TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
4 Ağustos 2021 tarihli OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi   : 4 Ağustos 2021

Toplantı Sayısı   : 33

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: İlden KİBAR, Ahmet Avni ATAYOL, Doğan YILDIRIM, Özge ERGEN GÜVENÇ, Ahmet KIRMIZI

Karar: 314

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından iletilen yazı ile Ordu –Giresun-Trabzon illeri Bütünleşik Kıyı Alanları Planı-Stratejik Çevresel Değerlendirme toplantısının Ankara`da 10 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirileceğinin bildirilerek Odamızı temsilen iki üyemizin katılım sağlaması talebinin belirtilmesi üzerine Sinan TAŞ ve Selahattin BEYAZ isimli üyelerimizin görevlendirilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 315

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından iletilen yazı ile Coğrafi Veri Teması Çalışma heyetlerinin çalışmalarına katılım sağlamak üzere Odamızı temsilen bir üyemizin görevlendirilmesi talebi üzerine üyemiz Önder KALAY ‘ın görevlendirilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 316

Balıkesir İli sınırları içerisinde bulunan Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFAŞ) firmasında 03.06.2021 tarihli 615340 no`lu tutanak ile yapılan denetimde "…kaçak atıksu deşarjı olmadığı, soğutma sularının deşarj edildiği noktada basınçtan dolayı köpüklenme olduğu ve olumsuz bir durum gözlemlenmediği…" belirtilmiştir.

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı (MDKEP) kapsamında ÇŞB ve BAGFAŞ tarafından yapılan basına da yansıyan açıklamalara göre tesiste Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 11.06.2021 tarihinde denetim yapıldığı yapılan denetimin ardından 14.06.2021 tarihli ÇŞB açıklaması ile firmanın oluşturduğu Çevre Kirliliği (kıyı tesisinde depolanan kükürt maddesinin denize atıldığı) ve mevzuat kapsamında yükümlü olduğu sorumlulukların yerine getirilmediği tespitleri sonucu kapatıldığı açıklanmıştır.

Yukarıda belirtilen tespitler doğrultusunda aynı tesiste 9 gün gibi çok kısa süre ara ile Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü`nce yapılan denetimler sonucu tutulan tutanaklar ile yapılan açıklamalar arasındaki farklı tespitlerin sebebi yada sebeplerinin, BAGFAŞ firmasına ait Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ve Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Bakanlık yada İl Müdürlüğü tarafından verilmiş olan görüş, Çevre İzni v.b. bilgi/belgelerin neler olduğu konularında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yazı gönderilerek tarafımıza yazılı bilgilendirme yapılmasının talep edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 317

301 Nolu karar ile Onur Kurulumuza  iletilen üyemiz ....... dosyasının Onur Kurulumuz tarafından incelenerek 04.08.2021 tarih ve 15.ONK.02 sayılı yazı ile "soruşturmanın mevcut dökümanlar  çevreçevesinde derinleştirilmesinin mümkün olmadığı, konunun ailevi problemin ötesine geçmediği ve Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde mesleki açıdan bir değerlendirme yapabilmek için yeterli bir somut belgenin mevcut olmadığı kanaatine varıldığı, şayet somut bilgi, belge mevcut ise bunun Kurula iletilmesi veya ilgilisinden istenmesinin uygun olacağının belirtilmesi üzerine, üyemizden bilgi-belge talep edilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 318

Odamızın Sosyal Medya ve internet sayfası işlemlerinde görevlendirilmek üzere 09.08.2021 tarihinden itibaren ......... TC kimlik numaralı  ......... ile kısmi istihdam sözleşmesi  imzalanarak aylık 1500 TL maaş ile işe giriş işlemlerinin tamamlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 319

İstanbul ve Ankara Şubemiz tarafından iletilen klima ihtiyacı, Antalya ve İzmir Şubemiz tarafından iletilen laptop ihtiyacı, İstanbul şubemiz ve Oda Genel merkezimizin  çalışma koltuğu taleplerinin, muhasebe birimimiz ve Oda Saymanımız tarafından gerekli araştırmaların yapılarak karşılanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 320

Orman yangınları, sel vb. sebebiyle ilgili bölgelerden talep edilen malzemelerin imkanlar ölçüsünde karşılanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

17.11.2021 00:00
Okunma Sayısı: 203