TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Katı Atık2004/...-ÇOB-ÇYGM)

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

 

SAYI  : B.19.0.ÇYG.0.04.00.01/

KONU: Katı Atık

 

 

DAĞITIMLI GENELGE (2004/....)

 

Ülkemizde katı atıkların toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertarafına ilişkin yükümlülükler 1580 sayılı Belediyeler Kanunu ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu  ile Belediyeler ve Büyükşehir belediyelerine verilmiştir.

2872 sayılı Çevre Kanunu‘nun 8. maddesine göre; "her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili Yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır". Bu kapsamda katı atıkların, kaynağında ayrı toplanması, taşınması, geri kazanılması (kompost, yakma vb.), düzenli depolanması, mevcut vahşi depolama sahalarının rehabilitasyonu ve bu tesisler için yerseçimi kriterleri ile ilgili esaslar, 14.03.1991 tarih ve 20814 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Katı Atık Depo Alanları İle İlgili Yönerge ile belirlenmiştir.

08.05.2003 tarih ve 25120 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun‘un 9. Maddesinin;

(h) bendinde; etkili bir çevre yönetimi ile atık ve kimyasalların çevre ile uyumlu yönetimi için gerekli ekonomik araçları belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, görev alanı ile ilgili standartları ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek,

(j) bendinde; yerüstü ve yeraltı sularının, denizlerin ve toprağın korunması, kirliliğin önlenmesi veya bertaraf edilmesi amacıyla; hedef ve ilkeleri, kirletici unsurları belirlemek, kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları tespit etmek, uygulanmasını sağlamak, yer üstü ve yer altı su, deniz ve toprak kirliliğine karşı hazırlıklı olmak, müdahale ve mücadele kapasitesini artırmak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak, acil müdahale plânları yapmak, yaptırmak; çevrenin korunması ve yer üstü ve yer altı su, deniz ve toprak kirliliğinin önlenmesi amacıyla uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını saptamak, bu çerçevede gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

(p) bendinde; her türlü atık bertaraf tesislerine, yönetmeliklerle belirlenen usul ve esaslara göre lisans ve görüş vermek, bunları izlemek ve denetlemek, gerektiğinde lisansı iptal etmek,

(s) bendinde; atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, arıtılması, enerjiye dönüştürülmesi ve nihai depolanması konularında yürütülen faaliyetleri desteklemek, geri kazanımı artırıcı sistemleri kurmak, kurdurmak, denetlemek ve uygun teknolojileri belirlemek görevleri Bakanlığıma verilmiştir.

Ancak, son zamanlarda ülkemiz için uygun olmayan teknolojiler belediyelere pazarlanmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle, ülkemiz gerçeklerine uymayan ve işletilmesi mümkün olmayan eski, pahalı veya deneme aşamasındaki yöntemler katı atık yönetimini hizmetlerine ilişkin arayış içerisinde olan belediyelerce çözüm olarak görülmeye başlanmıştır. Bu durum da ileride dahi telafisi mümkün olmayan sorunlara yol açmaktadır.

Bu itibarla; gerek yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereği, gerekse uygun yöntemlerin seçilmesi bakımından gerekli koordinasyonun sağlanarak; atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, arıtılması, enerjiye dönüştürülmesi ve nihai depolanması konularında yürütülen faaliyetlerin planlanması aşamasından başlayarak nihai bertarafına kadar yapılacak çalışmalardan Bakanlığımın bilgilendirilmesi ve faaliyetlerin Bakanlığımın koordinasyonunda yürütülmesi ileride karşılaşılabilecek muhtemel problemlerin önlenmesi açısından önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

 

 

 

Osman PEPE

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

DAĞITIM:

GEREĞİ: BİLGİ:

-İçişleri Bakanlığı                                          -Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

-Valiliklere                                                     -Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

(İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)                 -Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

-Sağlık Bakanlığı

-Turizm ve Kültür Bakanlığı

23.06.2011 17:03
Okunma Sayısı: 224