TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÇMO KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ

 

TMMOB
ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI
KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY
DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Oda politikalarının kamuoyuna duyurulması ve çevre bilim ve teknoloji alanında yaşanan değişim ve gelişimlerin tartışılması amacı ile düzenlenecek etkinliklerin dayanacağı temel politika ve ilkelerin belirlenmesini amaçlar.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) tarafından yapılacak kongre, kurultay, sempozyum, çalıştay gibi etkinliklerin düzenleme yöntemlerini, organların belirlenmesini, Oda Birimlerinin ve Üniversitelerin, bilim insanlarının, uzman kurum-kuruluşların bu etkinliklere katılma yöntemlerini kapsar. Oda Şube/Temsilcilikleri tarafından düzenlenecek olan yerel ve bölgesel konulu sempozyum, seminer, panel, sergi vb. çalışmalar bu yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik, 6235 sayılı TMMOB Kanunu ve TMMOB Çevre  Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği‘ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte gecen;

a) Bilim ve Danışma Kurulu: Etkinliğin bilimsel temellerini belirleyecek, etkinliğin hedeflerine ulaştırılmasına yönelik çalışmalarda ve önerilerde bulunacak kurulu

b) DK: Oda Danışma Kurulu‘nu

c) Düzenleme Kurulu: Etkinliğin tüm sorumluluğunu alacak kurulu,

ç) Destekleyen Kuruluşlar: Etkinliğe destek verecek kuruluşları

d) Etkinlik: Oda adına yapılması planlanan kongre, kurultay, sempozyum, çalıştay çalışmalarını,

e) Etkinlik Düzenleme Kurulu Başkanı: Etkinliğin sorumluluğunu temsil edecek Oda üyesini,

f) Etkinlik Düzenleme Kurulu Sekreteri: Etkinlik yazışmalarını yürütecek Oda üyesini,

g)Oda: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası / ÇMO‘yu,

ğ) OYK:  ÇMO Yönetim Kurulu‘nu,

h) Şube/Temsilcilik Yönetim Kurulu: Çevre Mühendisleri Odası Şube/Temsilcilik Yönetim Kurulu‘nu,

ı) Etkinlik Yürütme Kurulu: Etkinliğin uygulama sorumluluğunu üstlenen kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Etkinlik Düzenleme

Etkinlik Düzenleme Kararları

MADDE 5 - (1) Oda Genel Kurulu veya Oda Danışma Kurulu‘nun öneri ve eğilim kararı doğrultusunda OYK kararı ile Oda adına etkinlik düzenlenir.

MADDE 6 - (1) Oda adına düzenlenecek olan etkinlik kararı, etkinliğin yapılacağı tarihten en az 6 (altı) ay önce karara bağlanır. Olağanüstü hal durumunda (afet, seferberlik, vb.) veya DK‘nın eğilimi ile etkinlik, düzenleme tarihinden en az bir (1) ay önce OYK tarafından ertelenebilir ya da iptal edilebilir.

MADDE 7 - (1) Oda Şube/Temsilcilikleri bu yönetmeliğe aykırı etkinlikler düzenleyemez. OYK etkinlikleri kendi olanakları ile yapabileceği gibi, etkinliğin hayata geçirilmesi ve organizasyonun  sağlanması için Oda Danışma Kurulu‘nun eğilimini de göz önüne alarak Oda adına Şube/Temsilcilik Yönetim Kurulu‘na görev verebilir. Oda adına Şube/Temsilcilik tarafından yapılacak  etkinlikler, Oda Yönetim Kurulu‘nun eşgüdümünde belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Etkinlik Organları, Görevleri, Yetki Ve Sorumlulukları

Etkinlik Düzenleme Kurulu

MADDE 8 - (1) Etkinlik Düzenleme Kurulu, OYK tarafından Şube ve Temsilciliklerden birer temsilci ile DK‘nın ve Şube/Temsilcilikler‘in önerileri doğrultusunda uzman üyelerden oluşturulur.

MADDE 9 - (1) Etkinlik Düzenleme Kurulu, OYK‘nın çağrısı üzerine yapacağı ilk toplantıda Etkinlik Düzenleme Kurulu Başkanı ve Etkinlik Düzenleme Kurulu Sekreteri‘ni belirler.

MADDE 10 - (1) Mazeretsiz olarak arka arkaya iki toplantıya katılmayan üyenin, Etkinlik Düzenleme Kurulu üyeliği düşer.

MADDE 11- (1) Etkinlik Düzenleme Kurulu‘nun görevi OYK kararı ile başlar ve düzenlenen Etkinliğin bitmesi akabinde sonuçlarının OYK‘na rapor edilmesi ile sona erer.

MADDE 12 - (1) Etkinlik Düzenleme Kurulu, Etkinliğe ilişkin olarak belirleyeceği; amaç, kapsam, yer, tarih, süre, düzenleme takvimi, gelir gider bütçesi, reklam ve sergi katılım şartnameleri ile destekleyen kuruluşlar konusunda OYK‘nın onayını alır. Anılan hususlarda gündeme gelen değişiklikler de OYK onayına tabidir.

MADDE 13 - (1) Etkinlik Düzenleme Kurulu; Etkinlik Yürütme Kurulu ve Bilim ve Danışma Kurulu‘nun oluşturulmasından sorumludur.

Etkinlik Yürütme Kurulu

MADDE 14 - (1) Etkinlik Yürütme Kurulu, Etkinliğin amacı ve hedefi ile ilgili etkinliğe yön verme ve etkinliğin gerçekleştirilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak üzere, Etkinlik Düzenleme Kurulu‘nun önerisi ve OYK‘nın oluru doğrultusunda Oda üyelerinden oluşur.

MADDE 15 - (1) Etkinlik Yürütme Kurulu, Etkinlik Düzenleme Kurulu Sekreteri tarafından toplantıya çağrılır; eşgüdüm ve etkinliğe yönelik kolaylaştırıcı çalışmalar yapar, alınan kararları Etkinlik Düzenleme Kurulu‘na sunar.

MADDE 16 - (1) Etkinlik Yürütme Kurulu, Etkinlik Düzenleme Kurulu‘nun doğal üyesidir.

Bilim ve Danışma Kurulu

MADDE 17 - (1) Bilim ve Danışma Kurulu, OYK tarafından, DK, Etkinlik Düzenleme Kurulu ve Şube/Temsilcilikler‘in önerileri doğrultusunda belirlenir.

MADDE 18 - (1) Bilim ve Danışma Kurulu, üniversitelerin Çevre Mühendisliği Bölümleri ile üniversitelerin ilgili diğer bölüm ya da disiplinlerinde, ilgili kamu kurum ve kuruşlarında ve ilgili meslek odası ve demokratik kitle örgütlerinde yer alan bilim insanları ve uzmanlardan oluşur.

MADDE 19 - (1) Bilim ve Danışma Kurulu, düzenlenecek Etkinliğin bilimsel norm ve standartlarda, kamu ve toplum yararı doğrultusunda yapılması ve Etkinliğin amacına ulaşması yönünde görüş ve önerilerde bulunur.

MADDE 20 - (1) Bilim ve Danışma Kurulu, Etkinliğin düzenlenmesi sürecinde Etkinlik Düzenleme Kurulu‘nun çağrısı ile en az bir (1) kez  toplanır.

MADDE 21 - (1) Bilim ve Danışma Kurulu‘nun önerileri ve eğilimleri, Etkinlik Düzenleme Kurulunca ele alınır.

Etkinlik Düzenleme Kurulu Başkanı

MADDE 22 - (1) Etkinlik Düzenleme Kurulu, yapacağı ilk toplantıda Etkinlik Başkanı‘nı belirler ve OYK‘nın onayına sunar.

MADDE 23 - (1) Etkinlik Düzenleme Kurulu Başkanı, Etkinlik ile ilgili çalışmaların yürütülmesini sağlar, Etkinlik hazırlık toplantılarına, Bilim ve Danışma Kurulu, Etkinlik Düzenleme Kurulu ve Etkinlik Yürütme Kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Etkinlik Düzenleme Kurulu Sekreteri

MADDE 24 - (1) Oda adına düzenlenecek Etkinliklerde, Etkinlik Düzenleme Kurulu önerisi doğrultusunda Oda personeli arasından veya tanımlı süreli ve sözleşmeli olarak Oda personeli dışından bir Oda Üyesi, Etkinlik Düzenleme Kurulu Sekreteri olarak belirlenir. Etkinlik Düzenleme Kurulu Sekreteri, Etkinlik Düzenleme Kurulu‘nun önerisi doğrultusunda OYK kararı ile görevine başlar.

MADDE 25 - (1) Etkinlik Sekreteri, Etkinlik ile ilgili olarak Etkinlik Düzenleme Kurulu‘na karşı sorumludur. Etkinlik Düzenleme, Etkinlik Yürütme ve Bilim ve Danışma kurullarının vereceği görevleri yapar. Toplantı çağrılarını organize eder, yazışmaların koordinasyonunu sağlar, toplantı tutanaklarını düzenler ve etkinliğe ilişkin yazılı bilgi /  belgelerin hazırlanmasını sağlar.

MADDE 26 - (1) Oda adına düzenlenecek Etkinliğin amacına uygun olarak, Etkinliğe destek vermek amacı ile Etkinlik Düzenleme Kurulu‘nun önerileri doğrultusunda kurum ve kuruluşlar Destekleyen Kuruluşlar olarak OYK tarafından belirlenir.

MADDE 27 - (1) Destekleyen Kuruluşlara ilişkin ilke  ve koşullar DK‘nın eğilim kararları ve Etkinlik Düzenleme Kurulu‘nun önerileri doğrultusunda OYK tarafından belirlenir.

Etkinlik Yazışma ve Duyuruları

MADDE 28 - (1) Oda adına Etkinlik yapılacağına dair ilk yazılı duyuru ve çağrılar Oda Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

MADDE 29 - (1) Oda Yönetim Kurulu‘nun yazısını takip eden süreçte Etkinlik adına yapılacak her türlü yazışma Etkinlik Düzenleme Kurulu Başkanı imzası ile gönderilir.

MADDE 30 - (1) Etkinlik Düzenleme Kurulu‘nca gerek görüldüğünde, Oda normlarına uygun, Oda ve Etkinlik logolarının birlikte yer aldığı başlıklı kağıt kullanılabilir.

MADDE 31 - (1) Etkinlik duyurularında, Etkinlik Düzenleme Kurulu, Etkinlik Yürütme Kurulu, Bilim ve Danışma Kurulu üyelerinin isimleri ile destekleyen kuruluşlar belirtilir.

MADDE 32 - (1) Duyurularda, Etkinlik Düzenleme Kurulu üyelerinin Oda görevi, Bilim ve Danışma Kurulu üyelerinin ünvan ve bağlı olduğu kurum, Yürütme Kurulu üyelerinin ise sadece isim ve ünvanları yazılır.

MADDE 33 - (1) Etkinlik duyuruları, Oda dergileri, Şube/Temsilcilik bültenlerinde, Etkinliğin yapılma kararından itibaren gerçekleşmesine kadar bütün sayılarda yer alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Durumlar

MADDE 34- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Oda Yönetim Kurulu kararları geçerlidir. Söz konusu karar ya da kararlar, yapılacak ilk Genel Kurul‘da oylanmak üzere Genel Kurul gündemine alınır.

Yürürlükten Kaldırma

MADDE 35- (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, 11.03.2000 tarihinde yürürlülüğe giren "TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi ve Diğer Kongre, Kurultay, Sempozyum, Çalıştay Düzenleme Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 36 - (1) Bu Yönetmelik, 23 Aralık 2006 tarihinde Ankara‘da gerçekleştirilen TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetmelikler Olağanüstü Genel Kurulu‘nda kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37 - (1) Bu Yönetmelik, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

23.06.2011 14:13
Okunma Sayısı: 252