TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
BELEDİYELERİN KENTSEL ALTYAPI İHTİYAÇLARI İÇİN TAHSİS EDİLEN ÖDENEĞİN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 Kurum ve Kuruluş Yönetmeliği (İller Bankasi Genel Müdürlüğü)

Resmi Gazete Tarihi: 14.10.2006
Resmi Gazete Sayısı: 26319

 

BELEDİYELERİN KENTSEL ALTYAPI İHTİYAÇLARI İÇİN TAHSİS EDİLEN ÖDENEĞİN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; malî kaynağı yetersiz olan belediyelerin İller Bankasınca hazırlanıp, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı tarafından yıllık yatırım programına alınan; harita, imar planı, içmesuyu, atıksu, katı atık ve benzeri kentsel altyapı ihtiyaçlarının finansmanına katkı sağlamak amacı ile Maliye Bakanlığı tarafından Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesine konulan ödeneğin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 21/2/2001 tarihli ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun ile 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Bayındırlık ve İskân Bakanlığını,

b) Banka: İller Bankası Genel Müdürlüğünü,

c) Bölge Müdürlüğü: İller Bankası Genel Müdürlüğünün ilgili Bölge Müdürlüklerini,

ç) Ödenek: Mali kaynağı yetersiz olan belediyelerin kentsel altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına finansal destek sağlamak amacıyla ayrılan ödeneği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödeneğin Kullanılabileceği Alanlar ile Değerlendirme Kriterleri

Ödeneğin kullanılabileceği alanlar

MADDE 4 - (1) Belediyelerin aşağıda belirtilen kentsel altyapı ihtiyaçlarının finansmanı için bu ödenekten katkı sağlanır.

a) Harita yapımı, imar planı yapımı,

b) İçmesuyu şebeke, içmesuyu arıtma, atıksu şebeke, atıksu arıtma, deniz deşarjı ve katı atık bertarafı ve benzeri her türlü alt yapı tesislerinin etüt ve projelerinin hazırlanması ile yapımı.

Ön değerlendirme

MADDE 5 - (1) Ödenekten yararlanacak projelerin ön değerlendirmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

a) Son nüfus sayımına göre nüfusu 100.000 ve altında olan belediyelerin projeleri değerlendirmeye alınır.

b) Yapım işlerinde, uygulama veya kesin projeleri Bankaca uygun bulunan belediyelerin talepleri değerlendirmeye alınır.

c) Yatırım maliyetinin tamamını, Bankaca dağıtılacak tahmini yasal paylarının %40‘ından borçları düşüldükten sonra kalan kısmı esas alınarak hesaplanacak kredi limiti ile karşılayabilen belediyelerin projeleri değerlendirmeye alınmaz.

ç) Mali durumu, yatırım maliyetinin belediyesince sağlanması gereken finansman tutarını karşılamayan belediyelerin projeleri değerlendirilmeye alınmaz.

d)  Aynı anda birden fazla altyapı yapım talebinden sadece biri değerlendirmeye alınır.

e) Yatırımın tamamlandığı tarih itibarı ile son 3 yıl içinde benzer projeler için ulusal veya uluslararası hibe programlarından yararlanan belediyeler ödenekten yararlanamaz.

f) Uygulanmasında mülkiyet, kaynak tahsisi ve benzeri hukuki ve teknik engeller bulunan talepler değerlendirmeye alınmaz.

g) Harita, imar planı ve proje yapımında (a), (c) ve (e) bentleri dikkate alınmaz.

Projelerin sıralanması ve seçimi

MADDE 6 - (1) Ön değerlendirme sonucunda ödenekten yararlanabileceği belirlenen projeler Ek-1‘deki değerlendirme kriterlerine göre puanlandırılarak sıralanır. Ödenek durumuna göre projeler, en yüksek puandan başlamak üzere yatırım programına teklif için seçilir.

Ödenekten sağlanacak katkı oranları

MADDE 7 - (1) Belediyelerin harita, imar planı, içmesuyu şebeke, içmesuyu arıtma, atıksu şebeke, atıksu arıtma, deniz deşarjı ve katı atık bertarafı ve benzeri alt yapı tesislerinin etüt ve projelerinin hazırlanmasında; proje bedelinin % 75‘i oranında katkı sağlanır.

(2) Belediyelerin kentsel altyapı tesislerinin yapımında; nüfusu 20.000 ve altında bulunan belediyelere yatırım maliyetinin %75‘ine, nüfusu 20.001-100.000 arasında bulunan belediyelere yatırım maliyetinin %50‘sine kadar 11 inci maddedeki esaslar çerçevesinde katkı sağlanır.

(3) Bankaca dağıtılacak tahmini yasal payların % 40‘ından borçları düşüldükten sonra kalan kısmı esas alınarak hesaplanacak kredi limiti ile yatırım maliyeti arasındaki fark bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar dahilinde ödenekten finanse edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Şekli, Ödeneğin Kullanımı, İşin Kontrolü ve İzlenmesi

Başvuru şekli

MADDE 8 - (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen işlerde kullanılmak üzere, ödenekten katkı talebinde bulunacak belediyelerden istenecek belgeler Banka tarafından belirlenir. Katkı talebinde bulunacak belediyeler, başvuru için gerekli belgeleri usulüne uygun şekilde hazırlar ve ilgili Bölge Müdürlüğüne iletir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 9 - (1) Bölge Müdürlükleri kendilerine iletilen başvuru belgelerinde varsa eksiklikleri giderdikten sonra, yapacağı teknik, ekonomik ve çevresel incelemeler sonucu düzenleyeceği değerlendirme raporunu, Bölge görüşü ile birlikte en geç Haziran ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe iletir.

(2) Bankanın ilgili birimleri; 4, 5 ve 6 ncı maddeler çerçevesinde talepleri değerlendirmeye tabi tutarak, uygun bulunan projeleri Genel Müdürlüğün onayına sunar.

Ödenek tahsisi

MADDE 10 - (1) Genel Müdürlükçe uygun görülen projeler, yatırım programı teklifine dâhil edilerek her yıl Temmuz ayı sonuna kadar raporlarıyla birlikte Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığına iletilir.

Ödeneğin kullanımı

MADDE 11 - (1) Ödeneğin kullanımında aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

a) Ödenekten katkı sağlanarak yapılacak işlerin ihalesi, Bankaca yapılır veya yaptırılır.

b) Ödenekten yapılacak hakediş ödemeleri, katkı sağlanacak oran dâhilinde ödenekten Bankaca, kalan kısmı ise belediyesince yapılır.

c) Yapılacak ödemeler; Bankaya aktarılmış olan ödenek çerçevesinde, yatırıma ilişkin iş programında ön görülen nakdi miktarlara karşılık gelen fiziki gerçekleşmelere göre, ilgili Bölge Müdürlüğünce düzenlenecek hakediş raporu ve sarf evrakına istinaden yükleniciye defaten veya dilimler halinde yapılır.

Kontrollük

MADDE 12 - (1) Ödenekten gerçekleştirilecek kentsel altyapı tesislerinin kontrollüğü, doğrudan Bankaca, Banka ve belediyece müştereken veya hizmet alımı yolu ile yapılabilir.

(2) Müşterek kontrollükle ilgili Belediye ve Banka arasında çıkacak uyuşmazlıklar ilgili yer Valisi tarafından giderilir.

(3) Doğrudan Bankaca veya Banka ve belediyesince müştereken yapılan kontrollük hizmetlerine ait giderler, Bankaca belirlenecek esaslar çerçevesinde hesaplanır ve ödenekten tahsil edilir.

(4) Hizmet alımı yolu ile yaptırılması halinde kontrollük giderlerinin tamamı ödenekten karşılanır.

Taahhütname

MADDE 13 - (1) Banka, ödenekten yararlanmak isteyen belediyelerden bu Yönetmelik hükümlerini kabul ettiğine dair bir taahhütname alır.

(2) Belediyenin işin yürütülmesi ve kontrolü ile ilgili konularda yapılması gereken işlerden kaçınması veya taahhütnamede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde çıkacak anlaşmazlıklarda, Banka, bakiye ödenek dilimlerini kullandırmayabileceği gibi, önceden kullandırmış olduğu ödenek tutarını ve bunun yasal faizini, kontrollük giderleri ve benzeri masrafları ile birlikte defaten talep eder veya Belediyenin Banka tarafından dağıtılan yasal paylarından keser.

İzleme

MADDE 14 - (1) Bankaca, İzleme Raporları 3 aylık dönemler halinde hazırlanarak dönem sonrasını takip eden 30 gün içinde Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yeni projelerin belirlenmesi

MADDE 15 - (1) Yeni projeler, yılı Bakanlık bütçesinde yer alan ödenek ve devam eden işlerin yatırım tutarları dikkate alınarak Bankaca belirlenir.

Ödenek yetersizliği

MADDE 16 - (1) Yeterli ödenek bulunmaması durumunda proje, ilgili Belediyesince kaynak temin edilmesi halinde yürütülebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 - (1) 7/6/2002 tarihli ve 24778 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Devam eden projeler

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanarak devam eden projeler tamamlanıncaya kadar Bankaca belirlenen katkı oranı ve şartları dâhilinde bu ödenekten yararlandırılmaya devam edilir.

Yürürlük

MADDE 18 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ile Bayındırlık ve İskân Bakanı müştereken yürütür.

 

Ek- 1

Değerlendirme Kriterleri

KRİTERLER

PUANLAR

(1) Sektörel Öncelik

 

a)   Su

b)       Atıksu

c)       Katı Atık

20

15

5

(2) Çevresel Öncelik

 

a)  Alıcı Ortam Özellikleri

 

1) İçmesuyu Kaynağını Doğrudan Kirletenler

2) İçmesuyu amaçlı kullanılmayan kapalı havza su

kaynaklarını kirletenler

3) Deniz ve akarsu kaynaklarını doğrudan kirletenler

 

b) Bölgedeki sağlık problemini çözümleyen projeler*

 

 

10

5

 

1

 

10

(3) Belediyenin Nüfusu

 

a) < 20.000 kişi

b) 20.000 - 100.000 kişi

10

15

(4) Projenin Sürdürülebilirliği

 

a) İşletme ve bakım maliyetlerinin karşılanabilirliği**

1) Su tarifeleri 0,5-1,0 YTL/m3 arası

2) Su tarifeleri 1,0-1,5 YTL/m3 arası

3) Su tarifeleri 1,5 YTL/m3 üzeri

b) Belediyenin teknik kapasitesi

1) Teknik Eleman Bulunduran

 

1

5

10

 

5

(5) Projenin Durumu

 

a) Yeni proje

b) İlave proje veya revize

15

5

(6) Yöreye Özgü Kriterler

 

a) Hassas alanlar***

b) Tarihi, kültürel ve turistik açıdan öncelikli yöreler

 

15

10

 

*       Sağlık kuruluşlarınca belgelenmiş olanlar.

**       1) Su tarifelerinde evsel tüketim ortalaması alınır ve her yıl TÜİK tarafından yayımlanan

TÜFE oranında arttırılır.

2) İçmesuyu şebekesi olmayan ve içmesuyu projesi ilk defa yapılan belediyelerde su

tarifeleri dikkate alınmaz, bu kriter için tam puan verilir.

***     1) Resmi kurumlarca belirlenmiş çevresel hassasiyeti tespit edilmiş olanlar.

2) Birden fazla belediyenin problemini çözen projeler.

24.06.2011 11:14
Okunma Sayısı: 306