TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE ÇEVREYİ KİRLETMEK YASALLAŞIYOR!

Geçici 8. Madde içeriği itibari ile sadece emisyon izinlerinde muafiyeti kapsayan bir madde değildir. Bu madde ile çevre mevzuatı hiçe sayılmaktadır ve bu alanda faaliyet yürüten nükleer, termik ve hidroelektrik santraller ve işleme tesisleri dahil olmak üzere her tesisin, tüm mevzuattan muaf tutulması amaçlanmaktadır. Bu maddenin gerekçesi olarak da özelleştirme işlemleri devam eden ve EÜAŞ tarafından işletilmekte olan üretim tesislerinin emisyon izni alabilmeleri için gerekli yatırımlar henüz tamamlanmadığı öne sürülerek, söz konusu santrallerin özelleştirilmesinin zorlaştırılmaması ve olumsuz etkilenmemeleri öncelik olarak benimsenmiştir.

Istanbul Şube 26.03.2013 (Son Güncelleme: 27.03.2013 13:24:44)

                                                                                                              Elektrik Piyasası Kanunu ile  Çevreyi Kirletmek Yasallaşıyor! 

14 Mart‘ta TBMM Genel Kurulu‘nda kabul edilerek yasalaşan "Elektrik Piyasası Kanunu" ile elektrik üretim, iletim, dağıtım, işletim, lisanslandırma, satış, kamulaştırma, özelleştirme, tarifelendirme gibi konuların düzenlenmesinin yanında, içerdiği Geçici 8. Madde sayesinde EÜAŞ‘a bağlı elektrik santrallerinin Çevre Mevzuatı‘na uyum zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. Geçici 8. Madde, özelleştirilen santrallerin de Çevre Mevzuatı‘na uyumu için 2018 yılı sonuna kadar süre tanımış ve Bakanlar Kurulu kararı ile bu sürenin uzatılabileceği yine aynı maddede belirtilmiştir.

EÜAŞ‘a ait 37 termik santral ve 52 hidroelektrik santrali çevre mevzuatı gereklilikleri yerine getirilmeden işletilecek ve bu santrallerde gerçekleşen üretim faaliyetleri sonucunda oluşan atıkların yaratacağı hava kirliliği, su kirliliği ve toprak kirliliği, ekosistem üzerinde geri dönüşü mümkün olmayan tahribatlara sebep olacaktır.

Tüm Anadolu‘da HES, nükleer ve termik santral projelerine karşı mücadele eden doğa savunucuları karşısında, bilimi ve doğayı hiçe sayarak enerji yatırımlarında ısrar eden, çevre mevzuatında yapılan değişiklikler ile Çevresel Etki Değerlendirme sürecini etkisizleştiren hükümet, bu yasa ile de yaşamın ve doğanın karşısında yer almayı sürdürmektedir.

Geçici 8. Madde içeriği itibari ile sadece emisyon izinlerinde muafiyeti kapsayan bir madde değildir. Bu madde ile çevre mevzuatı hiçe sayılmaktadır ve bu alanda faaliyet yürüten nükleer, termik ve hidroelektrik santraller ve işleme tesisleri dahil olmak üzere her tesisin, tüm mevzuattan muaf tutulması amaçlanmaktadır. Bu maddenin gerekçesi olarak da özelleştirme işlemleri devam eden ve EÜAŞ tarafından işletilmekte olan üretim tesislerinin emisyon izni alabilmeleri için gerekli yatırımlar henüz tamamlanmadığı öne sürülerek, söz konusu santrallerin özelleştirilmesinin zorlaştırılmaması ve olumsuz etkilenmemeleri öncelik olarak benimsenmiştir.

Tasarıyı hazırlayan Bakanlık için gerekçede bahane olarak sunulan argümanlar,  Yatağan‘da insanların soluksuz kalmasından, kanser tehdidinden çok daha önceliklidir. Oysaki sürdürülebilir bir ekosistem, önceliğin tüm canlıların yaşam hakkına verilmesi ile sağlanabilir.

ÇED, Emisyon İzni, Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı, Deşarj İzni gibi bir dizi kontrolü içeren Çevre İzni olmaksızın bir tesis faaliyete geçemez veya faaliyete devam edemez. Bu kanun, bırakın faaliyetten men etmeyi, açıkça idari para cezası bile verilemeyeceğini öngörmektedir. Bir kez daha gerekçede kamu yararı hiçe sayılmış bunun yerine işletmenin ekonomik kazancı baş tacı edilmiştir.

Çevre İzni sürecinin, EÜAŞ elektrik santralleri için geçerli olmaması ve termik santrallin bacasından salınan kirleticilerin çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşturacağı tehditlerin göz ardı edilmesi kabul edilmemelidir.

Geçici 8. Maddenin doğaya, insana karşı işlenen bir suç olduğunun tekrar altını çizerek, Çevre Mevzuatı‘nı hiçe sayan hükümler içeren ‘Elektrik Piyasası Kanunu‘nun iptali için mücadele edeceğimizi açıklıyoruz.

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu

 

 

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU

17 /12/2012

 

Geçici Madde 8- Özelleştirme işlemleri devam eden ve EÜAŞ tarafından işletilmekte olan üretim tesislerinin emisyon izni alabilmeleri için gerekli yatırımlar henüz tamamlanmamıştır. Dolayısıyla emisyon izinlerinin öngörülen sürede alınması mümkün görülmediğinden, söz konusu termik santrallerin özelleştirilmesi sürecinin zorlaştırılmaması ve olumsuz etkilenmemeleri, çevresel sorunların ortadan kaldırılmaması riskinin bertaraf edilmesi, ayrıca tesisleri devralan kişi veya kuruluşların yeni ve ikame yatırımları planlayabilmeleri ve yapabilmeleri amacıyla madde düzenlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 950
Fotoğraf Galerisi