TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÇMO İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

TMMOB
ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI
İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği‘ne dayanarak, aynı yönetmelikte belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi, Üye‘lerin işyerlerinde karşılaştıkları mesleki sorunların giderilmesi, işyerleri ve işyerlerinde çalışan Üye‘lerle sürekli ve sağlıklı iletişim için İşyeri Temsilcilikleri kurmaktır.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, İşyeri Temsilcilikleri kurulması ve kapatılması, İşyeri Temsilcileri‘nin belirlenmesi, atanması, görev, yetki, sorumluluk, denetim ve görevden alınması esaslarını belirler.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 6235 Sayılı TMMOB Kanunu, TMMOB İşyeri Temsilcileri Kurulu ve İşyeri Temsilciliği Yönetmeliği ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği‘ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte geçen :

a) Oda (ÇMO): TMMOB Çevre Mühendisleri Odası‘nı

b) Oda Birimi: Oda‘ya bağlı Şube, Bölge, İl ve İlçe Temsilciliklerini

c) OYK: Oda Yönetim Kurulu‘nu

ç) Şube: Oda‘ya bağlı şubeleri

d) ŞYK: Şube Yönetim Kurulu‘nu

e) TMMOB: Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği‘ni

f) Temsilcilik:Oda‘ya bağlı temsilciliği

g) Üye: Oda Üyesini

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Usul ve Esasları

Kuruluş

MADDE 5 - (1) İşyeri Temsilciliği kurulabilmesi için, bir işyerinde çalışan en az üç (3) üye bulunması ve bunlardan en az iki (2)‘sinin bağlı bulundukları Oda Birimi‘ne, işyeri bir Oda Birimi‘nin etkinlik alanında bulunmuyorsa Oda Yönetim Kurulu‘na, yazılı olarak başvurması gerekir. Yapılan başvuru, ilgili ŞYK veya OYK tarafından en çok onbeş (15) gün içerisinde karara bağlanır.

(2) İşyeri Temsilciliği, en az bir (1) en çok beş (5) temsilciden oluşur. Görevlendirilecek temsilci sayısı, işyerindeki üye ve çevre mühendisi sayısı gözönünde bulundurularak belirlenir ve kuruluş kararında belirtilir. İşyeri Temsilcileri, işyerinde çalışan üyeler arasından, alınacak eğilim kararı doğrultusunda ilgili ŞYK veya OYK tarafından atanır.

(3) İşyeri sınırı, İşyeri Temsilcililiği kuruluş kararında belirtilir. Bu sınır, aynı işyerine bağlı farklı işlev ve/veya konumdaki birimleri içerebileceği gibi, benzer özellik ve/veya konumdaki birden fazla işyerini de kapsayabilir.

Bilgilendirme ve Eğilim Yoklaması Toplantısı

MADDE 6 - (1) İşyeri Temsilciliği kurulmasıyla ilgili karar alındıktan sonra, işyerindeki üyeleri bilgilendirmek ve İşyeri Temsilcileri‘nin belirlenmesi ile ilgili üye eğilimini belirlemek amacıyla "Bilgilendirme ve Eğilim Yoklaması Toplantısı" düzenlenir.

(2) Toplantı günü, yeri ve saati kuruluş kararının alınmasından en çok on (10) gün sonra ilgili ŞYK veya OYK tarafından belirlenir ve en az onbeş (15) gün öncesinden işyerindeki üyelere duyurulur.

(3) İlgili ŞYK veya OYK‘nun görevlendireceği bir gözlemci de toplantıda hazır bulunur ve gerektiğinde başkanlık görevini yürütür.

(4) Toplantıda üyeler, İşyeri Temsilciliği konusunda bilgilendirildikten sonra eğilim yoklaması bölümüne geçilir. Eğilim yoklaması‘nda kapalı oy açık sayım ilkesi esastır.

(5) İşyeri Temsilcisi olarak görevlendirilecek üyelerin Oda‘ya karşı üyelik ödevlerini yerine getirmiş olması ve son beş (5) yıl içerisinde Oda‘dan herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.

(6) İşyeri Temsilcileri‘nin atanması belirtilen esaslara göre ilgili ŞYK veya OYK kararıyla yapılır ve  alınan karar işyeri yönetimine bildirilir.

MADDE 7 - (1) İşyeri Temsilcilikleri, işyerinin kapanması ya da Oda Birimi‘nin etkinlik alanı dışına taşınması, işyerinde çalışan üye sayısının üç (3)‘ün altına düşmesi ya da İşyeri Temsilciliği‘nin kuruluş amaçları doğrultusunda işleyememesi durumlarında ilgili ŞYK veya OYK‘nun kararıyla kapatılır.

Kapatma

MADDE 8 - (1) İşyeri Temsilcileri‘nin görevi, yeni İşyeri Temsilcileri‘nin belirlenmesi ile sona erer. Yeni İşyeri Temsilcileri, ŞYK veya OYK‘nun olağan görev süresi sonunda yeni ŞYK veya OYK‘nun kesinleşmesinden sonra, Madde 6‘da belirtilen işleyişe uygun olarak en çok bir (1) ay içerisinde belirlenir.

Görev Süresi ve Görevden Alma

MADDE 9 - (1) İşyeri Temsilcisi‘nin görevi, aşağıda belirtilen durumlarda ilgili ŞYK veya OYK kararıyla süresinden önce sona erdirilebilir;

a) Görevden ayrılma isteğini ilgili ŞYK veya OYK‘na yazılı olarak bildirmesi.

b) İşyeri ile olan çalışma ilişkisinin sona ermesi.

c) Disiplin suçu işlediğinin Oda Onur Kurulu‘nca kesinleştirilmesi.

ç) İşyerindeki Üye‘lerin yarısı (1/2)‘nın yazılı ve gerekçeli başvurusu.

d) TMMOB veya Oda mevzuatına aykırı çalışmalar yaptığının belirlenmesi üzerine görevden alınır.

(2) Görevden ayrılma ya da alınma sonucu boşalan İşyeri Temsilciliği/Temsilcilikleri için ilgili ŞYK veya OYK, bu yönetmeliğin ilgili 6. Maddesi‘nde belirtilen işleyişe uygun olarak atama yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevleri

Görevler

MADDE 10 - (1) İşyeri Temsilcilikleri‘nin görevleri şunlardır;

a) İşyerindeki üyeler ile Oda arasında iletişim sağlamak, Üyelerin görüş, sorun, eleştiri, istek ve eğilimlerini ilgili ŞYK veya OYK‘na iletmek ve Oda platformlarında dile getirmek, Oda çalışma, etkinlik, karar, görüş ve duyurularını işyerinde üyelere ve diğer çalışanlara duyurmak,

b) İşyerindeki Çevre Mühendisleri‘nin üyelik bilgilerine ilişkin değişiklikleri belirlemek ve bağlı olduğu Oda birimine bildirmek,

c) Gerektiğinde işyeri yetkilileri ile Oda ya da işyerinde çalışan üyeler adına ilişki kurmak,

ç) Kurulduğu işyerindeki üretim sürecinin ülke çıkarları ve çağdaş bilimin gereklerine uygunluğunu, işyeri ve işyerinin etkinlikte bulunduğu iş kolundaki mesleksel sorunları incelemek, değerlendirmek, görüş ve önerileri Oda‘ya aktarmak,

d) Oda yayınlarına, etkinliklerine ve diğer çalışmalara düşünsel ve maddi katkı verilmesini sağlamak,

e) Oda‘ya işyerinin etkinliklerine bağlı olarak gereksinim duyulan meslek içi eğitim  konuları önermek,

f) Oda Öğrenci Üyeleri‘ne işyerinde staj olanağı sağlamak,

g) İşyerinde yönetime ve karar alma süreçlerine katılma yönünde ve demokratik işleyişin yaşama geçirilmesi için çaba göstermek,

ğ) İşyerindeki TMMOB temsilcisi, diğer oda temsilcileri, sendikalar ile ilişki kurmak, mühendis ve mimarların sendikal örgütlülüğünü sağlamak ve üyelerin özlük hakları ile demokratik haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla ortak çalışmalar yürütmek,

h) TMMOB, Oda ve bağlı birimlerin ya da diğer demokratik örgütlerin düzenlediği konferans, panel gibi etkinliklere meslektaşlarımız ile diğer mühendis ve mimarların katılmasını sağlamak,

ı) Kuruluş amaçları ve diğer görevleri doğrultusunda panel, seminer, konferans gibi etkinlikleri ŞYK veya OYK eşgüdümümde düzenlemek, düzenli Üye toplantıları yapmak, işyerinde iletişim sağlamak üzere pano, teksir ve elektronik posta gibi araçlardan yararlanmak,

Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 11 - (1) İşyeri Temsilcilikleri görevlerini yerine getirirken ilgili ŞYK veya OYK‘nun verdiği yetkileri kullanır, tüm çalışmalarında ilgili ŞYK veya OYK‘na bağlı ve ona karşı sorumludur. Gerekli görüldüğünde ilgili ŞYK veya OYK tarafından denetlenirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Mali Hükümler

MADDE 12 - (1) İşyeri Temsilcilikleri‘nin ayrı bütçesi yoktur. Çalışmalarında Oda ve Şube veya Temsilcilik olanaklarından, Oda‘nın mevzuatına uygun olarak ve olanaklar çerçevesinde yararlanırlar.

Hüküm Bulunmayan Durumlar

MADDE 13- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Oda Yönetim Kurulu kararı ile boşluk doldurulur. Alınan karar ilk Genel Kurul‘da oylanmak üzere Genel Kurul gündemine alınır.

Yürürlük

MADDE 14 - (1) Bu Yönetmelik, 23 Aralık 2006 tarihinde Ankara‘da gerçekleştirilen TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetmelikler Olağanüstü Genel Kurulu‘nda kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelik, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

23.06.2011 14:16
Okunma Sayısı: