TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
MİMARLIK, PEYZAJ MİMARLIĞI, MÜHENDİSLİK, KENTSEL TASARIM PROJELERİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA VE GÜZEL SANAT ESERLERİ YARIŞMALARI YÖNETMELİĞİ

 Kurum ve Kuruluş Yönetmeliği (Kamu İhale Kurumu)

Resmi Gazete Tarihi: 24.12.2002
Resmi Gazete Sayısı: 24973

 

MİMARLIK, PEYZAJ MİMARLIĞI, MÜHENDİSLİK, KENTSEL TASARIM PROJELERİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA VE GÜZEL SANAT ESERLERİ YARIŞMALARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım projeleri, şehir ve bölge planlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir plan veya tasarım projesi elde edilmesine yönelik olarak yaptıracakları yarışmalara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

 

Dayanak

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23 ve 53 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında,

Yarışma: Mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım projeleri, şehir ve bölge planlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir konunun gerçekleştirilmesi için gerekli fikrin, tasarının, projenin, planın veya eserin bu Yönetmelik kurallarına göre çoklu katılıma açık ve oluşturulacak bir jüri tarafından seçilmesi amacıyla yapılacak organizasyonu,

Eşik değer: Yarışma şekillerine ilişkin hükümlerin uygulanmasında kullanılmak üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 8 inci maddesinde hizmet alımları için belirlenen ve aynı Kanunun 67 nci maddesi uyarınca güncellenen parasal limiti,

Kolokyum: Yarışmayla ilgili sonuçların tartışıldığı bilimsel toplantıyı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yarışmaların Hedefleri, Şekilleri ve Türleri

 

Yarışmaların hedefleri

Madde 4 Yarışmaların hedefi, kamu yararı esas alınarak:

a) Ait olduğu konu özelinde; kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yoluyla geliştirilmesine, çok sayıda seçenekten en ekonomik, en işlevsel ve yenilikçi çözümlerin seçilmesine, müelliflerinin saptanmasına ve güzel sanatların teşvikine,

b) Bu Yönetmelik kapsamına giren mesleklerin gelişmesine, etik değerlerin yerleşmesine, uluslararası rekabet gücü kazanmalarına,

uygun ortamı sağlamaktır.

 

Yarışmaların değerinin belirlenmesi

Madde 5 - Tasarım yarışmalarının değerlerinin belirlenmesinde:

a) Bir hizmet sözleşmesinin yapılmasıyla sonuçlanacak usul kapsamında yapılan yarışmalarda; sözleşme konusu hizmetin yaklaşık maliyeti,

b) Bir hizmet sözleşmesinin yapılmasıyla sonuçlanmayacak usul kapsamında yapılacak ödüllü tasarım yarışmalarında; tüm yarışma ödülleri ve tasarım yarışmasına katılan katılımcılara ödenebilecek diğer giderler,

esas alınır.

 

Yarışma şekilleri

Madde 6 - Yarışmalar, uluslararası, ulusal ve bölgesel olmak üzere üç şekilde yapılır.

a) Uluslararası Yarışmalar: Uluslararası yarışmalar, yabancı ülke vatandaşlarının da katılabileceği yarışmalardır.

Yarışma değeri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 8 inci maddesinde hizmet alımları için belirlenen eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan yarışmalar, uluslararası yarışma şeklinde düzenlenir. Yarışma değeri, anılan eşik değerlerin altında olan yarışmalar, idarelerce gerekli görüldüğü takdirde uluslararası düzenlenebilir.

b) Ulusal Yarışmalar: Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde sayılan şartlara sahip olanların girebileceği şekilde serbest veya ön seçimli ve tek kademeli veya iki kademeli olarak yapılırlar.

1) Serbest Ulusal Yarışmalar: Bu Yönetmelik ve yarışma şartnamesinde öngörülen koşulları yerine getirmek kaydıyla tüm katılımcılara açık olan yarışmalardır.

2) Ön Seçimli Ulusal Yarışmalar: İdarenin önerisi ve jürinin gerekli bulması durumunda, çok özel uzmanlık veya deneyim gerektiren konularda, ilanla duyurulacak ön seçim ölçütlerine göre yapılacak değerlendirmede seçileceklerin katılabileceği yarışmalardır.

c) Bölgesel Yarışmalar: Üye sayıları en az ikiyüz (200) kişi olmak koşuluyla ilgili meslek odasının sadece bir şube bölgesi içinde faaliyet gösteren üyelerin katılabileceği şekilde yapılan mimari proje, peyzaj mimarlığı, şehir planlama ve kentsel tasarım yarışmalarıdır. Bir şubenin üyelerinin bu sayıyı sağlayamadığı durumlarda komşu şube üyelerinin de katılımıyla bölgesel yarışma açılabilir.

Bölgesel yarışmaya katılan bir üye, başka şube bölgesinde faaliyet gösteren bir üye ile ortaklık yapabilir.

Bölgesel yarışmalar serbest ve tek kademeli olarak açılır, bölgesel yarışmaya açılması amacıyla ihtiyaç programında küçültme yapılamaz.

Bölgesel yarışmaya açılabilecek konuların üst sınırı:

 

Mimari proje yarışmalarında

5 000 m2,

 

Şehir planlama yarışmalarında

500 hektarlık alan ya da 30.000 nüfuslu yerleşim yeri,

 

Peyzaj mimarlığı yarışmalarında

10 000 m2,

 

Kentsel tasarım yarışmasında

10 000 m2 dir.

 

Ancak, konunun önemine göre bu değerlerin altında kalan konular jüri kararıyla ulusal yarışmaya çıkartılabilir.

GAP, özel çevre koruma bölgesi, milli park, arkeolojik, kentsel ve doğal sit alanları, turizm bölge alan ve merkezleri gibi özel kanunlarla belirtilmiş alanlarda bölgesel yarışma açılamaz.

 

Yarışma türleri

Madde 7 - Bu Yönetmelik kapsamına giren yarışmalar aşağıda tanımlanmıştır.

a) Mimarlık yarışmaları: İnsanların yaşamını kolaylaştırmak ve çeşitli eylemlerini sürdürebilmeleri için gerekli yapı veya yapı topluluklarının, iç ve dış mekanların estetik ve işlevsel gereksinimlerini teknik ve yönetsel zorunluluklarla bağdaştırarak, bilim, çevre, kültür ve sanat değerlerini geliştiren ve en ekonomik çözümleri içeren tasarım yarışmalarıdır.

b) Mühendislik proje yarışmaları: Mimarı tasarım gerektirmeyen veya mimari tasarımın ikinci planda olduğu hallerde, mühendislik tasarımlarını gerçekleştirmede; ileri teknolojinin en ekonomik şekilde kullanılacağı, kullanılacak malzemenin insan sağlığına zarar vermeyeceği, uygulanacak teknik ile çevre sorunları yaratmayacak yöntemlerin geliştirilmesi için minimum materyal kullanımı ile maksimum verimi hedefleyen işletme ekonomisi yönünden en verimli çözümü içeren yarışmalardır.

c) Şehir ve bölge planlama yarışmaları: İmar mevzuatı ile belirlenen tanım kapsamında, bölgenin sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyellerini, sektörel hedeflerini, faaliyetlerin ve alt yapılarının dağılımını belirleyen, nüfusun ve ekonomik yapının projeksiyonlara dayandırıldığı, yapılaşmanın, yoğunluğun, ulaşım ve altyapı sisteminin belirlendiği, tarihi kültürel ve doğal çevreyi koruyan ve geliştiren fiziksel planlama alanındaki yarışmalardır.

d) Peyzaj mimarlığı proje yarışmaları: Doğal ve kültürel süreçlerin ve kaynakların yanında, bu dinamiklerin arazi üzerinde tanımladığı yaşam ortamlarının (peyzajların) korunup-geliştirilmesi, kentsel, kırsal, endüstriyel, turistik ve benzeri kullanımlarında mevcut ve olası çevre sorunlarının önlenmesi ve giderilmesi temelinde; toplum yararını gözeterek açık ve yeşil mekanların oluşturulmasında, koruma, onarım, yenileme, restorasyon ve yönetim organizasyonu içeren her ölçekteki planlama ve tasarım yarışmalarıdır.

e) Kentsel tasarım proje yarışmaları: Stratejik planlarla uygulama önceliği belirlenmiş kamusal alanlarda, kent kimliğini belirleyici, kentin doğal, kültürel, tarihi ve sosyal özellikleri ile kullanımları açısından önem taşıyan kesimleri için özel uygulama ayrıntıları içerecek biçimde hazırlanan plan ve projeler ile üst ölçekte kimlik-imaj çalışması, orta ölçekte yapı ve çevresinin bütüncül bir anlayışla tasarlanmasını amaçlayan kitle-açık alan düzenleme çalışması, alt ölçeklerde ise kitlelerarası boşlukların çevresel tasarımını içeren yarışmalardır. Ayrıca bu yarışmalar, olabilirlik, yaşanabilirlik, sürdürülebilirlik, maliyet analizi konularında da stratejiler geliştirmelidir.

f) Güzel sanat eserleri yarışmaları: Yapılarda ve kentsel mekanlarda yer alacak güzel sanat eserlerini elde edebilmek amacıyla açılan yarışmalardır. Görsel ve/veya algısal, kavramsal sanat değerleri, yapının iç ve/veya dış mekanlarının ve kentsel mekanların mimari ve peyzaj değerleri ile bütünleşebilen, her türlü teknik ve/veya teknolojik uygulamaları ile, resim, heykel, seramik, özgün baskı, vitray, mozaik ve su/ışık/ses efektleri ve benzeri eserler bu yarışma kapsamına girer.

g) Fikir yarışmaları: Sorun çözmeye yönelik yenilikçi buluşlar, yöntemler, yeni araştırma, planlama, tasarım yaklaşımlarını özendirmek amacı ile mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım alanlarında, daha sonraki plan ve proje kademelerine temel olacak fikir, kavram ve yaklaşımların ortaya konulması, temel veri ve programların belirlenmesi amacı ile açılan yarışmalardır. Bu yarışmalar, daha sonra açılacak başka bir yarışmaya veya uygulamaya yönelik plan, proje çalışmalarına hazırlık niteliğinde de olabilir.

h) Ortakçıl yarışmalar: Birden fazla meslek disiplininin ve/veya sanat dalının birbirine yakın ağırlıkta katkısını gerektirecek türden konularda yapılacak yarışmalardır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yarışmaların Düzenlenmesindeki Esaslar

Yarışmaların açılmasında uyulacak esaslar

Madde 8 - Mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım projeleri, şehir ve bölge planlama ve güzel sanat eserleri konusunda açılacak yarışmalarda:

a) Yarışma şeklinin, türünün ve konusunun belirlenmiş olması,

b) Jürinin tespit edilmiş olması,

c) Yarışmaya katılım koşullarının belirlenmiş olması,

d) Yarışma konusuna ilişkin verilerin ve ihtiyaç programının hazırlanmış olması,

e) Yarışma takviminin belirlenmiş olması,

f) Ödüllerin tespit edilmiş olması,

g) Yarışma giderlerine ve proje hizmetlerine ilişkin ödeneğin bulunması,

h) Şartname ve eklerinin jürice kesinleştirilerek imzalanmış olması,

i) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesine uygun olarak ilan edilmesi,

şarttır.

 

Yarışma şartnamesi

Madde 9 - İdarelerce, düzenlenecek yarışma için yarışma şartnamesi hazırlanır ve jüri tarafından kesinleştirilerek imzalanır. Yarışma şartnamesi, idarenin ilanlarda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak yarışmaya katılacak olanların yarışma şartnamelerini satın almaları zorunludur. Şartname ve ekleri, başvuracak yarışmacılara muntazam bir dosya veya ambalaj içinde ve eksiksiz verilmek zorundadır. Şartnameler hazırlanma maliyetini aşmayacak ve yarışmaya katılımı engellemeyecek bir bedelle satılır. İdareler, şartnamelerin satışına ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her ne ad altında olursa olsun ek bir ücret talep edemez, satıştan elde edilen gelir, bütçeye kaydedilir.

Ön seçimli yarışmalarda, yarışma şartnamesi, yarışmaya davet edilen yarışmacılara yarışmaya davet mektubu ile birlikte gönderilir.

Hazırlanacak olan şartnamelerde:

a) Yarışmanın amacı,

b) Yarışmanın türü ve şekli,

c) Yarışmanın konusu ve yeri,

d) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

e) Yarışmaya katılım koşulları,

f) Jüri üyeleri (danışman, asli ve yedek) ve raportörlerin isimleri,

g) Yarışmacılara verilecek bilgi ve belgelerin neler olduğu,

h) Yarışmacılardan isteneceklerin (çizim, rapor ve model gibi) neler olduğu, ölçekleri, miktarları ve sunuş biçimleri,

i) Yer görme zorunluluğunun olup olmadığı, zorunluluk durumunda belgenin nereden ve nasıl alınacağı, ödenecek ücret ve ödenme koşulları,

j) Yarışmacıların uymakla zorunlu olduğu esaslar,

k) Yarışmaya katılacakların kimlik zarflarının ve istenmişse eklerinin nasıl düzenleneceği,

l) Yarışma takvimi (tasarımların kabul edilmeye başlanacağı tarih, tasarımların son teslim tarihi, soru sorma ve yanıtların gönderilme tarihleri, varsa yer görme tarihi, sergi ve kolokyum tarihi, jüri toplantı tarihleri),

m) Tasarımların teslim yeri ve şartları,

n) Tasarımların sergilenme yeri ve zamanı,

ö) Projelerin geri verilme şekli,

p) Rumuzlar ve ambalaj esasları,

r) Yarışma sonuçlarının ilan şekli,

s) Ödüllerin (Derece ve mansiyonların, varsa satın almaların) sayısı, tutarı ne zaman ve nasıl ödeneceği,

t) Kolokyumun yapılacağı yer,

ü) Anlaşmazlıkların çözülme şekli ve yeri,

v) Birincilik ödülü kazanana uygulama projesinin yapımı işinin verilip verilmeyeceği, verilecekse nasıl verileceği,

y) Şartname eklerinin nelerden ibaret olduğu,

belirtilir.

İdarelerce gerekli görülmesi durumunda, şartnamelere yukarıda belirtilen hükümlerin dışında bu Yönetmelik ve ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydıyla hüküm konulabilir.

 

Ön seçim şartnamesi

Madde 10 - Jürinin önerisi ve idarenin onayı ile veya doğrudan idare tarafından yarışmanın ön seçimli olarak yapılmasına karar verilmesi durumunda; Yarışma Şartnamesi ile birlikte bir Ön Seçim Şartnamesi hazırlanır ve 14 üncü madde esaslarına uygun ön seçim ilanı verilir. Ön seçime katılacakların ön seçim şartnamesini satın almaları zorunludur.

Ön seçim şartnamesinde:

a) Yarışmanın amacı,

b) Yarışmanın türü ve şekli,

c) Yarışmanın konusu ve yeri,

d) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

e) Ön seçime katılacaklardan istenecek belgeler,

f) Son başvuru tarihi,

g) Değerlendirme kriterleri,

h) Yarışmacıların uymakla zorunlu olduğu esaslar,

i) Ödüllerin (Derece ve mansiyonların, varsa satın almaların) sayısı, tutarı ne zaman ve nasıl ödeneceği,

j) Birincilik ödülü kazanana işin verilip verilmeyeceği, verilecekse nasıl verileceği,

k) Anlaşmazlıkların çözülme şekli ve yeri,

belirtilir.

 

Yarışma şartnamesi ekinde verilecek bilgi ve belgeler

Madde 11 - Yarışmanın konusuna ve niteliğine göre aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerden gerekli olanlar yarışmacılara yarışma şartnamesi ekinde verilir.

 

a) Mimari proje yarışmalarında;

1) İmar planı: Yarışma konusu alanın kent içindeki konumunu gösterir 1/5000 ölçekli ve yakın çevresini gösterir 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan notlarıyla birlikte verilecektir,

2) İmar durumu: Arsa veya yapı alanında inşaat yapılmasına izin verilen saha, gerektiğinde komşu alanlardaki ve çevredeki yapım şekilleri ve imar durumu belgesi/çapı,

3) İmar bilgileri: Kent belediyesinin imar yönetmeliği, varsa özel yapılanma koşulları (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Özel Çevre Koruma Bölgeleri Kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu, Kıyı Kanunu gibi kanunlarla getirilen koşullar),

4) Plankote: 1/500 ölçeğinde yarışma konusu arsayla ilgili karolajlı kotları, ölçüleri, korunacak yapı ve/veya ağaçların yerleri, ölçüleri ile altyapıya ait hatların yerleri, kotları ve ölçülerini kapsayacaktır. Ayrıca, üzerinde maket ve vaziyet planı sınırıyla hakim rüzgar ile ilgili tüm parametreler, manzara ve kuzey yönü ile ilgili işaretler ve bilgiler verilecektir,

5) Zemin raporu: Yapı alanı zemin cinsi (Temel sistemi seçimine tesir edecek özellikleri), çevresindeki yapıların temel sistemleri ve derinlikleri, yeraltı su seviyesi hakkında yeterli bilgi, varsa yapı alanı çevresindeki yerüstü su kaynakları (göl, akarsu) ile işletmede veya yapımı süren veya planlanan baraj, regülatör ve benzeri maksimum su kotları hakkında bilgi,

6) Altyapı raporu: Su, elektrik, kanalizasyon, gaz, telefon, kablolu televizyon ve diğer altyapıya ait hatların yerleri, derinlik, yükseklik, eğim, çaplarına dair ölçüleri, kapasiteleri, bağlantı yerlerine ait özellikler içeren bir rapordur. Arsa veya yapı alanı çevresinin ulaşım olanaklarına ilişkin bilgiler de bu raporda yer alır,

7) Röleveler: Yarışma konusu yapının inşa edileceği sahada birlikte kullanılması istenilen yapılar, varsa o yapıların röleveleri (Plan, kesit, görünüş ve fotoğraflar),

8) Malzeme raporu: Jürinin gerekli görmesi durumunda çevrede mevcut olan veya kullanılması özellikle istenilen belli başlı yapı malzemelerinin cinsleri ve nitelikleri nasıl temin edileceğine ilişkin bilgileri içerecektir,

9) Fotoğraflar: Gerekli görüldüğü takdirde arsa veya yapı alanını ve çevresini gösterir yeterli sayıda fotoğraf,

10) Konu ile ilgili olarak jürinin uygun göreceği diğer bilgiler.

 

b) Mühendislik proje yarışmalarında;Yarışmanın konusu ve niteliğine göre jüri tarafından verilmesi gerekli görülen bilgiler ile birlikte konu üzerinde hazırlanmış ve jüri tarafından tespit edilmiş değerlendirme esasları,

 

c) Şehir ve bölge planlama yarışmalarında;

1) Planlanacak alanın büyüklüğü ve özellikleri,

2) Yarışmanın konusu ve ölçeğine göre gerekli olabilecek fiziksel, sosyal, ekonomik ve benzeri bilgiler,

3) Yarışmacılara gerekli olan her türlü harita, istatistiksel veri, yazılı çizili görsel dokümanlar ve ilgili mevzuat ve benzeri.

 

d) Peyzaj mimarlığı proje yarışmalarında;

1) İmar planı: Yarışma konusu alanın kent içindeki konumunu gösterir 1/5.000 ölçekli ve yakın çevresini gösterir 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı, plan notlarıyla birlikte verilecektir.

2) İmar durumu: Açık ve yeşil mekan kullanımında, varsa inşaat yapımı istenen saha ve inşaat yoğunluğu, gerektiğinde yarışma alanının komşu parsellerdeki kullanımları ve yapı yoğunluğu, ulaşım dahil kurulan ilişkilerin yorumlanması için kesin parselasyon planına göre imar durumu/çapı,

3) İmar bilgileri: Kent belediyesinin imar yönetmeliği, varsa özel yapılanma koşullarına ilişkin açık ve yeşil alan koşulları (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Özel Çevre Koruma Kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu, Kıyı Kanunu gibi kanunlarla getirilen koşullar),

4) Plankote: 1/500 ölçeğinde yarışma konusu arsayla ilgili karolajlı kotları, ölçüleri, korunacak yapı ve/veya ağaçların yerleri, ölçüleri ile altyapıya ait hatların güzergahlarını ve üst yapıya yansıyan çıkış noktalarını ve bunlara ilişkin kotları kapsayacaktır. Ayrıca, üzerinde maket ve vaziyet planı sınırıyla hakim rüzgar, manzara ve kuzey yönü ile ilgili işaretler ve bilgiler verilecektir.

5) Röleveler: Korunması istenen yapısal ve bitkisel materyalin yerini, ölçülerini ve özelliklerini gösterir röleveler (Plan, kesit, görünüş ve fotoğraflar),

6) Malzeme raporu: Jürinin gerekli görmesi durumunda çevrede mevcut olan veya kullanılması özellikle istenilen belli başlı yapı malzemelerinin cinsleri ve nitelikleri nasıl temin edileceğine ilişkin bilgileri içerecektir.

7) Alana ait toprak yapısı ve sınıflarını gösterir arazi kullanım planı, yoksa kroki, yer altı su seviyesi ve varsa arazide dere, akarsu, göl, deniz kıyısı, sazlık ve benzeri ıslak alanlarla ilgili kotlar, taşkın alanı sınırları ve benzeri bilgiler yer alacaktır.

8) İstenilen ünitelerin sayısı, büyüklükleri, konulmaları istenilen yerleri, diğer kısımlarla olan bağlantıları ve kullanılma şekilleri hakkında jüri talepleri (uyulması zorunlu olanlarla, isteğe bağlı olanlar belirtilmelidir),

9) Yarışma konusu alanın büyüklüğü ve kullanımının etki çapı,

10) Yarışma alanında ve yakın çevresinde varsa endemik fauna ve flora ile ilgili cins-tür çeşitliliği ve benzeri bilgileri,

11) Gerekli görüldüğü takdirde arsa veya yapı alanını ve çevresini gösterir yeterli sayıda fotoğraf,

12) Meteorolojik bilgiler,

13) Konu ile ilgili olarak jürinin uygun göreceği diğer bilgiler.

 

e) Kentsel tasarım yarışmalarında; Mimari, şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı yarışmalarında verilen belgelerden jürice gerekli görülenler.

f) Güzel sanat eserleri yarışmasında; Güzel sanat eserinin özelliğine göre jüri tarafından tespit edilen belgeler ve kriterler.

g) Fikir yarışmalarında; İdarenin konu ile ilgili istek ve amacı, düşünceleri ve görüşünü içeren, jürice saptanacak veya hazırlanacak bilgi ve belgeler,

yarışmanın konusuna göre yarışmacılara verilecektir.

 

İhtiyaç programı

Madde 12 - İhtiyaç programı yarışma konusu işin ayrıntılarıyla tanımlandığı bir belgedir. Yarışma şartnamesinin ekleri arasında 11 inci maddede öngörülen bilgi ve belgelerle birlikte yarışmacılara verilir.

İhtiyaç programında:

a) Yarışmanın konusu, yapı veya objenin işlevsel amacı, kullanış ve işletme özelliklerinin neler olduğu,

b) Çözümlenmesi istenilen teknik ve işlevsel sorunlar,

c) İhtiyaç programının çeşitli birimlerinin ya da yarışmaya konu olan mekanda yer alacak kullanım birimlerinin alan ve gereken durumlarda hacim büyüklükleri, özellikleri ve birbirleriyle ilişkileri,

d) Yarışmacıların ihtiyaç programının yorumunda uymaya zorunlu olduğu hususlar,

e) Yarışmaya konu yapı ve/veya alan ve/veya çevresi hakkında teknik bilgiler,

f) Gerekli görülürse uygulama etapları, maliyet tavanı, maliyet hesabına ilişkin ölçütler ve hesap yöntemi,

belirtilir.

Jürinin gerekli görmesi durumunda, ihtiyaç programı eki olarak yarışmacılara, sorunların çözümüne ilişkin idarenin istek ve düşüncelerini ve yarışmacıların ufkunu açabilecek nitelikte makale ve araştırma çalışmalarını, uyulması gereken standartlar vb. bilgileri içeren bir doküman dosyası verilir.

 

Yarışmacılardan istenenler

Madde 13 - Yarışmanın konusu ve niteliğine göre, yarışmacılardan aşağıdaki bilgi, belge, rapor ve projelerden hangilerinin ne şekilde istendiği yarışma şartnamesinde belirtilir.

a) Tüm proje yarışmalarında;

1) Tasarım ve projelerin niteliği (istenen ölçek, çizim standartları ve sunum şekilleri),

2) Jüri tarafından istenmiş ise iş deneyim belgesi,

İş deneyim belgesi gerekli olan hallerde, jüri yarışmacıların yarışma konusu işin gerektirdiği deneyime sahip olduklarına dair belgeleri isteyebilir. Bu durumda jüri ne tür bilgileri istediğini şartnamede açıkça belirtmek zorundadır. Bu belgeler kimlik zarfına konulur,

3) İstenmiş ise yer görme belgesi,

Jüri yarışma konusu yerin görülmesinde zorunluluk görür ve bunu yarışmacılardan isterse yarışmacılar bu zorunluluğu yerine getirdiklerine dair bir belgeyi üzerinde rumuz ve (........ Yarışması Yer Görme Belgesi Zarfı) ibaresi yazılı bir zarfın içine koyarak proje ve kimlik zarfıyla birlikte yarışma raportörlüğüne teslim etmek zorundadırlar. Bu belgenin nereden ve nasıl alınacağı, yer görme karşılığında şartnameye uygun proje teslim eden yarışmacılara ödenecek miktar ve nasıl ödeneceği şartnamede belirtilir,

4) Kimlik zarfı; yarışmacıların, projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde; daktilo veya yazıcı ile "..... ..... yarışması kimlik zarfı" ibaresi yazılmış bir zarfın içine,

- Yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten, adı, ve soyadını, mezun oldukları okulu ve diploma numaralarını, üyesi oldukları oda sicil numaralarını ve adreslerini bildirir imzalı bir belgeyi,

- İlgili meslek odasınca yarışmanın ilan edildiği yıl içinde düzenlenmiş, yarışmacıya ilişkin oda belgesini,

- İstenmiş ise, niteliği şartnamede belirtilen iş deneyim belgesini,

koymaları gereklidir.

Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir.

Yarışmacılardan istenen diğer meslek disiplinlerine ilişkin rapor, hesap ve çizimleri yapanlara ait, yukarıda belirtilen belgeler de bu zarfın içine konulur.

Ambalaj içinde kimlik zarfı bulunmayan projeler jüri kararıyla ve tutanağa kaydedilerek yarışmaya kabul edilmez.

Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca "açılabilir" ibaresini yazarlar. Üzerinde "açılabilir" kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve mansiyon kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus bir tutanakta belirtilir.

5) Açıklama notları (jürinin gerekli gördüğü diğer çizim, rapor, belge ve hesapların açıklamaları),

6) Maket ve/veya bilgisayar destekli sunum isteniyorsa buna ait şartlar,

7) Jüri gerekli görürse, maliyet tavanının tesbitinde uygulanan usuller ile bulunacak maliyet hesabı,

b) Fikir yarışmalarında;

Yukarıda istenenlerden jürice gerekli görülenler ile, proje amacının, yaratıcılık ve yenilik yönünden varsa bir sonraki kademeye kazandırdıklarını açıklayan rapor,

c) Mimari proje yarışmalarında;

1) Mimari açıklama raporu: Bu raporda verilen kesin ihtiyaç programı ve arsa verilerinin, konunun projelendirilmesinde ele alınışı ve değerlendirilişi belirtilir. Yapı ekonomisi, işletme ve geleceğe dönük devamlılığı açısından işlevine en uygun inşaat sistemi, malzeme ve genel mimari planlama ile çözüm hakkında geniş bilgi verilir.

2) Maliyet raporu: Bu raporda ilk yapım ve işletme maliyetleriyle ilgili açıklamalar yapılır. Maliyet ve tasarım ilişkileri açıklanır.

3) İnşaat mühendisliği raporu: Bu raporda, yapının inşaat mühendisliği yönünden tanımı yapılır. Taşıyıcı sistemi ile kullanılacak malzemenin mühendislik özellikleri verilir. Taşıyıcı sistemin düşey ve yatay elemanları açık olarak belirtilmek ve sistem şemaları verilmek suretiyle gösterilir. Temel yükleri hesaplanarak zemin bilgilerine göre temel sistemi (Münferit, mütemadi, radye, kazık, ve benzeri) belirlenir. Saha tanzimi ile yol, su, kanalizasyon ve drenaj projeleri söz konusu ise bu hususta yarışmacıya idarece verilecek bilgilere göre rapor tanzim edilir. Bu raporda su ihtiyacının ne şekilde sağlanacağı, kanalizasyon tipi, deşarj imkanları, drenajın gerekli olup olmadığı ve ne şekilde yapılacağı belirtilir ve yol tipi hakkında bilgi verilir. Gerekli hallerde rapora krokiler eklenir.

4) Makine tesisat raporu: Bu raporda makine mühendisliği hizmetleri ile ilgili tesisat sistemleri hakkında gerekli bilgi verilecektir. Mimari projeler üzerinde müellifin teklif edeceği sistemlerin cihaz yerleşimleri şematik olarak gösterilecektir.

5) Elektrik tesisat raporu: Bu raporda, elektrik mühendisliği hizmetleri ile ilgili elektrik sistemleri hakkında gerekli bilgi verilecektir. l/200 mimari projeler üzerinde, trafo, jeneratör, pano ve tablo yerleri ile enerji besleme güzergahı ile müellifin teklif edeceği cihaz yerleşimleri şematik olarak gösterilecektir.

6) Peyzaj mimarlığı raporu: Mimari projeden yansıyan veriler ile diğer arsa ve çevre verileri değerlendirilerek hazırlanır.

7) Diğer disiplin dallarında (altyapı, kültür-teknik, akustik, ulaşım, sahne mekaniği, yangın güvenlik ve benzeri) danışman raporu niteliğinde jüri gerekli gördüğü takdirde rapor isteyebilir. Gerektiğinde bu raporlar mimari raporun ekinde yer alabilir. Gereğinde istenilen raporların içeriği jüri tarafından belirlenir.

d) Mühendislik proje yarışmalarında; Yarışmaya çıkarılan mühendislik hizmetinin jürice verilmiş bulunan verilerin ışığında; maliyet, verimlilik, işletme ömrü açısından karşılaştırmaya olanak verecek ayrıntılı hesap, resim ve ön projeye ilişkin çözüm önerilerini kapsayan rapor,

e) Şehir ve bölge planlama yarışmalarında;

1) Plan açıklama raporu, planlaması yapılacak alanın ele alınışı, değerlendirilmesi ve imar programları ile etaplamaya esas önerileri ve planın gerçekleştirilmesini içeren rapor,

2) Gerektiğinde sosyal ve teknik altyapıya ilişkin raporlar.

f) Peyzaj mimarlığı proje yarışmalarında;

1) Peyzaj mimarlığı açıklama raporu: Bu raporda, açık ve yeşil alan peyzaj projeleri ile ilgili ihtiyaç programı, alanın yakın çevresi ile nasıl ilişkilendirildiği, alana ait verilerin ve konunun ele alınışı ile değerlendirilişi açıklanır. Önerilen yapısal malzeme ile özellikleri, bitki türlerinin nitelik ve niceliği korunması istenen mevcut yapısal ve bitkisel öğelerin ele alınışı ile çözüm önerileri, uygulama ve bakıma yönelik teknik bilgiler ve yöntemler ile uygulama yaklaşık maliyeti belirtilir.

2) Gerekli hallerde krokiler, şemalar ve perspektif görünüşler,

3) Diğer meslek disiplin dallarına ait (mimari, inşaat, makina, elektrik, altyapı, ulaşım, kültür, teknik ve benzeri) danışman raporları. (gerektiğinde peyzaj mimarlığı açıklama raporu ekinde yer alabilir)

g) Kentsel tasarım yarışmalarında; Mimari şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı yarışmalarında istenen rapor ve belgelerden jürice gerekli görülenler.

h) Güzel sanat eseri yarışmalarında; Eserin konusunu, sanatçının konuyu ele alışını, önerilen malzemeyi, malzemeye bağlı olarak yaklaşık maliyeti içeren rapor,

Yarışmacılarca sunulacak projeler bu Yönetmelikte anılan sergi ve yayına elverişli olacak şekilde, gerekli sayıda kopyası ile teslim edilmelidir.

 

Yarışmanın ilanı

Madde 14 - İdare tarafından hazırlanan şartname ve ekleri, jüri ön çalışmaları sonucunda kesinleştirilip imzalandıktan sonra yarışma ilan edilir.

Ulusal ve bölgesel yarışmalar Resmî Gazete‘de ve varsa ilgili meslek oda ve kuruluşların yayın organlarında, tasarımların son teslim tarihinden en az altmış (60) gün önce ve en az bir defa yayımlanmak suretiyle ilan edilir.

Bunun yanında idarelerce gerekli görüldüğü takdirde; ulusal yarışmalar, tüm ülkede dağıtımı yapılan günlük gazetede veya gazetelerde, bölgesel yarışmalar ise bölgede yayınlanan gazetede veya gazetelerde ilan edilebilir.

İdareler yukarda belirtilen zorunlu ilanların dışında yarışmaları İnternet ortamında da duyurabilir.

Yapılacak ilanlarda:

a) Yarışmanın türü ve şekli,

b) Yarışmanın yeri ve konusu,

c) Yarışmaya katılma koşulları,

d) Yarışma takvimi,

e) Danışman, asli ve yedek jüri üyeleri ile raportörlerin isimleri,

f) Verilecek ödüllerin sayısı ve tutarları,

g) Şartname ve eklerinin nereden ve nasıl temin edileceği, satın alma bedeli,

h) Yer görme zorunluluğu varsa şartları,

i) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

ile, jürinin ilanda bulunmasını uygun göreceği diğer bilgiler belirtilir.

Ön seçimli yarışmalarda, adaylara başvurularını hazırlayabilmeleri için yirmibeş (25) günden az olmamak üzere süre tanınmak suretiyle ön seçim ilanı yapılır. Ön seçimli yarışmaların ilanlarında yukarda belirtilenlere ilave olarak,

a) Ön seçime katılacaklardan istenen belgeler,

b) Ön seçim değerlendirme ölçütleri,

c) Son başvuru tarih ve saati,

belirtilir.

Uluslararası ilan yapılması halinde, yukarıda belirtilen asgari ilan sürelerine oniki gün eklenir.

 

Yarışmaya katılma esasları

Madde 15 - Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (f) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, yarışmanın türüyle ilgili odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak, Fikir yarışmalarına katılacaklarda meslek odası üyesi olma koşulu aranmayabilir. Güzel sanat eseri yarışmalarında jüri kararıyla 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre yetkilendirilmiş meslek kuruluşlarına üye olunması koşulu aranabilir,

b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

e) Yarışma Şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,

f) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),

g) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

h) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yarışma Takvimi, Soru Sorma Hakkı

 

Yarışma süresi ve takvimi

Madde 16 - Serbest yarışmalar, yarışmanın ilk ilan tarihi ile, ön seçimli yarışmalar ise ön seçim sonucu yarışmaya davet mektubunun gönderildiği tarihte başlar ve tasarımların son teslim edileceği tarihte sona erer. Yarışma süresi, tek kademeli yarışmalarda en az altmış (60) gün, iki kademeli yarışmalarda ise en az doksan (90) gün olmak üzere jüri tarafından tespit edilir. Yarışma takvimi aşağıdaki sırayla ve kesin tarihleriyle şartnamede yer alır.

a) Ön seçimli yarışmalarda ön seçim için son başvuru tarihi,

b) Son soru sorma tarihi ve yanıtların gönderilme tarihi, varsa son yer görme tarihi,

c) Tasarımların kabul edilmeye başlanacağı tarih, tasarımların son teslim tarih ve saati (İki kademeli yarışmalarda her iki kademe için),

d) Jürinin değerlendirme için toplanacağı tarih (İki kademeli yarışmalarda her iki kademe için),

e) Sergileme tarihleri ve yeri,

f) Kolokyum tarihi, saati ve yeri.

 

Soru sorma hakkı

Madde 17 - Yarışmacılar, tek kademeli yarışmalarda yarışma süresinin, iki kademeli yarışmalarda o kademe için verilen sürenin ilk 1/3‘ü içinde jürinin yanıtlaması isteğiyle şartname ve ekleri hakkında soru sorup açıklayıcı bilgi isteyebilirler. Sorulacak sorular yarışma şartnamesi ve ekleriyle sınırlıdır. Bunun dışına çıkan sorular jüri tarafından yanıtlanmaz. Bu tür soruları jüri gerekli görürse görüşüyle birlikte idareye iletebilir.

Sorulara verilen yanıtlar, tasarımların son teslim tarihinden,

a) tek kademeli yarışmalarda en az yarışma süresinin 1/3 ünden,

24.06.2011 14:28
Okunma Sayısı: 214