TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Katı Atık2003/...-ÇOB-ÇYGM)

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

 

SAYI  : B.19.0.ÇYG.0.04.00.01/

KONU: Katı Atık

 

GENELGE (2003/...)

Ülkemizde katı atıkların toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertarafına ilişkin yükümlülükler 1580 sayılı Belediyeler Kanunu ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu  ile belediyeler ve büyükşehir belediyelerine verilmiştir. 2872 Sayılı Çevre Kanuna istinaden hazırlanan, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14.03.1991 tarih ve 20814 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlarak yürürlüğe girmiş olup, atık yönetimi konusunda Bakanlığımızca tip projeler geliştirilmekte, belediyelerin yapmış olduğu çalışmalar denetlenmekte ve ilgili mevzuat doğrultusunda yönlendirilmektedir.

Katı atık yönetim hizmetlerinde yaşanan en önemli problemlerden biri katı atık yönetim işletmeleri olan çok sayıda küçük belediyelerin bulunmasıdır. Belediyeler atıkların bertarafı açısından belirli bir altyapıya, deneyimli personel veya yöneticiye sahip değillerdir. Bu nedenle, atıkların bertarafı için daha büyük yönetim birimlerinin (Belediyeler Birliği gibi) kurulmasını teşvik etmek önem taşımaktadır. Böylece, sınırlı kaynaklardan maksimum avantaj sağlanacak şekilde yararlanılabilir ve büyük ölçekli işletmeler ve büyük tesisler ortaklaşa kullanılarak daha fazla verim elde edilebilir.

Etkin bir atık yönetimi oluşturulması için, bölgesel işbirliği (Belediyeler Birliği) oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Bu itibarla, İliniz dahilinde işbirliği yapabilecek belediyelerin belirlenerek, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü‘nün koordinasyonunda, İller Bankası Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, İlgili Belediyeler ve Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, MTA, DSİ, Köy Hizmetleri, Tarım İl Müdürlüğü vb. ilgili kuruluşlar ile birlikte Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde alternatif katı atık depolama alanlarının;

-          Yerleşim birimlerine uzaklığı,

-          Havaalanına uzaklığı,

-          Yer altı ve Yüzeysel su kaynakları ve koruma havzalarının durumu,

-          Topografik, jeolojik, jeomorfolojik ve hidrojeolojik durum,

-          Taşkın, heyalan, çığ, erozyon ve yüksek deprem riski,

-          Hakim rüzgar yönü,

-          Orman alanları, ağaçlandırma alanları, yaban hayatı ve bitki örtüsünün korunması gibi özel amaçlarla koruma altına alınmış alanlara uzaklığı,

-          Atık taşıma mesafesi,

-          Alanın yeterli büyüklüğe sahip olup olmadığı,

-          Tesise ulaşım durumu,

-          Orman içerisinde maden çıkarılarak terk edilmiş alanlar,

dikkate alınarak belirlenmesi ve sonuç raporlarının 28 Şubat 2004 tarihine kadar Bakanlığıma gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, yukarıda belirtilen çalışmalara paralel olarak vahşi atık depolama alanlarının ise Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Katı Atık Depo Sahalarının Yönetimi İle İlgili Yönerge doğrultusunda kapatılarak rehabilite çalışmalarının başlatılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

Osman PEPE Çevre ve Orman Bakanı

 

 

DAĞITIM:

-Valiliklere (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)

23.06.2011 17:02
Okunma Sayısı: 245