TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN 31, 32 VE 33`NCÜ MADDELERİNİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK

Kurum ve Kuruluş Yönetmeliği (Orman Genel Müdürlüğü) Resmi Gazete Tarihi: 14.08.1987 Resmi Gazete Sayısı: 19544

 

6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN  31, 32 VE 33‘NCÜ MADDELERİNİN  UYGULANMASINA  DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı 6831 Sayılı Orman Kanununun 3373 Sayılı Kanunla değiştirilen 31 ve 32‘nci maddeleri ile 2896 Sayılı Kanunla değiştirilen 33‘ncü maddesinin uygulanmasına dair esas ve usulleri düzenlenmektir.

Kapsam

Madde 2- 6831 Sayılı Orman Kanununun 31, 32 ve 33‘üncü  maddeleri kapsamına giren haksahiplerine verilecek zati ve müşterek yapacak ve yakacak ihtiyaçlar ile nakit ödemelerin tespiti, dağıtımı, takip ve kontrolüne ait iş ve işlemleri kapsar.

Tanımlar

Madde 3- Bu yönetmelikte adı geçen,

a)Verimli Devlet ormanı: Amenajman planlarında eta verilmiş olan Devlet ormanıdır.

b)Verimsiz Devlet ormanı: Amenajman planlarında eta verilmemiş olan Devlet ormanıdır.

c)Köy : Köy kanununa göre belediye teşkilatı bulunmayan nüfusu 2000‘den aşağı olan yerleşim yerleridir.

d)Kasaba: Nüfusu 2000‘den aşağı olup da belediye teşkilatı bulunan yerler ile nüfusu 2000 ile 2500 arası olan yerlerdir.

e)Zati yapacak emval: Tomruk, direk ve sanayi odunudur.

f)Tarife bedeli: Orman Kanununun 29‘ncu maddesi gereğince Devlet ormanlarından elde edilecek orman mahsullerinin piyasa icaplarına göre her yıl Orman Genel Müdürlüğünce  tespit edilen ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca tasdik olunan bedeldir.

g)Maliyet Bedeli : Devlet Orman İşletmesi Döner Sermayesi Yönetmeliğinin 16‘ncı maddesine göre hesaplanan bedeldir.

h)Muhammen Satış Bedeli:Devlet Orman İşletmesi Ve Döner Sermayesi Yönetmeliğinin 16‘ncı maddesine göre hesaplanan bedeldir.

ı)Açık Artırmalı Satış  Fiyatı Ortalaması : Muhammen satış bedeli üzerinden açık artırmalı satışa çıkartılan her türlü orman emvalinin cins, nevi, sınıfı ve ebadı itibariyle son üç aylık satışlarının ağırlıklı ortalamasına göre tespit edilen fiyattır.

j)Rayiç Bedeli: 6831 Sayılı Orman Kanununun 2896 Sayılı Kanunla değiştirilen 113‘ncü maddesine göre tanımlanan bedeldir.

k)İstif Yeri  :İstihsal edilen emvalin satış depolarına taşınmak üzere toplandığı yerdir.

l)Satış İstif Yeri :Bölmeden ve istif yerlerinden gelen orman emvalinin cins ve sınıfları itibariyle istiflenerek depolandığı ve piyasa icaplarına göre satışa arz edildiği  yerdir.

İKİNCİ BÖLÜM

Hak sahipliliğin Tespiti

Hak sahibi Köy ve Kasabaların Tespiti

Madde 4- Orman Kanununun 31‘nci maddesi gereğince mülki hudutları içinde verimli Devlet ormanı bulunan köyler ile 32‘nci madde gereğince mülki hudutları içinde verimsiz Devlet ormanı bulunan köyler ve hudutları içinde verimli Devlet ormanı bulunan nüfusu 2500‘den aşağı olan kasabalar; mülki hudutları dikkate alınarak amenajman planlarına göre, orman işletme şefliğince mahallen tespit edilerek bir rapora bağlanır. Raporun orman işletme müdürlüğünce  onayını müteakip uygulanmasına geçilir.

Zati ihtiyaca haksahibi olan ve olmayanların tespiti

Madde 5- Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde devamlı oturanlardan;

A) Haksahibi olanlar,

a)  Hane reisleri,

b)  Birkaç ailenin birlikte oturması halinde yalnız hane sahibi,

c)  18 yaşını bitirmemiş ancak evlenmiş ve ailesinin yanından ayrılarak yeni ev yapacak olanlar,

d)  Ana ve babaları ölmüş ve reşit olmayan çocukların ihtiyaçlarına sarfedilmek üzere  bu çocukları temsil eden vasiler,

haksahibidir.

Ancak 32‘nci madde şümulune giren nüfusu 2500‘den aşağı olan kasabaların muhtaç halkına yapacak ihtiyacı verilebilmesi için "muhtaçlık" belgesinin yanında yukarıdaki şartlarda aranır.

Muhtaçlık belgesi, köylerde ve köy ihtiyar heyetince, belediyesi olan beldelerde ise belediye başkanlıklarınca tespit ve tevsik olunur.

B) Haksahibi olmayanlar,

a)  Köy nüfusuna kayıtlı olupta köyde devamlı oturmayanlar,

b)  Köyde devamlı oturupta  köy nüfusuna kayıtlı olmayanlar,

c)  Yapacak emvali veya karşılığı parayı ve yakacak emvali yerinde kullanmayıp her ne surette olursa olsun elden çıkaranlar,

d)  Yapacak emvali veya karşılığı parayı ve yakacak emvali gayesi dışında kullananlar,

e)  Yapacak emvali orman idaresinden izin almadan imal edilmek gayesiyle de olsa başka yere götürenler,

f)   Yapacak ve yakacak emvali her ne surette olursa olsun alanlar veya satanlar,

g)  Yapacak emvali kullandıktan sonra izinsiz olarak sökerek veya yıkarak enkaz halinde bulunduğu köy hudutları dışına çıkaranlar,

h)      Yapacak emvali veya karşılığı olan parayı alındığından itibaren bir yıl içinde Orman Kanununun 35‘nci maddesinde belirtilen yapı sistemine uygun inşaatta kullanmayarak elden çıkaranlar,

haksahibi değildirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Zati Yapacak ve Yakacak İhtiyaçlarının Tespiti

Dağıtımı İle Satış Bedellerine Ait Esaslar

Zati İhtiyaçların Tespiti :

Madde 6- 31 ve 32‘nci maddeler kapsamına giren yerlerdeki haksahiplerinin,

a) Zati yapacak ihtiyaçları

Her yıl ocak ayında başlamak ve engeç haziran ayı sonunda bitirilmek üzere orman işletme şefi, ilgili orman muhafaza memuru ve köy ihtiyar  heyetince, bütçe tertibi ve isteklilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurulmak,  geçmiş yıllarda verilen ihtiyaçların sarf durumları ve mevcutları da kontrol edilmek suretiyle mahallinde müştereken bir tutanakla tespit edilir.

b) Zati yakacak İhtiyaçları

Köyde mevcut hane ve nüfus sayıları esas alınmak suretiyle orman işletme şefi, ilgili orman muhafaza memuru ve köy ihtiyar heyeti ile birlikte bir defaya mahsus olmak üzere tespit edilir.  Müteakip yıllarda  hane ve nüfus sayılarında değişiklik olduğu takdirde bu değişiklikler köy ihtiyar heyetince bir beyanname ile orman işletme şefliğine bildirilir.

Haksahiplerine verilecek zati yapacak emval miktarları

Madde 7- 31 ve 32‘nci madde kapsamına giren köylerdeki haksahiplerinin yeniden yapacakları ev, ahır, samanlık,ambar ve kümes inşaatları ile bunların tamiratı için verilecek yapacak emval miktarları aşağıdaki esaslar dahilinde tespit edilir.

a)Yeni inşaatlar için:

Ev, ahır, samanlık ve ambar için Orman Kanununun 35‘nci maddesine dayalı "Yapı Sistemlerinin Tespiti ve Uygulanmasına Ait Yönetmelik"te belirtilen miktarlar kadar, kümes inşaatı için ise 2 M3‘e kadar yapacak emval verilir.

b)Tamirat İhtiyaçları İçin:

31‘nci madde kapsamına giren köylerdeki haksahiplerinin ev, ahır, samanlık, ambar  ve kümes tamiratları için lüzumlu yapacak emval, ilgili işletme şefi tarafından düzenlenecek metraja dayanılarak verilir.

32‘nci madde kapsamına giren köy ve kasabalardaki haksahiplerinin ev, ahır, samanlık, ambar ve kümes tamiratları için lüzumlu yapacak emval ise, mühendis veya fen memuru gibi yetkili teknik elemanlarca düzenlenen ve yetkili  merciler tarafından onaylanan metraja dayanılarak verilir.

Tamirat için verilecek miktar, yeni inşaat için verilmesi öngörülen miktarın dörtte birini geçemez.

Haksahiplerine verilecek zati yakacak emval miktarları

Madde 8- İklim Şartları ile istihsal durumu dikkate alınarak, 6 ve daha az nüfuslu ailelere 18 stere kadar,

6 nüfustan fazla ailelere beher fazla nüfus için 1‘er ster ilavesiyle en çok 22 stere kadar yakacak odun verilir.

Zati yapacak emvalin verilmesine ve satış bedellerine ait esaslar

Madde 9- Haksahiplerine zati yapacak emvalin ne şekilde, nerelerden ve hangi bedellerden verileceği aşağıda gösterilmiştir.

a) 31‘inci madde gereğince, mülki hudutları içinde verimli Devlet ormanı bulunan köylerdeki haksahiplerinin yeni olarak, yapacakları, ev, ahır, samanlık, ambar ve kümes ihtiyaçları için bütçe tertibi ve istihsal edilen emvalin diğer tahsis yerleri de dikkate alınarak bu ormanlardan elde edilen emvalin taşındığı istif veya satış istif yerlerinden,

Mülki hudutları içinde verimli Devlet ormanı bulunmasına rağmen, bu ormanlardan yapacağa elverişli emval istihsal edilmemesi veya istihsal edilen emvalin haksahiplerinin yapacağı inşaat ihtiyaçlarına kafi gelmemesi veya o yıl istihsal yapılmaması hallerinde zati yapacak ihtiyaçları bölge müdürlüğü dahilindeki en yakın istif veya satış istif yerlerinden,

Tarife bedeli, kesme, taşıma (sürütme ve nakliyat) ve istif masrafları alınmak suretiyle verilir.

Ancak; mülki hudutları içinde  sadece baltalık olarak işletilen verimli Devlet ormanı bulunan fakat yapacağa elverişli emval istihsal edilmeyen köylerdeki haksahiplerine yapacak emval zati ihtiyaç olarak verilmez.

31‘inci madde kapsamına giren  köylerdeki hak sahiplerinin ev, ahır, samanlık, ambar ve kümes tamiratları  için yapacak emval ihtiyaçları ise yukarıdaki esaslar dahilinde maliyet bedelinin üçte biri üzerinden verilir.

b) 32‘nci madde kapsamına giren köy ve nüfusu 2500‘den aşağı kasabalardaki haksahiplerinin yapacağı yeni ev, ahır, samanlık, ambar ve kümes inşaatları için bölge müdürlüğü dahilindeki en yakın satış istif yerlerinden maliyet bedelinin üçte biri karşılığı yapacak emval verilir.

Ancak; Mülki hudutları  içinde sadece baltalık olarak işletilen verimli Devlet ormanı bulunan fakat yapacak emval istihsal edilmeyen  kasabalardaki haksahiplerine zati yapacak ihtiyacı verilmez.

Bu yerlerdeki haksahiplerinin ev, ahır, samanlık, ambar ve kümes tamiratları için yapacak emval ihtiyaçları ise "Orman Ürünlerinin Tahsisli Satışları Hakkında  Esaslar"a ait Kararname hükümlerine göre tahsis bedeli üzerinden karşılanır.

c) 31 ve 32‘nci maddeler  gereğince haksahiplerinin yapacakları yeni ev, ahır, samanlık, ambar ve kümes ihtiyaçları, bir defaya mahsus olmak üzere, bu yönetmeliğin 7‘nci maddesindeki esaslara göre tamamı bir seferde veya bütçe tertibi, stok durumu, tespit edilen zati yapacak miktarı ile haksahiplerinin    talebi dikkate alınarak azami üç yılda da verilebilir.

d)1.1.1987 tarihinden önceki yıllarda

Yeni ev, ahır, samanlık ve ambar inşaatı için zati ihtiyaç hakkının tamamını almış haksahiplerine yeni inşaat için yapacak emval verilmez. Ancak, yeni inşaat için yapacak emvalin son verildiği tarihden itibaren en az on yıl geçmişse tamir ihtiyacı için emval verilir.

Yeni ev, ahır, samanlık ve ambar inşaatı için zati ihtiyaç hakkını kısmen almış ve mahallinde yapılan zati ihtiyaç tespiti sırasında aynı inşaatların  tamamlanması için  yapacak emvale ihtiyacı olduğu belgelenen haksahiplerine, evvelce aldığı miktarlar düşülmek suretiyle, 7‘nci maddedeki esaslar dahilinde yapacak emval verilir.

Yeni ev, ahır, samanlık ve ambar inşaatı için değil de bunların tamiri için emval almış ve evi, ahırı, samanlığı, ve ambarı ihtiyaç tespiti sırasında harap durumda olduğu belgelenen haksahiplerine bunların enkazından kullanılabilecek miktarın düşülmesi suretiyle, süreye bakılmaksızın, 7‘nci maddedeki esaslara göre yeni inşaat için, bunların tamiri için ihtiyaç istenmesi halinde ise yine süreye bakılmaksızın tamiri için yapacak emval verilir.

İhtiyaç emvalin verilme süresi

Madde 10- Ev, ahır, samanlık, ambar ve kümesin yeni olarak yapıldığı tarihden  itibaren en az on yıl, tamir için,  tamir ihtiyacının verildiği tarihten itibaren ise en az beş yıl geçmedikçe tekrar tamir ihtiyacı verilemez.

Zati yakacak emvalin verilmesine ve satış bedellerine ait esaslar

Madde 11- Haksahiplerine zati yakacak emvalin ne şekilde, nerelerden ve hangi bedellerden verileceği aşağıda gösterilmiştir.

a) 31‘inci madde gereğince, mülki hudutları içinde verimli Devlet ormanı bulunan köylerdeki haksahiplerinin  zati yakacak ihtiyaçları öncelikle bu ormanlardan, bu ormanlardan istihsal yapılmaması veya  istihsal edilen emvalin ihtiyaca kafi gelmemesi hallerinde o yıla ait yakacak ihtiyaçları bölge müdürlüğü dahilindeki en yakın ormanlardan 8‘nci madde esaslarına göre karşılanır.

Zati yakacak ihtiyaçlarının; yukarıda belirtilen ormanlardan kesme, toplama ve taşıma işinin haksahipleri tarafından yapılmak suretiyle verilmesi halinde tarife bedeli, bu ormanlardan istihsal edilen emvalin taşındığı istif veya satış istif yerlerinden verilmesi halinde ise tarife bedeli ile birlikte kesme, taşıma (sürütme ve nakliyat) ve istif masrafları alınır.

b) 32‘nci madde gereğince, haksahiplerinin zati yakacak ihtiyaçları, her yıl bölge müdürlüğü dahilindeki en yakın istif veya satış istif yerlerinden maliyet bedelinin üçte biri ile karşılanır.

Bu madde kapsamına giren köy ve kasaba hudutları dahilindeki ormanlarda, bu köy ve kasaba halkının ağaçlandırma, imar ve ağaçlandırma sahalarında bakım gayesi ile yapılacak kesimlerde kendileri tarafından istihsal edilen yakacak odunlar tarife bedeli   karşılığında zati yakacak olarak kendilerine verilir. Buralardan ihtiyacın karşılanamaması halinde bakiye ihtiyaç en yakın istif veya satış istif yerlerinden maliyet bedelinin üçte biri ile karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zati Yapacak Emval Karşılığı Nakit Meblağın Hesaplanması

İle Ödeme Esas Ve Usulleri

Nakit ödemeye esas meblağın hesaplanması

Madde 12- 31‘nci madde kapsamına giren köylerdeki haksahiplerine, köyde barınmaları için yapacakları yeni ev, ahır, samanlık, ambar ve kümes  inşaatları ile bunların tamiratı için verilecek yapacak emval yerine, talep etmeleri halinde bu emvalin karşılığı nakit olarak aşağıdaki şekilde ödenir.

a) Yeni inşaatlar için,

Haksahibinin yeni inşaat için tespit edilen kerestelik emval miktarının tamamını veya bir kısmını nakit olarak talep etmesi halinde bu miktara tekabül eden aynı cins  ve nevideki kerestelik emvalin satış yapıldığı işletmesindeki son üç aylık açık artırmalı satış fiyatı ortalamasından, tarife bedeli ve fiili masraflar düşüldükten sonra hesaplanan meblağın yüzde doksanı (%90) nakit olarak kendisine ödenir.

b) Tamiratlar İçin,

Haksahibinin tamirat ihtiyacını nakit olarak talep etmesi halinde (a) şıkkındaki esaslar dahilinde hesaplanan son üç aylık açık artırmalı satış fiyatı ortalamasından maliyet bedelinin üçte biri düşüldükten sonra hesaplanan meblağın yüzde doksanı (%90) nakit olarak kendisine ödenir.

Nakit ödeme esas ve usulleri

Madde 13- Nakit ödeme yapılabilmesi için haksahibinin, köy ihtiyar heyeti huzurunda, kendisine kefil olacak aynı köy nüfusuna kayıtlı olan en az üç hane sahibi ile birlikte müştereken imzalayarak düzenleyecekleri taahhütnameyi ilgili orman işletme şefliğine vermesi gerekir.

Orman işletme şefliğince taahhütnamenin işletme müdürlüğüne intikal ettirilmesinden sonra,

a) Yeni inşaatlar için

Ödenecek meblağın yüzde ellisi (%50) inşaatın temel duvarının su basmanı seviyesine çıkmasını müteakip, kalan yüzde ellisi (%50) ise kaba inşaatın tamamlanmasından sonra olmak üzere iki defada ödenir. Haksahibi aldığı nakiti gayesine uygun olarak bir yıl içerisinde kullanmak zorundadır.

b)Tamiratlar için:

Ödenecek meblağın yüzde yüzü (%100) bir defada ödenir. Ancak, ödemeyi müteakip bir yıl  içinde tamiratın tamamlanması zorunludur.

İhtiyaç emval yerine verilen nakdin ödeme süresi

Madde 14- İhtiyaç emval yerine  nakit talep edilmesi halinde  de 10‘ncu maddedeki esaslar uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Müşterek İhtiyaçların Verilme Esasları

Müşterek ihtiyaçların verilmesine ve bedellerine ait esaslar

Madde 15- Müşterek ihtiyaçlar, masrafları köy ve belediye bütçesinden karşılanan inşaatların yapım veya tamiri için verilecek emval olup bunların ne şekilde, nerelerden ve hangi bedellerden verileceği aşağıda gösterilmiştir.

a) 31‘nci madde kapsamına giren köylerdeki okul, cami, sağlık evi, köy yolu köprüsü ve köy konağı ihtiyaçlarının verilmesinde 9‘ncu maddenin (a) fıkrasındaki esas ve bedeller,

2‘nci madde kapsamına giren köy ve nüfusu 2500‘den aşağı kasabalardaki okul, cami, köy yolu köprüsü ve köy konağı ihtiyaçlarının verilmesinde ise aynı maddenin (b) fıkrasındaki esas ve bedeller,

uygulanır.

b)Müşterek ihtiyaçların verilebilmesi için

İnşaata ait masrafların köy veya belediye bütçesinden karşılanacağına dair mülki amirliklerce onaylanmış köy ihtiyar heyeti veya belediye encümen kararı,

Mühendis veya fen memuru gibi yetkili teknik elemanlar tarafından düzenlenmiş proje ve tasdikli keşif evrakı,

Emaneten yaptırılacak inşaatlar için köy ihtiyar heyetince veya belediye encümenince alınmış emanet inşaat kararı, inşaatların ihale suretiyle yaptırılması halinde ise, müteahhit ile düzenlenen sözleşmelerde "kerestenin köy veya belediye tarafından temin edileceği" şartı,

aranır.

ALTINCI BÖLÜM

Göçmen ve Felaketzede İhtiyaçları

Göçmen İhtiyaçları

Madde 16- Orman Kanununun 33‘ncü maddesi kapsamına giren haksahiplerinin yapacakları ev, ahır, samanlık ve ambar ihtiyaçları, ilgili kuruluşlar tarafından Orman Genel Müdürlüğüne gönderilecek Bakanlar Kurulu Kararı, yapılara ait tip proje ve kereste metrajı ile aile reislerinin adı, soyadı ve nüfuslarını gösteren listelere göre, bu yönetmeliğin 7‘nci maddesindeki miktarlar dahilinde, Bakanlık onayını müteakip Orman Genel Müdürlüğünden alınacak talimata dayanılarak, bir defaya mahsus olmak üzere en yakın istif veya satış istif yerlerinden kesme, taşıma ve istif masrafları alınarak karşılanır.

Bu ihtiyaçların karşılanmasında, muhtaçlık durumu ve köy mülki hudutlarının ormanlarla ilişkisi aranmaz.

Felaketzede İhtiyaçları :

Madde 17- Tabii afetlerle felakete uğrayan  köylerde bu yüzden zarar gören köylülerin yapacakları ev, ahır, samanlık ve ambar ihtiyaçları için bir defaya mahsus olmak üzere en yakın istif veya satış istif yerinden kesme, taşıma (sürütme ve  nakliyat) ve  istif masrafları alınarak yapacak emval verilir.

Bu emvalin verilmesinde;  felaketin köylerde olması, felakete uğrayanın  köy nüfusuna kayıtlı ve  köyde oturması, daha önce  bu  haktan istifade etmemiş bulunması ve muhtaç durumda olması şartları aranır.

Felakete uğradıkları ilgili mercilerce tevsik edilen ve yukarıdaki şartları haiz oldukları orman işletme şefliklerince tespit edilenlerin ihtiyaçları, enkazlarından inşaatında kullanılabilecek miktar göz önünde bulundurularak kalan miktar için orman işletme şefliğince bu yönetmeliğin 7‘nci maddesinde belirtilen miktarlara göre düzenlenecek felaketzede ihtiyaçları tespit tutanağı işletme müdürlüğünce doğrudan Orman Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bakanlık onayını müteakip Orman Genel Müdürlüğünden alınacak  talimata dayanılarak felaketzede ihtiyacı verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Müşterek Hükümler

Köy ve Kasaba Nüfuslarının Tespiti

Madde 18- Orman Kanununun 31,32 ve 33‘ncü maddelerinden yararlanacağı köy ve kasabaların nüfuslarının tespitinde, Devlet İstatistik Enstitüsünce  ve yayınlanmış en son genel nüfus sayımı sonuçları esas alınır.

Taahhütname alınması

Madde19- Orman Kanununun 31,32 ve 33‘ncü maddelerine göre, yeni inşaat yapacakları haksahipleri aynı kanunun 35‘nci maddesindeki Yapı Sistemlerinin Tespiti ve Uygulanması Hakkındaki Yönetmelikte  belirtilen yapı sistemlerine uyacaklarına dair orman işletme şefliğine taahhütname vermek zorundadırlar.

Zati yapacak emvalin bedelinin tahsili, teslimatı ile nakit ödeme süresi

Madde 20- Orman Kanununun 31,32 ve 33‘ncü maddelerine göre, haksahibi olanların tespit edilen yapacak ihtiyaçları, bedelleri orman işletme şefliğince tahsil edildikten sonra teslim edilir.

Teslimat: Zati ve felaketzede ihtiyaçlarında haksahiplerine, köy müşterek ihtiyaçlarında köy muhtarlığına, göçmenlerle diğerlerinin ihtiyaçlarında ise kendilerine veya ilgili kuruluşun mutemetlerine yapılır.

Ancak, haksahibinin hastalık, askerlik, eş ve çocuklarının köyde devamlı oturmaları halinde tutukluluk ve yurt dışında olmalarının köy ihtiyar heyeti veya ilgili kuruluşlarca belgelendirilmesi durumunda ihtiyaçları vekillerine teslim edilebilir.

Haksahiplerine,  tespit edilen ihtiyaçlar 3‘ncü sınıf emvalden verilir. Ancak, kapı ve pencere gibi doğramaya ihtiyaç olması halinde, tespit edilen toplam ihtiyacın en çok      % 15‘ine kadarı 2‘nci sınıf emvalden verilebilir.

İstife alınmamış emvalden zati yapacak ihtiyaç verilmez.

Haksahiplerine satılan emval, satış tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde istif veya satış istif yerlerinden kaldırılır. Zorunlu hallerde bu süre orman işletme şefliğince 15 gün daha uzatılabilir. Bu süre zarfında da, yapacak emvali istif veya satış istif yerlerinden kaldırmayanların satışları iptal olunarak kendilerinden alınan emval bedelleri yılı içerisinde işletmesince iade edilir.

31‘nci madde kapsamına giren köylerdeki haksahibinin  emval yerine nakit talep etmesi halinde,13 ve 14‘ncü maddelerdeki esaslar dahilinde kendisine en kısa sürede nakden ödeme yapılır.   Ancak, hastalık, askerlik, eş ve çocuklarının köyde devamlı  oturmaları halinde tutukluluk ve yurtdışında bulunma durumunda nakit ödeme kanuni vekiline  yapılır.

Takip ve kontrol

Madde 21- Orman Kanununun 31,32 ve 33‘ncü maddelerine göre, haksahiplerine verilen emval veya karşılığı nakdin yerinde sarfedilip sarfedilemediği ve inşaatların yapı sistemlerine uygun olup olmadığı hususu "Orman Kanununun 35‘nci maddesindeki Yapı Sistemlerinin Tespiti Ve Uygulaması Hakkındaki Yönetmelik" gereğince takip ve kontrol edilir.

Zati yakacak ihtiyaçlarına ilişkin bedel tahsisli, teslimat ve süre

Madde  22- Haksahibi olanların tespit edilen zati yakacak ihtiyaçları için, bedelleri orman işletme şefliğince tahsil edildikten sonra verilen sürede ilgili orman muhafaza memurlarının kontrolü altında haksahiplerinin temin ettikleri yakacak odunlar, ormana girişteki belirli kilit noktalarda ölçülerek nakliyeleri kesilir ve kesilen nakliyelerin arkasına taşınan miktarlarla ilgili şerh verilir.

Haksahiplerine ormandan verilecek zati yakacak odunların temin ve taşınması için, mıntıka özelliklerine göre haksahiplerine orman işletme şefliğince ilgili köylere önceden duyurulmak suretiyle azami 30 güne kadar bir süre verilir.

Haksahiplerine yine bedellerinin tahsilini müteakip istif veya satış    istif yerlerinden verilecek yakacak odunlar ise, satış tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde bu yerlerden kaldırılır. Ancak, zorunlu hallerde bu süre ilgili orman işletme şefliğince 15 gün daha uzatılabilir. Bu süre zarfında da yakacak emvalini istif veya satış istif yerlerinden  kaldırmayanların satışları iptal olunarak kendilerinden alınan emval bedelleri yılı içerisinde işletmesince iade edilir.

İhtiyacın devri

Madde 23- 31‘nci madde gereğince zati yapacak ve yakacak olarak verilen emval, köyden başka bir yere göçme, uzun süre hastalık, sakatlık veya inşaat yapma imkansızlığı, ihtiyacın başka bir şekilde giderilmesi gibi sebeplerle o köydeki diğer ihtiyaç sahiplerinin  bu kabil ihtiyaçlarına ilgili orman işletme şefliğinin izni ile devredilebilir.

Zati ihtiyaç olarak verilmeyecek emval

Madde 24- Yanık orman sahalarından istihsal edilen ve usulsüz olarak kesilmiş emvalden hiçbir surette zati ihtiyaç verilmez.

Cezai Hükümler

Madde 25- Orman Kanununun 98‘nci maddesi gereği, aynı kanunun 31,32 ve 33‘ncü maddelerine göre zati ihtiyaçlar ve müşterek ihtiyaçlar için verilen orman emvalini, yerinde kullanmayıp her ne surette olursa olsun elden çıkaranlar, bunları    veriliş gayesine uygun kullanmayanlar, yapacak emvalin vasfının bozulması sebebiyle izin almadan yakanlar, orman idaresinden izin almadan imal edilmek gayesiyle de olsa başka yere götürenler, kullandıktan sonra sökerek veya yıkarak enkaz halinde bulunduğu köy hudutları dışına çıkaranlar veya yapacak emvali aldığı tarihden itibaren bir yıl içerisinde yapı sistemine uygun inşaatta kullanmayarak elden çıkaranlar ile bu madde de belirtilen her türlü emvali,  her ne surette olursa olsun alan veya kabul edenler hakkında  ve nakit ödeme durumunda nakdin amacı ile ilgili inşaat ve tamiratın yapılmaması halinde mezkur kanunun  anılan 98‘nci maddesi hükümleri uygulanır.

Dayanak

Madde 26- Bu Yönetmelik Orman Kanununun 3373 Sayılı Kanunla değişik 31 ve 32‘nci, 2896 Sayılı Kanunla değişik 33‘ncü maddelerine istinaden ek madde 5 hükmüne göre hazırlanmıştır.

Ek Madde 1 - (Ek:RG-28/01/2006-26063)

21/10/2003 tarihli ve 4992 sayılı Nüfus Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, orman köylerinden bölünme sonucu birden fazla köy veya birden fazla köyün birleşerek yeni bir köy veya kasaba kurulması durumunda yeni oluşturulan köy ve kasabalardaki kişilerin o köy veya kasaba nüfusuna kayıtlı olduğu kabul edilir.

Yürürlükten kaldırma

Madde 27- 20.7.1984 tarih ve 18464 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Orman Kanununun 31,32 ve 33‘ncü maddelerinin Uygulaması Hakkındaki Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 28- Bu yönetmelik 1.1.1987 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29- Bu yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

24.06.2011 09:47
Okunma Sayısı: 251