TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
NÜKLEER MADDELERİN SAYIM VE KONTROLU YÖNETMELİĞİ

 Kurum ve Kuruluş Yönetmeliği (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı)

Resmi Gazete Tarihi: 10.09.1997
Resmi Gazete Sayısı: 23106

 

NÜKLEER MADDELERİN SAYIM VE KONTROLU YÖNETMELİĞİ

 

 

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kısaltmalar

 

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye sınırları içinde bulunan bütün barışcıl nükleer faaliyetlerde kullanılan kaynak veya özel bölünebilir maddelerin, nükleer silah veya diğer nükleer patlayıcı aygıtlara dönüştürülmesini veya yetkisiz olarak kullanılmasını önlemek ve bu girişimlerin zamanında saptanmasını sağlamak için nükleer maddelerin sayım ve kontroluna ilişkin esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, 7.9.1985 tarih ve 18861 no.lu Resmi Gazete‘de yayımlanan Radyasyon Güvenliği Tüzüğü hükümlerince kapsanan nükleer maddeler ile bu tüzük kapsamı dışında kalan tüm nükleer maddeleri kullanan, bulunduran, depolayan, işleyen, devreden, ithal veya ihraç eden tesis sorumlusu ve gerçek kişilerce uyulacak nükleer madde sayım ve kontroluna ilişkin esas ve usulleri kapsar. Türkiye‘den transit geçirilen yabancı ülkelere ait nükleer maddeler kapsam dışındadır.

 

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 1.9.1981 tarihinde yürürlüğe giren ve 20.10.1981 tarih ve 17490 no‘lu Resmi Gazetede yayımlanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Arasında Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Andlaşmasına İlişkin Olarak Güvenlik Denetimi Uygulamasına Dair Anlaşma"ya dayanarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen tanım ve kısaltmalar aşağıdaki anlamı ifade eder.

A) Kurum sözcüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu; Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı; Güvenlik Denetimi Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Arasında Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Andlaşmasına İlişkin Olarak Güvenlik Denetimi Uygulamasına Dair Anlaşma anlamına gelir.

B) Aşağıda tanımları verilen teknik terimlerin dışında bu yönetmelikte kullanılan diğer teknik terimlerin anlamı, Güvenlik Denetimi Anlaşması ve 9.9.1991 tarih ve 20986 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Nükleer tanımlar Yönetmeliği‘nde verilmiştir.

1) Nükleer Madde: Nükleer madde deyiminden kaynak maddeler ve özel bölünebilir maddeler anlaşılır:

a) Kaynak maddeler: Doğal izotopları içeren uranyum; 235 izotopu doğal düzeyin altına düşmüş uranyum; toryum; bunlardan herhangi birinin metal, alaşım, kimyasal bileşim veya yoğunlaştırılmış hali ve bunlardan birini veya daha fazlasını AjansYönetim Kurulunun veya Kurum‘un zaman zaman belirleyeceği oranda içeren herhangi bir maddedir.

B) Özel Bölünebilir Madde: Plutonyum-239; uranyum-233; 235 veya 233 izotopları bakımından zenginleştirilmiş uranyum ve bunlardan birini veya daha fazlasını içeren herhangi bir maddedir.

2) Tesis :

a) Bir reaktör, kritik tesis, imalat tesisi, tekrar işleme tesisi, izotop ayırma tesisi veya ayrı bir depolama tesisi,

b) Bir etkin kilogramdan daha fazla nükleer maddenin alışılmış şekilde kullanıldığı herhangi bir yerdir.

3) Etkin kilogram : Nükleer maddelerin denetiminde kullanılan özel bir birimdir. Bir maddenin miktarı etkin kilogram olarak aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Plutonyum için, plutonyumun kilogram olarak ağırlığı;

b) 0.01(%1) ve daha fazla zenginleştirilmiş uranyum için uranyumun kilogram olarak ağırlığının, zenginliğinin karesi ile çarpımından elde edilecek değer;

c) Zenginliği 0.01 (%1) ‘in altında ve 0.005 (%0.5)‘in üstünde olan uranyum için kilogram olarak ağırlığının 0.0001 ile çarpımından elde edilecek değer; ve

 

d) Zenginliği 0.005 (%0.5) veya daha az olan tüketilmiş uranyum ve toryum için kilogram olarak ağırlığının 0.00005 ile çarpımından elde edilecek değerdir.

4) Tesis Sorumlusu: Bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak nükleer maddelerin sayım ve kontrolundan sorumlu olarak tayin edilen kişi veya doğrudan tesisin sahibidir.

5) Madde Denkleştirme Alanı: Bir nükleer tesiste güvenlik denetimi amaçlarına uygun olarak tesis edilen, içine veya dışına transfer edilen nükleer maddenin ve içindeki nükleer maddenin fiziksel envanterinin belirli olduğu alanlardır.

6) Önemli Ölçme Noktası: Nükleer madde akışı veya envanterinin belirlenmesi için, nükleer maddenin ölçülebilecek şekilde bulunduğu yerdir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yükümlülükler

 

Kurumun Yükümlülükleri

Madde 5 - Kurum Güvenlik Denetimi Anlaşması ve bu yönetmelik esaslarına uygun olarak, nükleer maddelerin sayım ve kontroluna ilişkin hizmetleri yürütmekle yükümlüdür.

 

Tesis Sorumlusunun Yükümlülükleri

Madde 6 - Tesis sorumlusu, bu yönetmeliğin 7 nci,  8 inci, 9 uncu, 11 inci 17 nci, 21 inci, 23 üncü ve 24 üncü maddeleri hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bildirim ve İzin

 

Bildirimin Genel Esasları

Madde 7 - Nükleer madde almak, devretmek, ithal veya ihraç etmek istenildiğinde, tesis sorumlusu tarafından Kuruma bildirimin yapılması zorunludur. Bildirime, yapılacak faaliyete göre Kurumun istediği bilgiler eklenir. Bu yükümlülük bir etkin kilogramdan daha az miktardaki nükleer maddeler için de geçerlidir.

Kurum tarafından yapılan incelemeler sırasında gerek duyulan ek bilgileri başvuru sahibi temin etmekle yükümlüdür.

Kuruma yapılan bildirimde belirtilen faaliyetin herhangi bir nedenle yerine getirilmemesi halinde, bu durum faaliyetin yerine getirilmeme nedenleri ile birlikte Kuruma 5 hafta içinde bildirilir.

 

Nükleer Madde İthal veya İhraç Bildirimi

Madde 8 - Tesis sorumlusu, nükleer maddenin ithal veya ihraç edilmesi söz konusu olduğunda, madde alınmadan veya gönderilmeden en az 4 hafta önce Kuruma bildirimde bulunur.

Bildirime aşağıdaki bilgiler eklenir.

A) Nükleer maddenin miktarı,

B) Fiziksel şekli, kimyasal bileşimi, zenginliği veya izotopik bileşimi,

C) Hangi amaçla kullanılacağı,

D) Yaklaşık kalem sayısı,

E) Mevcutsa muhafaza kaplarının tanımı

F) Gönderen veya teslim alan devletin ismi,

G) Taşıma şekli, taşıyıcı firma,

H) Gönderme tarihi ile yaklaşık varış tarihi,

I) Fiziksel Korunma Sözleşmesi gereklerinin nasıl yerine getirileceği,

J) Nükleer maddenin gönderme için paketleneceği veya gelen nükleer madde paketinin açılacağı, tanımlanacağı ve miktar ve bileşiminin doğrulanacağı yer veya madde denkleştirme alanı ve tarihleri.

 

Nükleer Madde Devir Bildirimi

Madde 9- Bir tesisten diğerine nükleer madde devri söz konusu olduğunda, gönderici tesis sorumlusu, madde gönderilmeden en az 4 hafta önce Kuruma aşağıdaki hususları içeren bir bildirimde bulunur.

 

A) Maddenin miktarı,

C) Hangi amaçla kullanılacağı,

D) Gönderilecek tesisin adı ve gönderilme tarihi,

E) Taşıma şekli, taşıyıcı firma,

 

F) Yaklaşık kalem sayısı,

G) Fiziksel Korunma Sözleşmesi gereklerinin nasıl yerine getirileceği.

Ayrıca, gönderici tesis sorumlusu, gönderilen maddenin miktarı ve bileşimiyle ilgili bilgileri alıcı tesise de gönderir. Alıcı tesis sorumlusu, nükleer maddenin miktarı, fiziksel şekli, kimyasal ve izotopik bileşimi ile hangi amaçla kullanılacağına dair bilgileri 2 hafta içinde Kuruma göndererek maddeyi aldığını teyit eder.

 

Nükleer Maddeyi İşleme İzni

Madde 10 - Nükleer maddenin ilk durumunu değiştirecek şekilde fiziksel ve kimyasal işlemlere tabi tutulması gerektiğinde, tesis sorumlusu bu işlemlere başlamadan en az 4 hafta önce aşağıdaki bilgileri eklediği bir dilekçe ile Kuruma başvurur:

 

A) Kullanılacak nükleer maddenin tanımı, miktarı,

B) İzotopik bileşimi, fiziksel şekli ve kimyasal bileşimi,

C) İşlemin ve amacın tanıtımı,

D) İşleme başlama tarihi.

 

Başvuru üzerine Kurumca yapılan incelemeler sonucu, uygun görüldüğünde, Kurum Başkanın onayı ile nükleer maddeyi işleme izni verilir ve başvuru sahibine bildirilir. Bu incelemeler sırasında Kurumca gerek görülen ek bilgileri başvuru sahibi temin etmekle yükümlüdür.

 

 

İKİNCİ KISIM

Sayım ve Kontrol

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Sayım

 

Genel

Madde 11- Yeni tesis veya ilk defa nükleer madde almak, kullanmak, bulundurmak, depolamak, ithal etmek isteyen tesis sahibi, nükleer madde tesise ulaşmadan 4 hafta önce, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, nükleer maddelerin sayım ve kontrol sistemini kurmak, tesis sorumlusunu tayin etmek, tesis sorumlusuna ait bilgileri ve tesisin özellikleriyle ilgili projelendirme bilgilerini Kuruma göndermekle yükümlüdür.

 

Projelendirme Bilgileri

Madde 12 - Tesise ait projelendirme bilgileri aşağıdaki bilgileri içeri:

A) Tesisin amacı, nominal kapasitesi ve coğrafik yerleşimi belirten tanımı ve kullanılan ünvan ve adresi,

B) Tesisin nükleer madde akışını ve nükleer madde kullanımını, üretimini ve işlenmesi ile ilgili önemli teçhizatların planını gösteren genel düzenlemesinin tanımı,

C) Tesisin nükleer madde sayım ve kontrolu sistemi hakkında bilgi.

Projelendirme bilgilerinde içerilen bilgilerde değişiklik yapılması halinde, tesis sorumlusu 2 hafta içinde ilgili değişiklikleri Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

 

Projelendirme Bilgilerini İncelenme Amaçları

Madde 13 - Kurum, projelendirme bilgilerini inceledikten sonra, tesisin özelliklerine göre, sayım amaçları için kullanılacak olan madde denkleştirme alanlarını, önemli ölçme noktalarını ve nükleer maddenin fiziksel envanterinin alınma sıklığını tayin eder ve tesis sorumlusuna bildirir.

 

Sayım ve Kontrolun Başlaması

Madde 14 - Tesisin sayım ve kontrol sistemini yürütmek yükümlülüğü, nükleer maddenin tesise ulaştığı tarihten itibaren başlar.

 

Madde 15 - Nükleer maddenin sayım ve kontrolu;

A) Kuruma yapılan bildirim üzerine nükleer maddelerin devredildiği veya ihraç edildiği tarihte,

B) Sayım ve kontrola tabi olan nükleer maddelerin alaşım, seramik ve cam üretimi gibi nükleer olmayan faaliyetlerde kullanılması durumunda,

C) Nükleer maddelerin tüketilmiş ve laboratuvar amaçları için araştırma enstitüleri ve analitik laboratuvarlarında herhangi bir nükleer faaliyette kullanılmayacak şekilde seyretilmiş olması veya tekrar elde edilemeyecek atık haline gelecek şekilde kullanılması hallerinde ve bu maddelerin geri dönüştürülemeyeceği Kurum tarafından onaylanarak tesise bildirildiği taktirde

sona erer.

 

Muafiyet

Madde 16 - Aşağıdaki miktar ve özelliklere sahip olan nükleer maddeler tesis sorumlusu tarafından talep edildiği takdirde sayım ve kontroldan muaf tutulur:

A) Ölçü aygıtlarında gram mertebesinde veya daha az miktarda ölçme bileşeni olarak kullanılan özel bölünebilir madde,

B) Plutonyum 238 izotopik konsantrasyonu %80‘i geçen plutonyum,

Yukarıdaki maddelerin sayım ve kontrol işlemlerinden muaf tutulabilmesi amacıyla tesis sorumlusu, nükleer maddenin miktarı, bileşimi ve zenginliği ile hangi amaçla kullanılacağı konusunda bilgileri içeren bir dilekçe ile Kuruma başvurur. Bu talep Nükleer Güvenlik Dairesi tarafından değerlendirilir. Nükleer Güvenlik Dairesinin olumlu görüşü ve Kurum Başkanının onayı ile tesis sorumlusuna bildirilir.

Muaf tutulan maddeler, sayım ve kontrola tabi olan nükleer maddelerle birlikte depolandıkları veya işlem gördükleri takdirde yeniden sayım ve kontrola tabi tutulur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıtlar

 

Genel

Madde 17 - Tesis sorumlusu, sayım ve kontrol işlemlerine tabi nükleer maddelerin sayım ve işletme kayıtlarının tutulmasından yükümlüdür.

 

Sayım Kayıtları

Madde 18 - Sayım kayıtları her madde denkleştirme alanı için aşağıdaki verileri içerir:

A) Her madde denkleştirme alanı için ayrı olarak tutulan defter envanterinde yer alan bütün artma ve azalmaları gösteren envanter değişiklikleri,

B) Fiziksel envanterlerin tayini için kullanılan bütün ölçme sonuçları,

C) Defter envanterleri, fiziksel envanterler ve envanter değişiklikleri ile ilgili yapılan bütün düzeltme ve değiştirmeler.

Bütün envanter değişiklikleri ve fiziksel envanterlere ilişkin kayıtlar, her nükleer madde yığını için madde tanımı, yığın verileri ve kaynak verilerini içerir. Kayıtlarda, her nükleer madde yığınındaki uranyum, toryum ve plutonyum miktarı ayrı olarak belirtilir.

Her envanter değişikliğinde bu değişikliğin tarihi ve devir halinde alıcı ile eski ve yeni madde denkleştirme alanı kayıtlarda belirtilir.

Kayıtlarda sayım birimi olarak, kaynak maddeler için kilogram ve özel bölünebilir maddeler için gram kullanılır.

 

İşletme Kayıtları

Madde 19 - İşletme kayıtları, her madde denkleştirme alanı için aşağıdaki bilgileri içerir.:

A) Nükleer maddenin bileşim ve miktarındaki değişikliklerin belirlenmesinde kullanılan işletme verileri,

B) Ölçümleme cihazlarının kalibrasyonundan ve örnek alma ve analizlerinden elde edilen veriler, ölçümlerin kalitesini kontrolde kullanılan işlemler ve çıkarılan rastgele ve sistematik hata tahminleri,

C) Fiziksel envanterlerin alınması ve envanter alımına hazırlıkta yapılan işlemlerin tanımı,

D) Ölçümleme veya kaza sonucu meydana gelebilecek kaybın neden ve miktarının tayini için alınan tedbirlerle ilgili bilgiler.

 

Fiziksel envanter

Madde 20 - Nükleer maddenin fiziksel envanteri, Kurum veya Ajans mühürü olmayan her envanter kaleminin fiziksel doğrulanması ve ölçülmesidir.

A) Tesisler yılda bir defadan az olmamak üzere Kurum tarafından tayin edilen sürelerde bütün nükleer maddelerin fiziksel envanterini alır,

B) Fiziksel envanter alımı ve ölçümleme metodu, tesis yetkilisinin önerisi üzerine Kurum tarafından tayin edilir,

C) Fiziksel envanter alımının kesin tarihi işlemden en az 1 ay önce Kuruma bildirilir,

 

D) Tesisdeki bütün madde denkleştirme alanları ile ilgili fiziksel envanterler aynı günde tamamlanır.

E) Fiziksel envanter alımı gerektiğinde, Ajans ve/veya Kurum Denetçilerinin eşliğinde yapılabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Raporlar

 

Genel

Madde 21 - Tesis sorumlusu, sayım ve kontrol işlemlerine tabi nükleer maddelerin kayıtlarına dayanılarak hazırlanan sayım raporları ile özel raporları Kuruma göndermekle yükümlüdür.

 

Sayım Raporları

Madde 22 - Sayım raporları, envanter değişikliği raporu ve madde denkleştirme raporu olmak üzere iki tiptir:

A) Envanter değişikliği raporları, her envanter değişikliğinden sonra iki hafta içinde Kuruma gönderilir. Bu raporlar, nükleer madde envanterindeki bütün değişiklikleri ve her nükleer madde yığını için tanımı, yığın verilerini, envanter değişikliği tarihini ve devir halinde alıcı ile eski ve yeni madde denkleştirme alanını belirtecek biçimde hazırlanır.

B) Madde denkleştirme raporları, fiziksel envanter alımından sonra on gün içinde bütün yığınları listeleyen ve her yığın için madde tanımı ve yığın verilerini belirten Fiziksel Envanter Listesi ile birlikte Kuruma gönderilir. Madde denkleştirme raporları nükleer maddenin fiziksel envanteri temel alınarak madde dengesini gösterecek biçimde hazırlanır ve aşağıdakileri içerir.

 

1) Başlangıç fiziksel envanteri,

2) Envanter değişikliği,

3) Son defter envanteri,

4) Gönderici/alıcı farkları

5) Ayarlanmış son defter envanteri,

6) Son fiziksel envanter,

7) sayılamayan madde miktarı.

 

Yukarıdaki bentlerde sayılan raporlar, rapor tarihinde mevcut veriler temel alınarak, Kurum tarafından hazırlanan kılavuz ve formlara uygun olarak düzenlenir.

 

Özel Raporlar

Madde 23 - Tesis sorumlusu, aşağıda belirtilen durumlarda Kuruma özel rapor göndermekle yükümlüdür:

A) Tesisde, normal işlemler dışında ve nükleer madde kaybı ile sonuçlanan bir olay olduğunda durum yirmidört saat içinde Kuruma özel raporla bildirilir.

Ayrıca, olay sebebi ile alınan veya alınması düşünülen önlemleri içeren ikinci bir rapor olaydan sonra iki hafta içinde Kuruma gönderilir.

B) Ajans ve/veya Kuruma ait özel mühürlerin ve gözetim cihazlarının herhangi bir nedenle zarara uğraması halinde, durum yirmidört saat içinde raporla Kuruma bildirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim

 

Denetim Yetkisi

Madde 24- Kurum ve Ajans, bu Yönetmelikte ve Güvenlik Denetimi Anlaşmasında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek amacıyla tesisleri denetleme yetkisine sahiptir.

Tesis sorumlusu, bu denetimler sırasında konuyla ilgili elamanlarını hazır bulundurmak, denetçilerin denetimine tabi yerlere girebilmelerini sağlamak, ölçme cihazlarını kullanıma hazır bulundurmakla yükümlüdür.

Tesis sorumlusu, denetimler sırasında Kurum ve Ajans denetçileri tarafından alınan radyasyon dozunu Kuruma yazılı olarak bildirir.

 

Kurum Denetçilerinin Yetki ve Sorumlulukları

Madde 25- Kurum denetçileri, kayıtları incelemek, nükleer madde bulunan alanlara girmek, kendisinin veya tesisin cihazlarını kullanarak ölçümler yapmak, tesisin ölçme cihazlarını kontrol etmek, kapama ve gözetim tedbirlerini uygulamak yetkisine sahiptir.

 

Kurumun Denetimleri

Madde 26- Kurum denetimleri olağan denetimler, fiziksel envanter denetimleri ve özel denetimler olmak üzere üç tiptir.

 

A) Olağan Denetimler, sayım ve kontrola tabi nükleer yeri, tanımı, miktar ve bileşimine ilişkin bilgilerle, raporların kayıtlara uygunluğunun doğrulanması, sayılamayan maddenin miktar ve nedenleri, gönderici alıcı farkları ve defter envanterindeki belirsizlikler hakkındaki bilgilerin incelenmesi amacıyla ve Kurumun gerekli gördüğü diğer hallerde her zaman yapılır.

B) Fiziksel Envanter Denetimleri, fiziksel envanter alınması sırasında veya alınmasından sonra en kısa zaman içinde envanteri kontrol etmek amacıyla yapılır.

C) Özel Denetimler, Kuruma gönderilen özel rapordaki bilgilerin doğrulanması amacıyla veya tesis tarafından verilen bilgiler yeterli görülmediği ve tesisin Yönetmelik hükümlerine uymadığı tespit edildiği takdirde özel denetimler yapılır.

Kurum, denetimler için tesise en az yirmidört saat önceden bildirimde bulunur. Ancak, Kurum gerekli gördüğünde, denetimlerin bir bölümünü önceden bildirimde bulunmadan yapabilir.

Ayrıca Kurum, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre gönderilen projelendirme bilgilerinin ve 28 inci maddesine göre gönderilen başlangıç raporunun içerdiği bilgilerin doğrulanması ve nükleer maddenin devri, Türkiye‘ye girişi veya Türkiye‘den çıkışında maddeyi tanımlamak, miktar ve bileşimini doğrulamak amacıyla denetimler yapabilir. Aynı şekilde herhangi bir yoldan yurda sokulup envantere girmemiş nükleer maddenin bulunduğuna dair ihbar edilmesi veya herhangi bir şekilde yakalanması halinde de denetimler yapılabilir.

 

Madde 27- Kurum denetçileri, denetim sonuçlarıyla ilgili görüş ve önerilerini belirten bir rapor hazırlayarak Kurum‘a sunarlar. Kurum yerine getirilmesini istediği hususları bir ay içinde tesise bildirir. Kurumun istediği hususların yerine getirilmemesi halinde "Nükleer Tesislere Lisans verilmesine İlişkin Tüzüğün" 35 nci maddeleri hükümleri uygulanır.

 

Ajans Denetimleri

Madde 28- 1.9.1981 tarihinde yürürlüğe giren ve 20.10.1981 tarih ve 17490 nolu Resmi Gazete‘de yayımlanan Güvenlik Denetimi Anlaşması uyarınca, Ajans denetimler yapar. Denetim, Güvenlik Denetimi Anlaşmasında belirtilen esaslara uygun olarak, yine bu anlaşmada görev ve yetkileri belirlenen denetçiler tarafından yapılır. Ajans denetçilerine Kurum Denetçileri gözlemci olarak refakat eder.

Kurum, Ajanstan denetimle ilgili bilgi aldıktan hemen sonra denetim tarihini ve denetçilerin adını tesise bildirir. Olağan denetimlerin tarihinin belirlenmesinde tesisin işletme programının aksatılmaması esastır. Tesisle mutabık kalınan denetim tarihi Kurumca Ajansa bildirilir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

 

Nükleer Madde Analizi

Madde 29- Sayım ve kontrola ilişkin nükleer madde analizi hizmetleri, Kurum tarafından yerine getirilir yada ücreti tesisten alınarak kamuya ait özel labaratuvarlarda yaptırılır.

 

Geçici Madde:

Madde 30- Bu Yönetmelik kapsamına giren faaliyetleri halen devam eden tesisler, Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sayım ve kontrol sistemini kurmak, görevlendirdikleri tesis sorumlusuna ait bilgileri ve mevcut nükleer madde envanterini gösteren başlangıç raporunu Kuruma göndermekle yükümlüdür.

 

Yürürlük

Madde 31- Bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 32- Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.
24.06.2011 14:40
Okunma Sayısı: 148