TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Kontrole Tabi Madde İthalatı2009/3-ÇOB-ÇYGM)

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

 

 

SAYI  : B.18.0.ÇYG.0.02.00.05.010.06.02/411                                                                                                            09/01/2009

KONU: Kontrole Tabi Madde İthalatı

 

GENELGE (2009/3)

 

8 Mayıs 2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün vazifelerinin tanımlandığı 9 uncu Maddesinin (g) bendi gereğince "Yasaklanacak ve kısıtlanacak kimyasalların ve bunlar ile çevre kirliliğine yol açabilecek maddelerin ithalatına ilişkin kıstasları tespit etmek, bununla alakalı kontrol ve uygunluk belgesi taleplerini değerlendirmek ve neticelendirmek" vazifesi Bakanlığımıza verilmiştir.

Bu kapsamda 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 13 üncü maddesi, (Değişik: 26/4/2006 - 5491/10 md.) Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü hükümleri çerçevesinde hazırlanan 12 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazete‘de yayınlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik ile (2009/6) sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara İlişkin Tebliğ çerçevesinde Bakanlığımızca ithalatçılara verilen Kontrol Belgelerinin düzenlenmesi, kimyasalların ithalatı ve ithal edilen kimyasalların nihai tüketimi safhalarında ithalatçılar, sanayiciler, dağıtıcılar ve son kullanıcılar aşağıdaki hususlara uymak zorundadırlar.

 

A- İTHALATÇILARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

 

1-      İthalatçı Kaydı İçin Gerekli Belgeler ve Genel Kurallar

 

2009/6 Tebliğ kapsamındaki kimyasalların ithalatı yapacak firmaların programa giriş yapıp aşağıda yazılı belgelerle Bakanlığımıza müracaat ederek Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde İthalatçısı Kayıt Belgesi almaları zorunludur.

a) Dilekçe (Ek-1)

b)Ticaret sicil gazetesi veya ticaret sicilinden faaliyet raporu (ilgili kurumlardan veya noterden onaylı),

c) Vergi levhası (ilgili kurumlardan veya noterden onaylı),

d) İmza sirküleri (noterden onaylı),

e) (2009/6) Tebliğ (Ek-5) Taahhütnamesi

f) İthalatçı Kayıt Belgesi ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu aslı ve fotokopisi. (Dekont üzerinde; Firma açık ismi, adresi, telefon ve faks numarası, vergi dairesi ve numarası, hangi iş için olduğu (OTİM İthalatçısı Kayıt Belgesi))

Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler ile Özel Kanunlarla kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip olan ve odalara kayıt zorunluluğu olmayan ithalatçılardan; (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler aranmaz.

2008 yılında Bakanlığımıza kayıtlı olan ithalatçı firmaların "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde İthalatçısı ve Dağıtıcısı Kayıt Belgesi", 2009/6 Tebliğ (Ek-5)‘deki taahhütnamenin ve Ek:2 dilekçenin Bakanlığımıza verilmesi halinde 2009 yılı sonuna kadar geçerlidir. Ancak, söz konusu kayıt belgesinin verilmesine esas bilgi ve belgelerin herhangi birinin geçerliliğini yitirmesi veya bunlarda değişiklik olması halinde 30 gün içerisinde kayıt belgesinin yenilenmesi mecburidir.

İthalatçı firmalar programda yer alan firma bilgileri, ithalatlar, satışlar, stoklar, ihracatlar, kullanıcı kaydı, mesajlar bölümündeki bilgilerin doğru, güncel, tam olması vs. hususlardan mes‘uldur.

Bakanlığa kayıtlı ithalatçı firmalar, son kullanıcıların programa kaydı ve firma bilgilerindeki değişiklikleri ücretsiz olarak, genelgenin "D- Son Kullanıcıların Uyması Gereken Kurallar" bölümünde belirtilen hususları dikkate alarak gerçekleştirecektir.

 

2- Kontrol Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler

İlgili Tebliğin Ek-1A ve Ek-1B sayılı listelerinde yer alan kimyasal maddeleri ithal etmek için Kontrol Belgesi almak isteyen firmalar, aşağıdaki bilgi ve belgelerle Bakanlığımıza başvurmak zorundadırlar.

a) Dilekçe

b) İki adet Kontrol Belgesi formu  (2009/6 sayılı Tebliğe göre hazırlanacak),

c) Orijinal Proforma Fatura ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde; tarih ve numarası, malın menşei, G.T.İ.P numarası, kg. cinsinden miktarı, ilgili maddenin toplam değeri, firma kaşesi, yetkili isim ve imzalı,)

d) Orijinal Analiz Belgesi ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde; proforma fatura tarih ve numarası, madde miktarı, bileşim oranları ve her bir bileşenin saflık değerinin açık bir şekilde yazılması ve firma kaşesi, yetkili isim ve imzalı,)

e) Orijinal etiket (yapışkan matbaa baskılı etiket şeklinde olup aslı üzerinde; üretici firma ismi veya logosu, CAS Numarası ve kimyasal maddenin açık ismi, Türkçe uyarılar bölümü, firma kaşesi, yetkili isim ve imzalı)  (Tebliğin Ek-1A listesinde yer alan kimyasallara ait etiketin üzerinde "Ozon tabakasına zararlıdır" ibaresi ve logosu)

f) Bakanlığımız Döner Sermayesine Kontrol Belgesi ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun aslı,

[Dekont üzerinde; Firma açık ismi, adresi, telefon ve faks numarası, vergi dairesi ve numarası, hangi iş için olduğu (OTİM Kontrol Belgesi)]

g) Kotalı maddeler (Ek-1A) için Dış Ticaret Müsteşarlığından alınacak İthalat Lisansı.

 

3- İthalat Aşamasında Uyulması Zorunlu Kurallar

a) Kontrol Belgelerinde beyan edilen G.T.İ.P numarası ve madde ismi altında başka veya benzeri bir madde ithal edilemez.

b) İthalatı yasaklanmış olan ancak mecburi kullanım alanlarında kullanılmak üzere ithaline Bakanlığımızca izin verilen maddeler mecburi kullanım maksadı dışındaki alanlarda kullanılamaz.

c) Tebliğin Ek-1A listesinde yer alan maddeler ile Ek-1B listesinde yer alan maddelerin Kontrol Belgesinde belirtilen kurumlar, kuruluşlar, işletmeler dışındakilere Bakanlığımız izni dışında satışı yapılamaz.

d) Bakanlığımızca kimyasalın ithalatı ve kullanım sürecinin her aşamasında gerekli görüldüğü vaziyette oluşturulacak teknik heyet tarafından, analiz ücretleri ve diğer giderleri firma tarafından karşılanmak üzere örnekleme metodu ile numuneler alınarak bu analizleri yapabilecek üniversite ve kuruluşlara ait laboratuarlarda analiz yaptırılır ve yapılan analiz neticeleri değerlendirmede esas alınır.

 

 

4- Kontrol Belgelerinin Kapatılması

a) Firmaların Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kontrol Belgesi talepleri, bir önceki yılın yükümlülüklerinin tam olarak yerine getirilmesinden sonra değerlendirmeye alınacaktır.

b) Kontrol Belgesi geçerlilik süresi içerisinde Kontrol Belgesi kapsamı kimyasalın ithalatının hiç gerçekleştirilememesi halinde; Kontrol Belgesinin aslını ve kotalı maddeler (Ek-1A) için verilmiş İthalat Lisansının ilgili ithalatçı firmanın yetkililerince imzalanmış bir suretini,

c) Kontrol Belgesi geçerlilik süresi içerisinde ithalatın tamamının veya bir kısmının gerçekleştirilmesi halinde; ihracatçı tarafından verilen faturanın ithalatçı tarafından onaylı bir nüshasını, gümrük beyannamesinin usulüne uygun olarak onaylanmış suretini,  Kontrol Belgesinin aslı ve kotalı maddeler (Ek-1A) için verilmiş İthalat Lisansının ilgili ithalatçı firmanın yetkililerince imzalanmış bir suretini,

Kontrol Belgesinin geçerlilik süresinin bitmesini müteakip 30 gün içerisinde, talep edilen bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığa iletmekle yükümlüdürler.

 

B- DAĞITICILARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

 

1- Dağıtıcı Kaydı İçin Gerekli Belgeler

 

2009/6 Tebliğ kapsamındaki kimyasalların satışı için dağıtıcı firmaların programa giriş yapıp aşağıda yazılı belgelerle Bakanlığımıza müracaat ederek Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Dağıtıcısı Kayıt Belgesi almaları zorunludur.

 

a) Dilekçe (Ek-1)

b)Ticaret sicil gazetesi veya ticaret sicilinden faaliyet raporu (ilgili kurumlardan veya noterden onaylı),

c) Vergi levhası (ilgili kurumlardan veya noterden onaylı),

d) İmza sirküleri (noterden onaylı),

e) Dağıtıcı Kayıt Belgesi ücretinin Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesinin ilgili hesaplarına  yatırıldığına dair Banka Dekontu aslı [Dekont üzerinde;Firma açık ismi, adresi, telefon ve faks numarası, vergi dairesi ve numarası, hangi iş için olduğu (OTİM Dağıtıcı Kayıt Belgesi)]

Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler ile Özel Kanunlarla kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip olan ve odalara kayıt zorunluluğu olmayan dağıtıcılardan (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgeler aranmaz.

2008 yılında Bakanlığımıza kayıtlı olan dağıtıcı firmaların kayıt işlemlerine esas bilgi ve belgelerinde herhangi bir değişiklik yok ise dilekçe Ek-2, belgelerde değişiklik var ( Firma Ünvanı Hariç) ise dilekçe ekinde yeni belgeler ve dilekçe Ek-2‘nin usulüne uygun olarak doldurup imzalanarak Bakanlığımıza göndermeleri durumunda 2009 yılı kayıtları ücretsiz yapılacaktır.

 

2- Dağıtıcı Firmaların Uyması Zorunlu Kurallar

 

a) Dağıtıcı firmaların, 2009/6 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin Ek-1A listesinde belirtilen kimyasalları, Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmeliğin 4. maddesinin (t) bendi ve 15. maddesi kapsamında yer alan eğitim niteliklerine sahip personel istihdam eden kurum, kuruluş veya işletmeler ile servis maksatlı dolum yapan son kullanıcılar dışındaki kurum, kuruluş ve son kullanıcılara satış yapmaları yasaktır.

b) Bakanlığa kayıtlı dağıtıcı firmalar; son kullanıcıların programa kaydını ve firma bilgilerindeki değişiklikleri ücretsiz olarak genelgenin "D- Son Kullanıcıların Uyması Gereken Kurallar" bölümünü dikkate alarak gerçekleştirecektir.

c) Dağıtıcı firmalar; satışların kayıtlarını tutmak, bunları beş yıl süreyle muhafaza etmek, her an denetime hazır bulundurmak ve Bakanlık tarafından talep edilmesi durumunda Bakanlığa göndermekle yükümlüdürler.

d) Dağıtıcı firmalar; programda yer alan firma bilgileri, satışlar, stoklar, ihracat, kullanıcı kaydı, mesajlar bölümündeki bilgilerin doğru, güncel, tam olması vs. hususlardan mes‘uldur.

 

C- KİMYASALI İTHAL EDEN VE/VEYA KULLANAN SANAYİCİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

 

1- Sanayici Kaydı İçin Gerekli Belgeler

 

2009/6 Tebliğ kapsamındaki kimyasalların kullanımı için sanayici firmaların programa giriş yapıp aşağıda yazılı belgelerle Bakanlığımıza müracaat ederek sanayici kaydı yaptırması zorunludur.

 

a) Dilekçe (Ek-1)

b) Noter tasdikli Kapasite Raporu

c) Noterden veya Ticaret Odasından tasdikli Ticaret Sicil Gazetesi sureti,

d) Noterden veya Vergi Dairesinden tasdikli Vergi Levhası sureti,

e) Noter tasdikli İmza Sirküleri

 

2008 yılında Bakanlığımıza kayıtlı olan sanayici firmaların kayıtları, Ek-2 dilekçenin Bakanlığımıza verilmesi halinde 2009 yılı için de geçerlidir. Ancak, söz konusu kaydın yapılmasına esas bilgi ve belgelerin herhangi birinin geçerliliğini yitirmesi veya bunlarda değişiklik olması halinde 30 gün içerisinde kaydın yenilenmesi mecburidir.

Söz konusu firmaların kullanacakları kimyasalları ithal etmeleri durumunda, genelgenin "A-İthalatçıların Uyması Gereken Kurallar" bölümünde belirtilen prosedüre de tabi olacaklardır. (Kayıt için yapılacak müracaatta; (c),(d),(f) bentlerinde yer alan evrakların tekrar gönderilmesi gerekli değildir.)

 

2- Sanayici Firmaların Uyması Zorunlu Kurallar

a) Bakanlığa kayıt yaptıran sanayici firmaların servis amaçlı kullanımları için genelgenin "D- Son Kullanıcıların Uyması Gereken Kurallar" bölümünün (e) bendinde belirtilen özelliklere haiz kişileri çalıştırdığına dair bilgileri programa girmeleri ve yapılacak denetimlerde istenilen belgeleri ibraz etmeleri zorunlu olup, ayrıca son kullanıcı kaydı yaptırmaları gerekmemektedir.

b) Sanayici firmalar; programda yer alan firma bilgileri, kapasite, personel (son kullanıcı), tüketimler, siparişler, stoklar, mesajlar bölümündeki bilgilerin doğru, güncel, tam olması vs. hususlardan mes‘uldur.

c) Tebliğin Ek-1 listesinde yer alan kimyasalları izin verilen maksatlar dışında (Çevre ve Orman Bakanlığı‘nın onayını almadan) kullanmayacaktır.

 

 

D- SERVİS AMAÇLI SON KULLANICILARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

 

1-Servis Amaçlı Son Kullanıcı Kaydı İçin Gerekli Belgeler

 

Bakanlığa kayıtlı İthalatçı ve Dağıtıcı Firmalar tarafından son kullanıcıların programa kaydı ve firma bilgilerindeki değişiklikleri ücretsiz olarak aşağıda belirtilen belgeler alınarak yapılacak ve denetimlerde ibraz edilmek üzere muhafaza edilecektir.

a) Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Kayıt Belgesi sureti,

b) Vergi Levhası sureti,

c) Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik‘in 15. maddesinde belirtilen yeterlilik koşullarına haiz kişilerin belge suretleri ve firmada çalıştığını gösteren resmi belge örnekleri (Sadece Yönetmelik kapsamındaki kimyasalları kullanacak firmalardan istenilecektir.)

Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler ile Özel Kanunlarla kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip olan ve odalara kayıt zorunluluğu olmayan son kullanıcıların, sadece (e) maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte, resmi yazıyla, programa kaydı yapacak firmaya talepte bulunması yeterlidir.

 

2- Servis Amaçlı Son Kullanıcı Firmaların Uyması Zorunlu Kurallar

 

a) 2009/6 Tebliğin Ek-1A listesinde yer alan ve 12 Kasım 2008 tarih ve 27052 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan "Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamındaki kimyasalları kullanan son kullanıcıların, aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (t) bendinde belirtilen ve 15 inci maddesi kapsamında yer alan eğitim niteliklerine sahip olmaları, bu kimyasalları kullanarak üretim yapan üreticiler ile servis maksatlı kullanan kurum, kuruluş ve firmaların yönetmelikte nitelikleri belirtilen niteliklere sahip personel istihdam etmeleri mecburidir. Bu niteliklere sahip olmayan son kullanıcılar ve bu eğitimi almış personel istihdam etmeyen üretim tesislerinin ve servislerin, bu kimyasalları satın almaları, kullanmaları yasaktır.

b) Kendisi kullanmak üzere bu genelge kapsamındaki kimyasalları satın alan son kullanıcılar, satın aldıkları kimyasalları başkalarına satamaz ve devir edemez. Ancak firmanın kapanması, üretim prosesindeki değişiklik vb. durumlarda satın alınan kimyasalların başkalarına satılması veya devir edilmesi Bakanlığın iznine tabidir.

c) Son kullanıcılar Bakanlığımız veya Bakanlığımızca yetkili kılınan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak denetimler için satın aldıkları kimyasallarla alakalı alım ve kullanım bilgilerini hazır bulundurmak zorundadırlar.

d) 2009/6 Tebliğin Ek-1 listesinde yer alan kimyasalları sanayi maksatlı kullanacak son kullanıcı firmalar, genelgenin "C- Kimyasalı İthal Eden Ve/Veya Kullanan Sanayicilerin Uyması Gereken Kurallar" bölümünde belirtilen hususları yerine getirmelidir.

e) Program kapsamında yer alan kimyasallar sadece servis amaçlı kullanılacaktır.

f) Firmanın kayıt bilgilerinde meydana gelecek değişiklikler (iletişim bilgileri vb.) programa işlenmek üzere kaydı yapan firmaya 30 gün içerisinde iletilecektir.

 

E- İTHALATÇI, DAĞITICI, SANAYİCİ VE SON KULLANICILAR TARAFINDAN UYULMASI GEREKEN GENEL HUSUSLAR

1- İthalatçı, dağıtıcı, sanayici ve son kullanıcıların nihai kullanıma kadar kimyasalların niteliklerinin korunmasına dikkat etmeleri,

2- İlgili kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiş mücbir sebepler dışında, firmaların tüzel kişiliğinden ve posta işlemlerinden kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacağından dolayı, firma ve kuruluşların Bakanlığa göndermeleri gereken bilgi ve belgeleri zamanında göndermeleri,

3- Bakanlığımızca bu genelge kapsamındaki kimyasalların ithalatı, dağıtımı ve kullanımının elektronik ortamda takibinin yapılması maksadıyla yaptırılan programla ilgili olarak ithalatçıların, sanayicilerin, dağıtıcıların ve son kullanıcıların faaliyetlerinin devamı açısından, kendilerinden talep edilecek iş ve işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmeleri,

4-Belgelerin, firmaların noter tasdikli imza sirkülerlerine göre yetkili tayin edilmiş kişilerce usulüne uygun olarak kaşeli ve imzalanmış orijinal nüshası Bakanlığımıza gönderilmeli (imzalı nüshanın fotokopisi, faksı ya da faks kağıdına baskı alarak onaylanmışı olmamalı),

5- Firma veya şirketin el değiştirmesi halinde, şirketi devir veya satın alacak firma veya şirket arasında yapılacak mukavelelerde taahhütname ve ilgili Tebliğ hükümlerine yeni şirket veya firma tarafından uyulacağına ilişkin düzenlemelere yer verilmeli ve yapılan değişikliğe ilişkin belgeler en geç 30 gün içerisinde Bakanlığımıza gönderilmeli,

6- Kontrol Belgeleri ve dilekçeler, firmayı veya şirketi borç ve taahhüt altına sokabilecek, ilgili mevzuatta belirtilen hükümleri yerine getirebilecek ve yaptırımları karşılayabilecek yetkililerce imzalanmalı, şirket yetkililerinin değişmesi veya herhangi bir sebeple vazifesinden ayrılması halinde en geç 30 gün içerisinde yeni atanan yetkililere ilişkin yeni imza sirküleri Bakanlığımıza gönderilmeli, Bakanlığımıza verilmiş taahhütlerin ve ilgili mevzuatın yeni atanan yetkililerce de kabul edildiği Bakanlığımıza bildirilmeli,

7- Firmaya ait isim, adres veya vergi kayıtlarına ilişkin bilgilerde değişiklik olduğu takdirde değişiklikler Bakanlığa bildirilmeli ve bu değişikliklerin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi Bakanlığımıza 30 gün içinde gönderilmeli,

8- İthalatçı ve dağıtıcı firmalar Bakanlık programına kayıtlı olmayan firmalara satış yapmamalı,

9- İthalatçı ve dağıtıcı firmalar Tebliğin Ek-1A listesinde yer alan kimyasalları sanayiciye ve servis amaçlı son kullanıcıya satışı sırasında, Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik‘in 15. maddesinde yeterlilik koşulları belirtilen ve programa kaydı yapılmış olan kişilerin firmada çalıştığını gösteren resmi belge örneklerini kontrol etmeli.

10-İthalatçı ve dağıtıcı firmalar son kullanıcı kayıtlarını ve değişikliklerini; ücretsiz, eksiksiz, doğru, genelgede belirtilen hususlara uygun olarak gerçekleştirmeli,

11-Firmalar yapılacak olan denetimlerde sunulmak üzere, satın alınan kimyasallarla alakalı alım ve kullanım bilgilerini hazır bulundurmalı,

12- İthalatçı, sanayici, dağıtıcı ve son kullanıcılar, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin (2009-6) Ek-1 listesinde yer alan kimyasallarla ilgili uluslararası yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan programla ilgili Bakanlıkça verilecek talimatlara uymalıdır.

13- Bakanlığımıza 2008 yılında kayıtlı olan sanayici ve dağıtıcı firmaların kayıtları 2009 yılı Mart ayı sonuna kadar uzatılmış olup, bu tarihten sonra program üzerinde kayıtlı olan firmalara satış yapılabilecektir. Ayrıca, Bakanlığımızın http://otim.cevreorman.gov.tr/ internet adresinde belirtilecek şekil ve süreler içerisinde kayıt ve güncellemelerini yapacak olan ithalatçı, dağıtıcı, sanayici, servis amaçlı son kullanıcı firmaların kayıtlarının sürekliliğini sağlanacaktır. İlgili mevzuatta ve Genelgede belirtilen hükümleri yerine getirmeyen firmaların kayıtları, gerekli işlemler tamamlanıncaya kadar iptal edilecektir.

 

F- MÜEYYİDELER

1- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği çerçevesinde; Bakanlığın kontrolüne tabi olan, ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatçılarının ilgili hükümlere uymaması durumunda, 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararına ve Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği‘ne uygun olarak hazırlanan taahhütnamelerde belirtilen yaptırımlar uygulanır.

2- Talep edilen bilgi ve belgeler tamamlanmadan ithalatçı, sanayici, dağıtıcı ve son kullanıcı kaydı yapılmayacaktır. Firma bilgilerindeki değişiklikleri Bakanlığımıza bildirmeyen ve bu genelgede yazılı hususlara uygun hareket etmeyen firmaların talepleri, bu genelgede yazılı hususlara tam olarak uyulduğunun tespiti, talep edilen bilgi ve belgelerin tamamlanması, mesuliyet ve yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesinden sonra değerlendirilecektir.

3- Kanunlarda yazılı diğer müeyyideler, 07 Eylül 2005 tarih ve 9454 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu karara uygun olarak uygulanacak cezai müeyyideler dışında;

a) 12 Kasım 2008 tarih ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmeliğin" 22 inci maddesinde belirtilen hususlar ve "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğ" çerçevesinde, ithalatçıların ithal edilen maddeyi Kontrol Belgesinde belirtilen kullanım amacı dışında kullanması, Bakanlığımız bilgisi ve izni dışında ilgilisine teslim etmemesi,

b) 2009/6 Tebliğin Ek-1 listesinde yer alan kimyasalları satın alan sanayicilerin aldıkları kimyasalları Bakanlığın onayı olmadan bir başkasına satması veya devretmesi,

c) Bakanlığa kayıtlı dağıtıcı firmaların, kayıtlı olmayan bir başka firmaya satış veya devir işleminde bulunması,

d) Firmaların kimyasalın satışı/depolanması/nakli ve kullanımı aşamalarında gerekli tedbirleri almaması sonucu çevre ve insan sağlığını tehlikeye atması ve zarar vermesi

e) İlgili Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen niteliklere sahip olmayan son kullanıcılara Yönetmelik kapsamında yer alan (Tebliğin Ek-1A Listesi) kimyasalların satışınının yapılması durumunda

2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (y) bendi hükmü gereğince cezai işlem uygulanır. Ayrıca (e) bendindeki fiilde, satış yapan dağıtıcı ve ithalatçı firmaların belgeleri iki yıl süre ile iptal edilir.

4- İthalatçıların, sanayicilerin, dağıtıcıların ve son kullanıcıların;

a) İlgili kanun, yönetmelikler, tebliğler ve bu genelge kapsamında Bakanlığımızca istenilen bilgilerin ve belgelerin Bakanlıkça yapılan uyarıya rağmen istenilen sürede gönderilmemesi,

b) İlgili kanun, yönetmelikler, tebliğler ve bu genelge kapsamında muhafaza edilmesi gereken bilgi ve belgelerin belirlenen sürelerle muhafaza edilmemesi,

c) Bakanlığımızca vazifelendirilen veya yetkilendirilen kurum/kuruluş yetkililerinin yapacakları denetimlerde talep edecekleri bilgi ve belgelerin verilmemesi, istenilen nitelikte olmaması,

d) Sahte bilgi ve belge kullanılması, kasıtlı ve belli bir maksada yönelik yazılı yanlış bilgi ve beyanda bulunulması

hallerinde, 07 Eylül 2005 tarih ve 9454 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu karara uygun olarak uygulanacak cezai müeyyideler dışında, Çevre Kanununun 20 inci maddesinin (g) bendi hükümlerince cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca, dağıtıcı firmaların kayıtları iki yıl süre ile iptal edilir.

5- Bakanlığımızca gerekli görüldüğü hallerde ithalatçı, sanayici, dağıtıcı ve son kullanıcıların herhangi birisinden örnekleme metodu ile alınan numunelerin analiz bedeli, ithalatçısı tarafından karşılanacaktır. Yapılacak analiz sonucunda ithaline izin verilen madde özelliklerinin sağlanmadığının tespiti halinde ithal edilen kimyasal menşei, yüklemenin yapıldığı veya üçüncü bir ülkeye transferi ithalatçı tarafından iade edilecektir. İadenin mümkün olamaması halinde Çevre Kanununun 20 inci maddesinin (y) bendi hükümlerince cezai işlem uygulanacak ve söz konusu madde Bakanlığımızın öngördüğü şekilde kullanılacaktır.

6- Bakanlıktan alınan Kontrol Belgesi kapsamında ithal edilen maddeler, müracaat dosyasında yer alan analiz değerlerini sağlasa bile, kullanımı çevre ve insan sağlığı açısından tehlikeli bulunması halinde:

a) İthalatçı/dağıtıcı/sanayici/son kullanıcı firma tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alınarak Bakanlıkça uygun görülen usullerle kullanımı sağlanacak,

b) Güvenli kullanımı sağlanamıyor ise, ithalatçı firma tarafından giderleri karşılanarak menşei veya yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilecek veya Bakanlığın öngördüğü usullerle bertarafı sağlanacak,

c) Bu işlemin Bakanlığımızca belirlenen süre içerisinde gerçekleştirilmemesi halinde, nakil ve imha için gereken masraflar ilgili kurum, kuruluş ve işletmelerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilecektir.

7- Yürürlükteki yönetmeliklerde yazılı hükümlere aykırı olarak piyasaya sürüldüğü tespit edilen 2009/6 Tebliğin Ek-1A ve Ek-1B kapsamı kimyasallar ile bu kimyasalları içeren eşya, bunları satış ve kullanım amacıyla piyasaya süren kurum, kuruluş ve işletmelere toplattırılır ve imha ettirilir. Bu işlemin Bakanlığımızca belirlenen süre içerisinde gerçekleştirilmemesi halinde, nakil ve imha için gereken masraflar ilgili kurum, kuruluş ve işletmelerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilecektir.

8- Bakanlar Kurulu Kararı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı‘nca uygulanan müeyyideler, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında uygulanacak müeyyidelerin uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.

9- İş bu genelge 01/01/2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, Bakanlığımızın 20/02/2008 tarih ve (2008/3) Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu genelge, ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak bildirilecek, ithalatçı, sanayici, dağıtıcı ve son kullanıcı firmaların bilgilendirilmesi amacıyla http://cevreorman.gov.tr/ ve http://otim.cevreorman.gov.tr/ internet adreslerinden ilan edilecektir.

Çevre ve insan sağlığının korunması ve uluslar arası yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi açısından; ithalatçıların, dağıtıcıların, sanayicilerin, son kullanıcıların ve görevlilerin yukarıdaki hususlara titizlikle uymaları ve Bakanlıkça tebliğ edilecek her türlü tedbiri almaları önem arz etmektedir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

 

 

 

 

Prof.Dr.Veysel EROĞLU

Bakan

EKLER:

EK-1: Yeni Kayıt Dilekçesi (1 adet- 1sayfa)

EK-2: Kayıt Yenileme Dilekçesi(1 adet- 1sayfa)

 

 

 

DAĞITIM:

Gereği için: Bilgi için:

- Bakanlığa Kayıtlı İthalatçı ve Dağıtıcı Firmalar                    - Başbakanlık

- Dış Ticaret Müsteşarlığı

- Gümrük Müsteşarlığı


Ek:1

 

 

 

 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI‘NA

 

..../.../....

 

Bakanlığınızın 09/01/2009 tarih ve (2009/3) Sayılı Genelgesindeki firmamızla ilgili hususların tamamına uyacağımızı, aksine hareket edildiği takdirde, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 inci maddesi (Değişik: 26/4/2006 - 5491/14 md.) ve 12/11/2008 Tarihli Resmi Gazete‘de yayınlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde, belirlenmiş idari para cezalarını tarafımıza tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi taahhüt ederek, firmamızın ithalatçı/sanayici/dağıtıcı kaydımızın yapılması hususunda gereğini arz ederiz.

 

 

 

 

 

 

 
 

Yetkilinin İsmi ve İmzası

Firma Kaşesi

 

 

 

 

 


Firma unvanı

:

Firma adresi

:

Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı

:

Firmanın vergi sicil numarası

:

Firma yetkilisinin e-posta adresi

:

 

 

EKLER:

-Ticaret Sicil Gazetesi

-Vergi Levhası

-İmza Sirküleri

-Tebliğ 2009/6 (Ek-5) Taahhütnamesi (sadece İthalatçılar gönderecek)

-Kapasite Raporu (Kimyasalı üretim amaçlı kullanan sanayiciler gönderecek)

-Dekont

 


Ek:2

 

 

 

 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI‘NA

 

..../.../....

 

Bakanlığınızın 09/01/2009 tarih ve (2009/3) Sayılı Genelgesindeki firmamızla ilgili hususların tamamına uyacağımızı, aksine hareket edildiği takdirde, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 inci maddesi (Değişik: 26/4/2006 - 5491/14 md.) ve 12/11/2008 Tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde, belirlenmiş idari para cezalarını tarafımıza tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ettiğimizi ve firmamızın 2008 yılında Bakanlığınızca yapılan ithalatçı/sanayici/dağıtıcı kaydımızın yapılmasına esas teşkil eden bilgi ve belgelerde (aşağıda belirtilen ve ekte yer alan yenilenen belgeler hariç) değişiklik olmadığını taahhüt ederek, ithalatçı/sanayici/dağıtıcı kaydımızın yenilenmesi hususunu bilgilerinize arz ederiz.

 

 

 

 

 
 

Yetkilinin İsmi ve İmzası

Firma Kaşesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Firma unvanı

:

Firma adresi

:

Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı

:

Firmanın vergi sicil numarası

:

Firma yetkilisinin e-posta adresi

23.06.2011 17:08
Okunma Sayısı: 183