TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
6235 SAYILI TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU
KANUN NO: 6235

 

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

 

27 Ocak 1954 (Resmi Gazete ile neşir ve ilanı: 4 Şubat 1954 - Sayı: 8625) 3.t. Düstur, c.35 - s.280
7303 Sayılı Yasa Kabul Tarihi: 27.05.1959-Yayın Tarihi/Resmi Gazetenin Sayısı:04.061959/10222
66 Sayılı Kanun Hükmünde Karaname-Kabul Tarihi 19.04.1983-Yayın Tarihi/Resmi Gazetenin Sayısı 05.08.1983/18126
85 Sayılı Kanun Hükmünde Karaname-Kabul Tarihi 06.09.1983-Yayın Tarihi/Resmi Gazetenin Sayısı 16.09.1983/18167
4276 Sayılı Yasa-Kabul Tarihi 18.06.1997-Yayın Tarihi/Resmi Gazetenin Sayısı 20.06.1997/23025
601 Sayılı Kanun Hükmünde Karaname-Kabul Tarihi 06.06.2000-Yayın Tarihi/Resmi Gazetenin Sayısı 26.06.2000/Mükerrer
4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun-Yayın Tarihi/Resmi Gazetenin Sayısı 13.07.2001/24461

Madde 1- (Değişiklik:KHK/66 - 19.4.1983) Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını icraya kanunen yetkili olup da mesleki faaliyette bulunan yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimarları teşkilatı içinde toplayan tüzel kişiliğe sahip Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kurulmuştur.

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruşlu olan Birliğin ve Odaların merkezi Ankara‘dadır.

Madde 2 - (Değişik: KHK/66 - 19.4.1983) Birliğin kuruluş amacı ile yapamayacağı faaliyetler ve işler aşağıda gösterilmiştir. Birliğin kuruluş amacı:
a) Bütün mühendis ve mimarları ihtisas kollarına ayırmak ve her kol için bir oda kurulmasına karar vermek;
b) Bu suretle aynı ihtisasa mensup meslek mensuplarını bir Odanın bünyesinde toplamak; merkezde İdare heyeti, haysiyet divanı ve murakıplar gibi görevlilere yetecek kadar üyesi bulunmayan Odasının merkezini, Umumi Heyetin belirleyeceği yerde açmak;
c) Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlâkını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak;
d) Meslek ve menfaatleriyle ilgili işlerde resmî makamlarla İşbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı normları, fennî şartnameleri incelemek ve bunlar hakkında görüş ve düşünceleri ilgililere bildirmektir.

Birliğin yapamayacağı faaliyetler ve işler: (Değişik son fıkra: 4276 - 18.6.1997) Birlik ve organları, kuruluş amaçlan dışında faaliyette bulunamazlar.

Madde 3 - (Değişik: 7303 - 27.5.1959) Birliğin idare uzuvları şunlardır:
a) Birlik Umumi Heyeti;
b) Birlik İdare Heyeti;
c) Yüksek Haysiyet Divanı.

Madde 4 - (Değişik: 7303 - 27.5.1959) (Değişik ilk fıkra: KHK/85 - 6.9.1983) Birlik Umumî Heyeti; iki yılda bir Odaların meslekte en az on yıl kıdemli olan üyeleri arasından toplam üye sayısının % 2‘si oranında ve üç kişiden az, yüz kişiden çok olmamak üzere seçecekleri delegelerden oluşur. Birlik Umumi Heyeti, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Birinci toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Birlik Umumi Heyetinin seçimle ilgili toplantılarına üyelerin katılmaları ve oy kullanmaları zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar Yüksek Haysiyet Divanınca cezalandırılır.

(Değişik:7303 - 27.05.1959) Birlik Umumi Heyetinin vazifeleri şunlardır:
a) Birliğin teşekkül maksadına müteallik kararları ittihaz etmek;
b) Mesleki inkişafı ve gerekli faaliyetleri hakkında sahalar aramak ve bu hususların esaslarını tespit etmek;
c) İdare Heyetinin çalışmalarını ve hesaplarını incelemek, direktifler vermek;
d) Varidat ve masraf bütçelerini kabul etmek;
e) Daimi veya muvakkat, ücretle veya ücretsiz vazifeleri tayin ve ücretlerini tespit etmek;
f) (Değişik: KHK/85 - 6.9.1983) Gizli oyla Birlik İdare Heyeti, Yüksek Haysiyet Divanı ile Birlik Denetçilerini ve bunların yedeklerini seçmek.

Birlik hissesini ödemeyen odalar umumi heyet toplantısına katılamaz.

Madde 5 - (Değişik: KHK/66 - 19.4.1983) Birlik İdare Heyeti; her Oda bir üye ile temsil edilmek üzere, mevcut Oda adedine göre o Odanın genel kuruldaki delegeleri arasından Birlik Umumi Heyetince seçilecek üyelerden oluşur. İdare Heyete aralarında gizli oyla başkan, başkan vekili ve muhasip seçer, İdare Heyetinden ayrılan üye hangi Odaya mensup ise, onun yerini yedek üyesi alır.

Madde 6 - Birlik İdare Heyetinin vazifeleri; Umumi Heyetçe alınacak kararları tatbik etmek, odaların çalışmalarını kontrol ve teshil etmek, bu kanunla tanınan hak ve salahiyetlerin iyi bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve Birliği dahilde ve hariçte temsil etmek.

Madde 7 - (Değişik: 7303 - 27.5.1959) Birlik Umumi Katibi, Birlik İdare Heyeti tarafından tayin olunur. Vazifesi, umumi heyetle idare heyeti kararlarını ve birlik işlerini yürütmektir.
Umumi Katip İdare Heyeti toplantılarına iştirak eder, düşüncelerini bildirir. Ancak, reye iştirak edemez.

Madde 8 - (Değişik: KHK/66 - 19.4.1983) Yüksek Haysiyet Divanı; Birlik umumi heyetince delegeler arasından gizli oyla seçilen beş asil üyeden kurulur. Ayrıca beş yedek üye de seçilir.

Madde 9 - Yüksek Haysiyet Divanına seçilen asıl ve yedek azanın müddeti iki yıldır. Müddeti dolanlar yeniden seçilebilir.

Madde 10 - Yüksek Haysiyet Divanı mürettep adedi ile içtima eder ve ekseriyetle karar verir. Yüksek Haysiyet Divanı Oda Haysiyet Divanı kararı ile vakı itirazları evrak üzerinden tetkik ve esbabı mucibe beyanı ile tasdik eder veya bozar ve dosyayı alakalı odaya iade eder.
Oda Haysiyet Divanı, kararında ısrar ettiği takdirde nihai karar Yüksek Haysiyet Divanına aittir.

(Son fıkra, Anayasa Mahkemesinin 19.7.1963 tarih ve E.1963/112, K.1963/196 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.)

Madde 11 - (Değişik: KHK/66 - 19.4.1983) Bayındırlık Bakanlığı gerekli hallerde Yüksek Haysiyet Divanını toplantıya çağırır. Divanca alınan kararların tebliğ ve infazını sağlamakla Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği görevlidir.

Madde 12 - (Değişik: 7303 - 27.5.1959) Birlik gelirleri şunlardır: a) Birlik İdare Heyetince odalara kayıtlı aza adedine göre her yıl için aza başına tespit olunacak ve odalar bütçesinden ödenecek hisse;
b) Odalarca yapılacak fevkalade yardımlar;
c) Neşriyat gelirleri;
d) Yardım ve bağışlar;
e) Sair gelirler.

II. Odalar
Madde 13 - Lüzum görülen yerlerde Birlik Umumi Heyeti kararıyla (Türk Mühendis ve Mimarları Odaları) açılabilir.

Madde 14 - (Değişik: 7303 - 27.5.1959) Her ihtisas şubesi yalnız bir oda açar. İhtisas ve iştigal mevzuları ayrı olan mühendis ve mimarlar; ancak ihtisas veya iştigal mevzularının taallûk ettiği odaya kaydolunurlar.

Madde 15 - Odalarda asli aza olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmak ve Türkiye hudutları içinde meslek ve sanatlarını icraya kanunen salahiyetli bulunmak şarttır.

Madde 16 - Orman ve ziraat yüksek mühendis ve mühendisleri de mensup bulundukları cemiyetlerin umumi heyetleri kararı ile oda kurarak Birliğe dahil olurlar.

Madde 17 - Sayıları oda teşkiline müsait olmayan ihtisas mensupları Birlik Umumi Heyeti kararıyla ihtisaslarına göre en yakın odaya ithal olunur.

Madde 18 - Her oda kendi umumi heyeti karan ile tâyin ve tespit olunacak yerlerde şubeler açabilir ve mümessillikler ihdas edebilir.

Madde 19 - (Değişik: KHK/66 - 19.4.1983) Odalar bu kanunun 2`nci maddesinde belirtilen amaç için Birlik Umumi Heyetince kararlaştırılan işlerden yalnız odalarını ilgilendiren kısımlar ile görevlidirler.

(Değişik 2. fıkra: 4276 - 18.6.1997)

Odalar ve organları, kuruluş amaçlan dışında faaliyette bulunamazlar.

Madde 20 - Odaların idare uzuvları şunlardır:
a) Oda Umumi Heyeti;
b) Oda İdare Heyeti;
c) Oda Haysiyet Divanı.

Madde 21 - (Değişik: 7303 - 27.5.1959) Şube umumi heyeti o şubeye kayıtlı asil azalardan, oda umumi heyeti ise odaya kayıtlı asil azalardan teşekkül eder.

(Ek fıkra: KHK/85 - 6.9.1983) Şube ve Oda Umumi Heyetleri üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Birinci toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Umumi heyetlerin seçimle ilgili toplantılarına üyelerin katılmaları ve oy kullanmaları zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar Oda Haysiyet Divanınca cezalandırılırlar.

Madde 22 - Oda Umumi Heyetlerinin vazifeleri:
a) Odaların maksadı teşekkülüne ait kararları almak; idare heyeti çalışmalarını incelemek ve direktifler vermek, hesaplarını tetkik ve bütçesini yapmak;
b) îdare heyeti, haysiyet divanı aza ve yedekleri ile murakıplarını seçmek;
c) Birlik Umumi Heyetine gidecek asil ve yedek delenleri seçmek.

(Ek fıkra : KHK 66 - 19.4.1983)

Umumi Heyetin kararlan bir tutanakla tespit edilir. Tutanak, Umumî Heyet Başkanlık Divanı tarafından imzalanır ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine gönderilir.

Madde 23 - (Değişik : 7303 - 27.5.1959) Oda idare heyeti, oda umumî heyetince seçilen beş veya yedi azadan teşekkül eder. îdare Heyeti kendi aralarından gizli reyle reis, reis vekili, katip ve muhasip seçer.

Madde 24 - Oda îdare Heyetinin vazifeleri : Umumî Heyetçe .alınan kararlan tatbik etmek ve bu kanunla tanınan hak ve salâhiyetleri iyi bir şekilde kullanmak ve oda ile Birlik arasındaki irtibat ve işbirliğini sağlamak,

Madde 25 - Oda haysiyet divanı, oda umumî heyetince iki sene müddetle seçilen beş kişiden teşekkül eder.
Oda haysiyet divanı mürettep adedi ile içtima eder ve ekseriyetle karar verir.

Madde 26 - Odalara kayıtlı meslek mensuplarından bu kanuna aykırı hareketleri görülenlerle meslekle alâkalı işlerde gerek kasten ve gerekse ihmal göstermek suretiyle zarara sebebiyet veren veya akdettiği mukavelelere riayet etmeyen veyahut meslek şeref ve haysiyetini muhil durumları tespit olunanlara kayıtlı bulundukları oda haysiyet divanınca aşağıda yazılı inzibatî cezalar, verilir :
a) Yazılı İhtar;
b) (25) liradan (100) liraya kadar para cezası;
c) (100) liradan (1.000) liraya kadar para cezası;
ç) 15 günden 6 aya kadar serbest sanat icrasından meni;
d) Odadan İhraç,
Bu cezaların verilmesine sıra gözetilmez. Ancak sebep teşkil eden hadisenin mahiyet ve neticelerine göre bu cezalardan biri tatbik olunur.

Madde 27 - Haysiyet divanları tarafından verilen yazılı ihtar ve (100) liraya kadar para cezalan kati olup (hiç bir mercie itiraz olunamaz) (*). Ancak 26‘ncı maddenin (c, ç; d) bentlerinde yazılı cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ve. oda idare heyeti yoluyla Yüksek Haysiyet Divanına itiraz olunabileceği gibi, bu cezalar Yüksek Haysiyet Divanının tasdikinden geçirilmedikçe de tatbik olunamaz.

Madde 28 - (Değişik: KHK. 66 - 19.4.1983) Odadan ihraç edilenler süresiz olarak, sanat İcrasından geçici olarak men edilenler İse, men süresi içinde; hiçbir şekil ve biçimde meslekî faaliyette bulunamazlar. Bunlar Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından derhal bütün ilgili yerlere ve kuruluşlara duyurulur.

Madde 29 - Muvakkaten sanat icrasından men olunanlar sanatlarını icraya devam ederlerse cezalan bir misil daha artırılır.

Madde 30 - Her türlü oda aidatı ile diğer para cezalarını tebliğ1 gününden itibaren otuz gün içinde mensup oldukları odaya ödemeyenler hakkında icra ve iflâs Kanunu hükümlerine göre takibat yapılır,

Madde 31 - Odalardan ihraç karan ancak umumi hükümlere göre medenî haklarını kaybetmiş olanlar veya meslek camiasından uzaklâştırılmalarında mutlak zaruret görülenler hakkında verilebilir.

Madde 32 - (Değişik : 7303 - 27.5.1959) Odaların gelirleri :
a) Aza kaydiyeleri;
b) Aza yıllık aidatı;
c) Hizmet karşılığı alınan ücretler;
ç) Vesika ücretleri;
d) Neşriyat hasılatı;
e) Bağış ve yardımlar;
f) Para cezaları;

(*) ( ) içine alınan hüküm, Anayasa Mahkemesinin 19.7.1963 tarih ve E.1963/112, K. 1963/196 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.

g) iştiraklerden mütevellit kârlar;
h) Meslekî müsabakalarda derece ve mansiyon alanlarla jüriye aza seçilenlerin alacakları paraların yüzde beşleri;
i) Müteferrik gelirler.

III - Umumi hükümler

Madde 33 - Türkiye‘de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve meslekî tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler.

(Ek fıkralar : K.H.K. 66 - 19.4.1983)

Kamu Kurumu ve Kuruluşları ile iktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu iktisadî Kuruluşlarında asli ve sürekli olarak çalışan mühendislik ve1 mimarlık meslekleri mensuplarının "meslek ve ihtisaslarıyla ilgili odaya girmeleri isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar, görevlerinin gereği olan işleri yaparken, mesleki bakımdan, Odaya kayıtlı meslektaşlarının yetkileriyle haklarına sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler. Bu konuda Türk, Silâhlı Kuvvetleri mensupları ile ilgili hükümler saklıdır.

Madde 34 - (Değişik: 4817-27.2.2003) Yabancı müteahhitler veya yabancı kuruluşlar, Türkiye‘de Devlet daireleri ile resmî ve özel kuruluş ve şahıslara şahıslara karşı resen veya yerli kuruluşlarla birlikte taahhüt ettikleri mühendislik veya mimarlık ile ilgili işlerde yalnız bu işe münhasır kalmak kaydıyla, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ve Odalar Birliğinin görüşleri alınarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen çalışma izni ile yabancı uzman çalıştırabilirler.

Madde 35 - (Değişik: 4817-27.2003) 34 üncü madde kapsamına girmeyen işlerde yabancı mühendis ve yüksek mühendisler ile mimar ve yüksek mimarlar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Odalar Birliğinin görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen çalışma izni ile çalıştırılabilir.

Madde 36 - 34 ve 35‘inci maddeler gereğince gelen yabancı meslek mensupları Türkiye‘de bir aydan fazla kaldıkları takdirde ihtisaslarına en yakın odaya müracaatla geçici aza olarak kaydolunurlar.

Madde 37 - Yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimarlar kanunen kendilerine verilmiş olan unvandan başka herhangi bir unvan kullanamazlar.

Madde 38 - Bu kanunun 33 ve 34‘üncü maddelerinde yazılı vecibeleri yerine getirmeyen yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimarlar Türkiye‘de mesleki faaliyetten men edilirler.

Madde 39 - Bu kanun hükümleri müteşebbis heyetlerce ihzar ve Birlik Umumi Heyetince tasvip edilecek bir talimatname ile tatbik olunur.

Ek Madde 1 - (KHK/66 - 19.4.1983) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini veya Odaları temsil etmek üzere uluslar arası toplantı ve kongrelere katılmak, Bayındırlık Bakanlığından izin alınmasına bağlıdır. Bu izin verilmeden önce İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile toplantı ve kongrenin konusuna göre diğer ilgili Bakanlıkların görüşleri de alınabilir.

Ek Madde 2 - (KHK/66 - 19.4.1983) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Odaların bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre gizli oyla yapılacak organ seçimlerine ilişkin işlemler, aşağıdaki esaslara göre yargı gözetmeni altında gerçekleştirilir.

Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce seçimlere katılacak üyeleri veya delegeleri belirleyen liste, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazıyla birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hakime tevdi edilir. Bir yerde birden fazla ilçe Seçim Kurulu bulunması halinde görevli hakim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Toplantı tarihleri, gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak görüşmelerin bir Cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi gün olan Pazar gününün dokuz-on yedi saatleri karasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Hakim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak mühendis ve mimarlık meslekleri mensuplarını belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Odanın ilan yerlerinde asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir.
İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır.
Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar onaylanarak Türk Mühendis ve Mimar Odaları birliğine veya ilgili Odaya gönderilir.
Hakim kamu görevlileri veya daya olmayan mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula yaşlı üye başkanlık eder.
Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.
Seçime katılacak üye veya delege sayısının dört yüz kişiden fazla olması halinde her dört yüz kişi için bir oy sandığı bulunur ve her seçim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. Yüze kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara alınmaz. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler hakim tarafından belirlenir.
Seçim süresinin sonunda seçim sonuçlan tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması halinde tutanaklar, hâkim tarafından birleştirilir. Tutanakların birer örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçlan ilân edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir.
Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak İtirazlar, hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki hukukilere göre kesin sonuçlan ilân eder ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile ilgili Odaya bildirir.
(Değişik 11. Fıkra: KHK/85 - 6.9.1983) Oy verme işlemi; gizli oy, açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede adı yazılı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin oda, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim için ayrı ayrı verilecek kağıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak, suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki kağıtlara yazılan veya mühürsüz zarflara konulan oylar geçersiz sayılır. Delege seçimlerinde, basılı aday listeleri kullanılabilir.
Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süresi bir aydan az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine veya ilgili Odaya bildirir. Belirtilen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür.
İlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim sandık kurulu başkam İle üyelerine, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda belirtilen esaslara göre ücret ödenir.
Bu ücret ve Birliğin ve Odaların diğer seçim giderleri kendi bütçelerinden karşılanır.
Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar Devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.
Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hâkimin ve sandık kurulunun aldığı tedbirlere uymayanlara eyleminin ağırlığına göre bu Kanunda yazılı disiplin cezalan verilir.

Ek Madde 3 - (KHK/66 - 19.4.1983) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üzerinde, Bayındırlık Bakanlığınca; ihtisas dallarına göre, Odalar üzerinde ise, ilgili bakanlıklarca idari ve mali denetim yapılır. İlgili Bakanlıklar; Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile tespit edilir.

Ek Madde 4 - (KHK/66 - 19.4.1983) (Değişik 1. fıkra : 4276 - 18.6.1997) Amaçları dışında faaliyet gösteren Birlik ve odaların sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini tamamlarlar.
İlgili Bakanlıkların bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Birlik ve Oda organlarının karar ve işlemleri hakkındaki tasarruflarına, Birliğin ve Odaların görevli organları tarafından uyulması zorunludur.
İlgili Bakanlığın tasarruflarını kanuni bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya kanunun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen Birlik ve Oda organları hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.
Görevlerine son verilen organ başkan ve üyelerinin kanunda yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu organların yukarıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine neden olan tasarrufları hükümsüzdür.

(Değişik 6. fıkra : 4276 - 18.6.1997) Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, Birlik ve odalar, vali tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men kararı, yirmi dört saat içinde görevli bakimin onayına sunulur. Hakim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar, aksi halde, bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.

Ek Madde 5- (29.6.2001 tarih ve 4708 sayılı "YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN‘un 13.maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Ek Madde 6- (29.6.2001 tarih ve 4708 sayılı "YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN‘un 13.maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Ek Madde 7- (29.6.2001 tarih ve 4708 sayılı "YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN‘un 13.maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Muvakkat Madde 1 - Türkiye‘de mevcut bilûmum yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimarlar bu kanunun neşrinden itibaren iki ay içinde Bayındırlık Vekâletinden alacakları birer beyannameyi doldurarak bulundukları yer bayındırlık müdürlüklerine veya doğrudan doğruya Bayındırlık Vekâletine vermeye mecburdurlar.

Muvakkat Madde 2 - Bu kanunun neşri tarihinden itibaren bir ay içinde Bayındırlık Vekâletinin teşebbüsü ile mezkûr tarihte faaliyet halinde bulunan mesleki birliklerce gönderilecek ikişer temsilci ile Bayındırlık Vekâletinin tayin edeceği beş temsilciden müteşekkil müteşebbis heyet Bayındırlık Vekâletinde toplanır. Kanunun neşrinden itibaren üç ay-içinde Odalar Birliği Talimatnamesiyle kurutacak, odaların hazırlıklarını ve ilk umumi heyet toplantısı için lüzumlu diğer bilûmum hazırlıkları tamamlar ve ilân eder. Kanunun neşrinden itibaren altı ay içinde o tarihte faaliyette bulunan birlikler umumi heyetlerini toplayarak üç kişiden az olmamak üzere kayıtlı âzalarının yüzde beşi nispetinde delegelerini seçer, bunların isim ve adreslerini Bayındırlık Vekâletine bildirir. Vekâletçe bir ay içinde birliklerce seçilen delegelere yazılı davetiye gönderilerek toplantıya davet olunur. Toplanan bu heyet Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliğinin birinci Umumi Heyetini teşkil eder.
Umumi Heyet toplantısını idare etmek üzere bir reis, iki reis vekili, dört de kâtip seçer. Bu heyet kararlarını ekseriyetle verir. Yalnız Talimatnameye ait kararlarda üçte iki ekseriyet aranır.

Muvakkat Madde 3 - Birinci Odalar Birliği Umumi Heyetinin vazifeleri:
a) Müteşebbis heyet tarafından hazırlanmış bulunan Odalar Birliği Talimatnamesini müzakere ve kabul etmek;
b) Kurulması icap eden ve müteşebbis heyet tarafından hazırlanmış olan odaları tespit etmek ve oda teşkili mümkün olmayan meslek mensuplarının hangi odaya kayıtlı olacaklarını tetkik ve tayin etmek;
c) Odalar (Birliği idare Heyetini ve yedeklerini seçmek;
ç) Odalar Birliği Umumî Katibini ve murakıplarını seçmek;
d) Yüksek Haysiyet Divanı azalarım ve yedeklerini seçmek.

Muvakkat Madde 4 - (Ek : 73O3 - 27.5.1959) Birlik idare Heyeti bu kanunun neşrinden itibaren 3 ay içinde birlik ve odaların durumunu nizamname ve talimatnamelerini bu kanun hükümlerine uydurmaya, hariçte olan oda merkezlerini Ankara‘ya getirmeye, ihtisas ve iştigal mevzuları dışındaki odalara kaydolanları mensup olduğu odaya nakletmeye ve bu hususlara riayet etmeyenler hakkında 6235 sayılı kanunun 33. maddesi hükümlerini tatbike mecburdur.

Muvakkat Madde 5 - (Ek : 7303 - 27.5.1959) Bu kanunun meriyete girdiği tarihe kadar tahakkuk eden borçlar tahsil olunur.

Geçici Madde 5 - (29.6.2001 tarih ve 4708 sayılı "YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN‘un 13.maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.) (*)

Ek Madde 5- (29.6.2001 tarih ve 4708 sayılı "YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN‘un 13.maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.) (*)

Geçici Madde - (Ek : K.H.K. 66 - 19.4.1983). (Değişik: KHK 85 - 19.4.1983) Seçim dönemleri ve görev gürelerinin sona ermiş olup olmadığına bakılmaksızın Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği organları ile delegeleri ve oda organlarının seçimleri 1 Aralık 1983 tarihinden itibaren dört ay içerisinde tamamlanır.
Birinci fıkraya göre yapılan seçimler, 1984 yılının, ilgili mevzuatta öngörülen aylarında yapılmış sayılarak kanuni süreleri buna göre hesaplanır.

Madde 40 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren meriyete girer.

Madde 41 - (Değişik : KHK. 66 - 19.4.1983) Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(*) 13.7.2001 tarih ve 24461 sayılı R.G.‘de yayımlanan 4708 sayılı kanunda yapılan değişiklikler 12.8.2001 tarihinden sonra yürürlüğe girecektir.

Kaynak: http://www.tmmob.org.tr/hukuk/yasal-cerceve/6235-sayili-turk-muhendis-ve-mimar-odalari-birligi-kanunu

10.07.2019 17:03
Okunma Sayısı: 490