TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÇMO BİLİM DANIŞMA KURULU YÖNETMELİĞİ

 

TMMOB
ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI
BİLİM DANIŞMA KURULU YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmelik, bilimsel düşüncenin ışığında, Ülke politikaları için ÇMO‘nun çevre politikalarını, çevre yönetim araçlarını ve yöntemlerinin belirlenmesi ve Oda çalışmalarının kolektif bir anlayışla yürütülmesi amacıyla ÇMO Ana Yönetmeliği‘nde "Oda Yardımcı Organı" olarak tanımlanan "ÇMO Bilim Danışma Kurulu"nun oluşum ve işleyiş ilkelerinin düzenlenmesini amaçlar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik 6235 sayılı TMMOB Kanunu ile Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği‘ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) BDK : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bilim Danışma Kurulu‘nu

b) Oda (ÇMO) : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası‘nı ,

c) OYK : ÇMO Yönetim Kurulu‘nu,

ç) Şube : Oda‘ya bağlı şubeleri

d) Temsilcilik : Oda‘ya bağlı temsilcilikleri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Çalışma Esasları

Bilim Danışma Kurulu (BDK) Oluşumu ve Çalışma Biçimi

MADDE 4- (1) BDK, Üniversitelerin Çevre Mühendisliği Bölümleri ile üniversitelerin ilgili diğer bölüm ya da disiplinlerinde, ilgili kamu kurum ve kuruşlarında ve ilgili meslek odası ve demokratik kitle örgütlerinde yer alan bilim insanları ve uzmanlardan oluşur.

MADDE 5- (1) BDK, ÇMO Genel Kurulu‘ndan sonraki ilk iki ay içinde, ÇMO Şube ve Temsilciliklerinin önerileri doğrultusunda Oda Yönetim Kurulu (OYK) tarafından oluşturulur. OYK tarafından belirlenen bilim insanlarına ve uzmanlara, BDK‘ ya katılım ve katkıları için yazılı çağrı yapılır. İlk oluşum bu hükme bağlı değildir. BDK çalışmalarının eşgüdümü, OYK Genel Sekreteri tarafından sağlanır.

MADDE 6- (1) BDK, yılda en az iki (2) kez BDK Başkanı‘nın çağrısıyla toplanır. Gerektiğinde, OYK‘ nun yazılı çağrısıyla toplanır. BDK yapacağı ilk toplantıda, Kurul içinden BDK Başkanı ve BDK Başkan Yardımcısını/Yardımcılarını, ilk toplantıya katılan üyelerin çoğunluğuyla seçer.

MADDE 7- (1) Bilim Danışma Kurulu‘nun görev süresi, OYK‘nın görevlendirmesi ve BDK‘nın oluşumu ile başlar, bir sonraki Oda Genel Kurulu ile birlikte tamamlanır.

MADDE 8- (1) BDK, çalışmalarını yürütürken Kurul içinden veya gerekli gördüğünde Kurul dışından Çalışma Grupları ya da Çalışma Komisyonları oluşturabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevler

Yetki ve Sorumluluk

MADDE 9- (1) BDK‘nın tüm çalışmalarında Oda Yönetim Kurulu tam yetkili ve sorumludur.

Bilim Danışma Kurulu‘nun Görevleri

MADDE 10- (1) BDK‘nın görevleri şunlardır:

a) Çevre alanındaki uygulamalara ilişkin gelişmeler hakkında görüş ve öneriler oluşturmak,

b) Çevre mühendisliği öğretimi ve mesleki eğitimlerin geliştirilmesi için gerekli programlarla ilgili öneriler geliştirmek,

c) OYK‘nun isteyeceği konularda inceleme ve değerlendirme yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Mali Hükümler

MADDE 11- (1) BDK‘nın ayrı bir bütçesi yoktur. BDK‘nın görevleri ile ilgili her türlü harcama Oda Yönetim Kurulu tarafından karşılanır.

Hüküm Bulunmayan Durumlar

MADDE 12- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Oda Yönetim Kurulu kararları geçerlidir. Söz konusu karar ya da kararlar, yapılacak ilk Oda Genel Kurulu‘nda oylanmak üzere Genel Kurul gündemine alınır.

Yürürlük

MADDE 13- Bu Yönetmelik, 23 Aralık 2006 tarihinde Ankara‘da gerçekleştirilen TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetmelikler Olağanüstü Genel Kurulu‘nda kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu yönetmelik, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

23.06.2011 14:17
Okunma Sayısı: 331