TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN YÖNETMELİĞİ

 

TMMOB

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Dayanak

        Amaç

        MADDE   1-   (1) Bu yönetmeliğin amacı; TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından yayımlanan süreli yayınlar, çevre mühendisliği alanına dair araştırma, kitap, rapor ve çevre sorunlarına dair toplumsal içerikli çalışmaların yayınlanmasına yönelik politika ve ilkeleri belirlemek, Oda Yayın Danışma Kurulu`nun işleyişini düzenlemektir.

        Kapsam

        MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından yayımlanan süreli yayınları (haber bülteni, dergi, teknik dergi) ile çevre mühendisliği alanına dair araştırma, çalışma, kitap, rapor ve çevre sorunları alanındaki toplumsal içerikli çalışmaları ve bunlara ilişkin yayın politikalarını, yayın stratejisini ve programını kapsar.

        (2) Oda Yayın Danışma Kurulu`nun; kuruluş, oluşum ve işleyişi, görev ve sorumlulukları ile Oda yayın çalışmalarının amaç ve hedefleri de bu yönetmelik kapsamı içinde tanımlanmıştır.

        (3) Oda Şube ve Temsilcilikleri tarafından yayınlanan haber bültenleri ile ilgili esaslar, bu yönetmeliğin Dördüncü Bölümünde tanımlanmıştır. Oda Şube ve Temsilcilikleri tarafından yayınlanan kurs veya seminer notları, bölgesel veya yerel çevre sorunlarına yönelik araştırma raporları, broşür ve kitapçık gibi çalışmalar bu yönetmelik hükümleri dışında değerlendirilir.

       (4) Elektronik ortam yayıncılığı ve işleyişi, Oda Şube ve Temsilcilikleri` nin elektronik ortamda temsiliyeti ve bütün bunların koordinasyonu, Oda Yönetim Kurulu adına, Oda Genel Sekreterliği tarafından yürütülür.

        Tanımlar

        MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)            TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

b)            Oda: TMMOB Çevre Mühendisleri Odasını (ÇMO)

c)            ÇBT: Çevre Bilim ve Teknoloji isimli teknik dergiyi

d)            ÇMD: Çevre ve Mühendis isimli dergiyi

        Dayanak

        MADDE 4- (1) Bu yönetmelik, 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve TMMOB Çevre Mühendisleri Ana Yönetmeliği`ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Oda Yayın Danışma Kurulu

       

        MADDE  5-  (1) Oda Yayın Danışma Kurulu`nun amacı, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası yayınlarının, Oda yayın politikasına uygun bir şekilde yayımlanmasını sağlamak ve Oda yayınlarını yaygınlaştırmaktır. Oda Yayın Danışma Kurulu, bilimsel, teknolojik ve mesleki bilgilerin üyelere ve ilgili kesimlere etkin bir biçimde aktarılarak, üyelerin mesleki yaşamlarına, çevre alanına ve toplumsal yaşama katkıda bulunmasını sağlar.

        Kuruluş ve Oluşum

        MADDE 6-   (1) Oda Yayın Danışma Kurulu, Oda Genel Kurulu`nu tamamlanmasını izleyen bir ay içerisinde Oda Yönetim Kurulu kararıyla Oda üyelerinde oluşturulur. Kurulun oluşumu için Şube ve Temsilciliklerin yazılı önerileri istenir.

        (2) Oda adına yayınlanan süreli yayınların sahibi, Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Oda Genel Sekreteridir. Oda Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreteri, Oda Yayın Danışma Kurulu`nun doğal üyesidir.

        (3) Oda Yayın Danışma Kurulu, yılda en az iki (2) kez toplanır. Oda Yayın Danışma Kurulu ilk toplantısını, Oda Yönetim Kurulu`nun çağrısı ile yapar. Bu toplantıda, Oda süreli yayınları için ve Oda adına yayınlanacak bilimsel kitap, rapor, kitapçık, broşür vb. yayınlar için ayrı ayrı yayın kurulları oluşturulur. Oda`nın çalışma dönemi için yayın programı ve stratejisi belirlenir.

        (4) Bir takvim yılı içerisinde, mazeretsiz üst üste iki (2) toplantıya katılmayan Oda Yayın Danışma Kurulu Üyesi` nin üyeliği düşer.

        (5) Oda Yayın Danışma Kurulu toplantı tutanakları toplantı sırasında seçilen yazman veya yazmanlar tarafından Oda Yönetim Kurulu`na iletilir.

        Görev ve Sorumluluklar

        MADDE    7-        (1) TMMOB ve Odanın kurumsallaşmış ve gelenekselleşmiş yayın politikaları doğrultusunda çalışmalar yapar.

        (2) Oda Genel Kurulu`nun kararları ve Oda Yönetim Kurulu`nun çalışma programı kapsamında yayın çalışmalarını yürütür. Bu yönetmelik kapsamındaki yayınlar konusunda Oda Yönetim Kurulu`na karşı sorumludur.

        (3) Oda süresiz yayınları için genel yayın politikalarının değerlendirilmesi amacıyla ayrıntılı bir program düzenler. Oda süresiz yayınlarının genel yayın politikaları ile ilgili değerlendirmelerini Oda Yönetim Kurulu`na sunar ve onaylanması ile birlikte uygular.

        (4) Oda yayın politikaları, yöntemleri ve yazı değerlendirme ölçütlerini gözden geçirir ve geliştirilmek üzere değişiklikler önerebilir.

        (5) Oda Yayın Danışma Kurulu, elektronik ortam yayıncılığı konusunda üreteceği ve geliştireceği proje ve önerileri Oda Yönetim Kurulu`na sunar.

        (6) Oda ortamında yapılan çalışmalar ve araştırmalar ile farklı kurumlar veya kişiler kanalı ile (üniversite, bakanlık, vakıf, dernek gibi) Oda yayını olarak yayınlanması talep edilen çalışmaları inceler ya da inceletir ve nihai değerlendirme sonucunu (belgenin yayınlanmasına ya da yayınlanmamasına dair kararını) Oda Yönetim Kurulu`na bildirir.

        (6) Oda tarafından düzenlenen kongre, sempozyum, panel gibi etkinliklerin sonuçlarının yayın haline getirilmesini, TMMOB`nin Oda`ya verdiği görev ve sorumluluklar kapsamındaki etkinliklerin yayınlanmasını sağlar.

        (7) Oda Yönetim Kurulu ile eşgüdüm içerisinde, Çevre Mühendisliği alanındaki gelişmeleri, bilimsel ve teknolojik değişimleri takip ederek, Türkçe veya yabancı dilde kitap, broşür, rapor vb. yayınların hazırlanmasını sağlar.

        (8) Çevre mühendisliği alanında üyelerin birlik ve dayanışma ortamlarını güçlendirecek, bilgi ve iletişim olanaklarını artıracak yayınların, süreli yayınların, broşürlerin vb. basılı dokümanların üyeye ulaşmasını sağlar.

        (9) Çevre sorunlarına dair araştırmaları, çözüm arayışlarını ve bu alandaki tartışmaları kamuoyunun bilgisine sunmak için çalışmalar yürütür.

       (10) Oda süreli yayınları, ÇMO Haber, Çevre ve Mühendis ile Çevre Bilim ve Teknoloji dergileri arasında koordinasyonu, iş akışını planlar, her bir yayın için oluşturulan Yayın Kurulları ile ortak toplantılar düzenler.

       (11) Oda Yönetim Kurulu ile eşgüdüm içerisinde, meslek alanındaki ya da çevre sorunları alanındaki eserlerin, yabancı dillerde yayınlanmış çalışmaların (telif hakları ile ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemeleri de göz önüne alarak) tercüme edilmesini ve Oda yayını olarak yayınlanmasını sağlar.

       

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Oda Süreli Yayınları

        MADDE 8-  (1) Oda süreli yayınları; ÇMO Haber Bülteni, Çevre ve Mühendis Dergisi, Çevre Bilim ve Teknoloji Dergisi`dir. Oda Yayın Danışma Kurulu`nun ilk toplantısında, her bir süreli yayın için ayrı ayrı yayın kurulları ve yayın stratejisi veya programı belirlenerek Oda Yönetim Kurulu`na sunulur. Oda Yönetim Kurulu tarafından atanan kurullar, kabul edilen program çerçevesinde çalışmalarını yürütür. Her bir yayın için çalışmalarını ayrı sürdüren kurul üyeleri, Oda Yayın Danışma Kurulu toplantılarında, bilgi paylaşımında bulunur, Oda`nın yayın politikaları, yöntemleri ve yazı değerlendirme ölçütleri gibi konularda Oda Yönetim Kurulu`na önerilerde bulunur.

        Çevre Bilim ve Teknoloji Dergisi

        MADDE 9-      (1) Çevre Bilim ve Teknoloji isimli teknik dergi, bilimsel araştırma ve makalelerin yer aldığı, ÇBT Bilim Danışma Kurulu`nun makaleler için görüş ve önerileri ile hakemlik yaptığı, Çevre Mühendisleri Odası yayın organıdır.

        (2) Her çalışma döneminin ilk Oda Yayın Danışma Kurulu Toplantısı`nda, Çevre Bilim ve Teknoloji Dergisi Yayın Kurulu ve Yayın Sekreteri belirlenerek, Oda Yönetim Kurulu`na sunulur. Oda Yönetim Kurulu tarafından atanan Çevre Bilim Teknoloji Dergisi Yayın Kurulu en az beş (5) kişiden oluşur. Bu kurulun amacı, Dergi`nin Oda yayın politikasına uygun bir şekilde yılda iki en az (2) kez düzenli olarak yayınlanmasını sağlamak, derginin tanınırlığını ve bilimsel kalitesini yükseltmektir.

        (3) Her yayın yılı için Çevre Bilim ve Teknoloji Dergisi abonelik koşulları bir öncelikle yılın son haftasında Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek duyurulur.

        ÇBT Bilim Kurulu

        MADDE 10-     (1) Çevre Bilim ve Teknoloji Dergisi`nin bilimsel ölçütlerini tanımlamak, geliştirmek, makaleler için hakemlik yapmak üzere ÇBT Bilim Kurulu oluşturulur. Çevre Bilim Teknoloji Dergisi Bilim Kurulu, ÇBT Yayın Kurulu`nun önerisi ile Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. ÇBT` nin her sayısı için, o sayının hazırlanması işini koordine etmek üzere, ÇBT Bilim Kurulu içinden sayı editörü belirlenir. Sayı editörünü ÇBT Yayın Kurulu önerir, Oda Yayın Danışma Kurulu karar bağlar ve Oda Yönetim Kurulu`nun onayı ile çalışmalar başlatılır.

        (2) ÇBT Dergisi`nde yayınlanmak üzere değerlendirilmeye alınan makaleler, ÇBT Bilim Kurulu içerisinden üç (3) ayrı hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmeleri, ÇBT sayı editörü eşgüdümünde, ÇBT Yayın Kurulu tarafından yapılır.

        ÇBT Yayın Kurulu

        MADDE 11-             (1) ÇBT Yayın Kurulu, dergi konusunda Oda Yönetim Kurulu`na karşı sorumludur.

        (2) Dergi`nin genel yayın politikalarının değerlendirilmesi için ayrıntılı bir program düzenler ve uygular.

        (3) Dergi`nin genel yayın politikaları ile ilgili değerlendirmelerini Oda Yönetim Kurulu`na sunar ve onayını alır. Oda`nın yürürlükteki yayın politikaları, yöntemleri ve yazı değerlendirme ölçütlerini gözden geçirir ve bunlarda ÇBT Yayın Kurulu tarafında geliştirilmek üzere değişiklikler önerebilir.

        (4) ÇBT Yayın Kurulu, Oda Yönetim Kurulu tarafından daha önceden onaylanmış politika, yöntem ve ölçütlere göre değerlendirme sürecini yönetir. Makale yayımlama kararlarının sonuca bağlanmasından, itirazların değerlendirilmesinden ÇBT Yayın Kurulu sorumludur.

        (5) Makale yayın sürecinde, olası itirazlarla ilgili ön değerlendirmeyi ÇBT Yayın Kurulu yapar, kararı Oda Yönetim Kurulu verir. İtirazlara verilen yanıt sonrasında itirazların devam etmesi durumunda izlenecek yöntem ve bu itirazlar Oda Yönetim Kurulu`nca karara bağlanır.

       (6) Oda Yönetim Kurulu ile ÇBT Yayın Kurulu arasındaki iletişim ÇBT Yayın Sekreteri aracılığıyla sağlanır.

       (7) ÇBT Yayın Sekreteri; makalelerin değerlendirilmesi sürecinde, makale sahipleri ve hakemler ile yazışma yapılması, yayının hazırlanması, dizilmesi, basılması, Oda ile matbaa arasında bağlantı sağlanması, matbaada yapılması gereken işlerin yürütülmesi ile görevli olup, ÇBT Yayın Kurulu`na ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü`ne karşı sorumludur. ÇBT Yayın Sekreteri aynı zamanda ÇBT Yayın Kurulu sekreterliğini yürütür ve gerekli teknik desteği sağlar.

        (8) ÇBT Yayın Kurulu, derginin genel yayın politikalarını belirlemek ve dergiye yön vermek amacıyla belli periyotlarla yılda en az dört (4) kez toplanır.

       (9) ÇBT Yayın Kurulu toplantıları, ÇBT Yayın Sekreteri tarafından kurul üyelerine en az iki (2) hafta öncesinden yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim, toplantı gündemini ve görüşülecek konularla ilgili tüm belgeleri içerir. ÇBT Yayın Kurulu üyeleri toplantılara bizzat katılmak durumundadır. Bir takvim yılı içinde toplam iki (2) toplantıya mazeretsiz katılmayanın üyeliği kendiliğinden sona erer.

        MADDE 12-  (1) Oda Genel Sekreterliği tarafından ÇBT Yayın Sekreteri`ne ulaştırılan makaleler, ÇBT Yayın Kurulu`nda yapılacak ön incelemeden sonra, sayı editörünün danışmanlığında, ÇBT Bilim Kurulu`nda yer alan en az üç bilim insanın değerlendirmesine sunulur.

         (2) Bir makalenin değerlendirilmesi en fazla üç (3) ay içinde yapılmalıdır.

         (3) Yayınlamada son söz ÇBT Yayın Kurulu`na aittir ve bu karar ÇBT Bilim Kurulu`nun değerlendirmesine dayanılarak alınır.

        (4) ÇBT Yayın Kurulu makaleleri niteliklerine göre sıralamaz. Makaleler ya uygun bulunur ya da bulunmaz.

        (5) Eğer bir değerlendirme, bir makalenin yayınlanmasının belirsiz göründüğünü ya da belli zayıflıkların ya da eksikliklerin varlığını ortaya koymuşsa, dördüncü hakeme değerlendirmek üzere gönderilebilir. Gelen değerlendirme sonucuna göre nihai karar verilir.

        (6) Eğer bir makale değerlendirmesi, uygulanan ölçütlerin sağlanmadığını ortaya koyarsa, değerlendirme raporu ve ret yazısı yazarına gönderilir.

        (7) Eğer verilmiş olan süre içinde hakemlerin istediği düzeltiler yazarı tarafından ÇBT Yayın Kurulu`na iletilmezse kurul, makalenin reddine kara verebilir.

        (8) Değerlendirme süreci tamamlanmadan yazarın makaleyi başka bir yayında yayınladığı tespit edilirse değerlendirme süreci durdurulur. Makale reddedilir ve yazarına yazıyla bildirilir.

        (9) Yazar tarafından verilen bilgiler ÇBT Yayın Kurulu tarafından gizlilik içinde kullanılır ve yazarın yazılı izni olmadıkça açıklanamaz.

        (10) ÇBT Yayın Kurulu toplantılarında değerlendirme ve tartışmalar gizli bilgi olarak kabul edilir.

        (11) ÇBT Bilim Kurulu`na değerlendirilmek üzere gönderilen makalenin yazarının ve yazara düzelti için gönderilen hakemin isim ve adres bilgileri gizlidir ve açıklanamaz.

        (12) ÇBT Yayın Kurulu, makalenin yayınlanma kararını doğru ve herhangi bir belirsizliğe yol açmayacak şekilde açıklamalıdır.

        (13) ÇBT Yayın Kurulu, makalenin yayınlanma kararından en geç bir (1) hafta içinde yazarına ve hakemlere yazılı olarak duyurur.

        (14) Yayımlanan makaleleri ÇBT Yayın Kurulu, yıl sonunda ÇBT` de "Yazı Dizini" şeklinde açıklar.

        Yazım Kuralları

        MADDE 13- (1) ÇBT` de yayınlanacak makalelere ilişkin yazım kuralları, bu yönetmeliğin Eki (Ek-1) olarak düzenlenmiştir.

        Çevre ve Mühendis Dergisi

        MADDE 14-   (1) Çevre ve Mühendis Dergisi, çevre mühendisliği meslek alanına yönelik bir süreli yayındır. Dergi, çevre politikaları ve çevre sorunları alanına dair, siyasi, ekonomik analiz ve araştırmaları üyelerimize ulaştırmayı hedefleyen Çevre Mühendisleri Odası yayın organıdır.

        (2) Her çalışma döneminin ilk Oda Yayın Danışma Kurulu Toplantısı`nda, Çevre ve Mühendis Dergisi Yayın Kurulu ve Yayın Sekreteri belirlenerek, Oda Yönetim Kurulu`na sunulur. Oda Yönetim Kurulu tarafından atanan Çevre ve Mühendis Dergisi Yayın Kurulu en az beş (5) kişiden oluşur. Bu kurulun amacı, ÇMD` nin Oda yayın politikasına uygun bir şekilde yayımlanmasını sağlamak, derginin TMMOB ve Oda ortamında izlenirliğini sağlamak, Oda üyelerine ve çevre ile ilgili kurum ve kuruluşlara ulaşmasını sağlamaktır.

        (3) ÇMD Yayın Kurulu, Oda Yayın Danışma Kurulu`nun önerisi ile Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen dönemlerde ve dosya konularında çalışmalar yaparak, derginin düzenli olarak yayınlanmasını sağlar. Her bir dosya konusu için en az bir (1) en çok üç (3) olmak koşuluyla dosya editörleri belirlenir.

        (4) Çevre ve Mühendis Dergisi`nde belirlenen dosya konularının yanı sıra, ÇMD Yayın Kurulu`nun belirleyeceği konularda yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde güncel çevre sorunlarına, etkinliklere, haber ve yazılara da yer verilebilir.

        (5) ÇMD Yayın Kurulu tarafından hazırlanan dergi, Oda Yönetim Kurulu`nun bilgi ve onayına sunulur.

        ÇMD Yayın Kurulu

        MADDE 15-  (1) Çevre ve Mühendis Dergisi Yayın Kurulu`nun görev ve sorumlulukları şunlardır:

a)    ÇMD Yayın Kurulu, dergi konusunda Oda Yönetim Kurulu`na karşı sorumludur.

b)    ÇMD` nin genel yayın politikalarının değerlendirilmesi için ayrıntılı bir program düzenler ve uygular. Kurul, yılda en az dört (4) kez toplanır. ÇMD Yayın Kurulu Üyeleri, toplantılara bizzat katılmak durumundadır. Bir takvim yılı içinde toplam iki (2) toplantıya mazeretsiz katılmayanın üyeliği kendiliğinden sona ere.

c)    ÇMD Yayın Kurulu, derginin genel yayın politikaları ile ilgili değerlendirmelerini Oda Yönetim Kurulu`na sunar ve onayını alır.

d)    ÇMD Yayın Kurulu, Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen politika, yöntem ve ölçütlere göre değerlendirme sürecini yönetir. Makale yayınlama kararlarının sonuca bağlanmasından, itirazların değerlendirilmesinden ÇMD Yayın Kurulu sorumludur.

             (6) Oda Yönetim Kurulu ile ÇMD Yayın Kurulu arasındaki iletişim ÇMD Yayın Sekreteri aracılığıyla sağlanır. ÇMD Yayın Sekreteri; yayının hazırlanması, dizilmesi, basılması, Oda ile matbaa arasında bağlantı sağlanması, matbaada yapılması gereken işlerin yürütülmesi, reklâmların izlenmesi ve hazırlanması ile görevli olup, ÇMD Yayın Kurulu`na ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü`ne karşı sorumludur. ÇMD Yayın Kurulu Toplantıları, ÇMD Yayın Sekreteri tarafından ÇMD Yayın Kurulu üyelerine en az iki (2) hafta öncesinden yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim, toplantı gündemini ve görüşülecek konularla ilgili tüm belgeleri içerir. Olağan ÇMD Yayın Kurulu toplantıları dışında e-posta, faks ve telefon gibi haberleşme araçları kullanılarak görüşme ve toplantılar düzenlenebilir. Ancak, bu tür toplantı ve görüşmelerin sonuçları tüm ÇMD Yayın Kurulu üyelerine bildirilir.

        ÇMO Haber Bülteni

        MADDE 16-   (1) ÇMO Haber Bülteni, aylık haber bülteni olarak Oda ortamında süren çalışmaları, Türkiye ve dünya gündeminde güncel çevre sorunlarını, çevre politikalarına yönelik tartışma süreçlerini, kongre, sempozyum, panel gibi etkinliklerin duyuru ve bilgilerini üyelere ulaştırmayı hedefleyen bir yayın organıdır.

        (2) Oda Yönetim Kurulu tarafından, bir yayın dönemi için ÇMO Haber Çalışma Komisyonu, Yayın Danışmanı ve Yayın Teknik Sekreteri belirlenir. Oda Yayın Danışma Kurulu, ÇMO Haber Çalışma Komisyonu, Yayın Danışmanı ve Yayın Teknik Sekreteri konusunda, Oda Yönetim Kurulu`na öneride bulunabilir.

        (3) ÇMO Haber Yayın Teknik Sekreteri, Yayın Danışmanı ve ÇMO Haber Sorumlu Yazı İşleri Müdürü`ne karşı sorumludur.

        (4) Bir yayın dönemi için belirlenen yıllık plana uygun olarak ÇMO Haber Çalışma Komisyonu tarafından hazırlanan ve Yayın Danışmanı tarafından uygun görülen bülten taslağı, ÇMO Haber Sorumlu Yazı İşleri Müdürü`ne sunulur.

         (5) ÇMO Haber Bülteni`nde yayınlanmak üzere Şube ve Temsilciliklerinden gelecek haber, yazı ve görsel malzemeler, Oda`ya her ayın son haftası gönderilir.

        (6) Bülten taslağının onayından dizginin tamamlanmasına dek geçen süre içinde, içerikte yapılan değişiklikler, eklenen makale ve yazılar için ÇMO Haber Sorumlu Yazı İşleri Müdürü`nün onayı alınır. Oda Yönetim Kurulu veya ÇMO Haber Sorumlu Yazı İşleri Müdürü gerekli görürse, bültenin sayfa sayısını arttırabilir veya azaltabilir.

        (7) Onayı takip eden ilk on gün içinde bültenin baskısı ve postalama işlemi tamamlanır. Bültenin baskı ve postalama işlemi için ÇMO Haber Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Teknik Sekreteri görevli ve sorumludur.

        (8) Oda üyeliğinden çıkarılan ya da ayrılan üyeler, ÇMO Ana Yönetmeliği gereği, bülten aracılığıyla duyurulur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Oda Süresiz Yayınları

        MADDE 17-  (1) Oda süresiz yayınları, Oda adına yayınlanacak, çevre mühendisliği alanına dair araştırma, çalışma, kitap ve raporlar ile çevre sorunları alanına dair toplumsal içerikli özgün, çeviri, derleme çalışmalar, etkinlik kitapları olarak tanımlanır.

        MADDE 18-   (1) Oda tarafından yayınlanacak süresiz yayınlar, Oda Yönetim Kurulu`nun Oda yayın politikaları çerçevesinde saptadığı konularda, aşağıdaki ilkeler ışığında hazırlanır.

a)    Oda üyeleri ile üye olmayan uzman kişiler tarafından hazırlanan özgün, derleme ya da çeviri yapıtların Oda tarafından yayımlanmasının uygun görülmesiyle,

b)    Oda`nın gereksinim duyduğu konularda, Oda tarafından yapılan duyuruya ya da çağrıya verilen yanıtlar veya gelen özgün, derleme veya çeviri yapıtlarının yayımlanmasının uygun görülmesiyle,

c)    Oda`nın gerekli gördüğü kitapları derleme ya da çeviri yapıt olarak hazırlatarak, yayınlanmasının uygun görülmesiyle,

d)    Oda ya da Şube veya Temsilcilik aracılığıyla gerçekleştirilen kongre, kurultay, sempozyum, panel, seminer, ve söyleşi gibi etkinlikler ile TMMOB adına yürütülen etkinliklerin sonuçlarının ve tartışmaların yayınlanmasının uygun görülmesiyle,

e)    Şube veya Temsilcilik Yönetim Kurulları ya da Oda organlarının önerisinin uygun görülmesi ile.

        MADDE 19-   (1) Çalışmasını Madde 18 (a) gereği Oda yayını olarak yayınlatmak isteyenler, Oda`ya dilekçe ile başvurmak zorundadır. Dilekçe ekinde söz konusu yapıtın iki nüsha kopyası ve yazarın kısa özgeçmişi bulunmalıdır. Çeviri yapıtlarda, çevrilen yapıtın aslı; derleme yapıtlarda, derlenen yapıtların listesi, yayınlanması istenen yapıtla birlikte Oda`ya verilir. Oda gerek duyduğunda yazardan bu listede yer alan kitapları isteyebilir.

        MADDE 20-   (1) Oda Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda uzmanlarından oluşan bir komisyon kurarak yayını talep edilen yapıtları incelemek üzere komisyon kurabilir veya Oda Yayın Danışma Kurulu`ndan değerlendirme isteyebilir. Oda Yayın Danışma Kurulu en az bir (1) en çok üç (3) kişiden oluşan bir değerlendirme komisyonu kurarak, komisyonun değerlendirme raporunu Oda Yönetim Kurulu`na sunar.

        MADDE 21-  (1) Madde 18 (a)`da belirtilen yolla elde edilen yapıtları yayımlama kararı Oda Yönetim Kurulu tarafından verilir. Yapıtın yayınlanma veya yayınlanmama kararı yazarlarına bir yazı ile bildirilir. Yayınlanmayan yapıtlar yazarlarına iade edilir.

        MADDE 22-  (1) Oda tarafından yayınlanacak her türlü özgün, çeviri ve derleme yayınlar ile Oda Komisyonları tarafından hazırlanmış yapıtlar ve etkinlik kitaplarının telif hakları Oda`nındır. Oda yayını olacak kitabın yazarı, derleyeni ya da çevireni ile Ek 1`de yer alan sözleşme imzalanır. Telif hakkı için ücret verilmesi gereken durumlarda, telif ücreti Oda Yönetim Kurulu kararı ile belirlenerek Ek 2`de yer alan sözleşmede belirtilir.

        Yayın Basım Esasları

        MADDE 23-  (1) Yayın kapağında, Oda logosu ve Oda adı, Yayın adı, Basım yılı ve ayı, Oda yayın numarası, varsa yazar adı ve ilk baskıdan sonrakiler için baskı numarası bulunur. Gerektiği durumlarda, Komisyonlar tarafından hazırlanmış veya edite edilmiş yapıtın hazırlayanları veya editörleri ile düzelticilerinin adı iç sayfalara konulur.

        MADDE 24-   (1) Yapıt içeriğinde sırasıyla, Oda Yönetim Kurulu tarafından yazılan sunuş yazısı, varsa yazarı tarafından yazılan önsöz, içindekiler ve ana metin bölümleri yer alır.

        MADDE 25-      (1)  Her yapıta aşağıdaki esaslar dahilinde Oda Yayın Numarası verilir.

a)    Özgün, derleme ve çeviri yapıtlar için;

ÇMO Kitaplığı-Basım yılının son iki rakamı/Sıra No

b)    Etkinlik kitapları için;

ÇMO Kitaplığı- E-Basım yılının son iki rakamı/Sıra No

c)    Kurs, seminer notu vb. kitapçıklar için;

ÇMO-K-Basım yılının son iki rakamı/Sıra No

d)    Yeni baskısı yapılacaklar için;

Eski Yayın Numarası/Baskı numarası

        MADDE 26-   (1) Yayınların basımı için yapılacak harcamalar, Oda Mali İşler Yönetmeliği`ne göre yapılır.

        MADDE 27-    (1)  Yayınlanacak yayınlar için alınabilecek reklamlar, Oda Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak reklam şartnamesine uygun olacaktır. Oda Yönetim Kurulu, her yayın yılı, bir önceki yılın son haftası reklam şartnamesini belirler ve duyurur.

        MADDE 28-     (1)  Oda Yönetim Kurulu yayımına karar aldığı yapıtların hazırlanması görevini, talep etmesi doğrultusunda Şubelere de verebilir. Bu durumda, yine yapıtın basımında yukarıda tanımlanan süreçler işletilir.

        MADDE 29-       (1)  Etkinlik Kitapları, etkinliği yapan birim tarafından Oda Yönetim Kurulu kararı ile yukarıda belirtilen esaslar dahilinde basılır. Etkinlik kitabı gelir ve gider bütçesi ekinlik bütçesi içerisinde değerlendirilir.

        MADDE 30-           (1)  Basılan yapılan tüm yayınların orijinal basımları Oda arşivinde saklanır.

 

        Yayın Dağıtım Esasları

        MADDE 31-    (1)  Basılan her kitaptan bedelsiz olarak; bir adet Oda, Şube ve Temsilcilik Yönetim Kurulu üyelerine ve teknik görevlilerine, bir adet ilgili Komisyon, ilgili Etkinlik Düzenleme ve Yürütme Kurulu üyelerine, sözleşme hükümlerinde belirlenen miktarda yazar, çeviren veya derleyene, birer adet Oda, Şube ve Temsilcilik kütüphanelerine, birer adet TMMOB ve bağlı Oda kütüphanelerine, birer adet üniversitelerin çevre mühendisliği bölümlerine gönderilir. Oda Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda, belirleyeceği kurum ya da kuruluşlara birer adet olmak kaydıyla ücretsiz dağıtım yapabilir.

        (2) Etkinlik kitaplarının etkinliğe katılanlara verilme koşulları Oda Yönetim Kurulu`nca belirlenir.

        (3) Basımı yapılan kitapların satış fiyatları Üye, Öğrenci üyeler ile Üye olmayanlar için ayrı ayrı olmak üzere Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Oda Yönetim Kurulu, her yayın yılı, bir önceki yılın son haftası kitapların satış fiyatlarını belirler ve duyurur, gerekli gördüğü stok durumlarına göre kitapların satış fiyatlarını arttırabilir veya azaltabilir.

        (4) Oda kitap stok durumu ve envanteri Oda Genel Sekreterliği tarafından tutulur. Her birim her ayın son günü hangi kitabın kaç adedinin satıldığını listeleyerek, Şube ve Temsilcilik kitap stok durumu ile birlikte Oda Yönetim Kurulu`na bildirimde bulunur.

        (5) Her Şube ve Temsilcilik basımı yapılan kitapları, üyelerin taleplerini karşılayabilmek üzere Şube ve Temsilcilik stoklarında bulundurmak durumundadır.

        (6) Oda Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde bu esaslar dışındaki protokollerle kitap basmaya yetkilidir.

        (7) Özgün, derleme ve çeviri Oda yayınları için, yayın sahibi ile yapılacak sözleşme bu Yönetmeliğin ekidir. (Ek-1)

       

         Çeviri Yayınlarda Aşağıdaki Koşullar Uygulanır.

        MADDE 32-  (1) Metinlerde açık ve yalın bir dil ve ülkemizde yaygın olan teknik terimler kullanılacaktır. Karşılığı henüz dilimize yerleşmemiş sözcüklerin yanına ayraç içinde özgün sözcük yazılacak ve yapıtın basımında önceki düzeltimi sırasında karşılıkları bulunanlar yerlerine konacak veya ayraca alınan sözcüklere gerek yoksa kaldırılacaktır.

         (2) Çeviriler aslına tamamen bağlı kalarak yapılacak, yabancı birimler zorunluluk yoksa SI birimlerine çevrilecek veya yapıtın sonunda bir çevrim tablosu eklenecektir.

        (3) Çevrilecek yapıttaki bütün şekil ve grafikler yapıtın aslından kesilecek, yalnız uçlarından ve bozulmayacak şekilde yapıştırılacaktır. Bu şekil ve grafiklerin üzerindeki özgün yazıların çevirileri aydınger üzerine yazılarak şekil ve grafiklerin üzerine yalnız bir kenarından yapıştırılacaktır.

         (4) Çeviri yapanlar yapıtlarını A4 ölçüsünde beyaz bir kâğıda bilgisayar kullanarak bir (1) örnek olarak yazacaklardır. Yazılacak çevirinin yazı, şekil, grafik ve cetvelleri yayının aslında olduğu gibi düzenleyecektir.

        (5) İçindekiler kısmı kitabın çevirisi tamamlandıktan sonra çeviren tarafından düzenlenecektir.

        (6) Kendisine verilen sürenin sonunda yaptığı çevirinin tümünü göndermeyenlere Oda tarafından bir (1) ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebilir. Bu süre sonunda da sonuç alınmazsa söz konusu çeviri işi Oda tarafından başkasına verilebilir ve ilk yükümlüler bu konuda hiçbir hak isteminde bulunamazlar. Oda`nın verdiği kitapları geri getirmeyenler, kitapların o günkü ederin iki (2) katı tutarında para ödemek zorundadır.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Şube ve Temsilcilik Haber Bültenleri

        MADDE 33-    (1) Şube veya Temsilcilik Bülteni, üyelerle iletişim kurmak, üyeler arasındaki ilişkileri geliştirmek, Oda ve TMMOB etkinlikleri ile üyeyi ilgilendiren diğer bilgileri vermek amacına yönelik olarak çıkarılır.

        (2) Bülten`in sayfa sayısının zorunlu olmadıkça 32 sayfayı geçmemesi, düzenli dönemlerde yayınlanması hedeflenmelidir.

        (3) Bülten`de yazılar görsel malzemeler ile desteklenerek tekdüze olmayan okuyucu ilgisini çekecek biçimde olmalıdır.

        (4) Bülten`de kullanılacak reklamlar, Oda görüş ve politikalarına uygun olmalı, yanıltıcı bilgiler içermemelidir.

        (5) Bülten kapağı; Oda logosu, ay, yıl, sayı bilgilerini içermeli, isim olarak "BÜLTEN" ibaresine yer verilmelidir.

        İçerik

        MADDE 34-  (1)  Bülten içeriği açısından, TMMOB, Oda, Şube veya Temsilcilik haber ve etkinlikleri ile çevre alanına yönelik toplumsal içerikli haber ve etkinlileri içerir. Şube veya Temsilcilik bültenlerinde teknik yazılar ya da makaleler ile birlikte haber niteliği taşıyan güncel konular da olmalıdır. Ayrıca, bültenlerde Oda süreli yayınlarında yer almayan yazılara da yer verilebilir.

        (2) Bülten, haber nitelikli ve haber ağırlıklı üye ile iletişim amaçlı olmalıdır.

        (3) Bölgesel ve yerel yapılan bilimsel, teknolojik, toplumsal, sanatsal ve kültürel konulardaki sempozyum, kongre, panel, söyleşi ve seminerlere de yer verilebilir.

        (4) Bültende çalışma komisyonları çalışmalarına yönelik köşeler, meslek disiplinimizle ilgili eğitim kurumlarının tanıtımı, üyelerimizin yer aldığı işyerlerinin tanıtımı (reklam karşılığı olmamak kaydıyla) , kitap, kültür ve sanat, satranç, bulmaca, gülmece v.b. gibi değişik köşeler hazırlanabilir.

        (5) Bültende, ülkemizde/dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile eğitim, istihdam v.b. konulardaki politikalar hakkında Oda görüş ve önerilerinin üyelerimize duyurması sağlanır.

        (6) Mesleki disiplinle ilgili üyeye yönelik anket, duyuru bilgilendirme amaçlı kitapçık dağıtımı Bülten aracılığıyla yapılabilir.

        (7) Bülten`de Oda, Şube veya Temsilcilik etkinliklerinin tümü, geniş biçimde yer almalıdır.

        (8) Şube veya Temsilcilik Yönetim Kurulu kararı haline getirilen yapılacak etkinlikler ve görüşler Bülten`de yer almalıdır.

        (9) TMMOB etkinlikleri, İKK ile ilgili çalışmalar "TMMOB`den" köşesinde özet ve spot olarak verilmelidr.

         (10) Gazetelerden yapılan alıntılar ; TMMOB, İKK, Oda, Şube veya Temsilciliklerin yaptığı veya içinde yer aldığı etkinlikler ile ilgili haberleri veya yerel ve bölgesel kentsel çevre sorunlarına yönelik konuları içermelidir. Diğer makale ve yazı şeklindeki alıntılar, Şube Çalışma Programı`nda yer alan görüşler doğrultusunda olmalıdır.

        (11) Alıntı yazılarda; alıntı yapılan kaynağın adı, yazarı, yayımlandığı tarih ve yayınevi dipnotta yer almalıdır.

        (12) Güncel gelişmelere göre, Bülten sayıları için bir ana tema belirlenebilir, bu temaya uygun röportajlar yapılarak Bülten`de yer alabilir.

        Görev ve Sorumluluklar

        MADDE 35-  (1)  Bültenden`den Sorumlu Yazı İşleri Müdürü sorumludur. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Şube veya Temsilcilik Yönetim Kurulu`nun kendi içinden seçeceği bir kurul üyesi olmalıdır. Şube Yönetim Kurulu Başkanı veya Temsilci Bülteni`nin Oda adına sahibir.

        (2) Şube veya Temsilcilik Bülten Çalışma Komisyonu, Bülten`in içeriğini hazırlar ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü`ne sunar.

        (3) Şube veya Temsilcilik Yönetim Kurulu ile Bülten Komisyonu arasında iletişim Sorumlu Yazı İşleri Müdürü aracılığıyla sağlanır.

        (4) Bülten`in dizgisinin, sayfa düzeninin yapılması ve baskıya hazırlanması, Şube veya Temsilcilik ile matbaa arasında bağlantı sağlanması, matbaada yapılması gereken işlerin yürütülmesi ve reklamların izlenmesi ve hazırlanmasından Sorumlu Yazı İşleri Müdürü sorumludur.

        (5) Şube veya Temsilcilik Yönetim Kurulu Üyeleri katıldıkları toplantı ve etkinliklerin haberlerini varsa görsel materyalleri ile birlikte, toplantı ve etkinliklerin sona ermesinden sonra en geç bir hafta içinde haber haline getirmekle sorumludurlar. Gereğinde bu tür toplantı ve etkinliklerine Bülten Çalışma Komisyonu üyelerinin de katılımı sağlanır.

        (6) Şube veya Temsilcilik Yönetim Kurulu`nda görüşülerek yayımlanması istenilen konular, gerçekleştirilen etkinliklerin haberleri Sorumlu Yazı İşleri Müdürüne iletilir.

        (7) Bülten`de yer alacak köşeler için Bülten çalışma komisyonu özel görevlendirmeler yapabilir. Bu köşeler, görevlendirilen kişiler tarafından hazırlanır. Yapılan görevlendirmeler ile, bu köşelerin değişik üyelerce hazırlanması ve Şube veya Temsilcilik çalışmalarına üye katılımının artırılması hedeflenir.

        (8) Bülten`e reklam alınması ve koşullarının belirlenmesi; Şube veya Temsilcilik Yönetim Kurulu tarafından, Oda yayın fiyat politikaları çerçevesinde belirlenir.

        (9)  Bülten Çalışma Komisyonu, Şube veya Temsilcilik Yönetim Kurulu`na karşı sorumlu olmasının yanı sıra Oda Yayın Danışma Kurulu`na karşı çerçeve yayın planı ilkeleri doğrultusunda sorumludur. Bu sorumluluk her yayın döneminde en az bir kez olmak kaydıyla Oda Yayın Kurulu`nda değerlendirilir.

       

 

        İşleyiş

        MADDE 36-        (1) Bülten periyodu, Şube veya Temsilcilik olanakları göz önüne alınarak Şube veya Temsilcilik Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

        (2) Bülten`in çıkarıldığı ayın sonuna dek postalanması ve üyeye ulaştırılması esastır.

        (3) Bülten, Şube veya Temsilcilik etkinlik alanındaki üyelere, öğrenci üyelere, diğer Şube ve Temsilciliklere ve Oda Genel Merkezi`ne, Şube veya Temsilcilik Yönetim Kurulu`nun belirleyeceği diğer kurum ve kuruluşlara belirlenen sayı kadar gönderilir.

       (4) Bülten her yayın dönemi sonunda ciltlenerek, Oda Genel Merkezi`ne gönderilir.

        (5) Bülten Komisyonu tarafından hazırlanan ve Şube veya Temsilcilik Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen yıllık plana göre, Bültenin içeriği hazırlanır ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü`ne sunulur.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

        Hüküm Bulunmayan Durumlar

        MADDE 37-  (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Oda Yönetim Kurulu kararları geçerlidir. Söz konusu karar ya da kararlar, yapılacak ilk Genel Kurul`da oylanmak üzere Genel Kurul gündemine alınır.

        Yürürlülük

        MADDE 38-       (1) Bu Yönetmelik, 23 Aralık 2006 tarihinde Ankara`da gerçekleştirilen TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetmelikler Olağanüstü Genel Kurulu`nda kabulü ile yürürlüğe girer.

        Yürütme

        MADDE 39-    (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

 

25.04.2022 11:10
Okunma Sayısı: 373