeli Oda personeli olarak görevlendirilebilir.

Sekreterin görev ve yetkileri

MADDE 11 – (1) Sekreter; SÜMER faaliyetlerinin yürütülmesinden, SÜMER`in çalışmaları ile ilgili yazışmalarının yapılmasından SÜMER Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) (Değişik:R.G.-23/8/2008-26976) Oda Yönetim Kurulu, Oda Genel Kurulunu izleyen bir ay içerisinde, birimlerden gelen öneriler doğrultusunda, meslekle ilgili çalışma konularında uzmanlaşmış Oda üyeleri arasından onbeş kişilik bir Danışma Kurulu belirler.

(2) SÜMER Yürütme Kurulu başkan ve sekreteri, Danışma Kurulunun doğal üyesidir. Danışma Kurulu, Odanın bir çalışma dönemi için seçilir.

Danışma kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık çalışma programının hazırlanmasında ve hazırlanan programın uygulanmasında Yürütme Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Oda Yönetim Kurulunun ve Yürütme Kurulunun SÜMER eğitimlerinin usul ve esaslarına yönelik olarak dile getireceği öneri ve projeleri değerlendirmek, bunların uygulanabilirliği konusunda Oda Yönetim Kuruluna ve Yürütme Kuruluna görüş bildirmek.

c) Çevre sektöründe ve çevre mühendisliğinde yaşanan bilimsel ve teknolojik değişimleri göz önüne alarak çevre mühendislerine verilmesi gerekli meslek içi eğitim konuları hakkında Yürütme Kurulu`na önerilerde bulunmak.

ç) Oda Yönetim Kurulunun ve Yürütme Kurulunun SÜMER çalışmaları ile ilgili talep ettiği konularda görüş bildirmek.

Çalışma programı

MADDE 14 – (1) Yürütme Kurulu, Oda, şube ve temsilcilik yönetim kurullarından ve meslek mensuplarından gelen eğitim, kurs, seminer benzeri etkinliklerle ilgili olarak Danışma Kurulunun da görüşünü alarak hazırladığı yıllık çalışma programını Oda Yönetim Kuruluna sunar ve sunulan çalışma programı, Oda Yönetim Kurulunun kabulü ile kesinleşir.

Çalışma alanları

MADDE 15 – (1) SÜMER`in temel çalışma alanları şunlardır:

a) Oda, şube ve temsilcilikler tarafından düzenlenecek meslek içi eğitim, teknik seminer ve kursların organizasyonunu gerçekleştirmek.

b) Oda, şube ve temsilcilikler tarafından düzenlenecek meslek içi eğitim, teknik seminer ve kursların belirli kalitede ve standartta gerçekleştirilebilmesi için çalışmalar yapmak.

c) Çevre ve çevre mühendisliği alanında bilimsel ve teknolojik değişimleri göz önüne alarak yeni ilgi alanlarında planlanacak eğitimler konusunda öneriler geliştirmek.

Eğitmenler

MADDE 16 – (1) Eğitim programında görev alacak eğitmenler, SÜMER Yürütme Kurulunun önerisi ile Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Eğitmenler, konusunda uzmanlaşmış, güncel konuları takip edebilen, ilgili mevzuatla bağdaştırabilen, ayrıca, sunum ve eğitim becerisine sahip üyeler ya da diğer meslek alanlarından uzman kişiler arasından seçilir.

Başvurular

MADDE 17 – (1) Eğitimlere başvurular yazılı ya da elektronik ortamda Oda, şube ya da temsilciliklere yapılır.

(2) Başvuru ile ilgili konular eğitimlerin duyuru broşürlerinde belirtilir.

Eğitimlere kabul koşulu

MADDE 18 – (1) Seminer, kurs gibi benzer eğitimlere katılabilmek için katılımcının Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde eğitim ücretini yatırmış olması, Oda üyesi katılımcının aynı zamanda oda aidat borcunun da bulunmaması gerekir.

(2) Oda Yönetim Kurulu meslek içi eğitimlere ilişkin başvuru usul ve detayları, posta, broşür ve internet ortamı gibi araçları kullanarak üyelere duyurur.

Eğitim yeri

MADDE 19 – (1) Eğitimlerin, Oda Sürekli Eğitim Merkezinde gerçekleştirilmesi esas olmakla birlikte, eğitimler Oda, şube ve temsilcilik yönetim kurullarının uygun gördüğü yerlerde de yapılabilir.

Eğitim ücreti

MADDE 20 – (1) (Değişik:R.G.-18/3/2021-31427)Eğitim ücreti ve eğitmenlere ödenecek ücretler, SÜMER Yürütme Kurulunun önerisi ile Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Oda, Şube asil ve yedek yönetim kurulu üyelerine, il ve ilçe temsilciliği yönetim kurulu üyelerine eğitmen ücreti ödenmez.

Sınav ve belgelendirme

MADDE 21 – (1) (Değişik:R.G.-23/8/2008-26976) Her bir meslek içi eğitim programının tamamlanmasından sonra, Oda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan sınav komisyonu, biçimi eğitmenler tarafından önerilen ve Yürütme Kurulu tarafından belirlenen ve Oda Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yöntemle sınav yapar. Sınavda başarı ölçütü, 100 puan üzerinden 70 tam puan alma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olanlara Oda Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirme belgesi verilir. Yetkilendirme belgesi SÜMER tarafından merkezi olarak hazırlanır. Adayların en fazla iki sınav hakkı olup başarısız olanlar istedikleri takdirde başarısız oldukları eğitime en fazla bir defa  ücretsiz devam edebilirler ya da sadece sınavlara girebilirler.

(2) Yapılan eğitimin niteliğine bağlı olarak yetkilendirme belgesi verilmemesi durumunda sınav koşulu aranmaksızın katılım belgesi düzenlenir.

SÜMER Bütçesi

MADDE 22 – (1) SÜMER`in ayrı bir bütçesi yoktur. SÜMER`in gelir ve giderleri Oda bütçesi içinde eğitim ve kurs gelir ve gider fasıllarında belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 6235 sayılı Kanun hükümleri ve 14/12/2004 tarihli ve 25670 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan çerçeve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği uygulanır. Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili tereddütleri gidermeye Oda Yönetim Kurulu yetkilidir.

Eski belge sahiplerinin durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Oda tarafından daha önce yapılmış eğitimlere katılarak belge almış üyelerin bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde başvurmaları halinde, SÜMER Yürütme Kurulu eşgüdümünde Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde belgeleri yenilenir.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin

Tarihi

Sayısı

25/5/2007

26532

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazete`nin

Tarihi

Sayısı

1-

23/8/2008

2697619.03.2021 11:41
Okunma Sayısı: