TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÇMO MALİ İŞLER YÖNETMELİĞİ

 

TMMOB
ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI
MALİ İŞLER YÖNETMELİĞİ

 


BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı TMMOB Çevre Mühendisleri Odası‘nın, Şube ve Temsilciliklerinin bütçesinin planlama, koordinasyon ve denetim ile öz varlıkları, borç ve alacakları ile gelir ve giderlerinin kayıt ve kontrolünü düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası‘nın, Şube ve Temsilciliklerinin mali işlemleri ve bütçe uygulamaları bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu yönetmelik, 6235 sayılı TMMOB Kanunu ve TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği ile TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği‘ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;

TMMOB/Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

Oda: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası,

Oda Yönetim Kurulu (OYK): TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu‘nu

Şube ve Temsilcilik: Çevre Mühendisleri Odası Şube ve Temsilciliklerini

ifade eder.

Mali İşlemler

Madde 5- (1)Odanın mali işlemleri aşağıda belirtilen iki (2) ana grupta toplanmıştır.

1. Bütçe hazırlanması ve uygulanması.

2. Muhasebe uygulamaları.

Mali Rapor

Madde 6- (1) Oda ve Şube Yönetim Kurulları, bütçe dönemlerinin sonunda, Genel Kurul‘larına sunmak üzere çalışma raporunun bir bölümü olan "Mali Rapor" unu hazırlar. Çevre Mühendisleri Odası Mali İşler Yönetmeliği‘ndeki usul ve esaslara uygun düzenlenen Mali Rapor‘lardan;

a) Oda Mali Raporu:

1. Oda Bütçe,

2. Oda, Şube ve Temsilciliklerin Gelir-Gider Tabloları

3. Oda‘nın yeni bütçe dönemlerine ilişkin Gelir-Gider Bütçe Tasarıları,

4. Şube ve Temsilciliklerin yeni dönemlerine ilişkin Tahmini Gelir ve Giderleri,

5. Oda, Şube ve Temsilciliklerin geçici ve daimi ücretli kadroları ve kadro teklifleri,

6. Oda, Şube ve Temsilciliklerin geçici ve daimi ücretli kadro teklifleri,

7.Önceki ve yeni çalışma dönemindeki Bütçe Dönemleri‘ne ait "Bütçe Uygulama Esasları/Bütçe Uygulama Yönetmeliği",

8. Oda, Şube ve Temsilciliklerin mali değerlendirmesi ve yeni döneme ilişkin öneriler.

b) Şube Mali Raporu:

1. Şubelerin Gelir-Gider Tabloları,

2 Şubelerin yeni dönemlerine ilişkin Tahmini Gelir ve Giderleri,

3. Şubelerin geçici ve daimi ücretli kadroları ve kadro teklifleri,

4. Şubelerin mali değerlendirmesi ve yeni döneme ilişkin önerilerini

kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM
Bütçe, Gelir ve Giderler, Hazırlanması ve Uygulama Esasları

Bütçe Düzenlemesi

Madde 7- (1) Oda gelir ve giderleri, tüm Oda örgütünü kapsayacak şekilde hazırlanan ve Oda Genel Kurulu‘nda onaylanan Oda Bütçesi‘ne göre düzenlenir. Oda Genel Kurulu‘nu takip eden birinci yıl sonunda Oda Yönetim Kurulunca gerekli görülürse, birinci yılın mali aklaması yapılmamak koşuluyla Oda Mali Genel Kurulu‘nun toplanmasına karar verilebilir.

Bütçe Dönemi

Madde 8- (1) Bütçe dönemi bir takvim yılıdır. Oda Genel Kurulu‘nda onaylanan bütçe, 1 Ocak tarihi itibariyle yürürlüğe girer. Bütçenin yürürlük tarihi ile Oda Genel Kurulu‘nun onay tarihine kadar geçen süre içerisinde, Oda Yönetim Kurulu, her ay için gerçekleşen ikinci dönem gelir bütçesinin oniki de bir (1/12)‘i oranında harcama yapabilir; gelirleri, herhangi bir orana bağlı olmaksızın tahsil eder.

(2) Niteliği bakımından bir defada yapılacak olan masrafların bu dönem içerisinde yapılması gerekirse bu gibi masraflarda 1/12 oranı aranmaz. Bu döneme ait harcama ve tahsilat kesin mizan cetveli ile Oda Genel Kurulu‘nun onayına sunulur.

Bütçe Sistemi

Madde 9- (1) Oda Bütçesi, "Oda Gelir Bütçesi" ve "Oda Gider Bütçesi" olmak üzere iki ana gruptan oluşur. Gelir ve giderler, bent ve fıkralar halinde düzenlenir; Oda Hesap Planı Açıklaması‘nda belirtilen hesap kodlarıyla gösterilir:

1. Oda Gelir Bütçesi

Oda Gelir Bütçesi kalemleri, aşağıda sıralanan bent ve fıkralardan oluşur:

a) Üye Kayıt, Kimlik ve Ödentileri, Gecikme Cezaları

1. Üye Kayıt Gelirleri

2. Üye Kimlik Gelirleri

3. Cari Yıl Üye Ödenti Gelirleri

4. Geçmiş Yıl Üye Ödenti Gelirleri

5. Geçici Üye Kayıt Gelirleri

6. Geçici Üye Kimlik Gelirleri

7. Geçici Üye Ödenti Gelirleri

8. Gecikme Cezaları

b) Belge ve Hizmet Karşılığı Gelirler

1. Seminer, Sempozyum, Kongre, Konferans Gelirleri

2. Eğitim ve Kurs Gelirleri

3. Oda Kayıt ve Büro Tescil Belgesi Gelirleri

4. Diğer Belge Gelirleri

5. Bilirkişilik Gelirleri

6. Danışmanlık Gelirleri

7. Diğer Hizmet Karşılığı Gelirler

c) Yayın Bağış Gelirleri

1. Süreli Yayın Bağış Gelirleri

2. Diğer Yayın Bağış Gelirleri

4. Kitap Bağış Gelirleri

d) Diğer Gelirler

1. Kira Gelirleri

2. Diğer Gelirler

3. Malzeme Bağış Gelirleri

4. Diğer Malzeme Bağış Gelirleri

e) Banka Faiz, Kur Farkı ve Fon Gelirleri

f) Sosyal Etkinlik Gelirleri

g) Bağış ve Yardımlar

h) Diğer Çeşitli Gelirler

2. Şube ve Temsilcilikler Gelir Bütçesi

Şube ve Temsilciliklerin Gelir Bütçe‘leri yoktur, her türlü gelirleri Oda‘ya aittir. Ancak, döneme ilişkin olarak; Şube, Oda Genel Kurulu‘na sunacağı Mali Rapor‘unda, Temsilcilikler ise bağlı bulunduğu Oda‘ya veya Şube‘ye verecekleri Çalışma Raporu‘nda, yeni dönemlerine ait "Tahmini Gelirler" ini belirtirler.

3. Oda Gider Bütçesi

Oda Gider Bütçesi kalemleri, aşağıda sıralanan bent ve fıkralardan oluşur:

a) Yönetim Giderleri

b) Personel Giderleri

1. Personel Ücretleri

2. Personel İkramiyeleri

3. Personel Sosyal Yardım Giderleri

4. Personel Fazla Çalışma Ücretleri

5. Sigorta Primi ve Sosyal Güvenlik İşveren Payı

6. Kıdem Tazminatları

7. İhbar Tazminatları

c) Dışarıdan Sağlanan Hizmet Alım Giderleri

1. İletişim Giderleri

2. Elektrik Tüketim Giderleri

3. Yakıt Tüketim Giderleri

4. Su Tüketim Giderleri

5. Ortak Giderlere Katılım Payları

6. Bakım ve Onarım Giderleri

7. Danışmanlık Giderleri

8. Telif Hakları Giderleri

9. Bilirkişilik Giderleri

10. Dokümantasyon Giderleri

11. Diğer Giderler

12. Posta ve Kargo Giderleri

d) Çeşitli Giderler

1. Kira Giderleri

2. Yolluk ve Seyahat Giderleri

3. Temsil ve Ağırlama Giderleri

4. İlan Giderleri

5. Mahkeme, Noter ve İcra Giderleri

6. Sigorta Giderleri

7. Gecikme Zamları ve Para Cezaları

8. Bağış ve Yardımlar

9. Gider Kaydedilen Demirbaşlar

10. Banka Giderleri

11. Diğer Çeşitli Giderler

e) Amaca Yönelik Giderler

1.Seminer, Sempozyum, Kongre, Konferans Giderleri

2. Eğitim ve Kurs Giderleri

3. Oda Genel Kurul Giderleri

4. Şube Genel Kurul Giderleri

5. Bölgeler Arası Toplantı Giderleri (Danışma Kurulu ve Diğer Toplantı Giderleri)

6. Seyahat ve Yolluk Giderleri

7. Temsil, Ağırlama Giderleri

8. Mesleki Tanıtım Giderleri

9. Lokal ve Sosyal Tesis Giderleri

10. Amaca Yönelik Diğer Giderler

f) Büro Giderleri

1. Bilgisayar Malzemesi ve Kırtasiye Giderleri

2. Tamir, Bakım Giderleri

3. Temizlik Malzemesi Giderleri

4. Gazete, Kitap ve Dergi Giderleri

g) Yayın Giderleri

1. Bülten, Dergi Giderleri

2. Diğer Yayın Giderleri

3. İlan ve Reklam Giderleri

h) Vergi, Resim ve Harçlar

1. Emlak Vergisi

2. Çevre Temizlik Vergisi

3. Diğer Vergi, Resim ve Harçlar

i) Şube ve Temsilcilik, Ortak Etkinlik ve TMMOB İl/İlçe Koordinasyon Kurulları Giderleri

1. Şube Giderleri

Şubelerin giderleri Oda bütçesi içerisinde değerlendirilir. Bunların giderleri, oda bütçesinin i) bendine konulan ödenekten karşılanır.

Şube Yönetim Kurulları her yılın Aralık ayının 25. gününe kadar gider bütçesi tasarılarını hazırlayarak Oda Yönetim Kurulu‘na gönderirler. Şube tahmini gider bütçesi tasarısı zamanında Oda Yönetim Kurulu‘na gönderilmediği takdirde, Oda Yönetim Kurulu tasarıyı res‘en hazırlar. Şubeler tarafından hazırlanan  tahmini gider bütçesi tasarısı Oda Yönetim Kurulu‘nca Şube bölgesinde bir yıl önce elde edilen gelirler, yapılacak hizmetler ve Oda Genel Gelirleri dikkate alınarak, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra Genel Kurul‘a sunulacak hale getirilir. Tasarıda belirlenen toplam gider tutarı Oda bütçesine ödenek olarak aynen konur.

2. Temsilcilik Giderleri

Temsilcilikler için, Oda Yönetim Kurulu‘nun aksine kararı yoksa Gider Bütçesi yapılmaz. Temsilcilik giderleri için dönem Çalışma Raporları ve Tahmini Giderleri gözetilerek, her bir Temsilcilik için ayrılan ödenekten karşılanır.

3. Ortak Etkinlik Giderleri

4. TMMOB İl/İlçe Koordinasyon Kurulları Giderleri

TMMOB İl/İlçe Koordinasyon Kurulları Yönetmeliği‘nde belirtilen esaslara göre, Temsilcilerin bağlı bulunduğu Oda birimi tarafından karşılanır.

j) TMMOB Katılım Payı, Hissesi ve Olağanüstü Yardımlar

TMMOB Genel Kurulu tarafından kararlaştırılan olağanüstü yardımlar, öncelikli olarak ödenir. Ayrıca, gerektiğinde TMMOB Yönetim Kurulu‘nun isteği üzerine ve Oda Yönetim Kurulu‘nun kararı ile olağanüstü yardım yapılır.

Birlik Yönetim Kurulunca önerilen ve Birlik Genel Kurulu tarafından onaylanan, Odalara kayıtlı üye sayısına göre her yıl üye başına saptanacak paylarla, Odaların bütçeleri üzerinden hesaplanacak paylar, Odaların "TMMOB Hissesi" ni oluşturur. Oda, TMMOB Genel Kurulu‘nca saptanan payının oniki de biri (1/12)‘ni, her ayın ilk haftası sonuna dek peşin olarak öder. Kesin bütçe rakamları, Mart ayı sonuna kadar TMMOB‘ne bildirilir. Kesinleşen payın kalanı Nisan ayı sonunda ödenir.

k) TMMOB ve Odalar Ortak Etkinlik Giderleri

l) Kıymet Alımları

1. Gayri Menkul Alımları

2. Demirbaş ve Döşeme Alımları

3. Dokümantasyon Giderleri

Bütçenin uygulanma sürecindeki gelişmelere göre, Oda Yönetim Kurulu, gelir ve gider bütçelerine yeni bent ve fıkralar ekleyebilir.

Bütçenin Hazırlanması

Madde 10-

(1) Bütçe Tasarısının Hazırlanması

Oda Yönetim Kurulu, bir yıl önce gerçekleşen gelir ve giderleri ile yeni dönemdeki zorunlu harcamaları ve yapılmasını öngördüğü hizmetleri dikkate alarak, Oda‘nın tahmini gelir ve giderini belirler; "Oda Gelir Bütçe Tasarısı" ve "Oda Gider Bütçe Tasarısı" olarak, Dönem Çalışma Raporu kapsamındaki Mali Rapor bölümünde, Oda Genel Kurulu‘na katılan üyelere sunar.

(2) Şube Yönetim Kurulu, Şube‘nin, bir yıl önce Oda adına gerçekleştirdiği gelir ve giderleri ile yeni dönemdeki zorunlu harcamaları ve yapılmasını öngördüğü hizmetleri dikkate alarak, tahmini gelir ve giderini belirler; Oda Gelir Bütçesi ve Oda Gider Bütçesi‘nin bent ve fıkralarından, gerekenlerin kullanılarak hazırlanan ve Şube Mali Raporu kapsamında bulunan yeni döneme ait "Tahmini Gelir" ve "Tahmini Gider", Şube Genel Kurulu‘nda görüşülür. Yeni dönem Şube Yönetim Kurulu, görev dağılımından sonraki iki (2) hafta içerisinde, onaylanan Tahmini Gelir ve Giderlerini, "Çalışma Programı" ile birlikte Oda Yönetim Kurulu‘na gönderir. Oda Yönetim Kurulu‘nca onaylanan veya gerekli düzeltmelerin yapıldığı, görüş ve önerileri de içeren Şube Tahmini Gelir ve Giderleri, Oda Genel Kurulu‘nda görüşülür ve karara bağlanır.

(3) Temsilcilikler, bir yıl önce Oda adına gerçekleştirdiği gelir ve Temsilciliğin giderleri ile yeni dönemdeki zorunlu harcamaları ve yapılmasını öngördüğü hizmetleri dikkate alarak, tahmini gelir ve giderini belirler; Oda Gelir Bütçesi ve Oda Gider Bütçesi‘nin bent ve fıkralarından gerekenlerini kullanılarak "Tahmini Gelir" ve "Tahmini Gider" ini saptar; bütçeyi Oda Yönetim Kurulu‘na Şubat ayının ilk haftasında verecekleri Çalışma Raporu kapsamında belirtirler.

Bütçe Uygulama Esasları

Madde 11- (1) Her yıl, 9. maddede gösterilen sistem içerisinde hazırlanan bütçenin, bent ve fıkralar itibariyle kapsam ve uygulama esasları, Oda Yönetim Kurulu‘nca açıklayıcı ve ayrıntılı bir şekilde belirlenerek, bütçe tasarısı ekinde " İlgili Yıl Bütçe Uygulama Esasları" olarak Oda Genel Kurulu‘na sunulur.

Gelirlerin Gerçekleştirilmesi ve Harcamalar

Madde 12- (1)Oda Genel Kurulu‘nda kabul edilen bütçedeki gelirleri gerçekleştirme ve harcamaları, bent ve fıkra sınırları içinde yapmakla Oda ve Şube Yönetim Kurulları yetkili ve sorumludur.

Madde 13- (1) Oda Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde harcama kalemleri arasında ödenek aktarımı yapabilir. Yeterli ödeneği bulunmayan maddeden, gerekli ödenek aktarması yapılmadan harcama yapılamaz.

(2) Oda Yönetim Kurulu, bütçenin gider bent ya da fıkraları arasında ihtiyaç halinde, ödenek aktarması yapabilir. Aktarılan ödeneğin, hangi maddeler için olduğu da Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

(3) Bentler arasında aktarma yapılmakla birlikte ihtiyaç giderilemediği takdirde, bütçe tasarrufundan karşılanmak üzere, o bent için gerekli harcama yapılır. Bu fazla harcama, Genel Kurul‘un onayına sunulur.

Madde 14- (1) Şube Giderleri‘nde, aynı bendin fıkraları arasında Şube Yönetim Kurulu kararı ile, bentler arasında ise Şube Yönetim Kurulu‘nun teklifi üzerine Oda Yönetim Kurulu kararı ile aktarma yapılabilir.

Madde 15- (1) Şubeler ve Temsilcilikler, o ay içinde yapacağı faaliyetler de dahil olmak üzere zorunlu giderlerini bir önceki ayın 25‘ine kadar Oda Yönetim Kurulu‘na iletir.

(2) Oda Yönetim Kurulu, yapılacak etkinliklerin gerekliliğini bütçe durumunu da dikkate alarak inceler ve karara bağlar. Şubeler ve Temsilcilikler Oda Yönetim Kurulu Kararı olmadan etkinliklerle ilgili harcama yapamaz.

(3) Oda Yönetim Kurulu; Oda Gelirlerinin gerçekleşme oranını dikkate alarak yıllık tahmini bütçenin Şube ve Temsilcilikler için ayrılan ödeneğin en az 1/12‘si kadarını takip eden ayın 10‘una kadar Şubeler ve Temsilciliklerin banka gider hesaplarına gönderir. Şube ve Temsilciliklerin gider hesabına gönderilecek ödenek Oda Gelirlerinin gerçekleşme oranı ne olursa olsun, etkinlik alanlarında gerçekleşen gelirlerin %60 (yüzde altmış)‘ından az olamaz.

Bütçe Raporları

Madde 16- (1) Oda Genel Kurulu‘nda kabul edilen Oda Bütçesi ile Şube ve Temsilcilik Gelir ve Giderleri, her ay gerçekleştirilen gelirler ve giderler, karşılaştırma cetvelleri ile izlenir. Ödenekler ve fark analizleri Mart, Haziran ve Eylül devreleri itibariyle değerlendirilerek, gerekli önlemler Yönetim Kurulları‘nca alınır.

Kesin Hesap Raporu

Madde 17- (1) Oda Yönetim Kurulu, her bütçe dönemi sonunda, o dönem için uygulanan Oda Bütçesi ile Şube ve Temsilcilik ödeneklerinden yapılan harcamaları ve tahsil edilen gelirlerin gerçekleşen tutarlarını göstermek ve bütçedeki tahmini rakamlarla karşılaştırmak suretiyle Kesin Hesap Raporu hazırlar, Oda Genel Kurulu‘nun inceleme ve onayına sunar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Muhasebe Sistemi

Madde 18- (1) Oda muhasebe kayıtları Oda sistemine göre düzenlenir. Ana kayıtlar Oda‘da toplanır ve işlenir.

(2) Oda Yönetim Kurulu dışındaki Oda örgütü birimlerinde, kendine ait muhasebe işlemleri yapılır ve bu işlemler, Oda kayıtlarına her ay sonu aktarılır.

(3) Oda ve Şubelerde tekdüzen hesap planı uygulanır.

Ana Hesaplar

Madde 19- (1) Oda muhasebe kayıtlarında, en az aşağıda yazılı ana hesapların açılması gereklidir:

Dönen Varlıklar

Duran Varlıklar

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Öz Kaynaklar

Gelirler (Gelirler Tablosu)

Giderler (Maliyet Hesapları 7/B seçeneği)

Serbest Hesap (Oda ve Şubeler Cari Hesabı)

Nazım Hesaplar

(2) Bu ana hesaplar içinde kalmak üzere "Muhasebe Planında" diğer ikincil hesaplar açılır.

Kayıt Düzeni

Madde 20- (1) İşlemler, fişler vasıtasıyla muhasebeleştirilir. Kasa ve mahsup işlemlerine ait olmak üzere iki çeşit fiş vardır.

a) Kasa Fişleri

Kasa işlemlerinin muhasebeleştirilmesini temin için kullanılır.

1. Tahsil Fişi:

Kasaca yapılacak her türlü tahsilat için kullanır; ihtiva ettiği miktar, üzerinde numarası ve ismi yazılı hesaplara alacak, kasa hesabına borç yazılır.

2. Ödeme (Tediye) Fişi:

Kasadan yapılacak her türlü ödeme için kullanılır; ihtiva ettiği miktar, üzerinde numarası ve ismi yazılı hesaplara borç, kasa hesabına alacak kaydedilir.

b) Mahsup Fişi:

Kasa ile ilgili olmayan işlemlerin muhasebeleştirilmesi için, sol tarafı borç, sağ tarafı alacak kaydına mahsus fişlerdir.

(2) Günlük işlemlere ait kasa ve mahsup fişleri, muhasebe servisince toplanarak; tahsil, ödeme ve mahsup fişlerine ayrı sıra numarası verilir.

Fişlerde Bulunacak Bilgiler

Madde 21- (1) Bir fişin muhasebe kayıtlarına esas alınabilmesi için;

a) Şekil ve ebadının belirlenmiş olması,

b) Hesap numara ve işlemlerinin yazılmış olması,

c) Düzenleme tarihini taşıması,

d) Kazıntısız ve silintisiz olması,

e) Yazı ve rakamlarla yazılı bir tutarı ve bu tutarla ilgili yeterli açıklamayı ihtiva etmesi,

f) Yetkili imzaları taşıması,

g) Eklerin tamam olması

esastır.

(2) Yukarıda belirtilen hususlar, muhasebe şefi ve/veya muhasebe görevlileri tarafından kontrol edilerek, eksiklikler giderilir.

Döküm Cetvelleri

Madde 22- (1) Fişlerin büyük deftere kaydını kolaylaştırmak, yardımcı defter kayıtlarının kontrolünü sağlamak ve işlemlerin karşılıklı olarak denkliğini anlamak için "Döküm Cetvelleri" düzenlenir.

a) Günlük Tahsilat Döküm Cetvelleri:

Tahsil fişi matbu sıra numarası esas alınarak tasnif edilir. İptal edilen tahsil fişlerine, iptal nedeni yazılır. Nüshaları ile birlikte dosyasına konur. Numaralama işlemi tamamlandıktan sonra, hesap numaralarına göre dökümü yapılır.

b) Günlük Ödeme Döküm Cetvelleri:

Ödeme fişlerinin hesap numaralarına göre dökümü yapılır.

(2) Döküm cetvelleri, her akşam kasa kapatıldıktan sonra düzenlenerek, Muhasebe şefi ve imza yetkilisi tarafından parafe ve imza edilir. Günlük işlemlerin defter kayıtlarına geçilmesinde, Döküm Cetvelleri esas tutulur.

(3) Döküm Cetvelleri‘nin Şube ve Temsilciliklerde düzenlenmesine Oda Yönetim Kurulu karar verir.

Defterler

Madde 23- (1) Oda‘da tutulacak defterler şunlardır:

a) Esas Defterler:

1. Yevmiye Defteri

2. Büyük Defter (Defteri Kebir)

3. Kasa Defteri

4. Demirbaş Defteri

5. Karar Defteri

b) Yardımcı Defterler:

1. Üye Kayıt Defteri

2. Üye Ödentileri İzleme Defteri

3. Diğer Yardımcı Defterler

4. Kambiyo Senetleri Defteri

5. Denetleme Kurulu Defteri

6. Envanter Defteri

7. Stok Takip Defteri

8. Genel Kurul Karar Defteri

9. Zimmet Defteri

(2)Bu defterler veya yerine bilgisayar çıktılı defterler kullanılabilir.

(3) Şube ve Temsilcilikler yukarıdaki defterlerden Karar, Kasa, Demirbaş defterlerini tutmak zorundadır, diğer defterler Oda Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.

(4) Oda‘nın Esas Defterleri‘ni TMMOB, Şube ve Temsilciliklerin defterlerini ise Oda Yönetim Kurulu onaylar.

(5) Karar Defteri Notere tasdik ettirilir.

Basılı Kağıtlar ve Dağıtım

Madde 24- (1)Oda‘da muhasebe kayıtlarına esas olarak aşağıdaki basılı kağıtlar kullanılır:

a) Föyler

1. Yardımcı defter föyleri

2. Üye ödenti föyleri

b) Fişler:

1. Tahsil makbuzları (3 nüshadır, ikinci nüsha makbuz olarak kullanılır)

2. Ödeme (tediye) fişleri

3. Mahsup fişleri

c) Cetveller

1. Günlük döküm cetvelleri

2. Aylık mizan cetveli

3. Ödenek takip cetveli

d) Diğer Evrak

1. Ücret bordroları ve işçi ücret hesap pusulaları

2. Yolluk bildirimi

3. Ödeme emri

(2) Şube ve Temsilciliklerde kullanılacak basılı kağıtlar ile bunların şekil, ebat, nüsha ve adetleri Oda Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve birim ilgililerine zimmetli olarak dağıtılır.

Sarf Evrakı

Madde 25- (1) Yapılacak ödemelerde, aşağıda belirtilen evrakın bulunması gereklidir:

a) Personele yapılacak ödemelerde; bordrolar,

b) Yolluklarda; yolluk bildirgesi ve taşıt biletleri,

c) Oturum ücretlerinde; toplantı tutanakları ve bordrolar,

d) Satın almalarda; fatura, perakende satış fişi, gider makbuzu ve emsal belge,

e) Vergi, prim vb. ödemelerde; beyanname, makbuz ve tahakkuk fişleri,

f) Diğer ödemelerde; ödemenin nevine göre fatura, makbuz, perakende satış fişi, gider belgesi, beyan ve benzeri diğer belgeler,

g) Evraka bağlanması mümkün olmayan harç, damga ve posta pulu yapıştırma, şehir içi ulaşım (toplu taşım araçları) gibi giderlerde, harcamayı yapanın yazılı ve imzalı beyanı,

h) Gereken hallerde; yetkili kurul kararı,

i) Bilirkişi ödemelerinde; fatura, gider makbuzu, bordro ve serbest meslek makbuzu.

(2) Oda, Şube ve Temsilciliklerde belgesiz hiçbir tahsilat ve ödeme yapılamaz; sarf evrakının, tediye fişini imzalamaya yetkili olanlar tarafından onaylanmış olması zorunludur.

Muhasebe Kontrolü

Madde 26- (1) Oda, Şube ve Temsilcilikler, dönemler itibarı ile hesaplarındaki borç ve alacak toplamları ile kalanlarının, özel olarak basılı sütunlara yazıldığı Mizan Cetvelleri tutarlar:

1. Aylık Mizan

Muhasebe kayıtlarının kesin sonucunu göstermek üzere düzenlenir. Temsilcilikler ile Şubeler aylık mizanlarını, sarf evrakının aslıyla birlikte, izleyen ayın on (10)‘una kadar Oda Yönetim Kurulu‘na göndermeleri zorunludur. Yapılan harcama belgelerinde, harcama yapan kişinin imzası yer alır, nedeni açıklanır. Bütçe Uygulama Esasları‘na göre belirlenmiş birimlerin, tek kalemlik harcama miktarlarının üzerindeki harcamalarda Oda Yönetim Kurulu‘ndan alınmış yetki karar ve no.su belirtilir. Tüm gelir ve gider belgeleri, Oda ve Şube‘lerinde Sayman Üye ile Yürütme Kurulu‘nun diğer bir üyesince, Temsilciliklerde ise Yürütme Kurulu‘nun iki üyesi tarafından imzalanır.

Oda‘da, Şube ve Temsilciliklerden gelen aylık mizanlar, Ana ve Mali Yönetmelikler ile Bütçe Uygulama Esasları‘na uygunluğu belirlendikten sonra, hesap gruplarına göre kayıtlara geçirilir. Oda aylık mizanları, yukarıdaki esaslar çerçevesinde hazırlanır, bir nüshası muhasebe dosyasında saklanır, diğer nüshası, Şube ve Temsilciliklerin aylık mizanları ile birlikte Oda Yönetim Kurulu‘na sunulur.

2. Kesin Mizan:

Muhasebe kayıtlarının kesin sonucunu göstermek üzere düzenlenir. Genel geçici mizanın çıkarılmasından sonra, bütçe tamamlama devresinde, başlıca;

a) O yıl gelirlerine tabi olmayıp tahsil edilen gelirler düşülür.

b) O yıl bütçesine ait olup, henüz ödenmemiş gider tahakkukları yapılır.

c) Bütün avanslar, devamında zorunluluk bulunanlar dışında kapatılır.

d) Oda varlığına dahil veya emanet olarak bulunan tüm mevcutlar, Sayım Kurulu tarafından sayılır. Sayım sonuçları sayım cetvellerine geçirilir. Sayılan mevcutlar arasındaki farklar, muhasebeleştirilir.

e) Gelir ve gider hesapları farkları, Özvarlık Hesabı‘na aktarılır. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra Kesin Mizan çıkarılır. Son aya ait toplamlarla, işlemlerin kapanış çizelgeleri, bütçenin Genel Kurul‘ca onayını takip eden ay içinde tamamlanır. Şubeler, yıl sonunda düzenledikleri mizan cetvellerini, sayım sonuçlarını ve kesin mizan hesap kalanlarının detaylı dökümlerini, Ocak ayının onbeş (15)‘ine kadar Oda Yönetim Kurulu‘na gönderirler.

Bütçe

Madde 27- (1) Oda‘nın belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren bütçe, TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği‘ndeki usul ve esaslara göre düzenlenir.

Muhasebe Uygulamalarının Yazılma Biçimi

Madde 28- (1) Esas defterlerden Karar ve Kasa Defteri elle, diğer defterler ve yardımcı defterler ile diğer muhasebe evrakı, bilgisayar ortamında tutulur.

(2) Bunları karalamak, kazımak, okunmayacak şekilde üzerlerini çizmek suretiyle düzeltme yapmak, satır aralarına yazı ve rakam yazmak, satır ve sayfa atlamak, ilgili kanunlarla yasaklanmıştır. Yanlış kayıtlar, gerekli düzeltme fişleri kesilmek suretiyle düzeltilir.

(3) Yıl sonunda işi biten defterler ciltlenir. Aylık mizanlar, gelir ve gider cetvelleri, ayrı bir dosyada saklanır.

Kayıtların Saklanması

Madde 29- (1) Oda‘nın tüm mali işlemleri ile ilgili defter ve kayıtları, ait olduğu takvim yılını takiben, on (10) yıl müddetle saklanır. Süresi dolanlar imha edilir.

Yetki ve Sorumluluk

Madde 30- (1) Oda Yönetim Kurulları tüzel kişilik adına; ödeneklerin kabul edilen bütçeye uygun olarak yerinde ve zamanında kullanılmasından, giderin gerçek gereksinme karşılığı olmasından, programlanmış çalışmaların yerine getirilmesinden sorumludur.

(2) Muhasebe servisi ve muhasebe görevlisi, Oda ve Şube‘nin muhasebe iş ve işlemlerinden sorumludur. Kasa sorumlusu, yalnız kasa işlerinden sorumlu olmakla birlikte, muhasebe görevlisinin vereceği diğer muhasebe işlerini de yapmakla yükümlüdür.

(3) Muhasebe fişleri ve mizan cetvelleri, Oda‘da muhasebe yetkilisi, Genel Sekreter Üye ve Sayman Üye, Şube‘lerde Sekreter Üye ve Sayman Üye tarafından işlem kontrolü yapılarak imzalanır. Yetkililerin imzasını taşımayan fişlere istinaden hiç bir ödeme yapılmaz. Yapıldığı takdirde, bundan doğacak Oda zararından, imzaya yetkili olanlar ve işlemi yapanlar sırasıyla sorumludur.

Muhasebe İşlemlerinin Denetimi

Madde 31-  (1) Muhasebe iş ve işlemleri, Oda Sayman Üyesi tarafından tüm Oda örgütünün muhasebe ve defterleri üzerinde inceleme ve izleme yapılarak, Oda Yönetim Kurulu adına sürekli olarak denetlenir. Görülen eksiklik ve aksaklıklar, gereğine göre, Oda Genel Sekreteri‘ne ve Oda Yönetim Kurulu‘na bildirilir.

Sayım İşlemleri, Sayım Komisyonu

Madde 32- (1) Oda Demirbaş Defteri‘ne kayıtlı malzemenin sayımı, Genel Sekreter ya da Genel Sekreter Üye tarafından görevlendirilecek üçer kişilik sayım kurullarınca her yıl ARALIK ayı içinde yapılır.

(2) Her takvim yılı sonunda, bir yıl önceden devredilen, o yıl içinde giren ya da çıkan ile ertesi yıla aktarılan taşınır eşyanın cins, miktar ve bedelleri gösterilmek suretiyle sayım cetvelleri düzenlenir. Sayımda tespit edilen noksan ve fazlalıklar ayrı tutanaklarda gösterilir.

Düzenlenen sayım cetvelleri, "kayıtlara göre noksan ve fazlalar da tespit edilerek, gelecek yıla aktarılan taşınır eşya tarafımızdan sayılmıştır" açıklaması yapılarak, sayım kurulu tarafından imzalanır. Oda Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Oda Genel Sekreteri/Sekreter Üyeye verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kasa, Banka, Avans İşlemleri

Kasa İşlemleri

Madde 33- (1) Oda, Şube ve Temsilciliklerinin kasalarında "Oda Bütçe Uygulama Esasları" dahilinde Oda Yönetim Kurulu‘nca saptanan miktardan fazla para bulundurulamaz. Fazlası, Oda‘nın bankalardaki ilgili hesaplarına yatırılır. Kasadan bir defada yapılabilecek en yüksek ödemenin miktarı, yine Oda Yönetim Kurulu‘nca saptanır.

(2) Kasa mevcudu, en az ayda bir defa Oda‘da Sayman Üye tarafından sayılarak kontrol edilir ve durum tutanakla saptanarak Oda Yönetim Kurulu‘na; Şube‘de, Şube Sayman Üyesi tarafından sayılarak kontrol edilir ve durum tutanakla saptanarak, Oda ve Şube Yönetim Kurulu‘na sunulur.

Banka İşlemleri

Madde 34- (1) Oda, Şube ve Temsilciliklerde Oda adına hesap açılması, hangi bankalarda açılacağı, bu hesabın vadeli ya da vadesiz mevduat şeklinde olması hususlarında, Oda Yönetim Kurulu karar alır. Şubeler hesaplarına, her ay şube avansları, yıllık tahmini bütçesinin en az 1/12‘si kadar Oda gelirlerinin gerçekleşme oranı dikkate alınarak, Oda Yönetim Kurulu tarafından gönderilir. Şube harcamaları, bu avanslardan yapılır. Şube gelirleri, tahsil edildiği haftanın son iş günü, Oda Gelir hesaplarına yatırılır. Temsilcilik gelirleri, tahsil edildiği ayın son iş günü Oda Gelir hesaplarına yatırılır. Oda Gelir hesaplarına yatırılmayan gelirlerin harcanma  yetkisi yoktur.

(2) Oda, Şube ve Temsilciliklerinde "Oda Bütçe Uygulama Esasları" dahilinde Oda Yönetim Kurulu‘nca belirlenen kasa fazlası nakit mevcudu, bankalarda Oda adına açılmış hesaplarda saklanır.

(3) Şube ve Temsilcilikler, Oda Yönetim Kurulu‘nun yetki vermesi dışında vadeli hesap açamazlar. Şube ve Temsilcilikler, Oda Yönetim Kurulu‘nun, kendi adlarına açtığı banka hesabı dışında hesap açamazlar.

(4) Oda adına bankalardan para çekecek olan görevliler; Oda ve Şubelerde, Yürütme Kurulu‘ndan bir üye ve Sayman veya Sayman‘ın bilgisi dahilinde diğer bir üyenin, Temsilciliklerde Yürütme Kurulu‘ndan iki üyenin birlikte imzası ile yetkilendirirler. İlgili bankalara, Yürütme Kurulu üyelerinin imza sirkülerleri gönderilmek suretiyle, yetkinin sınır ve kapsamı belirtilir.

(5) Oda Yönetim Kurulu, Dönem Bütçe Uygulama Esasları ile belirlenen limitin üzerinde bulunan Şube ve Temsilcilik banka hesaplarındaki miktarın, otomatik virman ile Oda banka hesaplarına aktarılması için ilgili bankalara bilgi verir.

Avans İşlemleri

Madde 35- (1) Niteliği itibariyle önceden kesin miktarı saptanamayan harcamalar için, sonradan harcama evrakına dayanarak mahsubu yapılmak üzere, Oda ve Şube‘de Sekreter ve Sayman Üyelerin onayı ile ilgililere avans verilir. Ödenecek avansın en az ve en çok miktarı, her yıl Oda Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Geçici görev yolluğu, iş ve çeşitli harcamalar avansı, alındığı tarihten itibaren bir ay içerisinde mahsup edilir, harcanmayan avans kasaya yatırılır. Aldığı avansı mahsup veya iade etmeyen bir kişiye yeniden avans verilemez.

(2) Oda Hukuk Müşavirliği‘ne dava, Noter, icra takibi masrafları ile harç, posta masrafı vd. harcamalar için istenilen miktarda avans verilebilir.

(3) Tüm avanslar yıl sonunda kesinlikle kapatılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Oda Hesap Planı Açıklaması

Madde 36- (1) Oda muhasebesi ana hesapları kod ve açıklamaları aşağıda verilmiştir;

40.1. Dönen Varlıklar

Bu ana hesap grubu; nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla 1 yıl veya Oda‘nın normal çalışma dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tükenmesi öngörülen varlık unsurlarını kapsar.

Dönen varlıklar; hazır değerler, menkul kıymetler, faaliyetten doğan alacaklar, diğer kısa vadeli alacaklar, stoklar, gelecek dönemlere ait giderler ve gelir tahakkukları ile diğer dönen varlıklar şeklinde bölümlenir.

10. Hazır Değerler

Bu grup nakit olarak elde veya bankada bulunan varlıklar ile istenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya çevirme imkanı bulunan varlıkları (menkul kıymetler hariç) kapsar.

11. Menkul Kıymetler

Bu grup, faiz geliri veya gelir payı sağlamak veya fiyat değişmelerinden yararlanarak gelir elde etmek amacıyla geçici bir süre elde tutulmak üzere alınan hisse senedi, tahvil, hazine bonosu, finansman fonu, yatırım fonu katılma belgesi, gelir ortaklığı senedi gibi, menkul kıymetler ile bunlara ait değer azalma karşılıklarının izlenmesi amacıyla kullanılır.

12. Faaliyetten Doğan Alacaklar

Bir yıl içinde paraya dönüşmesi öngörülen ve Oda‘nın faaliyeti nedeniyle ortaya çıkan senetli ve senetsiz alacaklar bu hesap grubunda gösterilir.

13. Diğer Alacaklar

Bu hesap grubu herhangi bir faaliyete dayanmadan meydana gelmiş ve en çok bir yıl içinde tahsil edilmesi düşünülen senetli ve senetsiz alacaklar ile bu gruba ait şüpheli alacaklar ve şüpheli alacaklar karşılığının izlenmesini sağlar.

15. Stoklar

Bu grup Oda‘nın satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme gibi bir yıldan az bir süre kullanılacak olan veya bir yıl içerisinde nakde çevrileceği düşünülen varlıklardan oluşur. Faturası gelmemiş stoklar ilgili bulundukları kalemi içerisinde gösterilir.

18. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

Bu grup içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan, ancak gelecek dönemlere ait olan giderler ile çalışma dönemine ait olup da kesin borç kaydı hesap döneminden sonra yapılacak gelirlerden oluşur.

19. Diğer Dönen Varlıklar

Yukarıda belirtilen bentlere girmediği için özellikle kendi bentlerinde tanımlanmamış olan diğer dönen varlık kalemlerin bu grupta yer alır.

40.2. Duran Varlıklar

Bu ana hesap grubu, bir yıldan veya bir normal çalışma döneminden daha uzun sürelerle Oda çalışmalarının gerçekleşmesi için kullanılmak amacıyla elde edilen ve ilke olarak bir yılda veya normal çalışma dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülmeyen varlıkları kapsar. Duran varlıklar, faaliyetten doğan alacaklar, diğer alacaklar, mali duran varlıklar, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, özel tükenmeye tabi varlıklar, gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları ve diğer duran varlıklar olarak bölümlenir.

22. Faaliyetten Doğan Alacaklar

Bu grupta bir yıldan fazla uzun vadeli senetli ve senetsiz faaliyetten doğan alacaklar izlenir. Vadesi bir yılın altına düşenler, dönen varlıklar içerisindeki ilgili hesaplara aktarılır.

23. Diğer Alacaklar

Herhangi bir faaliyete dayanmadan meydana gelmiş ve bir yıldan uzun sürede tahsil edilmesi düşünülen alacakları kapsar. Vadesi bir yılın altına düşenler dönen varlıklar içerisindeki ilgili hesaplara aktarılır.

24. Mali Duran Varlıklar

Uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklar nedeniyle elde tutulan uzun vadeli menkul kıymetlerle veya paraya dönüşme niteliğini kaybetmiş uzun vadeli menkul kıymetler bu grupta izlenir.

25. Maddi Duran Varlıklar

Oda çalışmalarında kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlık kalemlerinin ve bunlarla ilgili birikmiş amortismanların izlendiği hesap grubudur.

26. Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve Oda‘nın belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ile belli koşullar altında hukuken himaye gören haklar ve şerefiyelerin izlendiği hesap grubudur.

27. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

Belirli bir maddi varlıkla çok yakından ilgili bulunan veya tamamen tükenmeye tabi varlıklar için yapılan, üretim çalışmalarının zaman ve yoğunluğu ile sınırlı bir ömre sahip olan giderleri içerir.

28. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

Bu grup içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak gelecek yıllara ait olan giderler ile çalışma dönemine ait olup da ilerdeki dönemlerde tahsil edilecek gelirlerden oluşur.

29. Diğer Duran Varlıklar

Bundan önceki fıkralarda sayılan duran varlık kalemlerine girmeyen özellikle kendi fıkralarında tanımlanmamış olan diğer duran varlık kalemleri bu grupta yer alır.

Kısa vadeli yabancı kaynaklar, dönen varlıkların ayrılmasında kullanılan ölçüye uygun olarak, en çok bir yıl veya Oda‘nın normal çalışma dönemi sonunda ödenecek yabancı kaynakları kapsar.

Kısa vadeli yabancı kaynaklar, mali borçlar, faaliyetten doğan borçlar, diğer borçlar, alınan avanslar, ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler, borç ve gider karşılıkları, gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkukları ile diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar şeklinde bölümlenir.

30. Mali Borçlar

Kredi kurumlarına olan kısa vadeli borçlar ile kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçları ile sağlanan krediler ve vadesinde bir yıldan daha az bir süre kalan uzun vadeli mali borçların anapara taksit ve faizlerini kapsar.

32. Faaliyetten Doğan Borçlar

Oda‘nın faaliyet ilişkileri nedeniyle ortaya çıkan senetli ve senetsiz borçların kaydedildiği hesapları kapsar.

33. Diğer Borçlar

Bu hesap grubu herhangi bir faaliyete dayanmadan meydana gelmiş ve en çok bir yıl içinde ödenmesi düşünülen borçların kaydedildiği hesapları kapsar.

34. Alınan Avanslar

Gerek satış sözleşmeleri dolayısıyla gerekse diğer nedenlerle Oda tarafından üçüncü kişilerden alınan avansların izlendiği hesaptır.

36. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler

Oda‘nın sorumlu veya mükellef sıfatıyla, ödeyeceği vergi, resim, harç, kesinti, sigorta primi, sendika aidatları, icra taksitleri ve benzeri borçlarının izlendiği hesap grubudur.

37. Borç ve Gider Karşılıkları

Bütçe tarihinde belirgin olarak ortaya çıkan ancak tutarının ne olacağı kesin olarak bilinmeyen veya tutarı bilinmekle birlikte ne zaman tahakkuk edeceği bilinmeyen kısa vadeli borçlar veya giderler için ayrılan karşılıkların izlendiği hesap grubudur. Bu grupta yer alan karşılık hesapları aktifi düzenleyici nitelikte değildir.

38. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

Bu grup, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak gelecek aylara ait gelirler ile çalışma dönemine ait olup ödenmesi gelecek aylarda yapılacak olan giderlerden oluşur.

39. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar bu grupta yer alır.

40.3. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve Oda‘nın ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını kapsar.

Uzun vadeli yabancı kaynaklar, mali borçlar, faaliyetten doğan borçlar, diğer borçlar, alınan avanslar, ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler, borç ve gider karşılıkları, gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları ile diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar şeklinde bölümlenir.

40. Mali Borçlar

Bütçe tarihi itibariyle vadesine bir yıldan fazla uzun süre kalmış bulunan, banka ve diğer finans kuruluşlarından alınan krediler ile Oda tarafından borçlanma amacıyla ihraç edilmiş menkul değerler bu hesap grubunda yer alır.

42. Faaliyetten Doğan Borçlar

Bütçe tarihinden itibaren vadelerine bir yıldan fazla süre bulunan faaliyetten doğan borçlar bu hesap grubunda yer alır.

43. Diğer Borçlar

Bu hesap grubu herhangi bir faaliyete dayanmadan meydana gelmiş, vadeleri bir yıldan fazla süreli bulunan borçların kaydedildiği hesapları kapsar.

44. Alınan Avanslar

Satış sözleşmeleri ve diğer nedenlerle alınan ve vadeleri bir yılı aşan avanslar bu bölüm kapsamına girer.

47. Borç ve Gider Karşılıkları

Bütçe tarihinde belirgin olarak ortaya çıkan ancak tutarının ne olacağı kesin olarak bilinmeyen veya tutarı bilinmekle birlikte ne zaman tahakkuk edeceği bilinmeyen uzun vadeli borçlar veya giderleri için ayrılan karşılıkların izlendiği hesap grubudur. Bu grupta yer alan karşılık hesapları aktifi düzenleyici nitelikte değildir.

48. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

Bütçenin çıkarıldığı dönemi izleyen yıldan daha sonraki bütçe dönemlerine ait peşin tahsil olunan gelirler ile çalışma dönemine ait olup da gelecek bütçe dönemlerinde ödenecek giderlerden oluşur.

49. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

Özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar, bu grupta yer alır.

40.4. Öz Kaynaklar

Oda‘nın bütçe tarihlerinde, gelir bütçelerinden sağlanan kaynaklar ile dönem sürecinde artışlar sonucu oluşan kaynakları ve geçmiş dönemden kalan kaynakları kapsar.

50. Özvarlıklar

Oda‘nın çalışmaları için gerçekleşen kaynaklar bütünü olup, tali hesapları olmayan özvarlığı gösteren bir hesaptır. Bütçe dönemlerinde işlem görür. Yıl sonu hesaplarında meydana gelen farklar ve tasfiyeler bu hesapla karşılaştırılacaktır. Bütçede, aktiflerdeki varlıklarda, pasifteki borçların düşmesi sonucu kalan varlık bu hesapta izlenecektir.

40.5. Gelir Tablosu Hesapları

Faaliyet dönemine ilişkin brüt Oda gelirleri, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelirler, diğer faaliyetlerden gider ve zararlar, finansman giderleri, olağandışı gelirler ve olağandışı gider ve giderlerden oluşur.

60. Gelirler

Esas faaliyetleri çerçevesinde sunulan hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsar. Gereksinimine göre bölümlenebilir.

600. Gelirlerin kaydına mahsus hesaplardır. Bütçe bent ve fıkra gruplarına uygun olarak açılan tali hesaplara, tahsil edilen gelirler alacaklı olarak kaydedilecektir. Yanlış hesaplamaların düzeltilmesi halinde borç kaydedilebilen, alacak bakiyesi veren bir hesaptır. Alt bent hesapları aşağıdadır.

600.01. Üye Kayıt Ödentileri

Tahsil edilen üye kayıt ve ödentileri bu hesaba alacak kaydedilir. Üye kayıt ve yıllık ödentisi, Oda için her yıl değişmesi gereken muhasebe ve bütçe ile ilgili işlemler, o yıl için geçerli olan "Bütçe Uygulama Esasları" ile belirlenir ve gerekenler Oda Genel Kurul kararı ile kesinleştirilir.

600.01.01. Üye Kayıt Gelirleri

600.01.02. Üye Ödentileri

600.01.02.01. Cari Yıl Ödentileri

600.01.02.02. Geçmiş Yıllar Ödentileri

600.01.03. Geçici Üye Kayıt ve Ödentileri

TMMOB ve Odalar Kuruluş Kanunu ve Ana Yönetmeliği‘ne göre, Oda‘ya geçici olarak kaydı zorunlu bulunan yabancı üye ve diğer geçici üyelerden alınan kayıt ve ödentilerin kaydedildiği bir hesaptır.

600.01.04. Gecikme Cezaları

Oda Ana Yönetmeliği gereği alınan gecikme cezaları bu hesaba kaydedilir.

600.02. Hizmet Karşılığı Gelirler

Oda‘nın yaptığı çeşitli hizmetler karşılığında elde edilen gelirler, bu hesaba kaydedilir.

600.03. Yayın Bağış Gelirleri

Odanın süreli ve süresiz yayınlarından elde edilecek bağış gelirleri, bu

hesaba kaydedilir.

600.03.01. Süreli Yayınlar Bağış Gelirleri

Süreli olarak yayınlanan Dergi ve Gazete gibi yayınlardan elde edilecek bağış gelirleri, bu hesaba yazılır.

600.03.02. Diğer Yayın Bağış Gelirleri

Örgütün bizzat basımını üstlendiği yayınlardan elde edilen her tür bağış geliri, bu hesaba alacak kaydedilir.

600.04. Diğer Gelirler

600.04.01. Kira Gelirleri

Menkul ve gayrimenkullerin kiraya verilmesinden elde edilen gelirler, bu hesaba alacak kaydedilir.

600.04.02. Diğer Gelirleri

Yukarıdaki hesap gruplarına girmeyen Oda çalışmalarından elde edilen gelirler bu hesaba kaydedilecektir.

64. Diğer Faaliyetlerden Gelirler

642. Faiz Gelirleri

40.6. Giderler

Maliyet hesapları, mal ve hizmetlere planlanan biçim ve niteliği getirmesi için yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek izlendiği hesaplardır.

77. Genel Yönetim Giderleri

Bu grup yönetim fonksiyonu ile ilgili gider, yansıtma ve fark hesaplarından oluşur.

770. Genel Yönetim Giderleri

Oda‘nın yönetim fonksiyonları, Oda politikasının tayini, organizasyon ve kadro kuruluşu, büro hizmetleri, kamu ilişkileri, güvenlik, hukuk işleri, personel işleri, kredi ve tahsilatı da kapsayan muhasebe ve mali işler servislerinin giderleri bu hesaba borç kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap, "771. Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı" ile karşılaştırılarak kapatılır.

770.01. Yönetim Giderleri

770.01.01.Yönetici giderleri,

770.01.02. Esas ücretler,

770.01.03. İkramiye,

770.01.04. SSK ve İşsizlik Sigortası Fonu İşveren Payı,

770.01.05. Tazminatlar,

770.01.06. Oturum Ücretleri,

770.02. Personel Giderleri

770.02.01. Esas ücretler,

770.02.02. İkramiye,

770.02.03. Sosyal yardımlar,

770.02.04. Fazla çalışma ücretleri,

770.02.05. SSK ve İşsizlik Sigortası Fonu İşveren Hissesi,

770.02.06. Tazminatlar,

770.03. Dışardan Sağlanan Hizmet Alım Giderleri

770.03.01. PTT-kargo giderleri,

770.03.02. Aydınlatma-ısıtma-su giderleri,

770.03.03. Bakım onarım giderleri,

770.03.04. Danışmanlık giderleri,

770.03.05. Telif hakları giderleri,

770.03.06. Bilirkişilik giderleri,

770.03.07. Diğer giderler,

770.04. Çeşitli Giderler

770.04.01. Kira giderleri,

770.04.02. Yolluk ve seyahat giderleri,

770.04.03. Temsil ağırlama giderleri,

770.04.04. İlan giderleri,

770.04.05. Mahkeme-noter giderleri,

770.04.06. Sigorta giderleri,

770.04.07. Gecikme zamları ve para cezaları,

770.04.08. Bağış ve yardımlar,

770.04.09. Gider kaydedilen demirbaşlar,

770.04.10. Banka giderleri,

770.04.11. Diğer çeşitli giderler,

770.05. Amaca Yönelik Çeşitli Giderler

770.05.01. Kongre-konferans-seminer giderleri,

770.05.02. Eğitim ve kurs giderleri,

770.05.03. Genel Kurul giderleri,

770.05.04. Bölgelerarası toplantı giderleri,

770.05.05. Seyahat ve yolluk giderleri,

770.05.06. Temsil ağırlama giderleri,

770.05.07. Mesleki faaliyet ve tanıtım giderleri,

770.05.08. Lokal ve sosyal tesis giderleri,

770.06. Büro Giderleri

770.06.01. Bilgisayar malzemesi ve kırtasiye giderleri,

770.06.02. Tamir bakım giderleri,

770.06.03. Temizlik malzemesi giderleri,

770.06.04. Gazete ve kitap giderleri,

770.07. Yayın Giderleri

770.07.01. Bülten-dergi giderleri,

770.07.02. Diğer yayın giderleri,

770.07.03. İlan ve reklam giderleri,

770.08. Vergi, Resim ve Harçlar

770.08.01. Emlak Vergisi,

770.08.02. Çevre Temizlik Vergisi,

770.08.03. Motorlu Taşıt Vergisi,

770.08.04. Diğer vergi, resim ve harçlar,

770.09. Şube ve Temsilcilik, Ortak Etkinlikler ve İl/İlçe Koordinasyon Kurulları Giderleri

770.09.01. Şube giderleri,

770.09.02. Temsilcilik giderleri,

770.09.03. Ortak etkinlikler giderleri,

770.09.04. İl/İlçe Koordinasyon Kurulları giderleri

770.10. TMMOB Katılım Payı, Hissesi ve Olağanüstü Yardımlar

770.10.01. Katılım Payı,

770.10.02. Dönem Bütçesinden Ödenecek Hisse

770.10.03. Olağanüstü yardımlar,

770.11. Kıymet Alımları

770.11.01. Gayrimenkul alımları,

770.11.02. Demirbaş ve döşeme alımları,

770.11.03. Dokümantasyon giderleri

 

ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler

Tanımlanmamış Gelir ve Gider

Madde 37- (1) Oda Yönetim Kurulu, bu yönetmelikle tanımlanmamış gelir ya da giderler için; TMMOB ve Odaları Mali İşler Yönetmeliği‘ne göre, hesap planına uygun olarak yeni bent ya da fıkralar açabilir. Açılan bu bentlerin koordinasyonu, TMMOB tarafından sağlanır.

Kayıtların Saklanması

Madde 38- (1) Oda‘nın tüm mali işlemleri ile ilgili defter ve kayıtları, ait olduğu takvim yılını takiben, on yıl müddetle saklanır. Süresi dolanlar imha edilir.

Tek Vergi Numarası

Madde 39- (1) Oda, tüm örgütünü kapsayacak şekilde tek vergi numarası kullanır.

Hüküm Olmaması Hali

Madde 40- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği ile Oda Yönetim Kurulu kararları geçerlidir. Söz konusu karar ya da kararlar, yapılacak ilk Oda Genel Kurulu‘nda oylanmak üzere Oda Genel Kurul gündemine alınır.

Yürürlük

Madde 41- (1) Bu Yönetmelik, 23 Aralık 2006 tarihinde Ankara‘da gerçekleştirilen TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetmelikler Olağanüstü Genel Kurulu‘nda kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 42- (1) Bu Yönetmeliği Oda Yönetim Kurulu yürütür.

23.06.2011 14:14
Okunma Sayısı: 441