TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
İdari Para Cezalarına ilişkin Tebliğ

 

TEBLİĞ

Çevre ve Orman Bakanlığından:

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ

PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(2008/1)

 

             2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

             Kanunlarında belirlenen idari para cezalarının her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle uygulanacağı,  bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı 20/2/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 7 nci fıkrasında yer almaktadır.

             Maliye Bakanlığı 17/11/2007 tarihli ve 26703 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan 377 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2007 yılı yeniden değerleme oranını %7,2 olarak tespit ve ilan etmiştir.

             Buna göre 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan para cezası miktarları 1/1/2008 tarihinden itibaren aşağıda gösterildiği gibi uygulanacaktır.

             Tebliğ olunur.

 

2872 Sayılı Kanunun 5491 Sayılı yasa ile değişik 20 inci maddesinin;

Kanundaki ceza miktarı

1/1/2008 - 31/12/2008 tarihleri arasında uygulanacak ceza

(a) bendindeki ceza miktarları

    500 YTL

1.000 YTL

   577 YTL

1.155 YTL

(b) bendindeki ceza miktarı

24.000 YTL

48.000 YTL

27.734 YTL

55.469 YTL

(c) bendindeki ceza miktarları

6.000 YTL

2.000 YTL

   300 YTL

6.933 YTL

 2.311 YTL

    346 YTL

(d) bendindeki ceza miktarları

(b) bendi için iki kat:

48.000 YTL

96.000 YTL

(c)  bendi için iki kat:

12.000 YTL

  4.000 YTL

    600 YTL

(d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak:

    600 YTL

55.469 YTL

           110.938 YTL

 

 

13.867 YTL

 4.622 YTL

    692 YTL

 

 

    692 YTL

(e) bendindeki ceza miktarı

10.000 YTL

             11.556 YTL

(f) bendindeki ceza miktarı

60.000 YTL

69.336 YTL

(g) bendindeki ceza miktarı

 6.000 YTL

  6.933 YTL

(h) bendindeki ceza miktarları

    400 YTL

1.200 YTL

4.000 YTL

12.000 YTL

     462 YTL

  1.386 YTL

   4.622 YTL

             13.867 YTL

(ı) bendinin; 1 nolu alt bendindeki ceza miktarları

Ton başına*:

40 YTL

10 YTL

                      100 YKR

 

              46,22 YTL

              11,55 YTL

                 114 YKR

(ı) bendinin; 2 nolu alt bendindeki ceza miktarları

Ton Başına*:

30 YTL

 6 YTL

          100 YKR

 

              34,66 YTL

                6,92 YTL

                114 YKR

(ı) bendinin; 3 nolu alt bendindeki ceza miktarları

Ton Başına*:

20 YTL

4 YTL

    100 YKR

 

23,11 YTL

                4,62 YTL

                114 YKR

 (ı) bendinin; 4 nolu alt bendindeki ceza miktarları

Ton başına*:

10 YTL

 2 YTL

        40 YKR

 

 

11,55 YTL

   2,30 YTL

       46 YKR

(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları

24.000 YTL

     600 YTL

27.734 YTL

     692 YTL

(i) bendindeki ceza miktarı

1.000 YTL

1.155 YTL

(j) bendindeki ceza miktarları

24.000 YTL

     600 YTL

27.734 YTL

     692 YTL

(k) bendindeki ceza miktarları

  20.000 YTL

100.000 YTL

  23.112 YTL

115.561 YTL

(l) bendindeki ceza miktarları

Dekar başına*:

20 YTL

Metkreküp başına*:

120 YTL

 

      23,11 YTL

 

               138,67 YTL

(m) bendindeki ceza miktarları

6.000 YTL

4.000 YTL

6.933 YTL

4.622 YTL

(n) bendindeki ceza miktarları

48.000 YTL

 1.200 YTL

55.469 YTL

  1.386 YTL

(o) bendindeki ceza miktarı

12.000 YTL

13.867 YTL

(p) bendindeki ceza miktarı

24.000 YTL

27.734 YTL

(r) bendindeki ceza miktarları

24.000 YTL

60.000 YTL

27.734 YTL

69.336 YTL

(s) bendindeki ceza miktarı

      100 YTL

     114 YTL

(t) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 YTL.

2.311.232 YTL

(u) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 YTL

2.311.232 YTL

(v) bendindeki ceza miktarı

      100.000 YTL den           

           1.000.000 YTL`ye kadar

115.561 YTL`den

     1.155.616 YTL ye kadar

(y) bendindeki ceza miktarı

       100.000 YTL den

             1.000.000 YTL`ye kadar

 115.561 YTL`den

1.155.616 YTL ye kadar

Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları

Belediyelerde;

·            Nüfusu 100.000`den fazla olanlarda:

50.000 YTL

·            Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

30.000 YTL

·            Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

20.000 YTL

·            Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

10.000 YTL

·            Organize Sanayi Bölgelerinde:

100.000 YTL

·            Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

60.000 YTL

 

Belediyelerde;

·            Nüfusu 100.000`den fazla olanlarda:

57.780 YTL

·            Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

34.668 YTL

·            Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

23.112 YTL

·            Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

11.556 YTL

·            Organize Sanayi Bölgelerinde:

115.561 YTL

·            Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

69.336 YTL

 

 

* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.

23.06.2011 15:31
Okunma Sayısı: 199