TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÇMO ÖĞRENCİ KURULTAYI DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ

 

TMMOB

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

ÖĞRENCİ KURULTAYI DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelikle, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası öğrenci üye örgütlülüğünü geliştirmek, öğrenci üyelerin Oda ile ilişkilerini geliştirmek ve Oda‘nın Öğrenci Üye Komisyonu‘nun çalışmalarını planlamak için Oda‘nın bir çalışma döneminde bir defa Oda öğrenci üyelerinin bir araya gelmesini sağlamak amacıyla yapılan "ÇMO Öğrenci Kurultayı" düzenlenmesi ilke ve esaslarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, ; Öğrenci üyelerin Oda ile olan ilişkilerini geliştirmek, Oda‘nın politikaları ve çalışmaları ile ilgili öğrenci üyeleri Oda örgütlülüğü konusunda bilgilendirmek, özelde Çevre Mühendisliği Öğrencilerinin, genel de ise üniversitelerde yaşanan sorunları tartışmak, ülkede yaşanan çevre sorunlarına dair tartışma ortamı sağlamak ve çözüm önerileri üretebilmek ilke ve esaslarını kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3 - (1)Bu yönetmelik, 6235 sayılı TMMOB Kanunu, TMMOB Çevre  Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği, ÇMO Öğrenci Üye Yönetmeliği ve TMMOB Öğrenci Kolu Yönetmeliği‘ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte gecen;

a) ÇMO Öğrenci Kurultayı (Kurultay): TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Kurultayı‘nı

b) Kurultay DK: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Kurultayı Düzenleme Kurulunu

c) Kurultay Sekreteryası: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Kurultayı‘nı Oda adına düzenleyen Oda Birimini,

ç) Oda (ÇMO): TMMOB Çevre Mühendisleri Odası‘nı

d) OYK: Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu‘nu

e) Oda Birimi: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Şubesi veya Temsilciliğini

f) Öğrenci: Ülkemizdeki üniversitelerin; Çevre Mühendisliği bölümlerinde okuyan lisans öğrencilerini,

g) Öğrenci Üye: Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümlerinde öğrenci olan ve Oda‘ya öğrenci üye olarak kayıtlı lisans öğrencilerini,

ğ) Öğrenci Üye Komisyonu: Oda‘nın öğrenci üyelerinin oluşturduğu örgütsel birlikteliği

h)  TMMOB:Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği‘ni

ı) Üye: Oda Üyesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurultay Düzenleme Usul ve Esasları

Kurultayı Düzenleme Biçimi

MADDE 5 -(1) Kurultay, Oda‘nın her çalışma döneminde bir kez düzenlenir.

(2) Kurultayı düzenleyecek Oda Birimi, Oda Genel Kurulu‘ndan sonra yapılan ilk Danışma Kurulu Toplantısı‘nda alınan eğilim kararı doğrultusunda OYK tarafından belirlenir ve bu Oda Birimi Kurultay Sekreteryası olarak belirlenir.

(3) (Değişiklik: 12. O.G.K.)Kurultay, Kurultay‘ı düzenleyecek Oda Biriminin etkinlik alanı içerisindeki illerden birinde düzenlenir. 

(4) (Değişiklik: 12. O.G.K.)Kurultaya hazırlık çalışmaları kapsamında, Kurultayı düzenleyecek Oda Birimi‘nin eşgüdümünde ÇMO Öğrenci Çalıştayları ve öğrenci örgütlenme toplantıları düzenlenebilir.

 

Kurultayın İçeriği

MADDE 6 - (1) Kurultay en az 1(bir) en çok 2(iki) gün sürer.

(2)Kurultayda güncel konular üzerine akademisyenlerin katıldığı sunumlar yapılabilir.

(3)Kurultay içerisinde öğrenci üyelerin sosyal ilişkilerini geliştirecek etkinlikler, oyunlar, geziler, konserler, film gösterimleri v.b. düzenlenebilir.

(4)Kurultay içerisinde başlıkları belirlenmiş atölye çalışmaları düzenlenebilir. Atölye çalışmaları ile öğrencilerin doğrudan sorunları tartışması ve sorunların çözümüne dair oluşturulan üretim mekanizmaları içerisinde yer alması sağlanır.

(5)Kurultay sonrasında çıkan görüşler doğrultusunda Kurultay DK tarafından "Kurultay Sonuç Bildirgesi" hazırlanır ve Oda YK‘na sunulur. Oda YK tarından kabul edilen "Kurultay Sonuç Bildirgesi" Oda ve Birim yayın organlarında yayımlanır.

Kurultay Sekreterliğini Yürüten Oda Birimi‘nin Görev ve Yetkileri

MADDE 7 - (1) Kurultay Sekreterliği‘ni yürüten Oda Birimi, Kurultay   DK‘nın oluşumunu ve çalışmalarını koordine eder.

(2) Kurultay Sekreterliği, Kurultayın örgütlenmesinden ve yürütülmesinden sorumludur.

(3)Kurultay içeriğinin belirlenmesinde Oda Öğrenci Üyelerinin katılımını sağlamakla sorumludur.

Kurultay Düzenleme Kurulu

MADDE 8 - (1) Kurultay DK, Oda Öğrenci Üyelerinin ve Oda Birimlerinin görüşlerinin Kurultay içeriğinde yer alması, kolektif çalışmanın yaratılabilmesi ve etkinliğin düzenlenmesinde kolaylaştırıcı bir rol üstlenmesi amacıyla oluşturulur.

(2) Kurultay DK, 1 Oda YK Üyesi, 1 Kurultay Sekreterliğini yürüten Oda Birim YK Üyesi, 3 öğrenci üye ve her bir Oda Biriminin belirlediği 1 Öğrenci Üyenin katılımından oluşur. Düzenleme Kurulu, OYK tarafından onaylanır.

(3)Kurultay DK, Kurultay Sekreterliğini yürüten Oda Birimi‘nin çağrısı ile toplanır.

(4)Kurultay DK, Kurultay içeriğine, hedefine ve organizasyonuna, bütçesine, tarihine, süresine, programına dair kararlar alır ve alınan kararlar Kurultay Sekreterliği‘ni yürüten Oda Birimi tarafından OYK‘ya sunulur.

Kurultaya Katılım Koşulları

MADDE 9 -(1) Kurultaya Oda Öğrenci Üyeleri ile Oda ve Oda Birim yöneticileri katılabilirler.

(2) Kurultaya katılım ücretsizdir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Diğer Hükümler

Mali Hükümler

MADDE 10 - (1) Öğrenci Kurultayı‘nın ayrı bir bütçesi yoktur. Çalışmalarda Oda ve Oda Birimi bütçesinden, Oda mevzuatına uygun olarak, olanaklar çerçevesinde yararlanılır.

Hüküm Bulunmayan Durumlar

MADDE 11- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Oda Yönetim Kurulu kararları geçerlidir. Söz konusu karar ya da kararlar, yapılacak ilk Genel Kurul‘da oylanmak üzere Genel Kurul gündemine alınır.

Yürürlük

MADDE 12 - (1) Bu Yönetmelik, 23 Aralık 2006 tarihinde Ankara‘da gerçekleştirilen TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetmelikler Olağanüstü Genel Kurulu‘nda kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 - (1) Bu yönetmelik, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

11.03.2016 15:41
Okunma Sayısı: 356