TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARILPG) PİYASASINDA UYGULANACAK TEKNİK DÜZENLEMELER HAKKINDA YÖNETMELİK

 Kurum ve Kuruluş Yönetmeliği (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)

Resmi Gazete Tarihi: 05.06.2007
Resmi Gazete Sayısı: 26543

 

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA UYGULANACAK TEKNİK DÜZENLEMELER HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1  - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasına ilişkin faaliyetlerin, bu faaliyetlerin yürütüldüğü tesislerin, donanımların ve piyasaya arz olunan ürünlerin teknik düzenlemelere ve standartlara uygunluğuna ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Akreditasyon: Laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal veya uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre çalıştığının değerlendirilmesi ve yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi işlemini,

b) Dağıtıcı: LPG dağıtım yetkisi olan ve lisanslarına işlenmesi halinde depolama, dolum, taşıma işlemleri yapabilen sermaye şirketini,

c) Depolama: LPG dağıtıcılarının veya kullanıcılarının stok ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendilerine ait veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hakkına sahip bulundukları ve LPG‘nin teknik düzenlemelere uygun olarak depolanmasını sağlayan tesisler ile buralarda yürütülen iş ve işlemleri,

ç) Dolum tesisi: Dağıtıcının tescilli markası ve amblemini ve teknik düzenlemelere uygun tüplere veya sözleşme ile diğer bir dağıtıcının tescilli markası ve amblemini taşıyan ve teknik düzenlemelere uygun tüplere, otogaz ve dökme LPG‘nin taşıma araçlarına doldurulduğu, boşaltıldığı, depolandığı ve teknik düzenlemelere göre kurulan ve çalışan bir dağıtıcıya ait tesisi,

d) Dökme LPG: LPG dağıtıcıları tarafından kullanıcıların tüplü ve otogaz LPG hariç, tüketim mahallindeki tanklarına teknik düzenlemelere uygun özel nakliye araçlarıyla LPG ikmalini,

e) Dökme LPG kullanıcısı: Dökme LPG‘yi  kullanan  gerçek  veya  tüzel  kişiyi,

f)             EN: Avrupa standartlarını,

g) ISO: Uluslararası Standardizasyon Kuruluşunu,

ğ) İhtisas gümrüğü: Yurt dışından ithal edilen LPG‘nin, teknik düzenlemelere uygunluğunu denetleyebilecek ve miktar ölçümlerini yapabilecek laboratuvara  ve donanıma sahip LPG konusunda uzmanlaşmış gümrük birimini,

h) Kanun: 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,

ı) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

i) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

j) Otogaz istasyonu: Dağıtıcı  veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik açısından) olarak kurulup, dağıtıcının  tescilli markası ve amblemi altında faaliyette bulunan  ve esas itibarıyla motorlu araçların otogaz LPG, madeni yağ, temizlik ve ihtiyarî olarak bakım ile kullanıcıların, tüplü LPG hariç, diğer asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan akaryakıt istasyonu içinde veya müstakil olarak hizmet veren tesisleri,

k) Otogaz LPG faaliyeti: Yakıt olarak kullanılmak üzere akaryakıt ve otogaz istasyonlarında araçlara LPG ikmali işlemini,

l) Piyasa faaliyeti: LPG‘nin ithali, ihracı, depolanması, taşınması, dağıtımı ve bayiliğini,

m) Rafinerici: 4/12/2003 tarih ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre almış olduğu Lisans gereği rafinaj faaliyeti yapma hakkı verilmiş, petrol ticareti yapan sermaye şirketini,

n) Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG): Petrol ya da doğal gazdan elde edilerek basınç altında sıvılaştırılan, esas itibariyle propan, propen, bütan, büten ve izomerleri gibi hidrokarbonları veya bunların karışımını,

o) Teknik düzenleme: LPG‘nin niteliği ile LPG faaliyetlerinde kullanılan mekân, aksam ve hareketlerin tanımlanmasında TSE standartları ve diğer mevzuatla getirilen düzenlemeleri,

ö) TS: Türk Standartlarını,

p) TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,

r) Tüplü LPG faaliyeti: Sıvılaştırılmış  petrol gazının dolum tesislerinde tüplere doldurularak mutfak, sanayi ve ticari tüpleri vasıtasıyla  piyasaya arz işlemini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Standartlar ve Teknik Düzenlemeler, Ölçüm Birimleri

Standartlar ve teknik düzenlemeler

MADDE 4 - (1) Piyasaya arz olunacak LPG‘nin, sırasıyla TS, EN veya ISO standartlarına uygun olması zorunludur.

(2) Piyasa faaliyetlerinin gerçekleştirileceği tüm tesislerin ve donanımın tasarımı, inşaatı, montajı, işletmesi, muayenesi, test ve kontrolü, tamiri, bakımı ve onarımı ile bunların hurdaya ayrılmasında asgari emniyetin sağlanması amacıyla, öncelik sırasıyla TS, EN ve ISO standartlarına, bu standartlar da yoksa, TSE tarafından kabul gören diğer standartlara uyulması zorunludur.

Ölçüm birimleri

MADDE  5 - (1) LPG teslimatı,

a) Dökme olarak kullanıcılara ve otogaz olarak otogaz bayilerine doğrudan ağırlık ölçüsü üzerinden veya tanker sayaçları ile teslimatta 150C sıcaklığa göre düzeltilmiş yoğunluk değeri ve düzeltilmiş hacim ile hesaplanan ağırlık değeri üzerinden,

b) Otogaz olarak nihai kullanıcılara LPG satışlarında 150C sıcaklığa göre düzeltilmiş litre üzerinden,

c) Tüplü LPG satışlarında tüp adedi ve kilogram ya da tüp cinsleri üzerinden

yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Analizler, Analiz raporları ve Yetkili Laboratuvarlar; Ölçüm ve Ayarlar

Analizler, analiz raporları ve yetkili laboratuvarlar

MADDE 6 - (1) LPG numune alma işlemi ve analizleri, sırasıyla TS, EN ya da ISO standartlarına uygun olarak yapılır.

(2) Gümrük Müsteşarlığınca belirlenen ihtisas gümrüklerinden yurtiçine girişlerde, Kurumca belirlenen esaslara uygun olarak analiz yapılarak rapor düzenlenir ve bu raporlar Kuruma ibraz edilir.

(3) Yurtiçi rafinerilerde üretilen LPG numunelerinin analizi, yurtiçi ve yurtdışı akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş laboratuvarlarda yapılır.

(4) Rafinerici Lisansı sahipleri, piyasaya sırasıyla TS, EN ya da ISO standartlarına uygun LPG‘yi arz etmekle yükümlüdür. Rafinerici Lisansı sahipleri ayrıca, dağıtıcı şirketlere ikmal ettikleri LPG‘nin, ilgili standartlara uygun olarak yapılmış analizlere ilişkin raporları dağıtıcı şirketlere ve Kurumca talep edildiği takdirde Kuruma vermekle yükümlüdür.

(5) Dağıtıcı Lisansı sahipleri, bayilerine ve müşterilerine sevk ettikleri ürünün cinsini temsil edebilecek şekilde ve sırasıyla TS, EN veya ISO standartlarına uygun olarak alınacak numunelere, bu standartlarda belirtilen analizleri yapmak ya da yaptırmak, bu analizlere ilişkin raporları saklamak ve bu raporları talep edildiği takdirde bayilerine ve Kuruma vermekle yükümlüdür.

(6) Kurum, denetim kapsamında ya da ihbar ve şikâyetler üzerine yapılacak incelemeler sonucunda; rafinerilerden, tüm dolum ve depolama tesislerinden, otogaz istasyonlarından, dökme LPG kullanıcılarının tesislerinden ya da LPG tüplerinden ilgili standartlara uygun olarak numune alınmasına ve bu numunelere ilgili standartlara uygun analizlerin yapılmasına hükmedebilir. Denetim ya da ihbar ve şikayetler üzerine yapılacak incelemeler kapsamındaki tüm numune alma ve analiz işlemleri yurtiçi ve yurtdışı akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş laboratuvarlar tarafından yapılır.

(7) Yapılacak analiz ve testlerde, alınan numunelerin standartlara uygun olmadığı tespit edildiğinde Kanunun 16 ncı ve 17 nci maddeleri uygulanır.

Ölçüm ve ayarlar

MADDE 7 - (1) Lisans sahipleri,  LPG‘nin temini ve satışına yönelik tesislerindeki kantar, baskül, sayaç ve dispenser donanımın bakım, ayar ve muayenesini,11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa dayanılarak çıkarılan diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapmak, bu amaçla rapor tutmak ve bu raporları muhafaza etmekle yükümlüdür.

(2) Lisans sahipleri, tesislerindeki kantar, baskül ve sayaç ayarlarının bozuk olması veya 5 inci maddeye aykırılık nedeniyle LPG tesliminin eksik yapıldığının tespiti halinde, tespit edilen miktar çerçevesinde talep edilecek zarar ve ziyanı ödemekle yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 8 - (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

24.06.2011 15:51
Okunma Sayısı: 225