TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARILPG) PİYASASI SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ

 Kurum ve Kuruluş Yönetmeliği (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)

Resmi Gazete Tarihi: 07.01.2006
Resmi Gazete Sayısı: 26046

 

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında görev alacak sorumlu müdürlerin yetki, sorumluluk ve niteliklerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında; dolum tesisleri ve otogaz istasyonlarında görev alacak sorumlu müdürlerin yetki, sorumluluk ve niteliklerine ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 13/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

Kanun: 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,

Kurum: Enerji  Piyasası Düzenleme Kurumunu,

Kurul: Enerji  Piyasası Düzenleme Kurulunu,

Başkan: Enerji  Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanını,

Dağıtıcı: LPG dağıtım yetkisi olan ve lisanslarına işlenmesi halinde depolama, dolum, taşıma işlemleri yapabilen sermaye şirketini,

Dolum Tesisi: Dağıtıcının tescilli markası ve amblemini ve teknik düzenlemelere uygun tüplere veya sözleşme ile diğer bir dağıtıcının tescilli markası ve amblemini taşıyan ve teknik düzenlemelere uygun tüplere, otogaz ve dökme LPG‘nin taşıma araçlarına doldurulduğu, boşaltıldığı, depolandığı ve teknik düzenlemelere  göre kurulan ve çalışan bir dağıtıcıya ait tesisi,

İlgili mevzuat: 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bu Kanuna göre Kurumca çıkartılacak yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını,

Kötüniyet: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, LPG‘nin kaybına, karışmasına, bozulmasına veya amaç dışı kullanımına sebebiyet veren  bir eylem veya ihmali,

Otogaz istasyonu: Dağıtıcı  veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kurulup, dağıtıcının  tescilli markası ve amblemi altında faaliyette bulunan  ve esas itibarıyla motorlu araçların otogaz LPG, madeni yağ, temizlik ve ihtiyarî olarak bakım ile kullanıcıların, tüplü LPG hariç, diğer asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan akaryakıt istasyonu içinde veya müstakil olarak hizmet veren tesisleri,

Piyasa faaliyeti: LPG‘nin ithali, ihracı, depolanması, taşınması, dağıtımı ve bayiliğini,

Sorumlu müdür belgesi: Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliğine bağlı ilgili meslek odası tarafından düzenlenen sorumlu müdürlük eğitimini başarı ile bitirenlere verilen belge,

Tehlikeli eylem: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, bunların yapıldığı mahalde veya yakınında bulunan bir kimsenin ölümüne, sakatlanmasına veya sağlığının bozulmasına, çevrenin kirlenmesine sebep olan veya olabilecek nitelikte bulunan  bir fiil veya ihmali,

Teknik düzenleme: LPG‘nin niteliği ile LPG faaliyetlerinde kullanılan mekân, aksam ve hareketlerin tanımlanmasında TSE standartları ve ilgili mevzuatla getirilen düzenlemeleri,

ifade eder.

İKİNCİ  BÖLÜM

Sorumlu Müdürlere İlişkin  Hükümler

Sorumlu müdür çalıştırma zorunluluğu

Madde 5 - Dolum tesisi ve otogaz istasyonunda sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur.

(Değişik fıkra: RG-02/08/2007-26601) Sorumlu müdürler, ikamet ettikleri il ve komşu olan iller sınırları içerisinde en fazla beş otogaz istasyonunda görev alabilirler.

Dolum tesislerinde görev alacak sorumlu müdürler, başka bir dolum tesisi veya otogaz istasyonunda görev alamazlar.

Sorumlu müdür olacak kişilerde aranacak şartlar

Madde 6 - Sorumlu müdür olacak kişilerde;

a) Makine, kimya, çevre ve petrol mühendisliği dallarından birinin eğitimini almış olmak,

b) Sorumlu müdür belgesi sahibi olmak,

c) Görevin gereklerini yerine getirmesini engelleyecek sağlık engeli bulunmamak,

şartları aranır.

Sorumlu müdürlerin yükümlülükleri

Madde 7 - Sorumlu müdürler;

a) Dolum tesisi veya otogaz istasyonunun ilgili mevzuata uygun olarak emniyetli ve hizmet sürekliliğini aksatmayacak şekilde çalışmasını sağlamak,

b) Personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek organizasyon şemasını oluşturmak,

c) Personelin periyodik olarak eğitimini sağlamak,

d) Dolum tesisi veya otogaz istasyonunda güvenlik ve diğer uyarıcı levhaların asılmasını sağlamak,

e) Otogaz istasyonunda LPG tüpü dolumu ve satışı yaptırmamak, LPG tüpü dolumuna yarayan hiçbir alet, makine ve teçhizatı istasyon dahilinde bulundurmamak,

f) Dolum tesisinde dağıtıcının veya dağıtıcı ile aralarında dolum anlaşması bulunan diğer dağıtıcı veya dağıtıcıların amblemini taşıyan teknik düzenlemelere uygun LPG tüpleri dışında kalan tüplere dolum yapılmasına izin vermemek,

g) Kötüniyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü eylem ve işlemden özenle kaçınmak, bunların oluşumunun engellenmesi için her türlü tedbiri almak,

h) Dolum tesisi veya otogaz istasyonunda bulunan makine ve teçhizatın bakımlarının, kalibrasyon işlemlerinin, katodik ve elektrik koruma testlerinin düzenli aralıklar ile zamanında ve doğru olarak yaptırılmasını sağlamak,

ı) Yasal düzenlemeleri, teknolojik gelişmeleri, piyasa faaliyetlerini takip etmek, dolum tesisi veya otogaz istasyonu sahiplerini ve diğer personeli gerek yazılı, gerekse sözlü olarak bilgilendirerek koordinasyonu sağlamak,

j) Görevi ile ilgili bilgi, belge ve kayıtları düzenlemek ve muhafaza edilmesini sağlamak,

ile yükümlüdür.

Sorumlu müdürlük görevinin sona ermesi

Madde 8- Sorumlu müdürlerin;

a) Dolum tesisi veya otogaz istasyonlarındaki görevlerinden  ayrılmaları ya da görev değişikliği,

b) Süresi dolan sorumlu müdür belgelerini  yenilememeleri,

c) İş akitlerinin feshi,

d) Görevlerini  yerine getirecek sağlık koşullarını kaybetmeleri,

e) Sorumlu müdür belgelerinin iptal edilmesi,

f) Tehlikeli eylem ve/veya kötüniyet kapsamında bulunan faaliyetler içerisinde yer almaları,

g) Beş adetten fazla otogaz istasyonunda çalıştıklarının tespiti,

hallerinde görevleri sona erer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici Madde ve Son Hükümler

Geçici Madde 1 - (Mülga:RG-12/09/2006-26287)

Yürürlük

Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

24.06.2011 15:50
Okunma Sayısı: 201