TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
İÇMESUYU PROJESİNE AİT ŞEHİR VE KASABA İÇMESUYU PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT YÖNETMELİK

 Kurum ve Kuruluş Yönetmeliği (İller Bankasi Genel Müdürlüğü)

Resmi Gazete Tarihi: 22.04.1985

Resmi Gazete Sayısı: 18783

 

İÇMESUYU PROJESİNE AİT ŞEHİR VE KASABA İÇMESUYU PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT YÖNETMELİK

 

BiRiNCi BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM ve HUKUKi DAYANAK

 

MADDE: 1 - AMAÇ

Bu yönetmeliğin amacı; Şehir ve kasabalara getirilecek içmesularına ait proje­lerin tanzim ve uygulamaya aktarılmasında uyulması gereken hususları düzenlemek­tir.

MADDE: 2 - KAPSAM

Bu yönetmelik İller Bankası Genel Müdürlüğünce yapılacak ve yaptırılacak içmesuyu etüd ve projelerinde uyulması gereken inşaat, biyolojik, kimyasal, teknik, hidrolik, ekonomik, elektrik, makina, harita ile ilgili hususları ve projenin tertip bi­çimini kapsar.

MADDE: 3 - HUKUKİ DAYANAK

Bu Yönetmelik 180 sayılı Bayındırlık ve iskan Bakanlığı Kuruluş ve Görevlen Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 831 sayılı Sular Kanunu‘na dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

MADDE: 4 - İÇMESUYU PROJELERİNİN DÜZENLENMESİ

Kasaba ve şehirlerin harita ve imar planı durumlarına göre içmesuyu projelerinin düzenlenmesi esasları aşağıda gösterilmiştir. Şehir ve kasaba, metinde "Belde" kelimesi ile ifade edilmiştir.

1) İmar planı yeterli olan beldelerde içmesuyu projesi bütün yerleşimleri kap­sayacak şekilde ele alınır. Şebeke projesi meskûn kısımlarda halihazır duruma, imar planı dahilinde olup meskûn olmayan kısımlarda ise imar planına göre yapılır.

Gelişme bölgeleri için yeterli debi gözönüne alınır.

2) Yol istikamet planı olan veya imar planlan mevcut olup yetersiz kaldığın­dan yeniden ele alınması gereken beldelerde:

İçmesuyu projesi bütün yerleşimleri kapsayacak şekilde ele alınır. Şebeke projesi 1. maddede tarif edilen şekilde yapılır. Yeni imar planının kapsayacağı ge­lişme alanları için uç debiler bırakılır. Gelişme alanları Şehircilik uzmanı ve belediye temsilcisininde katılacağı bir heyet tarafından saptanır.

3) İmar veya istikamet planı olmayıp haritaları olan beldelerde:                                           .
İçmesuyu projesi bütün tesisleri kapsayacak şekilde ele alınır.

Şebeke projesi halihazır duruma göre yapılır ve gelişme alanları bir heyet ara­cılığı ile saptanarak uç debiler bırakılır.

4) Haritası olmayan beldelerde:

İçmesuyu projesi haritası tamamlandıktan sonra ele alınır.

MADDE: 5 - ETÜD VE PLANLAMA

Düzenlenecek etüd ve planlama raporunda aşağıdaki hususlar sırasıyla belirtilir.

 

1)   Belde Hakkında Genel Bilgi :

A- İdari, Coğrafi, Tarihi Durum:

Beldenin adı, bağlı bulunduğu il ve ilçe, en yakın il merkezine, demiryolu, liman ve devlet yoluna uzaklığı, beldenin kurulu bulunduğu kısmın kotları, yaz-ki ş ulaşım durumu, meteorolojik, jeolojik özellikleri, bitki örtüsü, tarihsel gelişimi v.s. özel haller belirtilir.

B- Sosyo Ekonomik ve Kültürel Durum:

Belde halkının geçim ve uğraşı türleri, gelişme durumu, ticari ve eğlence alan­ları, sosyal, eğitim, spor, sağlık, turizm, sanayi durumları, askeri birlik ve diğer ku­ruluşlar, yüzme havuzu ve plaj, pazar, park yerleri durumları, şehirleşme, senelik ortalama inşaat adedi, bahçe, cadde, sokak, sulama durumu, kaplama cinsleri tarım ve hayvancılık durumu belirtilir.

C- Kanalizasyon Tesisleri Durumu:

Mevcut kanalizasyon ve septik çukurları durumu açıklanır. Bu iş için yeni bir projenin yapılmakta olup olmadığı incelenir. Projesi varsa ne zaman gerçekleşe­bileceği belirtilir.

D- Enerji Tesisleri Durumu:

Elektriği olup olmadığı, içmesuyunun pompajla temini halinde elektrik mev­cut ise tesisin inşaat tarihi, santralın konumu, grupların adedi, karakteristikleri (ku­rulu gücü, voltaj cinsi, devir adedi) yedek grup durumu, ihtiyacı ne miktar karşı­ladığı, tevsi düşünülüyorsa projenin durumu, mevcut enerjinin maliyet bedeli, müs­takbel projenin kilovat saat maliyeti, projenin ne zaman inşaat safhasına geçilece­ğinin düşünülmekte olduğu, pompajla mevcut santralden yararlanılabilecekse sant­ral binasının durumu, tevsi imkanları, ölçülü krokisi, konumu, santralda yükseltici trafo olup olmadığı,

Enerji terfi merkezine hava hattı ile iletilecekse en yakın orta gerilim hattına uzaklığı, alçak gerilimle enerji almak mümkünse en yakın trafo merkezi konumu ve karakteristikleri,

Terfi merkezi civarından hava hattı geçiyorsa, enerji alma imkânı ve enerjinin alış bedeli tesbit edilir ve belirtilir.

E- İçmesuyu Tesisleri Durumu:

Mevcut tesislerin inşaa tarihleri ve hangi kuruluşlar tarafından gerçekleşti­rildiği, iletilen suların adları, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik özellikleri, iletilen minimum ve maksimum su miktarları, kaptaj, terfi, arıtma tesisleri, iletim, depo, şebekenin teknik özellikleri, şebekenin su kaybı, su satışı, tarife esasları, sayaç ve çeşme durumları belirtilir. Uygun ölçekli bir genel durum planında kaptaj konum­ları iletim, depo durumları kotları ile gösterilir.

Mevcut tesisin kısman değiştirilmesi bahis konusu ise ilgili kısımların detay­lı krokileri ayrıca verilir. Halihazır durumları, tevsi imkânları, sayaçlı, sayaçsjz abone sayısı, suyun metreküp satış bedeli, çeşme d.urumları belirtilir.

 

F- Harita ve İmar Planı Durumları:

 

Harita ve imar planının olup olmadığı, varsa düzenlenme tarihleri ve imar planının kaç nüfusa göre düşünüldüğü, planın gelişme ve yedek alanlarının durumu, ihtiyacı karşılayıp karşılamadıkları, yeni bir plan çalışmasına başlanmışsa işin ne zaman ele alındığı ve ne zaman tamamlanacağı belirtilir.

G- Nüfus ve Yerleşim Durumu:

Beldenin nüfus sayımı sonuçları belirtilir.

Yönetmeliğin tamamı için lütfen tıklayınız.

 

08.07.2011 08:58
Okunma Sayısı: 261