TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÇMO ANA YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 14.02.2005

Resmi Gazete Sayısı: 25727

 

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan kamu tüzel kişiliğine sahip Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odasının amaç, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Çevre Mühendisleri Odasının üyeleri, organlarının görev ve yetkileri, şube ve temsilcilikleri, mali hükümler ve oda seçimlerine ilişkin düzenlemeleri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 13 üncü ve 39 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği/ (TMMOB)ni,

Oda: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası/ (ÇMO)nı,

Şube: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Şubesini,

Temsilcilik: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Temsilciliğini,

Üye: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Üyesini,

Birlik Delegesi: TMMOB Genel Kurulunun Çevre Mühendisleri Odası üyesi olan delegesini,

ifade eder.

 

Merkez

Madde 5 - Oda merkezi Ankara‘dadır. Oda Genel Kurulu kararı ile Şubeler, Oda Yönetim Kurulu kararı ile temsilcilikler açılabilir ya da kapatılabilir.

 

Odanın Amaçları

Madde 6 - Oda; yurt ve dünya ölçeğinde, toplum ve kamu yararı doğrultusunda, çevre mühendisliği mesleği ve çevre mühendislerine ilişkin olarak başlıca amaçları şunlardır:

a) Toplumsal açıdan;
1.) Mesleğe ilişkin, ülke ve toplum yararı çerçevesinde önerilerde bulunmak ve çalışmalar yapmak. Çevre alanında, kentleşme ve sanayileşme süreçlerinde ve toplumsal alanı ilgilendiren üretim süreçlerinde toplum yararını ve kamusal çıkarları öncelikle ele alan politikaların hayata geçirilmesi için uğraşılarda bulunmak, görüş, rapor, belge oluşturmak, gerektiğinde hukuksal mücadele yollarını tesis etmek,
2.) Mesleğin ve üyelerin değişen toplumsal ve ekonomik yapı içindeki konumlarını izlemek, değerlendirmek, bu temel üzerinde meslek-üye bazında düzenlemeler ve girişimler önermek ve/veya yapmak,
3.) Çevre alanındaki gelişmeleri ülke yararına uygun bir şekilde yaygınlaştırmaya çalışmak, bunun için yurt içi ve dışı ilişkilerde bulunmak ve çalışmalar gerçekleştirmek,
4.) Başta Oda üyeleri olmak üzere, emeğin hakkıyla değerlendirilmesi, insanca yaşanabilecek ortamların oluşturulması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla çalışmalar yapmak,
5.) Ülkemizde ve dünyada doğal varlıkların korunması için çevre mühendisliği bilimi ve etiği çerçevesinde çalışmalar yapmaktır.

b) Meslek - toplum açısından;
1.) TMMOB, bağlı odaları ile diğer yurt içi ve dışı meslek kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, demokratik kitle örgütleri ve diğerleri ile amaçları doğrultusunda ortak çalışmalar yapmak,
2.) Çevre ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, tebliğ, standart, şartname ve diğerlerine ilişkin görüş vermek, kanuni düzenlemelerin hazırlanması ve uygulanması sürecinde çalışma yapmak ve bu doğrultuda ilgili kurumlarla işbirliği içinde bulunmak,
3.) Çevre mühendisliği hizmetlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, standartlar ve şartnameler açısından uygunluğunu denetlemek ve hizmet sürecinde meslektaşlar arasında haksız rekabeti önlemek ve buna ilişkin düzenlemelerin sağlanması yönünde çalışmalar yapmak,
4.) Çevre mühendisliği eğitiminin ülke gereksinimine göre geliştirilmesini sağlamak için, bakanlıklar ve gerek yurt içindeki ve gerekse yurt dışındaki eğitim, öğretim ve araştırma kuruluşları ile ilişki kurmak ve ortak çalışmalar yapmak,
5.) Ülkedeki çevre mühendisliği hizmetlerinin öz kaynaklara dayalı olarak yapılması doğrultusunda önerilerde bulunmak ve çalışmalar yapmak,
c) Üye/ meslektaş açısından;
1.) Çevre ve çevre mühendisliği konusundaki gelişmeleri tartışmaya açarak; kamuoyuna ve meslektaşların ilgisine ve bilgisine sunmak,
2.) Üyelerin öğrenim sonrası gelişimleri ile ilgili çalışmalar yapmak, kurumsal ve uygulamaya yönelik olarak bilgi birikiminin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla yayın, öğretim, eğitim, proje, seminer, sempozyum, kongre ve benzeri çalışmalar yapmak ve çalışmalara katılmak,
3.) Mesleğe ilişkin yayın, kitap, dergi, elektronik yayın, şartname, iç düzenleme ve standartların yayını ve satışı yoluyla üyelere aktarımını sağlamak, etkinlik ve benzeri üretimlerini süreli ve süresiz yayınlar ile çeşitli iletişim yollarıyla üyelere ve kamuoyuna duyurmak,
4.) Çevre mühendisliği hizmetlerine ilişkin olarak, bu alanda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların kanuni düzenlemeler doğrultusunda çalışmalarını tescil etmek, denetlemek, izlemek ve buna ilişkin belge, ödül, uyarı, ceza ve benzeri iş ve işlemlerde bulunmak,
5.) Mesleğin uygulanması sürecinde üyelerin karşılaşacakları kanundışı ve haksız her türlü davranışa karşı önlemler almak ve yargı yoluna başvurmak, taraf olmak, bilirkişilik, eksperlik, danışmanlık ve benzeri hizmetlerde bulunmak,
6.) Çevre mühendislerinin çalışma olanaklarının arttırılması ve mesleki etkinliğin sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla ilişki kurmak; ülkenin çevre mühendisliği hizmetlerine dair nitel ve nicel ihtiyaçlarını gözeterek, eğitim ve öğretim kurumlarına plan ve program önerilerinde bulunmak,
7.) Sayılan amaçların gerçekleştirilmesi sürecinde ülke düzeyinde Şube, Bölge, İl ve İlçe Temsilcilikleri kurmak, temsilciler belirlemek, bilirkişiler ve mesleki denetim görevlileri belirlemek, çevre mühendisliğine ve Oda faaliyetlerine ilişkin araştırma merkezi, eğitim merkezi, laboratuar gibi teknik birimler ile kongre ve sempozyum düzenleme kurulu, oda yayın danışma kurulu gibi organlar oluşturmak, bilim danışmalar kurulu gibi akademik çalışma grupları tesis etmek, üyelere yönelik sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak amacıyla kütüphane, müze, lokal gibi gerekli mekanlar oluşturmak.
 

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik

Üyelik

Madde 7 - Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup, 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun hükümlerine göre mühendislik mesleğini yürütmeye yetkili; yurtiçi ya da  yurtdışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş çevre mühendisliği fakülte ya da bölümlerinden mezun olarak çevre mühendisliği lisans diplomasına sahip; mühendisler, mesleklerinin gerektirdiği işlerle uğraşabilmek ve mesleki öğretim yapan kuruluşlarda çalışabilmek için Odaya kayıtlı olmak ve üyeliğin gereklerini yerine getirmek, kimlik bilgilerini onaylatarak üyeliklerini korumak zorundadır.

 Geçici Üyelik

Madde 8 - Türkiye‘de mesleklerini uygulamalarına yasal olarak izin verilen  yabancı uyruklu çevre mühendisleri ya da denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş bölümlerin lisans diplomasına sahip çevre mühendisleri Odaya geçici üye olarak kaydolmak zorundadırlar. Geçici üyelik çalışma izni süresi ile sınırlıdır. Geçici üyeler Oda asil üyelerinin bütün haklarına sahiptir  ve sorumluluklarını taşır, ancak Oda Genel Kuruluna katılamaz ve Oda organlarında görev alamaz.

Öğrenci Üyeliği

Madde 9 - Çevre mühendisliği bölümü öğrencileri Odaya öğrenci üye statüsünde üye olabilirler. Öğrenci üyelerin ödenti zorunlulukları yoktur, ancak Odanın amaçları doğrultusunda faaliyet yürütmekle yükümlüdürler. Öğrenci üyeliğine ilişkin hükümler TMMOB‘nin belirlediği ilkeler ve düzenlemeler gereğince yürütülür.

Üye Yükümlülükleri

Madde 10 - Odaya kayıt olan üyeler;

a) Mesleki örgütlenme amaçlarına uygun olarak 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Birlik Ana Yönetmeliği ve diğer düzenlemeler ile birlikte bu Yönetmelik gereğince, kamu yararı esasına dayanarak ve kanuni mevzuata uygun olarak, mesleki etkinliklerde bulunur,
b) TMMOB‘nin mevzuatı uyarınca, mesleklerini uygularken, ülke ve toplum yararı ile insan onuruna yakışır hareket etmekle yükümlüdür. İnsan ve mühendis topluluğunun onuruna aykırı biçimde mesleki rekabet yapamaz. Odayı, yetkili organlarını ve üyelerini küçük düşürücü, rencide edici davranış, hareket ve açıklamalar yapamaz,
c) İlgili mevzuat çevçevesinde tanımlı makamlar ile yetkili TMMOB ve Oda kurullarınca kendilerine verilen görevleri, hakemlik, tanıklık, bilirkişilik, eksperlik ve benzeri ile bu Yönetmelik kapsamında yer alan görevleri kabul etmek ve gerçekleştirmek ve üyelik sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür,

ç) Oda amaçlarına uygun olarak, ilgili düzenlemeler kapsamında, Oda Genel Kurulları, organları, kurulları, komisyonları, seçimleri ve benzeri çalışmaları içinde yer alır,

d) TMMOB ve yetkili Oda kurullarınca belirlenen yıllık ödentilerinin zamanında ödenmesiyle ve ödeme belgelerinin üyeye ait kopyalarının saklanması ile yükümlüdür,
e) Odaya bildirdikleri üyelik bilgilerinin doğru olmasından sorumludur,
f) Üye kimlik kartını, kimlikte yer alan bilgilerden en az birinin değişmesi sonrasında bir (1) ay içerisinde değişikliğin belgesi ile yazılı olarak bağlı bulundukları Oda birimine bildirmek, bilgilerin değişmemesi durumunda ise beş (5) yılda bir, yeni üye kimlik kartı almak zorundadır. Üyelerin bilgileri güncellenmemiş olan ve son kullanma tarihini geçen kimlik belgesi geçersizdir, bu durumun sebep olacağı tüm hukuki ve mali sorumluluk üyeye aittir.
g) Adres değişikliklerini bir (1) ay içerisinde Odaya bildirmekle yükümlüdür.

Üyelik Vasfının Kaybolması

Madde 11 - Üyelik vasfının kaybolması aşağıdaki koşullarda gerçekleşir:

a) Oda Onur Kurulunun kararı ile Odadan ihraç cezası alan üyelerin cezası TMMOB Yüksek Onur Kurulunca onanması ile kesinleşir ve karar ile ilgili işlemlerin Oda Yönetim Kurulu tarafından uygulamaya konulması ile birlikte, üyelik vasfı kaybolur.
b) (Değişik:RG-04/03/2020-31058) Herhangi bir nedenle mesleki etkinliğini sürdürmek istemeyen, kamu kurum ve kuruluşlarında, kamu iktisadi kuruluşlarında asli ve sürekli görevde çalışırken üyelikten ayrılmak isteyen üyeler, bu durumu Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek ve belgelemek, Oda üye kimlik kartını geri vermek ve o tarihe kadar olan üyelik ödentilerinin tümünü ödemek koşuluyla ayrılabilir."

Ayrılma isteği kabul edilmeyen üyenin, Oda Genel Kuruluna itiraz hakkı vardır. Üyelikten çıkarılan ya da ayrılan üyeler, Oda süreli yayınları ile duyurulur.

 Yeniden Üye Olma

Madde 12 - Üyelikten çıkarılan üyelerin tekrar Odaya kaydolması, Oda Onur Kurulunun olumlu görüşü ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir. Her ne sebeple olursa olsun üyelik vasfı kaybolan üyenin, yeniden üyelik için başvurması durumunda, Odaya kayıt işlemleri yeni bir üye kaydı gibi yapılır.

Üyelik Ödentileri

Madde 13  - a) (Değişik:RG-04/03/2020-31058) Üyelik ödentileri ve üyelik ile ilgili tüm ücretler, mevcut olanak ve koşullara göre TMMOB`un belirleyeceği ve/veya önereceği tavan rakamdan daha yüksek olmamasına dikkat edilerek, Oda Genel Kurulu tarafından veya Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Geçmiş yıllara ait üye ödentisi, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. Üye yıllık ödentisi üyelerden peşin ya da Oda Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre taksitler halinde alınabilir.

b) (Değişik:RG-04/03/2020-31058) Oda Genel Kurulu ya da Oda Genel Kurulunca yetkilendirilen Oda Yönetim Kurulu, yeni üye kaydı sırasında bir defaya mahsus olmak üzere üye kayıt ücreti alınmasını kararlaştırabilir ve bu ücreti belirleyebilir, bu ücrete üye kimlik bedeli dahil olur. Aynı koşullarda kimlik yenileme işlemleri için kimlik bedeli alınmasını kararlaştırabilir ve Oda Yönetim Kurulu bu ücreti belirleyebilir.
c) (Değişik:RG-12/8/2016-29799) (Değişik:RG-04/03/2020-31058) Yurt içinde yüksek lisans öğrenimlerini gerçekleştiren üyeler için öğrenimlerinin ilk üç yılında üye yıllık ödentisinin yarısı alınır. Üyenin bu koşuldan faydalanabilmesi için yazılı başvurusu, okul kimliği fotokopisi ve/veya öğrenci belgesi ile bağlı bulunduğu birime başvurması ve her yıl bu belgeleri yenilemesi gerekir. Başvuru ya da yenileme yapılmamış yıla ait aidat normal bedeli üzerinden alınır.

ç) (Değişik:RG-04/03/2020-31058) Yurt dışına eğitim ya da çalışma amaçlı çıkan üyeler yurt dışına çıkış tarihinden önce yazılı başvuru yapmak ve dönüş tarihini yurda giriş tarihinden itibaren altı (6) ay içinde Odaya ibraz etmek koşuluyla yurt dışında kalış süreleri boyunca yıllık üyelik ödentisinden muaf tutulurlar. Söz konusu üyelerin yıllık üyelik ödentisinden muaf tutulabilmesi için yazılı başvurularında belirtilen yurt dışına çıkış tarihi itibarıyla varsa borçlarını kapatmaları gerekir.

d) (Değişik:RG-04/03/2020-31058) Oda üyesi olup da askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan yedek subaylar ile er ve erbaşlar terhis tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içerisinde durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla askerlik süresince üyelik ödentilerinden muaf tutulurlar.
e) (Değişik:RG-12/8/2016-29799) (Değişik:RG-04/03/2020-31058) Resmi sağlık kurumlarından alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzeri engelli olduğunu belgeleyen üyeler yıllık üye ödentisinden muaf tutulurlar. Mesleğini geçici olarak en az altı (6) ay süre ile yapamayacağı doktor raporu ile belgelenen üyeler yıllık aidattan muaf tutulur. Süreli olan raporların süresi sonunda yenilenmesi ve yenileme tarihi itibarıyla en geç altı (6) ay içinde üye tarafından Odaya ibraz edilmesi gereklidir.
f) (Değişik:RG-18/3/2021-31427) (Ek Madde:RG-04/03/2020-31058) Oda üyesi olup işsiz kalan üyeler; durumlarını, her yıl Aralık ayı içerisinde geriye dönük olarak resmi hizmet dökümü ile birlikte yazılı olarak beyan etmeleri halinde işsiz kaldıkları aylara denk gelen üyelik ödentilerinden muaf tutulurlar. Üyenin; eksik, yanlış ya da gerçeğe aykırı beyan verdiğinin tespiti halinde indirim tutarlarının tamamı üyeden geriye dönük olarak tahsil edilir. İşsiz üyenin, oda organlarından eğitim alması için yıllık üyelik aidatı ödeme şartı aranmaz.
g) (Ek Madde:RG-04/03/2020-31058) Emekli veya maluliyet aylığı alıp, mesleki faaliyette bulunmayanlar emekli veya maluliyet aylığını hak ettiği tarih itibarıyla altı (6) ay içerisinde belgelemeleri halinde yıllık üye ödentisinden muaf tutulurlar. Süresinde bildirim yapılmayan başvurular da yazılı başvuru tarihi itibarıyla işlem yapılarak muafiyete tabi tutulur.

ğ) (Ek Madde:RG-18/3/2021-31427) ( Üyeler, doğum nedeniyle aldığı ücretsiz izin süresince üyelik ödentilerinden muaf tutulurlar.

h) (Değişik:RG-04/03/2020-31058) Tüm Oda alacaklarının tahsilatında gerekli işlemler yapıldıktan sonra başkaca bir yol kalmaması durumunda 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uygulanır."

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Oda Organları

Oda Organları

Madde 14 - Odanın organları şunlardır:

a) Oda Genel Kurulu
b) Oda Yönetim Kurulu
c) Oda Onur Kurulu

ç) Oda Denetleme Kurulu

d) Oda Danışma Kurulu

 Oda Yardımcı Organları

Madde 15 - Oda amaçlarının gerçekleştirilmesi ve Oda işlevlerinin yerine getirilmesi amacıyla Oda Genel Kurulu ya da Oda Danışma Kurulunun eğilimi gereğince Oda Yönetim Kurulu kararıyla oda yardımcı organları oluşturulabilir. Bu organların görev ve sorumlulukları ilgili mevzuat ve/veya Oda Yönetim Kurulunca belirlenir.

Oda Genel Kurulu

MADDE 16 - (Değişik:RG-3/9/2008-26986)

Oda Genel Kurulunun oluşumu ve çalışma şekli aşağıdaki esaslara göredir:

a) Oda Genel Kurulu; Odanın amaç, ilke, işleyiş, görev ve yetkiler açısından en yetkili organdır.
b) Oda Genel Kurulu, delege sistemiyle oluşturulur.
c) Oda Genel Kurulu, iki (2) yılda bir Şubat ya da Mart ayı içerisinde, Oda Yönetim Kurulunun belirleyeceği günlerde ve yerde toplanır. Toplantı tarihinin, görüşmeler Cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve Pazar günü seçimler yapılacak şekilde saptanması zorunludur.

ç) Oda Genel Kurulu delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan delege sayısı Oda Yönetim, Denetleme, Onur kurulları asil ve yedek üyeleri, Oda temsilcisi TMMOB Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, TMMOB Yüksek Onur ve Denetleme kurulları aday sayısının altında olamaz.

Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde Oda Genel Kurulu ancak bir kez olmak ve altmış (60) günü geçmemek üzere ertelenir. Bu durumda, Yönetim Kurulu yeni Oda Genel Kurul tarihini ve yerini, gündemin seçim olması halinde görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az on (10) gün önce, bir gazetenin Türkiye baskısında ilan eder ve delegelere duyurur.

d) Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az onbeş (15) gün önce, Genel Kurula katılacak delegelerin üçer kopya olarak hazırlanmış listelerini, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazıyla birlikte, görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletir. Gerekli incelemeden sonra hakim tarafından onaylanan listeler ve toplantıya ilişkin diğer hususlar Odanın ve TMMOB‘nin ilan yerlerinde asılmak suretiyle ve üç (3) gün süre ile ilan edilir. Yasal sürecin tamamlanması ve listelerin kesinleşip, Genel Kurula ilişkin diğer hususların onaylanmasını izleyen üç (3) gün içinde, Yönetim Kurulu, Genel Kurulu delegelere duyurur ve bir gazetenin Türkiye baskısında ilan eder.
e) Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısının düzenli bir şekilde yapılamayacağının anlaşılması durumunda, toplantı başlamadan önce Genel Kurulu, ancak bir (1) kez olmak ve iki (2) ayı geçmemek üzere erteleyebilir. Bu durumda Oda Yönetim Kurulu yeni Genel Kurulun tarihini ve yerini, görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az on (10) gün önce delegelere duyurur ve bir gazetenin Türkiye baskısında ilan eder.
f) Oda Genel Kurulunun, seçimler hariç, sonuçlarıyla ilgili her türlü anlaşmazlık, TMMOB Yönetim Kurulu tarafından kesin çözüme bağlanır.
g) Oda Yönetim, Denetleme ve Onur Kurullarının asil üyeleri ile Birlik Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurullarının Oda mensubu asil üyeleri Genel Kurulun doğal delegeleridir.

ğ) Genel Kurulun diğer delegeleri Şube genel kurullarında, Şubelerin dışında kalan iller için ise Oda Yönetim Kurulunun belirleyeceği illerden oluşan bölgelerde ve her bölge için yine Oda Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir ilde, görevlendirdiği Oda temsilcisinin nezaretinde ve Şube Genel Kurulu esaslarına uygun olarak yapılacak seçimlerle saptanır. Delege sayıları, her şube ya da seçim bölgesinde, bağlı üyeler toplamının yüzde beş (%5) i oranında eşit sayıda asil ve yedek delege şeklinde belirlenir. Sayının hesabında kesirler bir üst tam sayıya tamamlanır.

h) (Değişik:RG-04/03/2020-31058) Üyelerin ikamet ve iş adreslerinin ayrı şube ya da bölgelerde olması durumunda ikametgâh adresi esas alınır."

Çalışma Yöntemi

Madde 17 - Oda Genel Kurulu aşağıdaki şekilde toplanır;

a) Genel Kurul toplantı yeter sayısının sağlanmasıyla, Yönetim Kurulu Başkanı, İkinci Başkanı ya da Yönetim Kurulunun kendi içinden belirleyeceği bir üye tarafından, Birlik gözlemcisinin toplantıda hazır bulunmasıyla açılır ve gündemin birinci maddesi gereğince Başkanlık Divanı seçilir.
b) Başkanlık Divanı, bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve iki Yazmandan oluşur. Başkanlık Divanı üyeliklerinin tespiti için ayrı ayrı oylama yapılır.
c) Genel Kurul görüşmeleri, Yönetim Kurulunca hazırlanıp, duyurulmuş gündem maddelerine göre yapılır. Ancak, toplantıya katılan üyelerin yazılı önerisi ve Genel Kurul kararı ile gündeme madde eklenebilir ya da maddelerin sırası değiştirilebilir.

ç) Oda Genel Kurulunda, "TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği" uygulanır.

d) Oda Genel Kurulu gündeminde aşağıdaki maddelerin bulunması zorunludur;

1) Başkanlık Divanı seçimi,

2) Çalışma raporu, mali rapor ve denetleme raporunun okunması, görüşülmesi ve Oda Yönetim Kurulunun aklanması,

3) Oda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu ile Birlik Genel Kurulu delege adaylarının ve Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Denetleme Kurulu, Birlik Yüksek Onur Kurulu aday adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,

4) Seçimler.

e) Oda Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak, oy kullanmak ve organlara aday olmak için, Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, görevli hakim tarafından kesinleştirilmiş (Değişik ibare:RG-3/9/2008-26986) delegelistelerinin imzalanması yoluyla alınmış Genel Kurul giriş kartının ve Oda kimlik kartının gösterilmesi zorunludur. Sadece oy verme sırasında, Oda kimlik kartı yerine, resmi kuruluşlarca verilmiş kimlik kartları da kullanılabilir.
f) Genel Kurul, kararlarını çoğunlukla alır. Oylarda eşitlik olursa, Divan Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Ancak, Bu Yönetmelikte değişiklik yapılabilmesi için görüşmelere katılanların üçte ikisinin olumlu oyu gereklidir.
g) Genel Kurul görüşmeleri ve kararları bir tutanağa bağlanarak, Divan Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Yazmanlar tarafından imzalanıp, dosyasında saklanmak ve bir örneği TMMOB Başkanlığına iletilmek üzere Oda Yönetim Kuruluna verilir. Ayrıca TMMOB gözlemcisi de, toplantıya ilişkin düzenleyeceği raporu TMMOB Başkanlığına iletir.

Olağanüstü Genel Kurul

Madde 18 - Olağanüstü Genel Kurul,

a) Odaya kayıtlı üye sayısının beşte birinin Oda Yönetim Kuruluna yazılı başvurusu ile,
b) Oda Denetleme Kurulunun, Oda hesap işleriyle ilgili olarak gerek görmeleri durumunda ve oybirliği ile alacakları karar ile,
c) Oda Yönetim Kurulunun üçte iki (2/3) çoğunlukla alacağı karar ile,

ç) Boşalan Oda Yönetim Kurulu üyeliğine davet edilecek yedek kalmadığı durumda,

yukarıdaki durumlardan herhangi birisinin oluşması üzerine, Oda Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Madde 19 - Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin (a), (b) ve (ç) bendinde belirtilen durumlardan herhangi birinin oluşması halinde, Oda Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren bir hafta içinde Olağanüstü Genel Kurul için karar almak ve Genel Kurulun tarihini saptamak zorundadır. Olağanüstü Genel Kurul, karar tarihinden itibaren bir (1) ay içinde toplanır. Oda Yönetim Kurulunun herhangi bir nedenle belirtilen sürelerde karar almaması, ya da Olağanüstü Genel Kurulu toplamaması durumunda, Olağanüstü Genel Kurul TMMOB Yönetim Kurulu tarafından toplanır.

Oda Genel Kurulunun Birlik Yönetim Kurulunca Olağanüstü Toplanması

Madde 20 - Oda Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerin hepsinin birden çekilmesi veya herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine gelecek yedek kalmaması durumunda, Oda Genel Kurulu, Birlik Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Olağanüstü Genel Kurul Çalışma Yöntemi

Madde 21 - Olağanüstü Genel Kurul toplantısı da, Olağan Genel Kurul toplantısı gibi yapılır. Ancak, sadece önceden duyurulan gündemdeki maddeler görüşülüp karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında gündeme madde eklenemez.

Oda Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 22 - Oda Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) TMMOB‘nin kuruluş amacına uygun ve Odanın çalışma alanları ile ilgili konularda ve Oda amaçlarının gerçekleşmesine ilişkin kararlar almak,
b) Toplumun, mesleğin ve Odanın gelişmesi için gerekli etkinlik alanlarını ve esaslarını saptamak,
c) Oda Yönetim Kurulu raporlarını incelemek, bu raporlar hakkında karar almak ve Oda Kurullarına görev, yetki ve sorumluluklar vermek,

ç) Oda ve Şube hesaplarını, bilanço, gelir-gider cetvellerini, Denetleme Kurulu çalışmalarını ve raporlarını incelemek ve hakkında kararlar almak,

d) Oda Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda, yeni dönem gelir ve gider bütçelerini, geçici ya da sürekli ücretleri, ücretli kadroları incelemek, bu inceleme sonucunda değiştirerek ya da olduğu gibi onaylamak,
e) Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Oda Denetleme Kurulu Üyelerinin oturum ücretlerini tespit etmek,
f) Oda işlerinin yürütülmesini ve kanunların Odalara verdiği görev ve yetkilerin kullanılmasını, üyelerin mesleki onur ve çıkarlarının korunması için Oda Yönetim Kurulunca önerilen Yönetmelikleri incelemek, değişiklik teklifi yapmak ve onaylamak; gerektiğinde yönetmelik hazırlama yetkisini Oda Yönetim Kurulu ya da Oda Danışma Kuruluna geçici süreler ile devretmek,
g) Oda Yönetim Kurulunun yedi asil ve yedi yedek, Oda Onur Kurulunun beş asil ve beş yedek, Oda Denetleme Kurulunun beş asil ve beş yedek üyeliklerini, Birlik Yönetim Kurulu için üç, Yüksek Onur Kurulu için bir, Birlik Denetleme Kurulu için bir adayı ile Birlik Genel Kuruluna katılacak asil ve yedek delegeleri iki yıl süre ile belirlemek ve duyurmak,,

ğ) Odanın sahip olduğu, ya da olacağı taşınmaz mallar hakkında karar almak, ya da bu konularda Oda Yönetim Kurulunu yetkilendirmek,

h) Oda amaçlarının gerçekleştirilmesi ve Oda işlevlerinin yerine getirilmesi amacıyla yardımcı organları oluşturmak,

ı) Oda Yönetim Kurulunun veya üyelerin gerekçeli önergeleri ile Şube kurmak, kapatmak, bunların yetki ve sorumluluklarını ve etkinlik alanlarını belirlemek,

i) TMMOB ve Oda Yönetmeliklerinde belirlenen öteki görevleri yerine getirmek.

Oda Yönetim Kurulu, Oluşumu ve Çalışma Yöntemi

Madde 23 - Oda Yönetim Kurulu;

a) Oda Genel Kurulu tarafından iki (2) yıllık bir süre için seçilen yedi (7) asil ve yedi (7) yedek  üyeden oluşur,
b) Oda Genel Kurulundan sonra yapacağı ilk toplantıda üyeler arasından bir (1) Başkan, bir (1) İkinci Başkan, bir (1) Sekreter Üye ve bir (1) Sayman Üye seçerek, Oda Yürütme Kurulunu oluşturur ve diğer Yönetim Kurulu üyeleri için görev bölümü yapar,
c) Ayda en az bir (1) kez ve çoğunlukla toplanır. Toplantıyı Başkan, Başkan bulunmadığı zamanlarda İkinci Başkan, Başkan ve İkinci Başkan bulunmadığı zamanlarda Sekreter Üye yönetir.

ç) Kararlarını çoğunlukla alır. Oylarda eşitlik olması halinde, toplantı yöneticisinin kullandığı oy yönünde sağlanmış sayılır.

Oda Yönetim Kurulu Üyeliğinin Düşmesi

Madde 24 - Her nedenle olursa olsun, üç (3) ay süreyle toplantılara gelmeyen ya da, herhangi bir altı (6) aylık süre içerisinde yapılan olağan toplantıların üçte birinden (1/3) daha azına katılmış olan Yönetim Kurulu Üyesi çekilmiş sayılır ve yerine Yönetim Kurulu tarafından sıradaki Yedek Yönetim Kurulu Üyesi yazılı olarak davet edilir. Çekilen veya çekilmiş sayılan Yönetim Kurulu Üyesinin yerine Yönetim Kurulu tarafından davet edilen Yedek Yönetim Kurulu Üyesi daveti yazılı olarak kabul veya reddeder. Yedek üyenin görevi kabul etmesi durumunda, ilk Yönetim Kurulu toplantısında göreve başlama kararı alınır. Davet edilen Yedek Üyenin görevi reddetmesi veya çağrıya on beş (15) gün içerisinde yanıt vermemesi durumunda bu üye çekilmiş sayılır ve ilk Yönetim Kurulu toplantısında yerine Yönetim Kurulu tarafından sıradaki Yedek Yönetim Kurulu Üyesi yazılı olarak davet edilir.

Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Kalmaması

Madde 25 - İstifa eden ya da çekilmiş sayılan Oda Yönetim Kurulu üyeliğine davet edilecek yedek üye  kalmadığı durumda, Oda Yönetim Kurulu, Başkan ve İkinci Başkan, bunlar yoksa Birlik Yönetim Kurulu tarafından Olağanüstü Oda Genel Kurulu toplantısı çağrısı yapılır. Olağanüstü Oda Genel Kurul toplantısında yeniden seçim yapılır ve seçilen Oda Yönetim Kurulu ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar.

Oda Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 26 - Oda Yönetim Kurulu, Odanın amaçları doğrultusunda aşağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür;

a) Oda Genel Kurulu tarafından kendisine verilen görev ve yetkileri kullanır, Oda Genel Kurulunda alınan kararları uygular, Oda işlerini Genel Kurulun kararları çerçevesinde yürütür.
b) Oda üyelerinin, 6235 sayılı TMMOB Kanunu, TMMOB Yönetmelikleri ile Oda Yönetmelikleri içinde hak ettiği yetkilerini iyi bir biçimde kullanmalarını gözetir, üyelerinin mesleki onur ve çıkarlarını korur ve bu konuda önlemler alır, gerekli girişimlerde bulunur.
c) Mesleğin ilerlemesi için gerekli incelemeleri ve çalışmaları yapar ya da yaptırır ve bunlara ilişkin raporları Oda Genel Kurulunun değerlendirmesine sunar.

ç) Resmi işlerde ve istek üzerine özel işlerde bilirkişilik, hakemlik, jüri üyeliği, danışmanlık gibi görevlere atama yapmak üzere, üyeleri arasından adaylar saptar veya görevlendirme yapar.

d) Çevre mühendisliği çalışma alanları ile ilgili diğer meslek kuruluşları ile ilişki kurar ve gerekli girişimlerde bulunur. Üyesi bulunduğu ya da üyelik olanağı doğan dış ülkelerdeki uzmanlığını ilgilendiren mesleki kuruluşlarla iletişim kurar ve bu ortamlarda Odanın temsil edilmesini sağlar, kongrelere katılmak için delege gönderir, yurt içi kongreler yapar ve bu konularda TMMOB Yönetim Kuruluna bilgi verir. Gerekirse Birliğin ve birlik üyelerinin maddi ve manevi yardımını alır.
e) Üyelerin gerek kamu kuruluşları ve gerek diğer kurum ve kişilerle olan bütün mesleki ilişkilerinde ortaklaşa uyulacak kanuni esasları hazırlar, bunlara uyulmasını sağlar ve uygulanmasını denetler.
f) Üyelerin çalışma koşulları ve her türlü mesleki hizmetleri karşılığında alacağı asgari ücretleri saptar, ilgili yönetmelik, yönerge ve ücret tarifelerini hazırlar ve yayınlar, ilgililere duyurur, bunlara uyulmasını sağlar ve denetler.
g) Her türlü mesleki ve teknik kitap, broşür, dergi, bülten ve benzeri yayını yayımlar. Üyelerin ve diğer ilgililerin yararına sunmak üzere, kütüphane ve arşiv kurar ve oda yayınlarının sürekli ve düzenli çıkmasını sağlar.

ğ) Üyeler arasında haksız rekabeti önleyecek önlemleri önceden alır, gerekli yaptırımları uygular.

h) Yasama ve yürütme organlarında Odanın amaçları ile ilgili olarak yapılacak kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, yönerge ve genelge hazırlama veya değişikliği çalışmalarına ve uygulamalarına katılır, görüş verir ve önerilerde bulunur.

ı) Mesleki, teknik eğitim ve öğretim konularında incelemelerde bulunur, ilgili kurumlarla işbirliği yapar, Oda görüşlerini oluşturur ve uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunur.

i) Odanın açacağı ve/veya Odaya karşı açılan davalarda, Odayı temsil eder, sav ve savunmada bulunur ve bu konularda vekil atar.
j) Oda ve TMMOB arasındaki iletişimi ve işbirliğini sağlar.
k) TMMOB Genel Kuruluna seçilen Oda delegeleri ile TMMOB Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu, Denetleme Kurulu listelerini ve Genel Kurul kararlarını TMMOB Yönetim Kuruluna süresi içerisinde gönderir.
l) Gerekli gördüğü konularda sürekli veya geçici kurul, komite, komisyon, çalışma grubu ve benzeri oluşturur, çalışmalarını yürütür ve yönetir. TMMOB tarafından oluşturulan kurul, komite, komisyon, çalışma gruplarına TMMOB‘nin talebi üzerine adaylar belirler ve görevlendirmeler yapar.
m) Oda Genel Kurulu hazırlıklarını ve duyurularını yapar. Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere çalışma raporunu ve bilançoyu, yeni yıl gelir ve gider bütçelerini hazırlar, geçici ve sürekli ücretliler kadrolarını saptayarak bunları Oda Denetim Kurulu Raporu ile birlikte delege sayısına yetecek kadar çoğaltarak Oda Genel Kurulundan onbeş (15) gün öncesine kadar delegelere gönderir.
n) Gerektiğinde Oda Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır.
o) Oda Genel Kurulu kararlarını ve yapılan seçim sonuçlarını üyelerine ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirir.

ö) Oda Danışma Kurulunun eğilim kararı ile Bölge, İl ve İlçe Temsilcilik Yönetim Kurullarını atar ve bu birimlerin Oda işleyişine uygun faaliyetler yürütmesini sağlar. Gerektiğinde Oda Onur Kurulu ve/veya Oda Denetleme Kurulunun görüşlerine başvurarak Bölge, İl ve İlçe temsilciliklerini görevden alır.

p) Odanın sahip olduğu taşınmaz malları, demirbaşları ve Oda bütçesini yönetir. Taşınmaz mallar ve demirbaşlar Oda adına satın alınır ve/veya satılır, tescil ettirilir. Taşınmaz malların alım, satım, bağış ve tescil işlemleri için Oda Genel Kurul kararı gerekir. Demirbaş malların alım, satım ve bağışı için Oda Genel Kurulunda kabul edilen bütçe esasları çerçevesinde Oda Yönetim Kurulunca verilecek görev ve yetki kapsamında ilgili birim yönetim kurulu kararı gerekir, ancak tescil işlemleri Oda Yönetim Kurulunca yapılır. Ayrıca Oda Yönetim Kurulu Odanın her türlü hizmet alımı ve diğer iş ve işlemleri ile ilgili ihale açmaya, teklif almaya, ihale vermeye, teklif ve ihale reddetmeye ve pazarlık yapmaya yetkilidir.
r) Oda birimleri arasında koordinasyonu sağlar, bu amaçla toplantılar yapar. En az altı (6) ayda bir defa, Oda birimlerinden gelen görüşler doğrultusunda gündemi belirleyerek, Oda Danışma Kurulunu toplantıya çağırır.
s) Oda birimlerinden gelen üye kayıtlarını yapar ve belli bir düzende tutar. Üyelerin vasıf kaybetme işlemlerini yapar.

ş) Oda görevlilerinin atama, yer, görev ve yetki, değiştirme, görevden alma, sicil ve benzeri özlük işlerini Yönetmelikler uyarınca düzenler.

t) Gerekli gördüğünde veya başvuru üzerine 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren TMMOB Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre, söz konusu Oda üyeleri hakkında soruşturma yapar, gerek gördüğünde Oda Onur Kurulunu toplantıya çağırır.
u) Oda Onur Kurulunca alınan kararların TMMOB Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre onay gerektirenlerini TMMOB Yüksek Onur Kuruluna iletilmek üzere süresi içerisinde TMMOB Yönetim Kuruluna gönderir. Oda Onur Kurulu tarafından alınan kararları tüm ilgili birim, kişi ve kurumlara duyurur ve bunların uygulanmasını sağlar.

ü) Gerekli gördüğünde veya başvuru üzerine Oda Denetleme Kurulunu toplantıya çağırır.

v) Şube Genel Kurulları için yeterli sayıda gözlemci seçer ve görevlendirir, gözlemcinin Şube Genel Kurul toplantısına katılmasını sağlar.
y) Oda Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde, Şube Genel Kurulunun olağanüstü toplanması için Onur ve Denetleme Kurullarını ortak toplantıya çağırır.
z) Oda Denetleme Kurulunun raporuna istinaden Şube Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır.

Oda Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Madde 27 - Oda Yönetim Kurulu Üyelerinin görev ve yetkileri şunlardır;

a) Çevre Mühendisleri Odasını Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda İkinci Başkan, Başkan ve İkinci Başkanın bulunmadığı zamanlarda Sekreter Üye, Başkan, İkinci Başkan ve Sekreter Üyenin bulunmadığı zamanlarda Sayman Üye Odayı temsil eder. Gerektiğinde Odayı temsil yetkisi Yönetim Kurulu kararı ile seçilen üye ya da kurullara devredilebilir.
b) Oda Başkanı; Odayı temsil etmek, Oda Yönetim Kurulunu, Danışma Kurulunu ve Oda Organlarını yönetmek ve Oda kurullarının Oda amaçları doğrultusunda düzenli olarak çalışmasını sağlamakla yetkili ve sorumludur. Odanın çıkardığı tüm yayınların sahibidir.

Oda İkinci Başkanı; Oda Başkanı olmadığı zamanlarda Oda Başkanının görev ve yetkilerini sürdürmekle, Odayı temsil etmekle ve birimler arası koordinasyonu sağlamakla yetkili ve sorumludur.

Sekreter Üye; Odanın sözcüsüdür. Oda işlerini Oda amaçlarına ve Oda Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütmekle görevli ve sorumludur. Oda Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar ve Oda Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasında gerekli tüm önlemleri alır. Odanın yazışma işlemlerini yürütür ve imza eder. Tüm Oda örgütündeki üyelerin özlük işlerini yürütür. Odanın geçici ve sürekli personelinin görev amirliğini yapar.

Oda Saymanı; Odanın mali işlerinin yürütülmesini, oda bütçesinin uygulanmasını, aylık olarak gönderilen şube bütçelerinin incelenmesini sağlar, gerekli önlemleri alır ve önerilerde bulunur.

c) Oda Başkanı, İkinci Başkanı, Sekreter Üye ve Saymana Yönetim Kurulu kararı ile belirli bir miktara kadar harcama yetkisi verilebilir. Banka işlemlerinde Oda Yürütme Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin imzasının bulunması gereklidir.

ç) Oda Yönetim Kurulu bu maddenin (c) bendinde belirlenmiş yetkilerinin bir bölümünü, Yönetim Kurulunun diğer üyeleri ile Şube ve Temsilcilik Yönetim Kurullarına ve Temsilcilerine ve Oda çalışanlarına kendi denetim ve sorumluluğunda olmak üzere görev olarak verebilir.

d) Oda Sekreter Üye ve Saymanı, yürütme görevlerinden dolayı Oda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
e) Oda evraklarında imza yetkisi Oda Yürütme Kurulu üyelerine aittir. Ancak bu yetki, Oda Yönetim Kurulu kararı ile belirli konularda kullanılmak üzere Oda organları üyelerine devredilebilir.

Oda Onur Kurulu Oluşumu

Madde 28 - Oda Onur Kurulu Oda Genel Kurulu tarafından iki (2) yıl süre ile seçilir, beş (5) asil ve beş (5) yedek üyeden oluşur. Oda Onur Kurulu üyeleri Oda Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulu ve Oda Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelikleri içerisinde yer alamazlar. Oda Onur Kuruluna aday olacak üyelerin daha önce TMMOB ve/veya Oda Onur Kurulu tarafından disiplin cezası almamış olmaları zorunludur.

Oda Onur Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 29 - Oda Onur Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Oda Onur Kurulu, Oda Yönetim Kurulunun başvurusu üzerine, TMMOB Ana Yönetmeliği ve bu Yönetmelik ile 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren TMMOB Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlemler yapar, kararlar alır.
b) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta tanımlanan üyelik ve üyelik vasfının kaybı konularında Oda Yönetim Kurulunun başvurusu üzerine, olumlu veya olumsuz görüş bildirir.
c) TMMOB Yüksek Onur Kurulunca bozulan Onur Kurulu kararlarını yeniden inceler ve karara bağlar.

ç) TMMOB, Oda ve Şube Genel Kurullarının seçimle ilgili toplantılarına katılmayan üye ve delegelerin durumlarını inceler, geçerli mazereti olmayanlar hakkında gerekli işlemleri tesis eder.

d) Üyelerden TMMOB ve Oda mevzuatına aykırı hareketleri görülenlerle, üyelerden ve tüm meslek mensuplarından, meslekle ilgili işlerde gerek kasten ve gerekse ihmal göstermek suretiyle zarara yol açan, ya da kabullendiği anlaşmalara uymayan, veya meslek onurunu bozan durumları saptananlara, Oda Onur Kurulunca TMMOB Disiplin Yönetmeliği uyarınca cezalar verir.

Oda Onur Kurulu Çalışma Yöntemi

Madde 30  - Oda Onur Kurulu aşağıdaki durumlarda toplanır;

a) Oda Onur Kurulu Oda Genel Kurulu tamamlanıp seçim sonuçlarının açıklanmasını izleyen otuz (30) gün içinde asil ve yedek üyeleri ile toplanarak, bu Yönetmelik, TMMOB Ana Yönetmeliği ve TMMOB Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre çalışmalarına başlar. Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu asil ve yedek üyelerine ilk toplantı tarihini ve yerini bildirir. Çağrısız toplantılar bir çalışma döneminde asil ve yedek üyelerin katılımıyla en az dört (4) defa yapılır. Oda Onur Kurulu çalışma dönemi içinde yapacağı diğer çağrısız toplantıların tarihlerini kendisi belirler.

Bir önceki dönemde işlemleri tamamlanmamış dosya olması ve bir önceki dönem Oda Onur Kurulundan yeni dönem Oda Onur Kuruluna seçilen üye olmaması durumunda, bir önceki dönem Oda Onur Kurulundan bir üyenin devreden dosyalarla ilgili bilgi vermek üzere ilk toplantıya katılması sağlanır.

b) Oda Onur Kurulu, Oda Yönetim Kurulundan gelecek dosyalarla ya da Oda Yönetim Kurulunun soruşturmaya yer olmadığı kararına karşı itiraz üzerine Oda Yönetim Kurulu tarafından ve Onur Kuruluna sevk kararı ya da bu karara itiraz tarihinden itibaren en geç on (10) gün içinde asil ve yedekleriyle birlikte toplantıya çağrılır. Asil üyelerin toplantıya katılamamaları durumunda yedekler aldıkları oy sırası ile asil üye olarak göreve devam ederler. Toplantıya katılan yedek üyeler toplantı konusu karara bağlanıncaya kadar asil üye olarak görev yaparlar.

Oda Onur Kurulu Üyeliğinin Düşmesi

Madde 31 - Çağrısız toplantılardan ikisine (2), çağrı üzerine yapılan toplantılardan üst üste üçüne (3) yazılı mazeretsiz şekilde katılmayan asil üyenin üyeliği düşer, yerine en çok oy almış yedek üye asil üye olarak göreve devam eder.

Oda Onur Kurulu Üyeliğinden Çekilme ve Red

Madde 32 - Oda Onur Kurulu üyelerinin red ve çekilme nedenleri yargıçların, 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunda öngörülen red ve çekilme nedenleri ile aynıdır.

Oda Onur Kurulunun Çalışma Yöntemi

Madde 33 - Oda Onur Kurulu aşağıda belirtilen şekillerde toplanır:

a) Çağrısız toplantılarda, Oda Onur Kurulu asil ve yedek üyelerin çoğunluğuyla toplanır. Her toplantıda toplantıları yönetmek için bir Başkan ve tutanakları düzenlemek için bir sekreter üye seçilir.
b) Çağrılı toplantılarda, Oda Onur Kurulu, kendisine bir ya da birkaç konu verildiğinde, yapacağı ilk toplantıda konuları sonuçlandırıncaya kadar görev yapmak üzere, aralarından bir (1) başkan ve gerektiği kadar raportör seçer.

Raportörler ilgili dosya üzerindeki çalışmalarını on beş (15) gün içinde tamamlar ve dosya özetini hazırlayarak Onur Kurulu toplantısına hazırlar. Dosya özetlerinde usule uygunluk ve Raportörün görüşü bulunmak zorundadır.

Oda Onur Kurulunun Karar Alma Şekli

Madde 34 - Oda Onur Kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik olursa Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Oda Onur Kurulunun Dosya İnceleme Takvimi

Madde 35 - Kurul kendisine sevkedilen konuları, ilgili ilk toplantıdan itibaren üç (3) ay içinde karara bağlar. Oda Onur Kurulunun konu hakkında karara varabilmesi için hakkında karar verilecek üyenin yazılı savunmasına başvurmuş, ve gerektiğinde, şikayetçi ile tanıkları dinlemiş ve bunları bir tutanakla saptamış olması gereklidir. Oda Onur Kurulu üç (3) ay içinde karar veremezse, bunu sürenin bitmesinden önce ilgililerin haberdar olabilmesi için gerekçeleri ile birlikte Oda Yönetim Kuruluna bildirir. Oda Onur Kurulu her konu için sadece bir defa olmak üzere üç (3) ay süre ile uzatma hakkı kullanabilir. Oda Genel Kurulundan bir (1) ay öncesine kadar sonuçlandırılmamış konular yeni dönem Oda Onur Kuruluna aktarılır. Aktarım yapılan konuları yeni dönem Oda Onur Kurulu üç (3) ay içinde incelemek ve sonuçlandırmak zorundadır.

Oda Onur Kurulunun Bilirkişi Kurulu Oluşturması

Madde 36 - Oda Onur Kurulu, gerekli hallerde, üç kişiden oluşan bir bilirkişi kurulu seçebilir ve konuyu bu kurula inceletebilir. Bir şikayetçinin bulunduğu olaylarda, taraflar bilirkişiler üzerinde anlaşamazlarsa, bu bilirkişi kurulunu Oda Onur Kurulu kendisi seçer. Bilirkişi giderleri, Onur Kurulunca incelenmesine gerek görülmüşse Oda bütçesinden, istek üzerine bilirkişi incelemesi yapılmışsa, istekte bulunanlarca Odaya peşin olarak yatırılan bilirkişi ücretinden karşılanır. Karar sonucuna göre, giderlerin kimden alınacağı Onur Kurulu kararında belirtilir.

Oda Onur Kurulu Çalışmaları İçin Oda Yönetim Kurulu Üyesinin Görevlendirilmesi

Madde 37 - Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu toplantı ve çalışmaları için gerekli harcamalarını, büro hizmetlerini, hukuk danışmanı desteğini ve Oda Onur Kurulu toplantıları süresince gerektiğinde başvurulmak üzere Oda Yönetim Kurulu adına bir yetkilinin hazır bulunmasını sağlar.

TMMOB Yüksek Onur Kuruluna Sevk İşlemleri

Madde 38 - TMMOB Yüksek Onur Kurulu kararı gerektiren dosyalar ile itiraz edilen kararlar, karar ya da karara itiraz tarihinden on (10) gün içinde Yüksek Onur Kuruluna sevkedilir. Dosyalar TMMOB Yüksek Onur Kuruluna iki nüsha olarak ve "aslı gibidir" kaydıyla gönderilir.

Dosyalama

Madde 39 - Oda Onur Kuruluna ait dosyalar Oda Genel Sekreteri tarafından ayrı bir yerde tutulur ve Oda Onur Kurulu üyeleri dışında hiç kimseye verilmez.

Onur Kurulu ile İlgili İşlemler Hakkında Duyurular

Madde 40 - Duyuruların yapılmasında aşağıdaki hususlara uyulur;

a) TMMOB Disiplin Yönetmeliğinde öngörülen suçlar, ayrıca Türk Ceza Kanuna göre bir suç niteliği taşıyorsa, Oda Yönetim Kurulunca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması zorunludur.
b) TMMOB Genel Sekreterliği kesinleşen kararı ve gerekçesini gereğinin yapılması için Oda Yönetim Kuruluna bildirir.
c) Oda tarafından uygulamaya konulan cezanın kişi, kurum ve kuruluş yetkililerince uygulanmaması durumunda, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur ve kamuoyuna duyurulması sağlanır.

Oda Denetleme Kurulu Oluşumu

Madde 41 (Değişik:R.G. 04/06/2015 - 29376) Oda Denetleme Kurulu, Oda Genel Kurulu tarafından iki yıl süre için seçilir, beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.

Oda Denetleme Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 42 - Oda Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Odanın hesaplarını ve bunlara bağlı bütün idari ve mali işlemleri ve bu hesapların ve işlemlerin TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliğine uygunluğunu en az üç (3) ayda bir denetleyerek, hazırlayacağı raporu, biri dosyasında saklanmak, öteki bilgi bakımından TMMOB Yönetim Kuruluna gönderilmek üzere, iki kopya olarak Oda Yönetim Kuruluna iletir.
b) Oda Denetleme Kurulu toplantılarını, iş ve işlemlerini, kararlarını ve sonuçlarını tutanak ile kayıt altına alır.
c) Oda Denetleme Kurulu, Odanın hesaplarının ve buna bağlı mali ve idari işlemleri, Oda Yönetim Kurulunca uygulanmış eski dönem bütçesi, yeni dönem için hazırlanmış bütçe ve kadro çizelgeleri ile ilgili raporları hazırlayarak Oda Genel Kuruluna sunar.

ç) Oda veya Şube Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasını Oda Yönetim Kurulundan yazılı olarak ister.

Oda Denetleme Kurulu Üyesinin Çekilmesi

Madde 43 - (Değişik:RG-04/03/2020-31058) Nedeni ne olursa olsun üst üste üç (3) toplantıya veya toplamda altı (6) toplantıya katılmayan Oda Denetleme Kurulu Üyesi çekilmiş sayılır. Oda Denetleme Kurulu Üyelerinin istifası Oda Denetleme Kuruluna ilgili üye tarafından yazılı olarak yapılır. Bu durum Oda Denetleme Kurulunca Oda Yönetim Kuruluna on (10) gün içerisinde yazılı olarak bildirilir.

İstifa ya da çekilmiş sayılma durumunda, sıradaki Oda Denetleme Kurulu Yedek Üyesi yazılı olarak Oda Yönetim Kurulu tarafından on (10) gün içinde davet edilir. Oda Yönetim Kurulu tarafından davet edilen Üye daveti yazılı olarak onbeş (15) gün içerisinde kabul veya reddeder. Yedek üyenin görevi kabul etmesi durumunda, ilk Yönetim Kurulu toplantısında göreve başlama kararı alınır ve Oda Denetleme Kuruluna bu durum yazı ile on (10) gün içerisinde bildirilir.

Yedek üyenin görevi reddetmesi veya çağrıya onbeş (15) gün içerisinde yanıt vermemesi durumunda bu üye çekilmiş sayılır ve ilk Oda Yönetim Kurulu toplantısında yerine Oda Yönetim Kurulu tarafından sıradaki Oda Denetleme Kurulu Yedek Üyesi yazılı olarak usule uygun işlemler ile davet edilir. Tüm işlemlerden Oda Denetleme Kurulu yazılı olarak haberdar edilir.

Boşalan Oda Denetleme Kurulu üyeliğine çağrılacak yedek kalmadığı durumda, Oda Genel Kurulu, Oda Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Oda Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelikleri için seçim yapılır ve yeni seçilen üyeler ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar.

Çalışma Yöntemi

Madde 44 - Oda Denetleme Kurulu aşağıdaki durumlarda toplanır;

a) Oda Denetleme Kurulu Oda Genel Kurulu tamamlanıp seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra bir (1) ay içerisinde toplanarak, TMMOB Oda Ana Yönetmeliği ve bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata göre çalışmalarına başlar.
b) Oda Denetleme Kurulu, Oda Yönetim Kurulu tarafından kendisine bir ya da birkaç denetleme görevi verildiğinde çağrılı olarak toplanır ve yapacağı ilk toplantıda konuları sonuçlandırıncaya kadar görev yapmak üzere, aralarından bir (1) Başkan ve bir (1) sekreter üye seçer.

Sekreter Üye ilgili dosya üzerindeki çalışmalarını on beş (15) gün içinde tamamlar ve dosya özetini hazırlayarak Denetleme Kurulunun toplantısına hazır eder.

Oda Denetleme Kurulunun Karar Alma Şekli

Madde 45 - Oda Denetleme Kurulu çoğunluk esası ile toplanır. Her toplantıda toplantıları yönetmek için bir Başkan ve tutanakları düzenlemek için bir sekreter üye seçilir. Kararlarını oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik olursa Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Oda Denetleme Kurulu, raporunu Oda Yönetim Kuruluna sunar.

Oda Denetleme Kurulunun Çalışmaları İçin Oda Yönetim Kurulu Üyesinin Görevlendirilmesi

Madde 46 - Oda Yönetim Kurulu; Oda Denetleme Kurulu toplantı ve çalışmaları için gerekli harcamalarını, büro hizmetlerini, hukuk ve mali danışman desteğini, belge ve dokümanları ve toplantı süresince Oda adına bir yetkilinin bulunmasını sağlar.

Oda Denetleme Kurulunun Çağrılı Toplanması

Madde 47 - Oda Denetleme Kurulu kendisine sevkedilen konuları, ilgili ilk toplantıdan itibaren üç (3) ay içinde sonuçlandırır.

Oda Danışma Kurulunun Oluşumu

Madde 48 - Oda Danışma Kurulu, aşağıdaki üyelerden oluşur;

a) Odanın TMMOB Yönetim Kurulunda, TMMOB Yüksek Onur Kurulunda ve TMMOB Denetleme Kurulunda görev yapan üyeleri,
b) Oda Yönetim Kurulu üyeleri,
c) Şube Yönetim Kurulu üyeleri,

ç) Bölge, İl ve İlçe Temsilcileri ve Yürütme Kurulları üyeleri.

Oda Danışma Kurulunun Çalışma Yöntemi

Madde 49 - Oda Danışma Kurulu, en az altı (6) ayda bir veya Oda Yönetim Kurulunun çağrısıyla toplanır. Toplantıları Oda Yönetim Kurulu Başkanı yönetir.

Oda Danışma Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 50 - Oda Danışma Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) İki Genel Kurul arasındaki dönemde; Genel Kurulun görev ve yetkilendirme sınırları içerisinde, Oda politikalarına ilişkin görüş üretilmesi ve Oda yapısına işlerlik kazandırılması açısından önerilerde bulunur. Öneriler Oda Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur. Aksi halde gerekçeli açıklama Oda Yönetim Kurulu tarafından Oda Danışma Kurulu üyelerine yazı ile duyurulur,
b) Yasama ve Yürütme organlarında Odanın amaçları ile ilgili olarak yapılacak; Kanun, Tüzük, Yönetmelik hazırlama ve değişiklik önerileri ile ilgili görüş verebilir,
c) Oda organlarının kararlarına ilişkin gerek duyulduğunda görüş üretir,

ç) Gerek duyulduğunda Oda yapısına işlerlik kazandırmak için Oda iç düzenlemeleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Oda Yönetim Kuruluna önerir,

d) Oda Yönetim Kurulu ile Şube ve Temsilcilik Yönetim Kurullarınca gündeme getirilen konuları görüşür ve karara bağlar,
e) Şube Olağan Genel Kurulu tarihleri için görüş verebilir,
f) Oda Danışma Kurulu, üyelerinden en az yarısının yazılı ve gerekçeli başvurusu üzerine; Oda Danışma Kurulu toplantısına katılan üye sayısının dörtteüç (3/4) oy çoğunluğu ile Şube Olağanüstü Genel Kurulu yapılmasını önerebilir. Oda ve/veya Şube Yönetim Kurulu bu öneri doğrultusunda gerekli işlemleri yapar,
g) Oda Danışma Kurulunun  bu maddenin (f) bendinde tanımlanan yetkisini kullanabilmesi için söz konusu toplantının salt çoğunluk esasına göre toplanmış olması zorunludur,

ğ) Oda Yönetim Kurulu ile Şube, Bölge, İl ve İlçe Temsilcilikleri Yönetim Kurullarının Oda Danışma Kurullarına en az bir (1) Yürütme Kurulu üyesi ile katılmaları zorunludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şubeler ve Temsilcilikler

Şubeler

Madde 51 – (Değişik:RG-12/8/2016-29799)

Genel Merkezin bulunduğu il dışında üye sayısı üçyüzü aşan illerde, görev ve sorumluluk alanı o il ile sınırlı olmak koşulu ile Oda Şubesi açılabilir.

Yeni şube açılabilmesi için;

a) Şube açılması planlanan ilde en az dört (4) yıl aralıksız çalışmış bir il veya bölge temsilciliğinin olması,
b) Genel Merkez kayıtlarına göre o ilde bulunan üyelerin üçte biri (1/3)`nin imzalarını taşıyan başvurunun, Oda Genel Kurul tarihinden en az altı ay öncesinde İl Temsilciliği tarafından Oda Yönetim Kuruluna sunulması,
c) Şube olacak il veya illerin, giderlerini karşılayacak gelire sahip olması

zorunludur.

Yönetim Kurulu, bu Yönetmelik kurallarına uygun ve zamanında yapılmış şubeleşme istemlerini, ildeki çevre sorunları, mesleki etkinlik düzeyi, sanayi potansiyelleri, gelir olanakları ve benzeri koşulları gözeterek, ilk olağan Genel Kurul gündemine alır. Genel Kurul gündemine alınmayan şubeleşme talebi Genel Kurulda görüşülemez. Genel Kurul gündemine alınan Şube kurulma önerisi Genel Kurula katılan delegelerin üçte ikisi (2/3)`nin onayı ile kabul edilir.

Belirli illerde çalışan üyelerin sayısı, mesleki çalışmaların daha verimli bir şekilde yürütülmesi ve Odanın yükümlü bulunduğu görevleri nedeniyle gerekiyorsa, Oda Genel Kurulunun kararı ile il merkezi ve etkinlik alanına giren iller belirtilerek şube açılabilir.

Şubeler, etkinlik alanında bulunan illerdeki üye toplam sayısının üçte ikisi (2/3)`nin yazılı başvurusu, Şube Genel Kurulunun iki (2) kez toplanamaması ya da Olağan/Olağanüstü Şube Genel Kurulunda Şube Yönetim Kurulunun oluşamaması durumunda, Oda Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Genel Kurulundaki delegelerin üçte ikisi (2/3)`nin onayı ile kapatılabilir."

Şube Organları

Madde 52 - Şubelerin organları şunlardır:

a) Şube Genel Kurulu
b) Şube Yönetim Kurulu
c) Şube Danışma Kurulu

Şube Genel Kurulu

Madde 53 - a) (Değişik:RG-04/03/2020-31058) Şube Genel Kurulu iki yılda bir Ocak ayı içinde toplanır. Bu toplantıya katılacak üyelerin listesi Genel Kurul tarihinden otuz beş (35) gün öncesinden belirlenir. Bu tarihten otuz beş (35) gün öncesi itibariyle şubeye kayıtlı üye sayısının çoğunluğu ile toplanır. Belirtilen süre içerisinde işyerlerini ya da evlerini ilgili etkinlik alanına taşıyan üyeler ile yeni kaydolan üyeler Şube Genel Kurul toplantısına katılamaz ve şube organlarına aday olamaz. Oturma ve çalışma yerleri ayrı şubelerin etkinlik alanında bulunan üyeler yalnız ve ancak ikametgâhlarının bulunduğu birimin genel kurullarına katılır.

b) Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu ve Oda Denetleme Kurulunun şubeye kayıtlı olmayan üyeleri ile diğer şubelerin yönetim kurulu üyeleri de Şube Genel Kurulunun doğal delegeleridir. Söz alır, görüş belirtir ancak oy kullanamaz.
c) Şube Genel Kurullarının tarihleri Oda Danışma Kurulunun önerisi ile ilk Şube Genel Kurulu tarihinden en az kırkbeş (45) gün önce Oda Yönetim Kurulunca saptanır ve aynı gün tüm Oda birimlerine bildirilir. Şube Genel Kurulu şube merkezinin bulunduğu kentte toplanır. Şube Genel Kurulunun birinci toplantısında çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Toplantı tarihinin; görüşmeler cumartesi akşamına kadar tamamlanacak, Pazar günü seçimler yapılacak şekilde saptanması zorunludur.

ç) Şube Genel Kurulu tarihinden en az otuz (30) gün önce, Şube Genel Kuruluna katılacak üyelerin listesi, Oda sicil numaralarına göre sıralanarak listelenmiş vaziyette Oda Yönetim Kuruluna gönderilir. Oda Yönetim Kurulu birden fazla Oda biriminde kaydı olduğu görülen üyelerin durumunu inceleyerek gönderilen listelerde gerekli düzeltmeler yapar ve on (10) gün içerisinde Şubeye yazılı olarak bildirir. Şube yapılan düzeltmeleri esas alarak işlem yapar.

d) Şube Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az on beş (15) gün önce, Genel Kurula katılacak üyelerin sicil numarası sırasına göre Oda Yönetim Kurulu tarafından düzeltilmiş listelerini, toplantı gündemini, yerini, saatini ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletir.
e) Gerekli incelemeden sonra, hakimce onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin hususlar söz konusu şubenin ilan yerine asılarak üç (3) gün süre ile duyurulur.
f) (Değişik:RG-3/9/2008-26986) Genel Kurula katılacak üye listesi hakim tarafından kesinleştirildikten sonra, Şube Genel Kurul gündemi, toplantı yeri, günü ve saati ile, çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı için aynı bilgiler toplantı gününden en az on (10) gün önce Şube Yönetim Kurulu tarafından, bir gazetenin Şube etkinlik alanındaki yerel baskısında ilan edilir. Oda Yönetim Kurulu Şube Genel Kurulunun düzenli bir biçimde yapılamayacağının anlaşılması durumunda, toplantı başlamadan önce Şube Genel Kurulunu yalnız bir kez olmak ve on beş (15) günü geçmemek koşuluyla erteleyebilir. Bu durumda Oda Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunun yeni tarihini ve yerini, görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az on (10) gün önce bir gazetenin Şube etkinlik alanındaki yerel baskısında üyelere duyurur.
g) Oda Yönetim Kurulu tüm Şubelerin genel kurullarına ilişkin bilgileri Oda süreli yayınlarında duyurur.

ğ) (Değişik:RG-3/9/2008-26986) Şube Yönetim Kurulu değiştirilmesi için zorunlu bir gerekçe olmadıkça aşağıdaki gündeme uygun olarak Genel Kurulun toplantısını ilan eder. Gündemdeki değişiklik Şube Genel Kurulu Kararı ile olur.

1) Açılış,

2) Başkanlık Divanı seçimi,

3) Oda Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulu adına konuşmalar,

4) Şube Yönetim Kurulu raporunun incelenmesi ve karar alınması,

5) Yeni dönem çalışmaları için ilkelerin saptanması,

6) Yeni dönem bütçesinin görüşülerek Oda Yönetim Kuruluna önerilecek şeklinin sunulması,

7) Şube Yönetim Kurulu ve Oda Genel Kurulu delegesi seçimi için adayların belirlenmesi ve duyurulması,

8) Seçim.

Çalışma Yöntemi

Madde 54 - Şube Genel Kurulu aşağıdaki şekilde toplanır;

a) Şube Genel Kurulu; Şube Yönetim Kurulu Başkanı, İkinci Başkanı ya da Yönetim Kurulunun kendi içerisinden görevlendireceği bir üye tarafından gerekli çoğunluğun oluşması ve Oda Gözlemcisinin salonda hazır bulunması ile ilan edilen gündemle açılır.
b) Şube Genel Kurulu Başkanlık Divanı bir (1) Başkan, bir (1) Başkan yardımcısı ve iki (2) yazmandan oluşur. Şube Genel Kurulunda TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır.
c) Toplantıya katılan her üyenin gündemde değişiklik ve ekleme önerme yetkisi vardır. Ancak bu konuda karar verme hakkı Şube Genel Kurulunundur.

ç) Şube Genel Kurulunda bulunarak görüşmelere katılmak, oy kullanmak ve organlara aday olmak için ilçe seçim kurulu tarafından askıya çıkartılmış ve onaylanmış listede kayıtlı olmak, Oda kimlik kartını taşımak ve göstermek zorunludur.

d) Şube Genel Kurulu görüşmeleri ve kararları tutanakta saptanarak Şube Yönetim Kuruluna teslim edilir. Görev alan Şube Yönetim Kurulu bu belgelerin bir örneğini Oda Yönetim Kuruluna sunar.

Olağanüstü Şube Genel Kurulu

Madde 55 - Şube Genel Kurulu aşağıda belirtilen koşullarda olağanüstü toplantıya çağrılır;

a) Şube Yönetim Kurulunun üçte iki (2/3) oy çoğunluğuyla alacağı karar ile,
b) Şubeye kayıtlı üyelerin en az beşte birinin (1/5) Şube Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurması durumunda,
c) Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu ve Oda Denetleme Kurulunun ortak toplantısında üye tam sayısının üçte iki (2/3) çoğunlukla alacağı karar ile,

ç) Oda Denetleme Kurulunun Şube mali işleriyle ilgili olarak zorunlu görmeleri durumunda oy birliğiyle alacağı karar ile,

d) Oda Denetleme Kurulunun Şube mali işleriyle ilgili olarak vereceği denetim raporuna istinaden Oda Yönetim Kurulunun üçte iki (2/3) oy çoğunluğuyla alacağı karar ile,
e) Oda Danışma Kurulu Üyelerinden en az yarısının yazılı ve gerekçeli başvurusu üzerine toplantıya katılan üyelerin dörtte üç (3/4) oy çokluğuyla yapacağı öneri doğrultusunda Oda ve/veya Şube Yönetim Kurulunun üçteiki (2/3) çoğunlukla alacağı karar ile,
f) İstifa ya da çekilmiş sayılan Şube Yönetim Kurulu üyeliğine davet edilecek yedek üye kalmadığı durumda.

Bu maddenin (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bendinde belirtilen durumlardan herhangi birinin oluşması durumunda, Şube Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren bir hafta içinde Şube Olağanüstü Genel Kurulu için karar almak ve Şube Olağanüstü Genel Kurulunun tarihini saptamak zorundadır. Şube Olağanüstü Genel Kurulu, karar tarihinden itibaren bir (1) ay içinde toplanır. Şube Yönetim Kurulunun herhangi bir nedenle belirtilen sürelerde karar almaması, ya da Şube Olağanüstü Genel Kurulunu toplamaması durumunda, Şube Olağanüstü Genel Kurulu Oda Yönetim Kurulu tarafından toplanır.

Olağanüstü Şube Genel Kurulu Toplanma Şekli

Madde 56 - Şube Olağanüstü Genel Kurulu toplantısı Şube Olağan Genel Kurulu gibi yapılır. Ancak Şube Olağanüstü Genel Kurulunun toplantıya çağrılış nedeni dışında gündem maddesi eklenemez, görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.

Şube Genel Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 57 - Şube Genel Kurulunun görev ve  yetkileri şunlardır:

a) Oda Genel Kuruluna önermek üzere Oda amaçları ile ilgili kararlar almak,
b) Şube Yönetim Kurulu raporlarını incelemek, hakkında karar almak, gelecek yıl çalışmaları için Şube Yönetim Kurulunu yönlendirici kararlar almak,
c) Şube hesaplarını, bilanço ve gelir-gider cetvellerini, Oda Denetleme Kurulunun Şube ile ilgili raporunu incelemek; Şube Yönetim Kurulunun önerdiği yeni dönem gelir planını ve gider bütçesini; geçici ve/veya sürekli personel kadro çizelgelerini incelemek, olduğu gibi ya da değiştirerek Oda Genel Kurulunun onayına sunmak,

ç) Şube Yönetim Kurulunun yedi (7) asil, yedi (7) yedek üyesini seçmek.

Şube Yönetim Kurulu, Oluşumu ve Çalışma Yöntemi

Madde 58 - Şube Yönetim Kurulu;

a) Şube Genel Kurulunca seçilen yedi (7) asil ve yedi (7) yedek üyeden oluşur,
b) Seçimlerin yapılmasından sonra en geç yedi (7) gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir (1) başkan, bir (1) sekreter ile bir (1) sayman üye seçerek Yürütme Kurulunu oluşturur diğer üyeleri arasında görev bölümü yapar,
c) En az on beş (15) günde bir çoğunlukla toplanır. Toplantıyı Şube Yönetim Kurulu Başkanı, Başkanın bulunmadığı zamanlarda Şube Sekreter Üyesi yönetir.

ç) Şube Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik olursa başkanın kullandığı oy yönünde  çoğunluk sağlanmış sayılır.

Şube Yönetim Kurulu Üyeliğinin Düşmesi

Madde 59 - Herhangi bir nedenle, üç (3) ay süreyle toplantılara gelmeyen ya da, herhangi bir altı (6) aylık süre içerisinde yapılan olağan toplantıların üçte birinden (1/3) daha azına katılmış olan Şube Yönetim Kurulu Üyesi çekilmiş sayılır ve yerine Şube Yönetim Kurulu tarafından sıradaki Yedek Yönetim Kurulu Üyesi yazılı olarak davet edilir. Çekilen veya çekilmiş sayılan Şube Yönetim Kurulu Üyesinin yerine Yönetim Kurulu tarafından davet edilen Yedek Yönetim Kurulu Üyesi daveti yazılı olarak kabul veya reddeder. Yedek üyenin görevi kabul etmesi durumunda, ilk Yönetim Kurulu toplantısında göreve başlama kararı alınır. Davet edilen Yedek Üyenin görevi reddetmesi veya çağrıya onbeş (15) gün içerisinde yanıt vermemesi durumunda bu üye çekilmiş sayılır ve ilk Yönetim Kurulu toplantısında yerine Yönetim Kurulu tarafından sıradaki Yedek Yönetim Kurulu Üyesi yazılı olarak davet edilir.

Şube Genel Kurulunun Oda Yönetim Kurulunca Olağanüstü Toplanması

Madde 60 - İstifa eden ya da çekilmiş sayılan Şube Yönetim Kurulu üyeliğine davet edilecek yedek üye kalmadığı durumda; Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu Başkanı ve Sekreteri, bunlar yoksa Oda Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Şube Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yeniden seçim yapılır ve yeni seçilenler ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar.

Şube Yönetim Kurulu, Görev ve Yetkileri

Madde 61 - Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şube etkinlik alanı içinde özel ve kamu kesiminde çalışan üyelerin mesleki sorunlarının çözümü için çalışmak, Üye, Temsilcilik, Şube ve Oda ilişkilerini geliştirmek ve Oda politikaları çerçevesinde gerekli girişimlerde bulunmak,
b) Şube etkinlik alanı içinde çevre sorunları ve bunların çözümü yolundaki uygulamalarla ilgili bilgi ve görüşleri Oda Yönetim Kuruluna ileterek bu konularda Oda politikası doğrultusunda ülke ve meslek çıkarlarını gözeten etkinlik ve girişimlerde bulunmak,
c) Çevre sorunlarının çözümü için uygulanan projelerin niteliğini geliştirmek, üyelerin hak ve çıkarlarını korumak amacıyla sürdürülen mesleki denetim uygulamasını yürütmek ve Oda Yönetim Kurulunun vereceği yetkiyle mesleki projelere vize uygulamak,

ç) Oda Genel Kurulunca alınacak kararları uygulamak, şube işlerini Genel Kurul kararlarına göre yönetmek,

d) Şube Genel Kurulunca alınan kararları Oda Yönetim Kuruluna iletmek,
e) Oda üyelerinin hak ve yetkilerinin 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve TMMOB Ana Yönetmeliği ile bu Yönetmelik içinde gereğince kullanılmasını gözetmek; üyelerin mesleki onur, hak ve çıkarlarını koruyacak önlemleri almak ve bu konuda Oda Yönetim Kurulunun onayı ile gerekli girişimlerde bulunmak,
f) Mesleğin gelişmesini sağlayacak çalışmaları yapmak, yaptırmak ve buna ait raporları Oda Genel Kurulunun onayına sunmak,
g) Şubeye kayıtlı üyelerin kayıtlarını tutmak, ayrıca büro tescil ve diğer mesleki denetim kayıtlarını düzenlemek,

ğ) Oda Onur Kurulu ile ilgili işleri zamanında Oda Yönetim Kuruluna iletmek,

h) Bilirkişilik ve hakemlik yapacak üyeleri belirlemek ve bu listeleri Oda Yönetim Kuruluna sunmak,

ı) Şube Yönetim Kurulunun ilk toplantı tarihinden başlayarak en çok on beş (15) gün içerisinde, bütçe uygulamasını da kapsayan Şube yeni dönem çalışma programını hazırlayarak Oda Yönetim Kuruluna sunmak,

i) Her yılın Aralık ayının 25 inci gününe kadar o yıla ait mali unsurları da içeren çalışma raporunu ve yeni dönem bütçe önerisini Oda Yönetim Kuruluna sunmak,
j) Şube Genel Kuruluna sunulacak çalışma raporunu, geçmiş dönem bütçe uygulamasını da kapsayacak biçimde hazırlayarak, Şube Genel Kurul toplantısından en az bir hafta önce bölgesindeki üyelere duyurmak,
k) Şube Genel Kurulu toplantısı için gerekli diğer bütün işlemleri tamamlamak,
l) Şube Danışma Kurulunu oluşturmak ve düzenli olarak toplanmasını sağlamak,
m) Etkinlik alanları içerisinde bulunan il ve ilçe merkezlerinde temsilcilik açılması için gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak, yeni açılacak ve mevcut temsilciliklerin üye eğilimlerini alarak oluşturdukları Yönetim Kurullarının atanması teklifini Oda Yönetim Kuruluna sunmak,
n) Etkinlik alanları içerisinde bulunan temsilcilik çalışmalarının, bu kapsamdaki iş ve işlemlerin bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat gereğince ve Oda Yönetim Kurulu kararlarına göre yapılmasını sağlamak, denetlemek ve bu konuda Oda Yönetim Kurulunca verilen görevleri yerine getirmek,
o) Gerekli gördüğü işyerlerinde, İşyeri Temsilcilikleri açmak,

ö) Gerekli gördüğü konularda uzmanlık komisyonları oluşturmak ve bunların düzenli çalışmalarını sağlamak,

p) Oda Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yürütmek,
r) Bülten, faks bülten, bölgesel/yerel sorunlara ya da yerele özgü çevre sorunlarına yönelik araştırma raporları, broşür ve kitapçık gibi çalışmalar yapmak, arşiv ve kütüphane oluşturmak.

Şube Yönetim Kurulu, çalışmaları ve hesapları yönünden Oda kamu tüzel kişiliğini temsil eden Oda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Şube Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Madde 62 - Şube Yönetim Kurulu Üyelerinin görev ve yetkileri şunlardır;

a) Şube Başkanı; Şubeyi temsil etmek ve sözcülüğünü yapmak, Şube Yönetim Kurulunu yönetmek ve Oda amaçları doğrultusunda çalışmasını sağlamakla sorumludur.
b) Şube Sekreter Üyesi; Başkanın olmadığı hallerde Yönetim Kurulunun yürütme öğesi ve sözcüsüdür. Şube işlemlerini zamanında ve odanın amaçlarına uygun olarak yürütmekle görevli ve sorumludur. Şube Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlar. Üyelerin önerisi ile gündeme yeni maddeler eklenebilir. Oda görevlilerine ait sicillerin tutulması ve Yönetim Kurulu kararlarının uygulanması için gerekli tüm önlemleri alır. Şubenin işlemlerini yürütür ve imzalar.
c) Şube Sayman Üyesi; Oda ve Şube Yönetim Kurulları kararları çerçevesinde Oda mali işleyişinin zamanında yürütülmesi, gerekli defterlerin tutulması ve demirbaşların en iyi şekilde kullanılmasından görevli ve sorumludur. Yönetim Kurulu Sayman Üyenin sorumluluğuna ortaktır.

ç) Şube Başkanı, Sekreteri ve Saymanı, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde ve bütçe olanakları içinde, Şube Yönetim Kurulunca alınan kararlara göre harcama yaparlar.

Şube Mali İşleyişi

Madde 63 - Şubelerin her türlü gelirleri Odaya aittir. Kendi adlarına makbuz bastıramaz ve para toplayamazlar. Yapacakları bütün tahsilatları Oda hesabına yatırırlar. Şube giderleri Oda Genel Kurulunca kabul edilen Şube bütçesine göre ayrılan ödenekten karşılanır. Şube Yönetim Kurulu, kendi bütçesine göre gerekli harcamalarda bulunur. Bütçe kalemleri arasında yüzde onu (%10) aşmamak üzere aktarım yapabilir.

Şube Mali Raporları

Madde 64 - Şube Yönetim Kurulu, her ayın ilk haftası içerisinde geride kalan aya ait şube mali raporunu Oda Yönetim Kuruluna bildirir.

Şube Danışma Kurulu Oluşumu ve Çalışma Yöntemi

Madde 65 - Şube Danışma Kurulu; Şube Yönetim Kurulu üyeleri, İl ve İlçe Temsilcilikleri Yürütme Kurulu üyeleri, TMMOB ve Oda organlarında görev yapan üyelerle, TMMOB ve Oda organlarında veya herhangi bir Şube Yönetim Kurulunda daha önce seçilerek görev yapan ve Şube Yönetim Kurulunca belirlenen en fazla on (10) üyeden oluşur.

Şube Danışma Kurulu Toplantısı

Madde 66 - Şube Danışma Kurulu, en az altı (6) ayda bir defa ve/veya Şube Yönetim Kurulunun çağrısıyla toplanır. Toplantıları Şube Yönetim Kurulu Başkanı yönetir.

Şube Danışma Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 67 - Şube Danışma Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Oda ve Şube çalışmalarını değerlendirmek ve geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,
b) Yapılacak çalışmalar için üyelerin uzmanlık dalları, bilgi ve deney birikimlerini dikkate alarak aday önermek,
c) Şube ile bağlı birimleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,

ç) TMMOB ve Oda çalışmalarına etkin katılımlar sağlamak,

d) Üyelerle ilişkileri güçlendirmek, ve mesleki dayanışma ortamları yaratmak için, etkinlik ve eylem kararları almak, bu konuda Şube Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak,
e) Şube Olağan Genel Kurul tarihleri için Oda Danışma Kuruluna sunulmak üzere eğilim kararı almak.

Bölge Temsilcilikleri

Madde 68 - Oda faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve Oda örgütlenmesinin yaygınlaştırılması amacı ile bölgelerden gelen somut taleplere bağlı olarak kurulur. Bölge temsilciliklerinin kuruluşu ve etkinlik alanı coğrafi yapı ve örgütsel gereksinimler göz önünde tutularak Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulunun Oluşumu

Madde 69 - Bölge Temsilciliği, o bölgede bulunan üyelerin eğilim seçimi ve Oda Yönetim Kurulunun ataması ile belirlenen beş (5) veya yedi (7) üyeden oluşan Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Oda Yönetim Kurulu atamasını takiben yapılan ilk Bölge Temsilcilik Yönetim Kurulu toplantısında bir (1) başkan, bir (1) sekreter üye ve bir (1) sayman üyeden oluşan yürütme kurulu seçilir.

Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulunun Görev Süresi

Madde 70 - Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu görev süresi Oda Yönetim Kurulunun dönem görev süresi ile sınırlıdır. Oda Yönetim Kurulunun atama ve görevlendirmesi ile başlayan görev süresi, görevden alınma ya da istifa gibi nedenlerin dışında bir Oda Genel Kurulundan diğerine kadar olan süredir.

Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulunun Görevden Alınması

Madde 71 - Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu Oda işleyişine ve Oda çalışma ilkelerine aykırı bir tutum aldığında ya da Bölge Temsilciliğine kayıtlı üyelerin üçte iki (2/3) sinin Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulunun görevden alınması yönündeki Oda Yönetim Kuruluna yaptıkları yazılı başvuru ve bu başvurunun Oda Danışma Kurulu ve sonrasında Oda Yönetim Kurulunda değerlendirilmesi ile Oda Yönetim Kurulunca görevden alınabilir.

Bölge Temsilciliklerinin Görev ve Yetkileri

Madde 72 - Bölge Temsilciliklerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bölge Temsilciliği çalışma alanı içinde özel ve kamu kesiminde çalışan üyelerin mesleki sorunlarının çözümü için çalışmak Üye, Temsilcilik, Şube ve Oda ilişkilerini geliştirmek ve Oda politikaları çerçevesinde gerekli girişimlerde bulunmak,
b) Bölge Temsilciliği çalışma sınırları içinde çevre sorunları ve bunların çözümü yolundaki uygulamalarla ilgili bilgi ve görüşleri Oda Yönetim Kuruluna ileterek, bu konularda Oda politikası doğrultusunda ülke ve meslek çıkarlarını gözeten etkinlik ve girişimlerde bulunmak,
c) Çevre sorunlarının çözümü için uygulanan projelerin niteliğini geliştirmek, üyelerin hak ve çıkarlarını korumak amacıyla sürdürülen mesleki denetim uygulamasını yürütmek ve Oda Yönetim Kurulunun vereceği yetkiyle mesleki projelere vize uygulamak,

ç) Odaya karşı görevleri ile ilgili konularda üyeleri uyarmak,

d) Oda Yönetim Kurulunca verilen görevleri yerine getirmek ve yetki aldığı konularda Odayı temsil etmek,
e) Üyelerin mesleki bilgi ve tecrübelerini arttıracak konularda eğitim çalışması yapmak veya girişimde bulunmak,
f) Çalışma sınırları içindeki üyelerin Oda Yönetim Kurulunca belirlenen şekilde kayıtlarını tutmak ve Oda Yönetim Kuruluna iletmek, üye aidatlarını toplamak,
g) Bölge Temsilciliği çalışma sınırları içinde yapılan faaliyetler ve gelişmelerle ilgili bir faaliyet raporunu her ayın ilk haftası içinde Oda Yönetim Kuruluna sunmak,
ğ) Bölge Temsilciliğine ait mali durumu gösteren bilançoyu aylık periyotlar halinde Oda Yönetim Kuruluna sunmak,
h) İhtiyaç duyulması halinde bilirkişilik, hakemlik, danışmanlık gibi görevler için üyeler belirlemek ve bu isimleri içeren listeyi Oda Yönetim Kuruluna sunmak,
ı) Mesleki sorunların çözümü ve eğitim etkinliklerinin hızlandırılması için komisyonlar kurmak ve bu komisyonların çalışmasını sağlamak,
i) Bülten, faks bülten, bölgesel/yerel sorunlara ya da yerele özgü çevre sorunlarına yönelik araştırma raporları, broşür ve kitapçık gibi çalışmalar yapmak, arşiv ve kütüphane oluşturmak.
Bölge Temsilcilikleri bütün çalışmalarında Oda Yönetim Kurulunca belirtilen konularda, kendilerine verilen yetki sınırları içinde hareket ederler.

Bölge Temsilciliklerinin Mali İşleyişi

Madde 73 - Bölge Temsilciliklerinin her türlü geliri Odaya aittir. Kendi adlarına makbuz bastıramaz ve para toplayamazlar. Bölge Temsilcilikleri Oda Yönetim Kurulunun onayı ile kabul edilen yıllık bütçeye uygun olarak hareket etmek durumundadırlar. Bu bakımdan yıllık bütçelerini gösteren raporu Aralık ayının 25 inci gününe kadar Oda Yönetim Kuruluna sunmak zorundadır.

İl ve İlçe Temsilcilikleri

Madde 74 - İl ve İlçe Temsilcilikleri, Oda faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve Oda örgütlenmesinin yaygınlaştırılması amacı ile il ve ilçelerden gelen somut talepler, coğrafi yapı ve örgütsel gereksinimler göz önünde tutularak ve Şube Yönetim Kurullarının önerileri doğrultusunda kurulur.

Oda Yönetim Kurulu İl ve İlçe Temsilciliği kurulmasına ve kurulan temsilciliğin hangi Oda birimine bağlı olarak faaliyet yürüteceğine karar verir ve Temsilcilik Yönetim Kurulunun atamasını yapar. Temsilciliğin kurulduğunu yörenin en büyük mülki amirine, belediye başkanlığına, cumhuriyet savcılığına ilgili kurum ve kuruluşlara bildirir.

İl ve İlçe Temsilcilikleri Oluşumu

Madde 75 - İl ve İlçe Temsilciliğinin oluşum çalışmaları o yöredeki yerel gazetelerde duyurulur. Toplantı/toplantılar düzenlenerek eğilim seçimine gidilir. İl ve İlçe Temsilcilikleri Yönetim Kurulu Oda Yönetim Kurulu kararı ile atanır.

İl ve İlçe Temsilcilikleri Yönetim Kurulu Oluşumu

Madde 76 - İl ve İlçe Temsilciliği Yönetim Kurulu en fazla yedi (7) en az üç (3) tek sayıda üyeden oluşur. Ancak Oda Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülmesi halinde bir (1) üye temsilci olarak atanabilir. İl ve ilçe Temsilciliği Yönetim Kurulu atamasını takiben en geç 15 gün içinde toplanarak, kendi aralarından bir (1) Temsilci, bir (1) Sekreter ve bir (1) Sayman seçerek yürütme kurulunu oluşturur,  eğer bir Şubeye bağlı ise Şube Yönetim Kuruluna, değilse Oda Yönetim Kuruluna bildirir.

İl ve İlçe Temsilcilikleri Yönetim Kurulu Görev Süresi

Madde 77 - İl ve İlçe Temsilciliklerinin Yönetim Kurullarının görev süresi Oda Yönetim Kurulunun dönem görev süresi ile sınırlıdır. Oda Yönetim Kurulunun atama ve görevlendirmesi ile başlayan görev süresi, görevden alınma ya da istifa gibi nedenlerin dışında bir Oda Genel Kurulundan diğerine kadar olan süredir.

İl ve İlçe Temsilcilikleri Yönetim Kurulunun Görevden Alınması

Madde 78 - İl ve İlçe Temsilciliği Yönetim Kurulu Oda işleyişine ve Oda çalışma ilkelerine aykırı bir tutum aldığında ya da İl ve İlçe Temsilciliğine kayıtlı üyelerin üçte iki (2/3) sinin İl ve İlçe Temsilciliği Yönetim Kurulunun görevden alınması yönündeki Oda Yönetim Kuruluna yaptıkları yazılı başvuru ve bu başvurunun Oda Danışma Kurulu ve sonrasında Oda Yönetim Kurulunda değerlendirilmesi ile Oda Yönetim Kurulunca görevden alınabilir.

İl ve İlçe Temsilcilikleri Görev ve Yetkileri

Madde 79 - İl ve İlçe Temsilciliklerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) İl ve İlçe Temsilcilikleri çalışma alanı içinde özel ve kamu kesiminde çalışan üyelerin mesleki sorunlarının çözümü için çalışmak, Üye, Temsilcilik, Şube ve Oda ilişkilerini geliştirmek ve Oda politikaları çerçevesinde gerekli girişimlerde bulunmak,
b) İl ve İlçe Temsilcilikleri çalışma sınırları içinde çevre sorunları ve bunların çözümü yolundaki uygulamalarla ilgili bilgi ve görüşleri Oda Yönetim Kuruluna ileterek bu konularda Oda politikası doğrultusunda ülke ve meslek çıkarlarını gözeten etkinlik ve girişimlerde bulunmak,
c) Çevre sorunlarının çözümü için uygulanan projelerin niteliğini geliştirmek, üyelerin hak ve çıkarlarını korumak amacıyla sürdürülen mesleki denetim uygulamasını yürütmek ve Oda Yönetim Kurulunun vereceği yetkiyle mesleki projelere vize uygulamak,

ç) Odaya karşı görevleri ile ilgili konularda üyeleri uyarmak,

d) Oda Yönetim Kurulunca verilen görevleri yerine getirmek ve yetki aldığı konularda Odayı temsil etmek,
e) Üyelerin mesleki bilgi ve tecrübelerini arttıracak konularda eğitim çalışması yapmak veya girişimde bulunmak,
f) Çalışma sınırları içindeki üyelerin Oda Yönetim Kurulunca belirlenen şekilde kayıtlarını tutmak ve Oda Yönetim Kuruluna iletmek, üye aidatlarını toplamak,
g) İl ve İlçe Temsilcilikleri çalışma sınırları içinde yapılan faaliyetler ve gelişmelerle ilgili bir faaliyet raporunu her ayın ilk haftası içersinde Oda Yönetim Kuruluna sunmak,

ğ) İl ve İlçe Temsilciliklerine ait mali durumu gösteren bilançoyu aylık periyotlar halinde Oda Yönetim Kuruluna sunmak,

h) İhtiyaç duyulması halinde bilirkişilik, hakemlik, danışmanlık gibi görevler için üyeler belirlemek ve Oda Yönetim Kuruluna sunmak,
ı) Mesleki sorunların çözümü ve eğitim etkinliklerinin hızlandırılması için komisyonlar kurmak ve bu komisyonların çalışmasını sağlamak,
i) Bülten, faks bülten, bölgesel/yerel sorunlara ya da yerele özgü çevre sorunlarına yönelik araştırma raporları, broşür ve kitapçık gibi çalışmalar yapmak, arşiv ve kütüphane oluşturmak.
İl ve İlçe Temsilcilikleri bütün çalışmalarında Oda Yönetim Kurulunca belirtilen konularda, kendilerine verilen yetki sınırları içinde hareket eder.

İl ve İlçe Temsilciliklerinin Mali İşleyişi

Madde 80 - İl ve İlçe Temsilciliklerinin her türlü geliri Odaya aittir. Kendi adlarına makbuz bastıramaz ve para toplayamazlar. İl ve İlçe Temsilcilikleri Oda Yönetim Kurulunun onayı ile kabul edilen yıllık bütçeye uygun olarak hareket etmek durumundadırlar. Bu bakımdan yıllık bütçelerini gösteren raporu Aralık ayının 25 inci gününe kadar Oda Yönetim Kuruluna sunmak zorundadırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Mali Hükümler

Madde 81 - Çevre Mühendisleri Odası Mali İşler Yönetmeliğinin hazırlanıp yürürlüğe girmesine kadar TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği ve bu yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır.

 

Yürürlük

Madde 82 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 83 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu  yürütür.

Mali İşler Yönetmeliğinin hazırlanıp yürürlüğe girmesine kadar TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği ve bu yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır.

 

 

20.02.2023 14:21
Okunma Sayısı: