TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ
Düzce Il Temsilciliği Şube 06.06.2017 (Son Güncelleme: 06.06.2017 02:30:21)

 BASIN AÇIKLAMASI

 

 

Birleşmiş Milletler 2017 yılı Dünya Çevre Günü temasını Doğaya Dönüş olarak belirledi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk`ün de dediği gibi "Biz doğayı korudukça, doğa da bizi korur"…

 

5 Haziran 1972 yılında, BM Stokholm Konferansı`nda insanların çevre ile ilişkisi üzerinde durulmuş ve 5 Haziran, Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiştir. Dünya Çevre Günü "Sadece bir Dünya var." sloganı temeline dayanmaktadır. 1970`lerden 1980`e kadar Dünya Çevre Günü Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından çevre bilincinin arttırılmasına yönelik olarak değerlendirilmiştir. Ozon tabakasının incelmesi, toksik kimyasallar, çölleşme ve küresel ısınma vb. konular her yıl tema olarak belirlenmiştir.

 

Geçmişten günümüze, dünyamızın çevre problemleri daha çok artmış ve su kirliliği, toprak kirliliği, iklim değişikliği, nesli tükenmekte olan canlı türlerinin sayılarında artış vb. birçok konu ortaya çıkmıştır. İklim değişikliği gibi büyüyen çevre problemleri doğal kaynakları da kısıtlamaktadır. Örneğin sera gazlarının artışıyla birlikte gelen iklim değişikliği problemi su kaynaklarına etki etmekte, azalan su kaynakları tarımsal üretime etki etmekte ve biyolojik çeşitliliği azaltmaktadır. Çevre sorunları doğa için büyük bir tehdittir ve daha önceleri doğa ile iç içe olan insanoğlu doğadan giderek uzaklaştırmaktadır.

 

2017 yılı Dünya Çevre Günü`nün teması ise "Doğaya Dönüş" olarak belirlenmiştir. Bu tema ile Birleşmiş Milletler insanları tekrar doğaya dönmeye çağırmış, doğanın ve doğada olabilmenin güzelliğini ve önemini vurgulamak istemiş, bununla birlikte yaşadığımız doğaya dönüp nasıl zarar verdiğimizi görmemizi ve doğayı korumak için neler yapabileceğimizi düşünmeye ve herkesin dünyamızı korumak için birlikte sorumluluk almaya çağırmıştır.

 

Türkiye`de ambalaj atıkları, oluşan belediye atıklarının ağırlıkça yaklaşık %20`sini, hacimce ise %50`sini oluşturmaktadır.Eurostat verilerine göre Türkiye`de bir yılda üretilen belediye atığı miktarı kişi başı 400 kg civarındadır. Yani her bir insan günlük 1,1 kg atık üretirken, bunun 220 gramını ambalaj atığı oluşturmaktadır. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde ilgili tarafların sorumlulukları tanımlanmış olmasına rağmen halen etkili, verimli ve sürdürülebilir bir sistem kurulamamış olup İlimizde de hiçbir belediyenin"Ambalaj Atığı Toplama Sistemi" ne yazık ki bulunmamaktadır.

 

Katı atıkların düzensiz depolama sorunu ülkemizde olduğu gibi İlimizde de hala devam etmektedir.Maalesef ki yerel yönetimlerimiz atık yönetimi konusunda etkin bir sistem kuramamıştır. 

 

2006 yılında Çevre Kanunu`na getirilen Geçici 4. madde ile atıksu arıtma tesisini kurmamış belediyelerden 2007 yılından itibaren nüfusu, yüz binden fazla olanlarda 3 yıl, yüz bin ilâ ellibin arasında olanlarda 5 yıl, elli bin ilâ on bin arasında olanlarda 7 yıl, on bin ilâ iki bin arasında olanlarda 10 yıl içerisinde atıksu arıtma tesislerini faaliyete alma zorunluluğu getirilmiştir. Düzce`de Merkez ve Akçakoca Belediyelerinin dışında atıksu arıtma tesisine sahip belediye bulunmamaktadır. Çevre Kanunda belirtilen süreler üzerinden zaman geçmiş olmasına rağmen Düzce`de kent ve kır nüfusunun atık suları arıtılmaksızın alıcı ortama verilmeye devam edilmektedir. 

 

2016 yılı hava kirliliği açısından yine olumsuz geçmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın istasyon verilerine göre yapılan incelemede, İlimizde PM10 değeri 361 mikg/m3 e ulaşmış, yönetmelikte belirlenen sınır değerini ise 1 yılda 217 kez aşmıştır. Dünya Sağlık Örgütü, sağlıklı yaşam için PM10 sınır değerini 50 µg/m3 olarak belirlemiştir. ( Sınır değer yılda 35 defadan fazla aşılmaz.) Aynı zamanda SO2 sınır değeri 125 μg/m3 olarak belirlenmiştir. (Sınır değer yılda 3 defadan fazla aşılmaz.)

 

Anayasa`nın 56. maddesiyle "Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevrenin kirlenmesini önlemek" güvence altına alınmış olup çevre politikalarının; sanayi, tarım, enerji, ulaşım ve kentleşme politikalarıyla bütüncül olarak ele alınmasının gerekliliği net olarak ortadadır.

 

Mesleki sorumluluk ve etik anlayışımız kapsamında bilimin ve hukukun yol göstericiliğinde doğal varlıklarımızı koruyarak bugünden yarına taşıma yönündeki politikalarımız ve yaşamın sürdürülebilirliğinin öncelikli olarak ele alındığı yaklaşımların yanında durmaya devam edeceğimizi önemle vurguluyoruz.

 

Saygılarımızla.

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Düzce İl Temsilciliği Yönetim Kurulu

 

Okunma Sayısı: 562