TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
14.02.2020 TARİHLİ DUYURUNUN İPTAL EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI` NA İLETTİK.
Genel Merkez 06.03.2020 (Son Güncelleme: 06.03.2020 17:59:38)

  

14.02.2020 tarihli duyurunun iptal edilmesi gerektiğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı` na ilettik.

undefined


MESLEKİ HAKLARIMIZA İLİŞKİN MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ.

 

25.02.2020 tarihinde; Odamız İkinci Başkanı Zeyneti BAYRİ ÜNAL, Oda Yönetim Kurulu Üyesi Vildan ÖZMEN, Oda Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba UÇANKUŞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürü Ercan GÜLAY‘ı makamında ziyaret etmiş ve  Ziyarette; 30/07/2019 tarih ve 30847 sayılı Resmi Gazete‘ de yayımlanan Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında 16-17-18-19-20 Mart 2020 tarihlerinde yapılması planlanan Çevre Görevlisi Aday Eğitimi hakkındaki sıkıntılar dile getirilmişti.

Söz konusu görüşmede Çevre yönetim hizmetlerinin çevre mühendisliği çalışma alanı olduğu ve Çevre Mühendislerinin 4 yıllık eğitimler kazanmış olduğu mesleki hakları ve çalışma alanlarının 5 günlük eğitimle alınan bir belge ile diğer meslek gruplarına açılmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek Oda olarak gerekli girişimlerde bulunulacağı belirtilmişti.

Aynı konuya ilişkin olarak daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Bakan yardımcısından da randevu talebinde bulunulmuş olup kendilerinden henüz bir geri dönüş alınamamıştır.

Yapılan görüşmede dile getirdiğimiz sıkıntılar ve Kamu yararı açısından son derece sakıncalı sonuçlar doğuracak olan  14.02.2020 tarihli duyuru ile ilgili olarak Hukuksal süreci başlattığımıza ilişkin bilgi ve Odamız görüşü  ile eğitimin iptaline ilşkin gerekçe ve talebimiz aşağıda yer alan dilekçemiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmiştir.

Çevre Mühendisleri Odası olarak örgütümüzden aldığımız güç ve mesleki birikimimizle mesleğimizi ve çalışma alanlarımızı savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz!

 


 

 Tarih: 05.03.2020

 Sayı  2020.ÇMO.GM.0350

Konu: 14.02.2020 tarihli Çevre Görevlisi Aday Eğitimi Duyurusu Hk.

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI` NA 

Bakanlığınızca 14.02.2020 tarihinde web sitenizde; 30/07/2019 tarih ve 30847 sayılı Resmi Gazete` de yayımlanan Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında 16-20 Mart 2020 tarihlerinde "Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen fakülteleri ve fen edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veterinerlik fakültelerinden mezun olanlar"a yönelik "Çevre Görevlisi Aday Eğitimi" açılacağı duyurulmuştur.

Çevre Yönetimi hizmeti doğrudan çevre mühendislerinin dört yıllık lisans eğitimi boyunca almış oldukları eğitim programı içinde yer alan teknik ve mühendislik bilim ve birikimini gerektiren bir çevre mühendisliği hizmet alanıdır. Nitekim anılan yönetmelikte "Çevre Görevlisi" tanımında yer alan "Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan veya neden olabilecek, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemelere uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek", mükellefiyetler başlıklı 7. Maddede yer alan alınan tedbirlerin etkili biçimde uygulanıp uygulanmadığının belirlenmesi, uygunsuzlukların giderilmesi için öneri sunulması konusu doğrudan çevre mühendisliği mesleki formasyonu gerektiren konulardır.

Temel çevre bilimleri Çevre Mühendisliği lisans eğitimi boyunca alınan birçok dersi içeren geniş bir kavramdır. Çevre Mühendislerinin 4 yıllık eğitimle kazanmış olduğu temel çevre bilimleri konusundaki bilgi birikimleri, mesleki hakları, yeterlilikleri ve çalışma alanları 5 günlük eğitimle alınan bir belge ile diğer meslek gruplarına açılmaktadır. İlgili Yönetmelikte geçen ve duyuruya konu meslek grupları için "temel çevre bilimleri ve çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler konusunda" beş günlük bir eğitim düzenlenmesi Çevre Mühendisleri Odası olarak kabul edilebilir bir durum değildir. Çevre Mühendisliği formasyonunun böyle bir eğitim ile diğer meslek gruplarına aktarılabilmesi de olanaklı değildir.

Duyuruya konu edilen Çevre Yönetim Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin amacı Çevre yönetimi hizmeti vereceklerin taşıması gereken şartları, belgelendirmeleri ve mükellefiyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek olup dayanağı 2872 sayılı Çevre Kanunu`nun ek 2 nci maddesidir.

Bilindiği üzere; 10.12.2018 tarihli Resmi Gazete yayımlanan  29.11.2018 kabul tarihli 7153 sayılı Çevre Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun` un 28 nci maddesi ile çevre mühendisleri doğrudan çevre görevlisi olarak tanımlanmakta, daha önceden çevre görevlisi olanları ifade eden mevcut çevre görevlileri  yer almakta ve Bakanlıkça usul ve esasları Yönetmelik ile belirlenen görevli şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Kanunda yapılan düzenlemenin ardından yayımlanan Çevre Yönetim Hizmetleri Yönetmeliği` nin "6 ıncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi çevre mühendislerini, (b) bendi Bakanlıkça Usul ve Esasları Yönetmelik ile belirlenen görevliyi tanımlamaktadır. Bu bağlamı ile duyuruya konu olan Yönetmeliğin ilgili maddesinin c) bendi mevcut Kanun da belirtilen düzenleme kapsamında yer almayıp bu yönü ile Kanuni düzenlemeye de aykırıdır. Yapılan duyurunun dayanağı olan Yönetmeliğin ilgili maddesi ve duyurunuz ile ilgili olarak Odamızca hukuksal süreç başlatılmıştır.

Kaldı ki Çevre Görevlisi konusundaki ilk düzenlemelerde  çevre görevlisi olma şartlarından birisi de "Kamu kurumlarında veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az iki yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,"  olarak belirlenmiştir.  Çevre konusunda en az iki yıl çalışanların katılabileceği  çevre bilimleri ve çevre mevzuatı konularında 09-26 Kasım 2009 tarihleri arasında,   723 Aralık 2009 tarihleri arasında, 18 Ocak2 Şubat 2010 tarihleri arasında 15 Şubat3 Mart 2010 tarihleri arasında, Antalya` da gerçekleştirilen eğitim süreleri ortadadır. Kamu görevlisi olmayan eğitim ve sınav sonucunda Çevre Görevlisi Belge sahibi olan Çevre Mühendisliği dışındaki meslek gruplarının katıldığı eğitimler bunlardır. O tarihlerde de konuya ilişkin olarak Odamızca yapılan itirazlar ve hukuksal mücadele süreçlerinde Bakanlığınızca yeteri kadar Çevre Mühendisi olmaması nedeni ile diğer meslek gruplarının tanımlanması ihtiyacı olduğu ifade edilmiş olup 11 yıllık süreçte gelinen noktada bu savınıza ilişkin gerekçenizin de hiçbir  geçerliliği kalmamıştır.  Üstelik gelinen noktada 2 yıl çevre konusunda çalışanlara yönelik olarak 3 hafta boyunca verilen eğitimler hiçbir deneyimi olmayan diğer meslek grupları için beş günlük bir eğitime indirgenmiştir.

Tesislerin çevre yönetim süreçlerinin yönetilmesi, mevzuata uygunluğunun sağlanması ve izlenmesi çalışmalarının Çevre Mühendisleri tarafından gerçekleştirilmesi, çevre ve halk sağlığının korunması adına zorunluluktur. Ülkemizde Çevre Mühendisleri hem nitelik hem de sayı olarak bu çalışmaları yürütecek yeterliliğe sahip olup, farklı meslek disiplinlerine bu çalışmaları yürütmek üzere yetki verilmesi ihtiyacı bulunmamaktadır. Eğitim ve yetki verilmesi halinde uzmanlığı olmayan kişiler tarafından yürütülecek çalışmalar neticesinde telafisi olanaksız çevresel riskler ve kamu zararı oluşacak, bu zararların tüm sorumluluğu ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`na ait olacaktır.

Kamu yararı açısından son derece sakıncalı sonuçlar doğuracak olan söz konusu eğitimin; başvurusu alınanların daha sonra mağduriyete uğramamasını da dikkate alarak ivedilikle iptali konusunda gereğini  önemle arz ederiz. 


 

 

http://www.cmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=100889&tipi=67&sube=0

http://www.cmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=100947&tipi=67&sube=0

http://www.cmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=100991&tipi=67&sube=0


 

Okunma Sayısı: 841