TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
DANIŞTAY: `MADEN ARAMA FAALİYETLERİNDE ÇED MUAFİYETİ OLAMAZ`

`Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik`in 1.maddesinin iptali talebi ile Danıştay‘da açtığımız davada, Danıştay, düzenlemenin hukuka aykırı olduğuna karar vermiş ve Yönetmelik değişikliğini iptal etmiştir.

Genel Merkez 24.04.2013 (Son Güncelleme: 24.04.2013 11:57:08)

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK II‘sinde yer alan seçme-eleme kriterlerinde uygulanacak projeler listesinin 47. maddesinden sonra gelmek üzere 48. maddenin eklenmesine dair 19.12.2009 tarih, 27437 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in 1.maddesinin iptali talebi ile Danıştay‘da açtığımız davada, Danıştay, düzenlemenin hukuka aykırı olduğuna karar vermiş ve Yönetmelik değişikliğini iptal etmiştir. 

Dava Konusu Yönetmelik Değişikliği 2872 sayılı Çevre Kanunu‘nun 10/3. maddesi ile getirilen değişiklikleri iptal eden Anayasa Mahkemesinin 15.1.2009 tarihli 2006/99 E., 2009/9 K. sayılı (8.7.2009 tarihli 27282 Sayılı Resmi Gazete‘de yayınlandı) kararını uygulamaya yönelik yapılan bir değişiklik gibi gözükse de getirdiği düzenleme ile maden arama faaliyetleri ile ilgili EK 1‘de düzenlenen ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ kapsamındaki maden arama faaliyetinin EK II‘de düzenlenen SEÇME ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ kapsamına alınması ile belirlenen eşik değerlerin altındaki arama faaliyetlerinin Anayasa Mahkemesi‘nin kararında belirtilen gerekçeler ile uyuşmayacak şekilde ÇED kapsamı dışında tutulmasına yönelik olduğu Odamızca iddia edilerek konu Yüksek yargıya taşınmıştı. 

Danıştay 14. Dairesi, 9 Ocak 2013 tarihinde gerçekleşen duruşmada, dava konusu düzenlemenin tamamının iptaline karar vermiştir. 

Karar gerekçesindeki "Dava konusu düzenleme Anayasa Mahkemesi kararının gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla yapılmış olması iddiası karşısında, verilen yargı kararının gerekçesi göz önünde bulundurulduğunda; maden arama faaliyetlerinin HERHANGİ BİR SINIRLAMAYA TABİ OLMAKSIZIN, BÜTÜNÜYLE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLEDİRMESİNE TABİ TUTULMASI GEREKİRKEN, dava konusu düzenleme ile eşik değerlerin altında kalan maden arama faaliyetlerinin ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında bırakılması suretiyle yapılan düzenlemede hukuka uyarlılık bulunmamaktadır" ifadesi ile maden arama faaliyetlerinin limit değer altındakilerin kapsam dışı, üstündekilerin kapsam içi gibi tartışmaların bir kenara bırakılarak istisnasız bir biçimde ÇED kapsamı içinde tutulması gerektiğine vurgu yapılmıştır. 

Bu karar salt Oda‘mızın değil, başta Kaz Dağlarını delik deşik eden maden arama faaliyetlerini de etkileyecek bir karar olup, bir an önce hayata geçirilmesi gerekir.  

Odamız, maden arama faaliyetlerinin yasal dayanakları ile ilgili hukuki raporunu en kısa zamanda hazırlayıp kamuoyu ile paylaşacak ve bu raporu vahşi madencilik ile talan edilen alanlarda mücadele eden yurttaşlarımıza ithaf edecektir. 

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI   

Okunma Sayısı: 781