TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ VE ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÇEVRE GÖREVLİLERİNE, ÇEVRE DANIŞMANLIK KURUM VE KURULUŞLARINA YETERLİK VERİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

 

Tebliğ (Çevre ve Orman Bakanlığı)
Resmi Gazete Tarihi: 04.11.2009
Resmi Gazete Sayısı: 27396

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ VE ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÇEVRE GÖREVLİLERİNE, ÇEVRE DANIŞMANLIK KURUM VE KURULUŞLARINA YETERLİK VERİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, 21/11/2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Çevre Denetim Yönetmeliği ve 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında çalışacak çevre danışmanlık kurum ve kuruluşlarına yeterlik belgesi verilmesi, çevre görevlisi eğitiminin ve eğiticilerin niteliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - (1) Bu Tebliğ, Çevre Denetimi Yönetmeliği ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında çalışacak çevre görevlilerinde ve çevre danışmanlık kurum ve kuruluşları ile eğitim verecek personelin nitelikleri, çalışma usul ve esasları, başvuruların değerlendirilmesi, yeterlik belgesinin verilmesi, denetlenmesi, yeterlik belgesinin askıya alınması ve iptali, çevre görevlisi eğitimi ve eğiticilerin nitelikleri ile ilgili konuları kapsar.

Dayanak

Madde 3 - (1) Bu Tebliğ, Çevre Denetimi Yönetmeliği ile Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

b) Çevre danışmanlık kurum ve kuruluşları: Çevre yönetimi, çevre izin ve lisans başvuru ve/veya çevre görevlisi eğitimi hizmeti yeterliliği alan kuruluşları,

c) Çevre danışmanlık yeterlik belgesi (ÇDYB): Çevre yönetimi hizmeti, çevre izin ve lisans başvuru hizmeti konusunda yeterlilik almış kurum ve kuruluşlara verilecek belgeyi,

ç) Çevre eğitimi yeterlik belgesi (ÇEYB): Çevre görevlisi eğitimi hizmeti konusunda yeterlilik almış kurum ve kuruluşlara verilecek belgeyi,

d) Çevre görevlisi: Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenleyen tesiste veya çevre yönetim hizmeti veren kurum ve kuruluşlarında çalışan görevliyi,

e) Çevre görevlisi belgesi (ÇGB): Tesis/faaliyetlerde çevre yönetimi hizmeti, çevre izin ve lisans başvurusu yapacak veya Tebliğin 5 inci maddesi (a) ve (b) bentleri konularında yeterlik almış çevre danışmanlık kurum ve kuruluşlarında çalışacak, çevre konusunda en az iki yıl tecrübeli, çevre görevlisi eğitimini almış, sınavda başarılı olan en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının mühendislik, fizik, kimya, biyoloji veya veteriner hekimliği bölümlerinden mezun olmuş kişilere verilecek belgeyi,

f) Çevre görevlisi eğiticisi belgesi (ÇGEB): Çevre görevlisi eğiticilerine verilecek belgeyi,

g) Çevre izin belgesi: Çevre Kanunca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, işletmeler için, hava, su ve toprak gibi alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca verilecek belgeyi,

ğ) Emisyon: İşletmelerden, alan ve noktasal kaynaklı katı, sıvı veya gaz haldeki atık maddelerin, titreşimin, ısının veya gürültünün havaya, suya veya toprağa doğrudan veya dolaylı olarak salımını,

h) Genel müdürlük: Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünü,

ı) İşletme: Tesislerin ve faaliyetlerin bütününü,

i) İşletmeci: Çevre izin veya çevre izin ve lisans prosedürüne tabi olan faaliyeti veya tesisi işleten ve mülkiyet hakkı, kiralama veya diğer yasal yetkilerle kullanma hakkına sahip, hukuki olarak sorumlu, gerçek veya tüzel kişiyi,

j) Tesis: Havaya, suya veya toprağa emisyon veren her bir üniteyi; makineler, aletler veya diğer sabit düzenekleri; üzerinde madde depolanan, boşaltılan, iş yapılan mülkleri,

k) Yeterlik belgesi: Çevre yönetim, çevre izni ve lisansı başvuru hizmeti ve/veya çevre görevlisi eğitimi hizmeti için gerekli koşulları taşıyan kurum ve kuruluşlara Bakanlıkça verilen belgeyi,

l) Yetkili mercii: Bakanlık merkez teşkilatını ve il çevre ve orman müdürlüklerini,

m) Vize dönemi: Çevre danışmanlık yeterlilik belgesi (ÇDYB) ve/veya çevre eğitimi yeterlilik belgesi (ÇEYB) alınıp Bakanlıkça onaylandıktan sonraki 5 yıllık geçerlilik süresini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Çevre Danışmanlık Hizmeti Verecek Kurum ve Kuruluşların Yeterliliklerine İlişkin Usul ve Esaslar

Çevre danışmanlık hizmetleri

MADDE 5 - (1) Çevre danışmanlık kurum ve kuruluşları aşağıdaki hizmetlerden birini veya her iki hizmeti yerine getirmek için Bakanlığa başvuruda bulunabilir.

a) Çevre yönetim hizmeti, çevre izin ve lisans başvuru hizmeti,

b) Çevre görevlisi eğitimi hizmeti.

Çevre danışmanlık hizmeti verecek kurum ve kuruluşların başvuru şartları

Madde 6 - (1) Çevre yönetim hizmeti, çevre izin ve lisans başvuru hizmeti verecek kurum ve kuruluşların başvuru şartları aşağıda verilmektedir.

a) Türkiye‘de kurulmuş olmak,

b) Çevre Denetim Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde belirtilen şartları taşımak,

c) Bu Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak.

(2) Çevre görevlisi eğitimi hizmeti verecek kurum ve kuruluşlar için başvuru şartları aşağıda verilmektedir.

a) Türkiye‘de kurulmuş olmak,

b) Bu Tebliğin 16 ncı maddesindeki şartları taşıyan en az bir personeli istihdam etmek.

Çevre danışmanlık hizmeti verecek kurum ve kuruluşların yeterlik müracaatında gerekli belgeler

Madde 7 - (1) Yeterlik belgesi almak isteyen kurum ve kuruluşlar dilekçe ile Bakanlığa başvururlar. Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgelerin aslı veya Bakanlıkça onaylanmış örnekleri eklenir.

a) Kurum veya kuruluşların çevre ile ilgili; mühendislik, müşavirlik, araştırma-geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor, eğitim ve benzeri konularda çalıştığını gösteren ve Ticaret Sicil Gazetesi‘nde yayımlanan şirket kuruluş senedi veya ana sözleşmesi veya tüzüğü,

b) Adres ve iletişim bilgileri,

c) Çevre görevlisi veya çevre görevlisi eğiticisi olarak istihdam edilen personelin sosyal güvenlik numarası, TC kimlik numarası ve çevre konusunda iki yıl çalıştığını gösterir belge,

ç) Bakanlıkça belirlenen ücretin, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırıldığına dair bu Tebliğin Ek-1 inde örneği verilen dekont ve fatura bilgi formu.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen belgeler kamu kurum veya kuruluşlarının başvurularında aranmaz.

(3) Yeterlik belgesi almak isteyen kurum ve kuruluşlar, yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerle elektronik ortamda Bakanlığa müracaat eder.

Çevre danışmanlık hizmeti verecek kurum ve kuruluşların başvurularının değerlendirilmesi

Madde 8 - (1) Yeterlik Belgesi başvurusunda eksiklik tespit edilmeyen;

a) Çevre yönetim hizmeti, çevre izin ve lisans başvuru hizmeti verecek kurum veya kuruluşlara, Ek-6‘da yer alan çevre danışmanlık yeterlik belgesi (ÇDYB),

b) Çevre görevlisi eğitimi hizmeti verecek kurum veya kuruluşlara, Ek-7‘de yer alan çevre eğitimi yeterlik belgesi (ÇEYB),

verilir.

(2) Yeterlik Belgesi süresi beş yıldır. Kurum veya kuruluşlar süre bitiminden en az otuz iş günü önce Yeterlik Belgesini vize ettirmek için Bakanlığa başvurur. Vize başvuru dilekçesine vize başvuru ücreti ödeme dekontu eklenir.

(3) Belge ve bilgilerde eksiklik olmadığı takdirde 15 iş gününde başvuru sonuçlandırılır.  Eksik belgeler 5 iş gününde tamamlanmaması halinde başvuru ret edilmiş sayılır.

Çevre danışmanlık hizmeti verecek kurum ve kuruluşların bildirim yükümlülükleri

Madde 9 - (1) Kurum ve kuruluşlar, bu Tebliğin 7 nci maddesinde sayılan ve Yeterlik Belgesi alma aşamasında sundukları ve belgelerde meydana gelecek değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren beş iş günü içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

(2) Çevre danışmanlık hizmeti vermek isteyen kurum ve kuruluşlar;

a) İstihdam edilen personelin TC kimlik numaralarını ve sosyal güvenlik numaralarını Bakanlığa bildirmekle,

b) Çevre görevlisi belgesine sahip personelin kurum ve kuruluşlardan ayrılması veya kurum veya kuruluşta işe başlaması, durumunda Bakanlığa beş iş günü içerisinde haber vermekle,

c) Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki şartın sağlanamaması halinde beş iş günü içerisinde Bakanlığa bildirmekle ve söz konusu koşula otuz iş günü içerisinde uymakla,

d) Kurum ve kuruluşun unvanı, adresi ve sahibinin değişmesi halinde bu durumu beş iş günü içerisinde Bakanlığa bildirmekle,

e) Danışmanlık kurum ve kuruluşlarının dışarıdan çevre görevlisi eğiticisi olarak hizmet alması halinde söz konusu personel ile yapılan sözleşme metnini Bakanlığa bildirmekle,

f) Kendilerine ait Ticari Sicil Numaralarını Bakanlığa bildirmekle,

yükümlüdür.

(3) Bakanlıkça kurum veya kuruluşlara gönderilecek yazılarda, bu Tebliğin 7 nci maddesinde beyan ettikleri adres dikkate alınır. Adres değişikliğini beş iş günü içinde beyan etmeyen kurum veya kuruluşun belge alırken beyan ettiği adresle yapılan yazışmalar kurum veya kuruluşa tebliğ edilmiş sayılır.

(4) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereği çevre danışmanlık hizmeti yapacak kurum veya kuruluşlar, hazırlayacakları çevre görevlisi eğitimi için, bu Tebliğin Ek-2 sinde örneği verilen personel tablosunu doldurup düzenlemiş oldukları her eğitim programı sonunda elektronik ortamda Bakanlığa göndermekle yükümlüdür.

Çevre yönetim hizmeti ve çevre izin ve lisans başvuru hizmeti verecek kurum ve kuruluşların çalışma yükümlülükleri

Madde 10 - (1) Hava emisyonu, hava kalitesi,  atıksu deşarjı, atık yönetimi alanında lisanslar konusunda hizmet verecek kurum ve kuruluşlar Bakanlıktan çevre görevlisi eğitimi almış ve sınavda başarılı olarak çevre izin ve lisans başvuru hizmeti konusunda çalışacak kişilere verilen çevre görevlisi belgesine (ÇGB) sahip en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının mühendislik, fizik, kimya, biyoloji veya veteriner hekimliği bölümlerinden mezun olmuş, çevre konusunda en az iki yıl tecrübeli personeli çalıştırmak veya aynı şartları taşıyan personelden hizmet almak zorundadır.

(2) Gürültü kontrolü izni konusunda hizmet verecek kurum ve kuruluşlar Bakanlıktan çevre görevlisi eğitimi almış ve sınavda başarılı olarak çevre izin ve lisans başvuru hizmeti konusunda çalışacak kişilere verilen çevre görevlisi belgesine (ÇGB) sahip en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının mühendislik, fizik, kimya, biyoloji veya veteriner hekimliği bölümlerinden mezun olmuş, çevre konusunda en az iki yıl tecrübeli personeli çalıştırmak veya aynı şartları taşıyan personelden hizmet almak zorundadır. Ayrıca, akustik raporunun hazırlanması çalışmalarını yürütecek kişilerin Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen B veya B1 tipi sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir.

(3) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında en az beş yıl süre ile çalışmış, Çevre Denetim Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde yer alan eğitimleri alarak söz konusu yönetmeliğe göre Baş Denetim Görevlisi olma puanına ulaşmış, en az 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarının mühendislik, fizik, kimya, biyoloji veya veteriner hekimliği bölümlerinden mezun:

a) Teknik personel ve uzman,

b) Çevre Denetim Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan denetlemekle yetkili birimlerde, il müdür yardımcısı, il müdürü, daire başkanı ve üstü görevlerde bulunan personel,

c) Genel Müdürlükte, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü veya İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinin Çevre Yönetimi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Şube Müdürlüklerinde şube müdürleri,

bu maddede sayılan hizmetleri görevlerinden ayrıldıktan sonra yapabilir. Bu kişiler akustik raporun hazırlanması çalışmalarını yürütecek ise Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen B veya B1 tipi sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir.

(4) Yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşlar hazırladıkları izin ve lisans başvuru dosyasındaki bilgi, belge ve formların gerçeğe uygun şekilde doldurulduğuna, verilen bilgi, belge ve formlarda açıklanan proses ve teknolojilerin uygulanan/uygulanabilir olduğuna, söz konusu proses ve teknolojilerle izin ve/veya lisans vermede esas alınan şartların ve taahhütlerin yerine getirilip getirilemeyeceğine dair görüşü içeren raporu Bakanlığa iletmekle yükümlüdürler.

(5) Kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili olarak en az 2 yıl çalışmış çevre mühendisi veya çevre mühendisliği alanında yüksek lisans ve/veya doktora eğitimi almış bir çevre görevlisini sürekli ve koordinatör olarak istihdam eder.

Yeterlik belgesi alan kurum veya kuruluşların denetlenmesi

MADDE 11 - (1) Yeterlik belgesi alan kurum veya kuruluşların, yeterlik koşullarını sürdürüp sürdürmediği Bakanlıkça denetlenir. Kurum veya kuruluşlar denetim yapan görevlilere gerekli bilgi ve belgeyi sunmakla yükümlüdür.

(2) Çevre yönetim hizmeti, çevre izin ve lisans başvuru hizmeti konusunda yeterlik belgesi alan kurum veya kuruluşların veya hizmet verdiği faaliyet/işletmenin denetimi sonunda bu Tebliğin Ek-3 ünde yer alan "Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgeli Çevre Danışmanlık Kurum ve Kuruluşlarını Değerlendirme Formu" doldurulur.

(3) Çevre yönetim hizmeti, çevre izin ve lisans başvuru hizmeti konusunda yeterlik belgesi alan kurum veya kuruluşlar en az iki yılda bir defa Bakanlık tarafından denetlenir.

Yeterlik belgesi alan kurum veya kuruluşların belgelerinin iptali ve askıya alınması

Madde 12 - (1) Aşağıda yer alan durumlarda yeterlik belgesi Bakanlık tarafından iptal edilir.

a) Yeterlik belgesi başvurusunda yanlış veya yanıltıcı bilgi verildiğinin veya belge düzenlediğinin tespit edilmesi halinde,

b) Çevrenin kirlenmesine yol açacak, işletmenin çevre yatırımı yapmamasına veya eksik yapmasına neden olacak rapor düzenledikleri tespit edilmesi halinde,

c) Denetim sonunda bir vize dönemi içinde 2 defa 100 ceza puanı olan ilgili kurum ve kuruluşun yeterlik belgesi iptal edilir. Puanlamalar bir vize döneminde hesaplanır. Yeni vize dönemi girdiğinde puanlar sıfırlanıp puanlama tekrar başlatılır.

(2) Aşağıda yer alan durumlarda yeterlik belgesi askıya alınır:

a) Yapılacak denetimler veya bu Tebliğin 9 uncu maddesi gereğince yapılması gereken bildirimler sonucunda, yeterlik koşullarını taşımadıkları veya verilen taahhütlere uyulmadığı ve yükümlülüklerinin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde altı ay süre ile askıya alınır,

b) Bu Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre yapılan denetim esnasında yetkili bulundurmayan, istenilen bilgi ve belgeleri vermekten kaçınan kurum ve kuruluşların yeterlik belgesinin geçerliliği Bakanlık tarafından bir yıl süre ile askıya alınır,

c) Denetimi sonunda bir vize döneminde Ek-3‘te verilen tabloya göre toplam ceza puanı 100 olan ilgili kurum ve kuruluşların yeterlik belgesinin geçerliliği Bakanlık tarafından bir yıl süre ile askıya alınır. Yeni vize dönemi girdiğinde puanlar sıfırlanıp puanlama tekrar başlatılır.

(3) Yeterlik belgesi iptal edilen kurum veya kuruluşların:

a) Bu durumları valiliklere ve belgesi iptal edilen kurum/kuruluşa bildirilir ve Bakanlığın internet sitesinde yayınlanır.

b) Yeterlik belgesi başvuruları, iptal edildiği tarihten itibaren üç yıl süre ile dikkate alınmaz.

c) Çevre danışmanlık hizmetleri kabul edilmez. Ancak, yeterlilik belgesi iptal edildiği tarihten önce başvuru dosyası hazırlayarak Bakanlığa sunulmuş tesislerin izin ve/veya lisans işlemlerinin tamamlanmasına izin verilir.

(4) Yeterlik belgesi iptal edilen kurum veya kuruluşun sahibine/sahiplerine üç yıl süre ile aynı konuda yeterlik verilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çevre Görevlilerinin Eğitimi, Çevre Görevlisi Belgelerinin İptali ve Askıya Alınması

Çevre görevlisi adaylarında aranacak nitelikler

Madde 13 - (1) Çevre görevlisi eğitimi alacak kişilerde aranacak şartlar şunlardır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının mühendislik, fizik, kimya, biyoloji veya veteriner hekimliği bölümlerinden mezun olmak,

c) Kamu kurumlarında veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az iki yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

ç) Yüz kızartıcı suçlardan hüküm almadığını sabıka kaydı ile belgelendirmek.

(2) Çevre görevlisi olmak isteyenler, yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerle elektronik ortamda Bakanlığa müracaat ederler.

Çevre görevlisi eğitimi

Madde 14 - (1) Çevre görevlisi eğitimi Bakanlıkça veya Bakanlıktan eğitim verme yeterliği almış kurum ve kuruluşlarca düzenlenir. Çevre görevlisi eğitimi çevre görevlisi eğiticisi belgesine (ÇGEB) sahip olanlar tarafından verilir.

(2) Çevre görevlisi eğitimine katılanlar eğitim sonunda sınava tabi tutulur. Sınav Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.

(3) Sınavda 70 ve üzeri puan alanlar sınavda başarılı olmuş sayılır ve sınavda başarılı olanlar Ek-4‘te yer alan çevre görevlisi belgesini (ÇGB) almaya hak kazanır.

(4) Bakanlıkça belirlenen çevre görevlisi belgesi ücreti Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır.

(5) 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarının mühendislik, fizik, kimya, biyoloji veya veteriner hekimliği bölümlerinden mezun olup Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az beş yıl süre görev yapanlardan,

a) Baş denetim görevlileri, teknik personel ile Çevre ve Orman Uzmanları,

b) Çevre Denetim Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan denetlemekle yetkili birimlerde, il müdür yardımcısı, il müdürü, daire başkanı ve üstü görevlerde bulunmuş personel,

c) Genel Müdürlükte, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü veya İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinin Çevre Yönetimi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Şube Müdürlüklerinde çalışan şube müdürleri

için eğitim, ücret ve sınav şartı aranmaz. İstekleri halinde Bakanlık tarafından Çevre Görevlisi Belgesi verilir.

(6) Çevre ve Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yapan başmüfettiş ve müfettişler için eğitim ve sınav şartı aranmaz.  İstekleri halinde Bakanlık tarafından Çevre Görevlisi Belgesi verilir.

(7) Eğitime katılanlardan sınavda başarılı olamayanlar, yeniden eğitime katılmaksızın sınav giriş ücreti bedeli karşılığında tekrar sınava girebilirler. Sınavda üçüncü kez başarısız olanların yeni bir sınava girebilmesi için yeniden eğitime katılmaları şarttır.

(8) Belgesini alan çevre görevlisi Bakanlığın uygun gördüğü süre içinde tekrar çevre görevlisi eğitimine alınırlar. Çevre görevlisi belgesinin yenilenmesi için, bu eğitimlere girilmesi mecburi olup bu eğitimlere girmeyenlerin belgeleri askıya alınır. Çevre görevlisinin ikinci ve sonraki eğitimler sonunda sınava tabi tutulmadan, çevre görevlisi belgesi yenilenir.

Çevre görevlisi belgelerinin iptali ve askıya alınması

MADDE 15 - (1) Aşağıda yer alan durumlarda yeterlik belgesi Bakanlık tarafından iptal edilir.

a) Çevre görevlisi belgesi başvurusunda yanlış veya yanıltıcı bilgi verildiğinin veya belge düzenlediğinin tespit edilmesi halinde,

b) Çevrenin kirlenmesine yol açacak, işletmenin çevre yatırımı yapmamasına veya eksik yapmasına neden olacak rapor düzenledikleri tespit edilmesi halinde.

(2) Çevre görevlisi hizmet verdiği faaliyet/işletmenin denetimi sonunda bu Tebliğin Ek-3‘ünde yer alan "Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgeli Çevre Danışmanlık Kurum ve Kuruluşlarını Değerlendirme Formu" doldurulur. Toplam ceza puanı 100 olan ilgili çevre görevlisinin çevre görevlisi belgesi bakanlık tarafından bir yıl süre ile askıya alınır. Bir vize dönemi içinde iki defa 100 ceza puanı dolduran ilgili çevre görevlisinin belgesi, Bakanlık tarafından iptal edilir. Puanlamalar beş yıllık dönemlerde değerlendirilir. Yeni vize dönemine girildiğinde puan sıfırlanıp puanlama tekrar başlatılır.

(3) Belgesi iptal edilen çevre görevlisine, bir yıl süre ile yeni belge verilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğiticilerin Eğitimi

Eğitici adaylarında aranacak nitelikler

Madde 16 - (1) Çevre görevlisi eğitimi programında çevre mevzuatı ile Bakanlıkça uygun görülecek diğer konu başlıklarında eğitim verecek eğiticilerin nitelikleri aşağıda verilmektedir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının mühendislik, fizik, kimya, biyoloji veya hukuk bölümlerinden mezun olmak,

c) Eğitim programında yer alan konu başlıklarından doktora ve üzeri akademik unvanlara sahip olmak veya Bakanlıkta çevre ile ilgili en az yedi yıl çalışmış olmak veya özel sektörde çevre ile ilgili en az on yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.

2) Çevre görevlisi eğitimi programında yer alan çevre bilimleri, teknolojileri ve yönetimleri ile Bakanlıkça uygun görülecek diğer konu başlıklarında eğitim verecek eğiticilerin aşağıdaki niteliklerden en az birine sahip olmaları gerekmektedir.

a) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının mühendislik, fizik, kimya veya biyoloji bölümlerinden mezun olmak,

b) Eğitim programında yer alan konu başlıklarından doktora ve üzeri eğitime sahip olmak,

c) Kamu kurumlarında çevre yönetimi ile ilgili konularda en az yedi yıl çalışmış olmak veya özel sektörde çevre yönetimi ile ilgili konularda en az on yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.

Eğiticilerin eğitimi

MADDE 17 - (1) Eğiticilerin eğitimi Bakanlık tarafından düzenlenir. Bu kapsamda;

a) Eğiticilerin eğitimine bu Tebliğin 16 ncı maddesindeki şartları taşıyanlar katılır,

b) Eğiticilerin eğitimi sonunda Bakanlık tarafından sınav yapılır veya yaptırılır,

c) Sınavda 90 ve üzeri puan alanlar başarılı olmuş sayılır,

ç) Sınavda başarılı olanlara Bakanlık tarafından Ek-5‘te yer alan çevre görevlisi eğiticisi belgesi (ÇGEB) verilir,

d) Eğitime katılmak isteyenler Bakanlıkça her yıl belirlenen eğitim ve sınav ücretini Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırır,

e) 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarının mühendislik, fizik, kimya, biyoloji veya hukuk bölümlerinden mezun olup Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az yedi yıl süre görev yapanlardan,

1) Baş denetim görevlileri, teknik personel ile Çevre ve Orman Uzmanları,

2) Çevre Denetim Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan denetlemekle yetkili birimlerde veya Bakanlık Hukuk Müşavirliğinde; hukuk müşaviri, il müdür yardımcısı, il müdürü, daire başkanı ve üstü görevlerde bulunan personel,

3) Genel Müdürlükte, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü veya İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinin Çevre Yönetimi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Şube Müdürlüklerinde çalışan şube müdürleri

için eğitim, ücret ve sınav şartı aranmaz. İstekleri halinde Bakanlık tarafından Çevre Görevlisi Eğiticisi Belgesi verilir.

f) Çevre ve Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yapan başmüfettiş ve müfettişler için eğitim ve sınav şartı aranmaz.  İstekleri halinde Bakanlık tarafından Çevre Görevlisi Eğiticisi Belgesi verilir.

g) Çevre Görevlisi Eğiticisi Belgesini alanlardan bu Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki şartları taşıyanlar Çevre Görevlisi Belgesini almaya hak kazanırlar.

ğ) Sınavda başarılı olamayanlar yeniden eğitime katılmaksızın sınav giriş ücreti bedeli karşılığında tekrar sınava girebilirler. Ancak sınavda üç kez başarısız olanlarda tekrar eğitim şartı aranır.

h) Çevre görevlisi eğiticisi belgesini alan eğiticiler Bakanlığın uygun gördüğü süre içinde tekrar eğiticilerin eğitimine alınırlar. Çevre görevlisi eğitici belgesinin yenilenmesi için, bu eğitimlere girilmesi mecburi olup bu eğitimlere girmeyenlerin belgeleri askıya alınır. Eğiticilerin ikinci ve sonraki eğitimler sonunda sınava tabi tutulmadan çevre görevlisi eğiticisi belgesi yenilenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim Programı

Eğiticilerin eğitimi programı ve çevre görevlisi eğitim programı

Madde 18 - (1) Eğiticilerin eğitimi programı ve çevre görevlisi eğitim programı, Bakanlık tarafından hazırlanır. Bu program Bakanlık internet sitesinde yayınlanarak ilanen duyurulur.

(2) Eğitim programı; çevre mevzuatı, çevre teknolojileri, çevresel teknik-teknolojik gelişim ve değişmeler ile Bakanlıkça uygun görülecek diğer konular dikkate alınarak hazırlanır.

(3) Katılımcıların eğitim programlarına devam etmesi zorunludur.  Katılımcıların sınava katılabilmeleri için derslerin en az %80‘ine devam etmeleri zorunludur.

Eğitim mekânlarının nitelikleri

MADDE 19 - (1) Eğitimler, katılımcıların tamamının birbirlerini görebileceği şekilde düzenlendiği, orta kısımda uygulamaların yapılabilmesine imkân veren yeterli bir alanın bulunduğu ve kişi başına en az 10 metreküp hava hacmine sahip olan mekânlarda verilir. Eğitimlerin en fazla 25‘er kişilik gruplara verilmesi esastır. Eğitim kurumlarında, yönetici odası, eğitici odası, dinlenme odası ile yeterli sayıda lavabo ve tuvaletin bulunması zorunludur. Tuvalet ve lavabolar, erkek ve kadınlar için ayrı ayrı olacaktır. Eğitim mekânlarında, uygun termal konfor şartları ve yeterli aydınlatma sağlanır.

(2) Eğitimde kullanılacak araç ve gereçler,  günün teknolojisine uygun olmalıdır.

Eğitim yetkisi

Madde 20 - (1) Bakanlıktan çevre görevlisi eğitimi konusunda yeterlik almış kurum ve kuruluşlar, çevre görevlisi eğitimini 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yaparlar.

ALTINCI BÖLÜM
Diğer Hükümler

Devir, şube ve temsilcilik

Madde 21 - (1) Yeterlik belgeleri hiçbir suretle başkasına kiralanamaz, devredilemez ve satılamaz.

(2) Çevre danışmanlık hizmetlerinden bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yeterlik belgesine sahip kurum veya kuruluşların şube açabilmeleri için yeterlik belgesi alırken çalıştırmayı taahhüt ettiği personelin dışında, bu Tebliğin 16 ncı maddesinde belirtilen koşulları taşıyan personeli, şubelerinde sürekli olarak istihdam etmeleri veya hizmet satın almaları ve şubenin Ticari Sicil Gazetesinde ilan edilmesi gerekmektedir. Bunun dışında temsilcilik verilemez.

(3) Çevre danışmanlık hizmetlerinden bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yeterlik belgesine sahip kurum veya kuruluşların şube açabilmeleri için yeterlik belgesi alırken çalıştırmayı taahhüt ettiği personeli ilgili şubede çalıştırması ve şubenin Ticari Sicil Gazetesinde ilan edilmesi gerekmektedir. Bunun dışında temsilcilik verilemez.

(4) Yeterlik Belgesine sahip kurum veya kuruluşlar, şube başvurularını Bakanlığa bildirirler.

Elektronik başvuru

Madde 22 - (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlığa yapılacak başvurular ile yapılacak bildirimler Bakanlığın internet sayfasından elektronik ortamda mobil imza veya elektronik imza ile yapılır.

(2) Bakanlık, belgelerin doğruluğu hakkında tereddüt oluşması halinde elektronik ortamda yapılan başvuru ve bildirim dosyası belgelerinin asıllarını isteyebilir. Bu belgeler Bakanlıkça veya İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce incelenir.

Yürürlük

Madde 23 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 24 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 


EK- 1

FATURA BİLGİ FORMU

BAŞVURU YAPAN KURUM/KURULUŞ

Adı Soyadı/Ünvanı

 

 

Adresi

 

 

Tel/Faks No

 

Vergi Dairesi

 

Vergi No

 

Yatırılan Miktar (TL)

 

Dekont Tarihi

 

İşin Niteliği

 

1- ÇEVRE YÖNETİM HİZMETİ, ÇEVRE İZİN VE LİSANS HİZMETİ YETERLİK BAŞVURUSU

 

2- ÇEVRE GÖREVLİSİ EĞİTİMİ HİZMETİ YETERLİK BAŞVURUSU

 

Not: Talep ettiğiniz hizmetin karşısındaki kutucuğu (X) işaretleyiniz.

 

 

 

 

 

Ek: Banka Dekontu     Düzenleyen

Adı Soyadı/Unvanı-İmza


EK-2

ÇEVRE GÖREVLİSİ EĞİTİM PROĞRAMINDA EĞİTİM VEREN PERSONEL

VE EĞİTİME KATILANLARIN LİSTESİNİ GÖSTERİR TABLO

Eğitim Programını düzenleyen Kurum/Kuruluş:

Eğitim Yeri Adresi:

Eğitim Tarihi:

Eğitmenlerin

Adı Soyadı

Mesleği

Eğitim Konusu

İmzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim Katılımcılarının

Adı Soyadı

Mesleği

Çalıştığı Kurum ve Kuruluş Adı

İmzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onay

Adı Soyadı

İmza

Tarih

 

 


EK-3

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK KURUM VE

KURULUŞLARINI DEĞERLENDİRME FORMU

Tarih:    /     /

 

Kişi/Kurum ve kuruluşun Adı :

Belge/Yeterlik Belge No :

Kurum ve kuruluşun Adresi :

 

 

Yükümlülükler

İşletmelerde veya Çevre

Danışmanlık Kurum ve

kuruluşlarında Çalışan

Çevre Görevlisi

Ceza Puanı

Çevre Danışmanlık Kurum ve Kuruluşlarının Ceza Puanı

Puan

Verilen Ceza Puanı

Puan

Verilen Ceza Puanı

1

Sorumlusu olduğu tesis veya faaliyetin yılda bir defadan az olmamak üzere,  ilgili yönetmelik hükümlerini de dikkate alarak iç tetkiki gerçekleştirdi mi?

2

 

1

 

2

a) Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyet sahibine uygunsuzluğun giderilmesi için yazılı önerilerde bulundu mu?

1

 

0,5

 

b) Uygunsuzlukların giderilip giderilmediğinin takibini yaptı mı?

1

 

0,5

 

c)Uygunsuzluğun giderilmediği durumda en geç on beş gün içerisinde yetkili makama bildirdi mi?

1

 

0,5

 

3

Sorumlusu olduğu tesis veya faaliyetin ya da belediyenin, çevre yönetimi faaliyetlerini koordine ediyor mu?

2

 

1

 

4

Sorumlusu olduğu tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma ve/veya yenileme çalışmalarını yürütüyor mu?

10

 

5

 

5

Bakanlıkça ve il çevre ve orman müdürlüğünce istenecek bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak iletiyor mu?

2

 

1

 

6

Sorumlusu olduğu tesis veya faaliyet ya da belediye adına belediyeler ve il çevre ve orman müdürlüğü ve Bakanlık ile gerektiğinde çevresel konular hakkında yazışmalar ve görüşmeler yapıyor mu?

2

 

1

 

7

Kurum ve kuruluşlar, tesis ve faaliyet çalışanlarına çevresel konularda yılda en az bir kere bilgilendirici eğitim çalışmaları yapıyor ve özendirici faaliyetler düzenliyor mu?

2

 

1

 

8

Bakanlıkça veya il çevre ve orman müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında tesiste en az bir çevre görevlisi hazır bulunuyor/bulunduruyor mu?

2

 

1

 

9

Hizmet verdiği tesis ve faaliyetlerde ilgili çevre görevlisi ayda en az iki tam gün çalışıyor/çalıştırıyor mu?

2

 

1

 

10

Hizmet verdiği tesis veya faaliyetlerin çalışmaları esnasında öğrenilen ticari sır niteliğindeki bilgileri saklı tutuyor mu?

2

 

1

 

11

Hizmet alımı sözleşmesi yapılması durumunda, hizmet verdiği tesis veya faaliyeti en geç bir ay içerisinde ilgili valiliğe bildirmiş mi?

2

 

1

 

12

İhtiyaç duyulan bilgi ve verileri öngörülen formatta ve zamanında Bakanlığa bildiriyor mu?

2

 

1

 

Toplam

 


EK - 4

 

T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

ÇEVRE GÖREVLİSİ BELGESİ

 

Belge No

:

ÇGB -

Düzenleme Tarihi

:


Adı Soyadı

:


 

 

Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamına giren faaliyet ve tesislere çevre mevzuatı kapsamında çevre yönetimi, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gereğince çevre izin ve lisans başvuru hizmetlerini yerine getirmeye yetkilidir.

 


 


...................

Bakan a.

Genel Müdür

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EK- 5

 

T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

ÇEVRE GÖREVLİSİ EĞİTİCİSİ BELGESİ

 

Belge No

:

ÇGEB -

Düzenleme Tarihi

:


Adı Soyadı

:


 

 

Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamına giren faaliyet ve tesislere çevre mevzuatı kapsamında çevre yönetimi, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gereğince çevre izin ve lisans başvuru hizmetlerini yerine getirecek Çevre Görevlisi adaylarına eğitim vermeye yetkilidir.

 


 


...................

Bakan a.

Genel Müdür

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EK- 6

 

T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

23.06.2011 15:23
Okunma Sayısı: 256