TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

 

BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ

KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

(YÖNETMELİK NO: 2009/….)(Taslağı)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bitki genetik kaynaklarının kayıt altına alınma esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ana hizmet birimleri ile bağlı ve ilgili birimleri ve bu amaca yönelik faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiliğe haiz kuruluşlara ait bitki genetik kaynaklarının kayıt altına alınmasıyla ilgili hususları kapsar. Orman ağaçları bu yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ile 28/10/2005tarihli ve 5414 sayılı Gıda ve Tarım İçin Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma enstitüsü: Bitki genetik kaynaklarının toplanması, korunması, karakterizasyonu, kullanılması ve bitki çeşitlerinin ıslahı ile ilgili faaliyet gösteren ve Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen kamu kuruluşlarını,

b) Araştırma kuruluşu: Bakanlıkça araştırma yapmak üzere yetkilendirilen, 5553 sayılı Kanun kapsamında kurulan ilgili Alt Birliğe üye olan, özel hukuk tüzel kişiliğine haiz özel sektör tohumculuk kuruluşlarını,

c) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

ç) Birlik: Kanunlarla kuruluşuna izin verilmiş ve bitkisel ürünlerle ilgili faaliyet gösteren kuruluşları,

d) Bitki Genetik Kaynakları (BGK): Bugün veya gelecek için her türlü gerçek ve potansiyel değer taşıyan işlevsel kalıtım birimleri içeren her türlü bitkisel materyali,

e) BGK çeşitlilik merkezi: Bitki Genetik Kaynakları olan ve olabilecek türlerin doğal koşullarda yüksek düzeyde genetik çeşitlilik içerdiği coğrafi alanı,

f) BGK kayıt sistemi: Kütük, Tanımlama Listeleri, Tanımlama Kodu ve Belgeleme Verilerinin birlikte bulundurulduğu bilgi muhafaza sistemini,

g) BGK orijin merkezi: BGK olan ve olabilecek kültüre alınmış veya yabani bitki türlerinin ayırt edici özelliklerini ilk kazandığı coğrafi alanı,

ğ) Bülten: İçeriği Genel Müdürlükçe belirlenen BGK Kayıt Komitesinin aldığı kararların ve BGK listelerinin yayınlandığı dokümanı,

h) Doğal popülasyon: Belirli bir bölgede doğal ortamda yaşayan aynı türe ait bireyler topluluğunu,

ı) Dokümantasyon verileri: Kayıt altına alınmak üzere müracaatı yapılacak bitki genetik kaynak materyali ile ilgili resim, slâyt, video, elektronik ve basılı veriler dâhil olmak üzere her türlü veriyi,

i) Durulmuşluk: BGK materyalinin tekrarlanan üretimlerden sonra veya belirli çoğaltım dönemleri sonunda ilgili özellikleri değişmeksizin aynı kalmasını,

j) Farklılık: Yeni materyalin mevcut BGK materyalinden morfolojik ve/veya moleküler olarak en az bir kalıtsal özellik yönünden farklılığını,

k) Geleneksel bilgi: Geçmişten gelen, çok uzun bir süreç içersinde geleneksel olarak üretilen ve kullanılan, belirli bölgesel ya da yerel uygulamalarla olgunlaşan, yerel bitki örtüsünün ve doğal varlıkların farklı amaçlar için farklı yöntemlerle kullanımını esas alan her türlü toplumsal bilgiyi,

l) Gen bankası: Bakanlık ve kanunen yetkilendirilmiş resmi kurumlar tarafından kurulan, tohumla üreyen bitkilerin tohumları veya vejetatif yolla yetiştirilen bitkilerin vejetatif kısımları (çelik, aşı gözü, soğan, yumru, rizom, hücre, doku, embriyo, polen, vb.) gibi bitki genetik kaynaklarının üretim materyallerin doğal ortamlarının dışında muhafaza edildiği, açık veya kapalı kontrollü ortamları,

m) Genel Müdürlük: Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünü (TAGEM),

n) Herbaryum: Bilimsel yöntem ve tekniklerle toplanmış, önemli özelliklerini kaybetmeksizin kurutularak özel yöntemlerle muhafaza edilen bitki ya da bitki kısımlarını kapsayan, kabul edilmiş bir sınıflama sistemine göre düzenlenmiş koleksiyonu,

o) Karakterizasyon: BGK materyalinin morfolojik özelliklerini ortaya koyan temel taksonomik bilgiler ile varsa moleküler tanımlama bilgilerini,

ö) Komite: BGK`nın kayıt altına alınması için yapılan başvuruları değerlendirmek üzere Genel Müdürlük tarafından bitki grupları dikkate alınarak davet edilen uzmanlardan oluşan Bitki Genetik Kaynakları Kayıt Komitesini,

p) Kullanım hakkı: BGK materyalini kayıt ettirmek üzere başvuran gerçek veya tüzel kişiye verilen ve on senede bir yenilenen BGK materyali üzerindeki tasarruf yetkisini,

r) Küçük çiftçi: Arazi varlığı 60 da ve altında olan çiftçiyi,

s) Kütük: Bu yönetmelik kapsamında kayıt altına alınan BGK kapsamına giren materyalin kayıt verilerinin yer aldığı sicili,

ş) Materyal Transfer Antlaşması (MTA): BGK materyali ile çalışma talebi bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile BGK materyalinin kullanım hakkı sahibi arasında imzalanması zorunlu olan ve Ek-3`de verilen yazılı antlaşma metnini,

t) Numune: Kayıt altına alınan BGK materyalinin tüm özelliklerini taşıyan bir örneğini,

u) Özel Tohum Bankası: Bakanlık ve kanunen yetkilendirilmiş resmi kurumlar haricindeki gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık izni ile kurulan, kültüre alınmış bitki türlerinin tohumla üreyen bitkilerin tohumları veya vejetatif yolla yetiştirilen bitkilerin vejetatif kısımları (çelik, aşı gözü, soğan, yumru, rizom, hücre, doku, embriyo, polen, vb.) gibi üretim materyallerinin doğal ortamlarının dışında muhafaza edildiği, açık veya kapalı kontrollü ortamları,

ü) Pasaport bilgileri: Bitki genetik kaynaklarının toplanması sırasında derlenen bilgileri,

v) Saf hat: Bitki ıslahı yöntemleri kullanılarak yeni kalıtsal özellikler kazandırılmış farklı, durulmuş ve yeknesak bitkisel materyali,

y) Şahsi ihtiyaç: 60 da ve altındaki arazilerde yapılacak üretim için kullanılacak BGK`na ait tohumluk miktarını,

z) Tanımlama kodu: Her bir BGK materyali için verilen ve tek olan, harf ve rakamlardan oluşan, materyalin coğrafi orijinini, türünü, muhafaza edildiği sorumlu kuruluşu, kayıt yılı ve sıra numarasını gösteren kodu,

aa) Tanımlama listesi: BGK materyalinin pasaport ve karakterizasyon verilerini içeren bilimsel esaslara göre hazırlanmış belgeleri,

bb) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan tane, yumru, soğan, soğancık, fide, fidan, çelik, aşı gözü gibi generatif ve vegetatif kısımlarını,

cc) Yeknesaklık: BGK materyalinin çoğaltımı esnasında, çoğaltma metoduna bağlı olarak beklenen varyasyonun dışındaki diğer özellikler yönünden bir örneklik göstermesini veya yeterince homojen olmasını,

çç) Yerel popülâsyon: Belirli bir bölgedeki yerel üreticiler tarafından çok uzun yıllardan beri geleneksel olarak üretilmekte olan ve o yöreye uyum sağlamış belirli bir türe ait bireyler topluluğunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt Altına Almaya İlişkin Genel Esaslar

 

Başvuru

MADDE 5– (1) Bitki Genetik Kaynakları(BGK) ile ilgili her türlü iş ve işlemleri Bakanlık, Genel Müdürlük eliyle yürütür.

(2) BGK kayıt başvuru işlemleri Genel Müdürlük ve EK-1`deki araştırma enstitüleri tarafından yürütülür.

(3) Başvuru ile ilgili usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) BGK kayıt başvurusu, gerçek ve tüzel kişilerce en yakın araştırma enstitüsüne, araştırma enstitülerince ise Genel Müdürlüğe yapılır.

b) Doğal ve yerel popülâsyonların BGK olarak kayıt altına alınması için aşağıda sayılan T.C. vatandaşı gerçek veya tüzel kişiler, başvuru yapma hakkına sahiptir.

1) Köy veya belde tüzel kişilikleri,

2) Köy kalkınma kooperatifleri,

3) Köy veya belde nüfusuna kayıtlı ve yerleşik gerçek kişiler,

4) Köy veya belde nüfusuna kayıtlı yerleşik halk tarafından kurulan gönüllü kuruluşlar,

5) Bakanlığın ve ilgili Bakanlıkların merkez ve yerel teşkilatları,

6) Birlikler,

7) Üniversiteler,

8) TÜBİTAK,

9) Bakanlıkça yetkilendirilmiş Özel Tohum Bankaları

10) Bakanlıkça yetkilendirilmiş botanik bahçeleri,

c) Orijin merkezi ve/veya çeşitlilik merkezi Türkiye`de bulunmayan türlerin doğal ve yerel popülâsyonları için aşağıdakiler tarafından başvurulabilir.

1) Bakanlığın ve ilgili Bakanlıkların merkez ve yerel teşkilatları,

2) Birlikler,

3) Üniversiteler,

4) TÜBİTAK,

5) Araştırma kuruluşları,

6) Bakanlıkça yetkilendirilmiş Özel Tohum Bankaları,

7) Bakanlıkça yetkilendirilmiş Botanik Bahçeleri,

ç) Geliştirilmiş popülasyonların veya saf hatların BGK olarak kaydedilmesi için başvuru, bunları geliştiren gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılır.

d) Yurt dışından getirilen geliştirilmiş popülasyonların veya saf hatların başvurusu, bunları geliştirenden alınan yetki belgesi sahibince yapılır.

e) Doğal ve yerel populasyonların BGK olarak kayıt altına alınması için aşağıdaki belgelerle başvurulur.

1) Başvuru dilekçesi,

2) Başvuru sahibi gerçek kişilerin nüfus cüzdanı suretleri, ikamet belgeleri ve iletişim bilgileri,

3) Başvuru sahibi kamu tüzel kişilerin en üst yöneticilerinden, diğerlerinin ise yönetim kurullarından alınmış yetkilendirme belgesinin aslı ve iletişim bilgileri,

4) Araştırma kuruluşlarının Bakanlıktan almış oldukları araştırma yetki belgesi ile 5553 sayılı Kanun kapsamında kurulan ilgili alt birliğe üyelik belgesinin kopyaları,

5) Tanımlama listesi,

6) Dokümantasyon verileri,

7) Numune,

8) Bu Yönetmelikte belirtilen kullanım hakkı ile ilgili şartlara uyulacağına dair taahhütname.

f) Geliştirilmiş popülâsyonların ve saf hatların BGK olarak kayıt altına alınması için aşağıdaki belgeleri içeren dosyası ile başvurulur.

1) Başvuru dilekçesi,

2) Başvuru sahibi gerçek kişilerin nüfus cüzdanı suretleri ve ikamet belgeleri,

3) Başvuru sahibi kamu tüzel kişilerinin en üst yöneticilerinden, araştırma kuruluşlarının ise yönetim kurullarından alınmış yetkilendirme belgesinin aslı,

4) Gerçek kişilerin veya araştırma kuruluşlarının Bakanlıktan almış oldukları araştırma yetki belgesinin ve 5553 sayılı Kanun kapsamında kurulan alt birliklere üyelik belgelerinin kopyaları,

5) Tanımlama listesi,

6) Dokümantasyon verileri,

7) Numune,

8) Başvuru sahibinin iletişim bilgileri,

9) Bu Yönetmelikte belirtilen kullanım hakkı ile ilgili şartlara uyulacağına dair taahhütname,

10) BGK başvuru ücretinin dekontu,

11) Başvuru sahibinin iletişim bilgileri.

(4) Bu maddenin (e) ve (f) bentlerinin (7) numaralı alt bentlerinde istenen numuneler, Komitenin kararını takip eden doksan gün içinde başvurunun yapıldığı araştırma enstitüsüne gönderilmek zorundadır. Numunesi gönderilmeyen materyal BGK olarak kayıt edilmez. Vejetatif olarak çoğaltılanlar, ağaçlar ve diğer canlılarda ise komite kararını takip eden doksan gün içinde BGK`nın bulunduğu yerde, Komite tarafından oluşturulacak bir heyet tarafından yapılacak tespitin sonucuna göre kayıt işlemi tamamlanır. Vejetatif olarak çoğaltılanlarda mevsimin uygun olmaması halinde Komitenin tespit edeceği bir tarihte kontrol yapılır. Bu süre doksan günü geçemez.

(5) Aynı BGK için birden fazla başvuru olması durumunda;

a) Doğal ve yerel popülâsyonların orijin ve çeşitlilik merkezine yakın olana,

b) Orijini ve/veya çeşitlilik merkezi Türkiye`de bulunmayanlar için ilk başvurana,

c) Geliştirilmiş popülâsyonların ve saf hatları geliştirene,

ç) Yurt dışından getirilen geliştirilmiş popülâsyonların ve saf hatlar için birden fazla yetki alınması durumunda ilk yetki sahibine,

öncelik verilir.

Başvuru dosyasının kabulü

MADDE 6- (1) Başvuru dosyaları ile ilgili işlemler aşağıda belirtilmiştir.

a) Başvuru dosyaları başvuru sahibinin bulunduğu yere en yakın araştırma enstitüsüne teslim edilir.

b) Başvuru dosyası alındıktan sonra, alan kuruluş tarafından, bu Yönetmeliği 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında istenen belgelerin tamam olup olmadığı on beş iş günü içinde kontrol edilir.

c) Eksikleri varsa tamamlanması için başvuru sahibine otuz iş günü süre verilir. Bu süre içinde tamamlanmayan dosyalar başvuru sahibine iade edilir.

ç) Başvurusu iade edilenler, eksiklerini tamamlayarak tekrar başvuru yapabilirler.

d) Eksiksiz dosyalar Genel Müdürlüğe gönderilir.

e) Araştırma enstitülerinin kendi adlarına yaptıkları BGK kayıt başvuruları Genel Müdürlükçe incelenir. Eksik olanların tamamlanması için otuz iş günü süre verilir.

f) Evrakları tamam olan dosyalar Genel Müdürlükçe Komiteye sunulur.

Kayıt

MADDE 7- (1) Bir bitki materyali, bir bütün halinde BGK olarak kaydedilir. Herhangi bir bitki parçası BGK olarak kaydedilemez.

(2) BGK olarak değerlendirilecek bitki materyali üzerinde her türlü üretim, ticari kullanım, araştırma-geliştirme, ıslah ve biyoteknolojik çalışmanın yapılabilmesi için BGK olarak kaydedilmesi zorunludur.

(3) Ticarete konu edilmemek kaydıyla, kayıtlı BGK`nın her türlü araştırma-geliştirme, ıslah ve biyoteknolojik çalışmalarda kullanılması, bu Yönetmelikte belirlenen şartlar sağlanmak kaydıyla serbesttir.

(4) Ticarete konu olmamak ve şahsi ihtiyaç miktarıyla sınırlı kalmak kaydıyla kayıtlı BGK`na ait tohumlukların, tohumluk olarak kullanımı ve mübadelesi serbesttir.

(5) Kayıtlı BGK` nın yaprak, sap, sürgün, tane, meyve, kök, yumru, soğan, soğancık, fide, fidan, çelik gibi kısımlarının tohumluk olarak kullanımı hariç, diğer ticari amaçlarla üretimi ve kullanımı serbesttir.

(6) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı doğal ve yerel popülâsyonlar Bakanlık adına, geliştirilmiş popülâsyonlar veya saf hatlar, geliştiren ve/veya yetki belgesi sahibi adına kaydedilir.

(7) Üretimden kalkmış çeşitler kullanım hakkı Bakanlığa ait olmak üzere doğrudan BGK olarak kaydedilir. Bu çeşitlerin Kanun kapsamında yeniden tescil edilmesi durumunda kütükten çıkartılır.

(8) Halka mal olmuş çeşitler, sertifikalı tohumluk üretimleri devam ettiği sürece BGK olarak kayıt edilemez.

BGK kayıt sistemi

MADDE 8- (1) BGK Kayıt Sistemi, tüm verilerin içinde bulunduğu sistem olup, oluşturulma işleyiş şekli aşağıda belirtilmiştir.

a) BGK Kayıt Sistemi, Kütük, Tanımlama Listeleri, Tanımlama Kodu ve Dokümantasyon Verilerinin birlikte bulundurulduğu bilgi muhafaza sisteminden oluşur ve Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

b) BGK Kayıt Sistemine kaydedilen her bir BGK`na bir Kütük numarası verilir. Kütükte, kaydedilen bitkinin türü, alt türü, çeşidi, başvuru sahibi, kullanım hakkı sahibi, Komite karar tarih ve sayısı ile Tanımlama Kodu yer alır.

c) BGK Kayıt Sistemine kayıt, Bakanlık tarafından kurulan Komitenin kararına göre yapılır.

ç) BGK kayıt sistemine alınan her bir BGK için Komite tarafından bir Tanımlama kodu verilir ve Kütüğe kaydedilir.

d) Kütüğe kayıt için içeriği bu Yönetmelikle belirlenen başvuru dosyasının eksiksiz olarak ve belirtilen tarihte sunulması zorunludur.

e) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapılan toplamalardan ve ıslah çalışmalarından elde edilecek BGK için bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten sonra en geç beş yıl içinde Bakanlığa başvuru yapılmak zorundadır.

f) Kütüğe kayıt amacıyla başvurusu yapılacak BGK ile ilgili tespit ve toplama çalışmalarının yapılması için araştırma enstitüleri ile üniversiteler hariç tüm gerçek ve tüzel kişiler, 15/8/1992 tarihli ve 21316 sayılı Resmi Gazete`de yayımlananBitki Genetik Kaynaklarının Toplanması, Muhafazası ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Genel Müdürlükten izin alırlar. Kamu araştırma enstitüleri ve üniversiteler ise yapacakları doğadan toplama çalışmalarıyla ilgili olarak, çalışma başlamadan önce amaç ve içeriği, çalışma tamamlandıktan sonra alınan sonuçlar hakkında Genel Müdürlüğü yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdürler.

g) Tanımlama listeleri BGK kaydı için başvuru yapanlarca doldurulur. Tanımlama listelerindeki eksik, yetersiz ve yanlış bilgiler ret nedenidir.

ğ) Dokümantasyon verileri başvuru sahibi tarafından Bakanlıkça geliştirilen kriterlere göre hazırlanır ve eksiksiz olarak teslim edilir. Dokümantasyonun bilimsel yeterliliğinden başvuru sahibi sorumludur. Dokümantasyon verilerinin doğru olmaması halinde başvuru reddedilir.

h) Tanımlama listesi ve dokümantasyon verileri yanı sıra, BGK materyalinin herbaryum örneği ve gen bankası materyalini oluşturacak numune de verilir.

ı) BGK üzerinde fikri veya sınaî mülkiyet hakkı olması halinde bu durum dokümantasyon verilerinde belirtilmek zorundadır.

i) BGK Kayıt Sistemine kayıtlı materyal listesi "Ulusal Bitki Genetik Kaynakları Listesi" olarak Genel Müdürlüğün elektronik sayfasında yayınlanır. Ayrıca her yılın Mart ayında, bir defaya mahsus olmak üzere aynı liste basılı olarak bültende yayımlanır.

j) Genel Müdürlük, BGK Kayıt Sistemine kayıtlı BGK`na ait bilgilerinden, gizli olanlar hariç, hangilerinin yayınlanacağına karar verir ve kendi elektronik sayfasında yayınlar.

k) Doğal ve yerel popülâsyonlardan kayıt ettirilen BGK`nın koordinatlarını gösterir bilgiler, üretici isim ve adresleri ile geleneksel bilgi kapsamına giren kullanım şekilleri kesinlikle yayımlanamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komite, Değerlendirme, Kullanım Hakkı, Toplama Talepleri ve Yasaklar

 

Komitenin oluşumu ve çalışma şekli

MADDE 9- (1) Komite, Genel Müdürlükten iki, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünden bir, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünden bir, araştırma enstitülerinden üç, ziraat fakültelerinden üç, eczacılık fakültelerinden bir, fen ve fen-edebiyat fakültelerinden iki, Çevre ve Orman Bakanlığından bir, Türkiye Tohumcular Birliğinden bir, Bitki Islahçıları Alt Birliğinden bir temsilci olmak üzere onaltı temsilciden oluşur. İhtiyaç duyulması halinde, oy kullanma hakkı olmamak kaydı ile komiteye uzmanlar dahil edilebilir. Komitenin sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.

(2) Komite, yılda en az bir kez ve gündemli olarak toplanır. Toplantı gündemi ve başvuru dosyaları Genel Müdürlük tarafından Komite üyelerine, toplantıdan en az on beş gün önceden iletilir. Komite, her toplantıda bir oturum başkanını kendi arasından seçer. Komitenin toplanma yeter sayısı dokuz olup kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Azınlıktaki oyların gerekçeleri karar dokümanı ekinde yer almak üzere hazırlanacak bir tutanağa yazılır ve azınlıktaki oy sahipleri ve oturum başkanı tarafından imza altına alınır.

(4) Komitenin aldığı kararlar toplantı bitiminde katılan üyeler tarafından imzalanarak Genel Müdürlüğe teslim edilir.

(5) Komitenin çalışmaları ile ilgili tüm masraflar ile komite üyelerinin ve komiteye davet edilenlerin yolluk ve harcırah giderleri Genel Müdürlük tarafından karşılanır.

Değerlendirme

MADDE 10- (1) Başvuruların değerlendirilmesi Komite tarafından aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Komite BGK`nı, bilimsel, teknik, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir.

b) Komitenin kararları, Genel Müdürlük elektronik sayfasında otuz iş günü süreyle duyurulur.

c) Bültenin yayımlanma süresi sona erdikten sonraki onbeşinci iş gününün sonuna kadar, üçüncü gerçek veya tüzel kişiler itirazlarını başvuru yapılan kuruluşa yaparlar.

ç) İtirazlar, takip eden ilk Komite toplantısında incelenir. İlave bilgi ve belge istenecekse, bu bilgi ve belgelerin tamamlanması için başvuru sahibi ve itiraz sahibine en az otuz en çok altmış iş günü süre verilir. Verilen süre sona erdikten sonra Komite Genel Müdürlükçe belirlenecek bir tarihte toplantıya çağrılır. Bu toplantıda itiraz karara bağlanır. Komite, başvuru ve itiraz sahiplerini sözlü olarak dinlemek üzere davet edebilir.

d) Komitenin kararları, mahkemeye açık olmak üzere, nihai karardır.

e) Komitenin nihai kararı Genel Müdürlük elektronik sayfasında ve bültenle kamuya duyurulur.

f) Genel Müdürlük, kabul edilen başvuruları Kütüğe kaydeder ve başvurusu kabul edilenlere, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre numuneler teslim edildikten sonraki otuz iş günü içinde bir kayıt ve kullanım hakkı belgesi düzenler.

g) Başvurusu Komite tarafından reddedilen BGK materyali ile ilgili yeni bir başvuru yapılabilmesi için en az bir yıl geçmesi gerekir. Bu durumdaki BGK için tekrar başvuru hakkı, feragat ettiğini yazılı olarak bildirmediği sürece, ilk başvurana aittir.

ğ) Aynı başvurunun iki defa reddedilmesi durumunda başvuru hakkı;

1) Doğal ve yerel popülâsyonların ile orijini ve/veya çeşitlilik merkezi Türkiye olmayan BGK için Bakanlığa geçer.

2) Geliştirilmiş popülâsyonların ve saf hatların başvuru hakkı ilk başvuru yapanda kalır. Ancak aradan en az üç yıl geçmeden yeni bir başvuru yapamaz.

(2) BGK`nın kütükte kalma ve kullanım hakkı sahipliği süresi, bültende kaydın kamuya ilan edilmesi tarihinden itibaren on senedir.

Kullanım hakkı

MADDE 11- (1) BGK`nın kullanım hakkı, adına kayıt yapılan gerçek veya tüzel kişiye aittir.

(2) Kullanım hakkı, Komite kararı ile on yıllık dönemler halinde uzatılabilir. Kullanım hakkını uzatmak için on yıllık s

27.06.2011 10:08
Okunma Sayısı: 321