TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 

İhracat : (2004/13)

Madde 1- Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve faaliyetlerinin sonuçlarından biri olan 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı Kanunlar ile onaylanmaları uygun bulunan ve 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 27/9/1994 tarihli ve 4042 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 94/6214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Londra Değişikliği ve 7/7/1995 tarihli ve 4118 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 95/7184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişikliği ve 4/6/2003 tarihli ve 4871 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal  Protokolü Montreal Değişikliği ve 10/6/2003 tarihli ve 4880 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal  Protokolü Pekin Değişikliği çerçevesinde, bu Tebliğ ekinde yer alan Ek I,II,III,IV,V-a ve V-b`de gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve isimleri yer alan maddelerin ihracatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Madde 2- a) Montreal Protokolü‘nün Kopenhag Değişiklikleri uyarınca, Kopenhag Değişikliklerine taraf olmayan (Ek A`da yer almayan) ülkelere, Ek I ve Ek II`de GTİP`ları ile isimleri belirtilen maddelerin,

b) Montreal  Protokolü`nün  Pekin  Değişiklikleri uyarınca, Pekin Değişikliklerine taraf  olmayan (Ek B`de yer almayan) ülkelere, Ek III ve Ek IV`de GTİP`ları ile isimleri belirtilen maddelerin,

ihracatı yapılamaz.

Madde 3 – Aşağıdaki tabloda GTİP ve isimleri verilen maddelerden herhangi birini içeren Ek V-a`da GTİP ve isimleri belirtilen ürünler ile aynı tabloda belirtilen maddelerden herhangi biri ile çalışan Ek V-b`de GTİP ve isimleri belirtilen ürünlerin ihracatı yasaktır.

GTİP

MADDE İSMİ

2903.14.00.00.00

Karbon tetraklorür

2903.19.10.00.00

1,1,1,-Trikloretan

(metilkloroform)

2903.41.00.00.00

Triklorflormetan (freon 11)

2903.42.00.00.00

Diklordiflormetan (freon 12)

2903.43.00.00.00

Triklortrifloretanlar

2903.44.10.00.00

Diklortetrafloretanlar

2903.44.90.00.00

Klorpentafloretan

2903.46.10.00.00

Bromoklorodiflorometan

2903.46.20.00.00

Bromotriflorometan

2903.46.90.00.00

Dibromotetrafloroetanlar

3824.71.00.00.11

R-502 [ R-115 (Kloropentafloroetan),

R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı

Madde 4-19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan İhracat 96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde (Ek:1) olarak yer alan İhracı Yasak Mallar Listesi`nin 7 sıra numarasında yer alan madde anılan listeden çıkarılmıştır.

Madde 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK I

 

G.T.İ.P.


Madde İsmi

 

 

2903.41.00.00.00


Triklorflormetan (freon 11)

 

2903.42.00.00.00


Diklordiflormetan (freon 12)

 

2903.43.00.00.00


Triklortrifloretanlar

 

2903.44.10.00.00


Diklortetrafloretanlar

 

2903.44.90.00.00


Klorpentafloretan

 

2903.46.10.00.00


Bromoklorodiflorometan

 

2903.46.20.00.00


Bromotriflorometan

 

2903.46.90.00.00


Dibromotetrafloroetanlar

 

EK II 

G.T.İ.P.


Madde İsmi

 

 

2903.14.00.00.00


Karbon tetraklorür

 

2903.19.10.00.00


1,1,1,-Trikloretan (metilkloroform)

 

2903.45.10.00.00


Klortriflorometan

 

2903.45.15.00.00


Pentaklorofloroetan

 

2903.45.20.00.00


Tetraklorodifloroetanlar

 

2903.45.25.00.00


Heptaklorofloropropanlar

 

2903.45.30.00.00


Hekzaklorodifloropropanlar

 

2903.45.35.00.00


Pentaklorotrifloropropanlar

 

2903.45.40.00.00


Tetraklorotetrafloropropanlar

 

2903.45.45.00.00


Trikloropentafloropropanlar

 

2903.45.50.00.00


Diklorohekzafloropropanlar

 

2903.45.55.00.00


Kloroheptafloropropanlar

 

EK III 

G.T.İ.P.


Madde İsmi

 

 

2903.30.33.00.00


Bromometan (metil bromür)

 

2903.49.30.00.00


Dibromflor metan

 Bromdiflor metan

 Bromflor metan

 Tetrabromflor etan

 Tribromdiflor etan (tüm izomerleri)

 Dibromtriflor etan (tüm izomerleri)

 Bromtetraflor etan (tüm izomerleri)

 Tribromflor etan (tüm izomerleri)

 Dibromdiflor etan (tüm izomerleri)

 Bromtriflor etan (tüm izomerleri)

 Dibromflor etan (tüm izomerleri)

 Bromdiflor etan (tüm izomerleri)

 Bromflor etan (tüm izomerleri)

 Hekzabromflor propan (tüm izomerleri)

 Pentabromdiflor propan (tüm izomerleri)

 Tetrabromtriflor propan (tüm izomerleri)

 Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri)

 Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri)

 Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri)

 Pentabromflor propan (tüm izomerleri)

 Tetrabromdiflor propan (tüm izomerleri)

 Tribromtriflor propan (tüm izomerleri)

 Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri)

 Brompentaflor propan (tüm izomerleri)

 Tetrabromflor propan (tüm izomerleri)

 Tribromdiflor propan (tüm izomerleri)

 Dibromtriflor propan (tüm izomerleri)

 Bromtetraflor propan (tüm izomerleri)

 Tribromflor propan (tüm izomerleri)

 Dibromdiflor propan (tüm izomerleri)

 Bromtriflor propan (tüm izomerleri)

 Dibromflor propan (tüm izomerleri)

 Bromdiflor propan (tüm izomerleri)

 Bromflor propan (tüm izomerleri)

 

3808.10.90.00.11


Esası metil bromür olanlar

EK IV


G.T.İ.P.

Madde İsmi

 

2903.49.10.00.11

Flordiklor metan (HCFC-21)

2903.49.10.00.12

Klorodiflor metan(HCFC-22)

2903.49.10.00.13

Klorflor metan(HCFC-31)

2903.49.10.00.14

Flortetraklor etan (tüm izomerleri) (HCFC-121)

2903.49.10.00.15

Diflortriklor etan (tüm izomerleri) (HCFC-122)

2903.49.10.00.16

Diklortriflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-123)

2903.49.10.00.17

Klortetraflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-124)

2903.49.10.00.18

Flortriklor etan (tüm izomerleri) (HCFC-131)

2903.49.10.00.21

Diklordiflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-132)

2903.49.10.00.22

Klortriflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-133)

2903.49.10.00.23

Flordiklor etan (tüm izomerleri) (HCFC-141)

2903.49.10.00.24

Klordiflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-142)

2903.49.10.00.25

Klorflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-151)

2903.49.10.00.26

Florhekzaklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-221)

2903.49.10.00.27

Diflorpentaklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-222)

2903.49.10.00.28

Triflortetraklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-223)

2903.49.10.00.31

Triklortetraflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-224)

2903.49.10.00.32

Diklorpentaflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-225)

2903.49.10.00.33

Klorhekzaflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-226)

2903.49.10.00.34

Florpentaklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-231)

2903.49.10.00.35

Diflortetraklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-232)

2903.49.10.00.36

Triklortriflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-233)

2903.49.10.00.37

Diklortetraflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-234)

2903.49.10.00.38

Klorpentaflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-235)

2903.49.10.00.41

Flortetraklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-241)

2903.49.10.00.42

23.06.2011 15:37
Okunma Sayısı: 178