TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
24 Şubat 2021 OYK toplantı kararları

Toplantı Tarihi   : 24 Şubat 2021

Toplantı Sayısı   : 014

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN, Ahmet Avni ATAYOL, İlden KİBAR, Doğan YILDIRIM, Özge ERGEN GÜVENÇ, Ahmet KIRMIZI (Çevrimiçi)

Karar: 180

07 Ocak 2021 tarihli 31357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı’nın  06/01/2021 tarih ve 3413 nolu kararnamesi ile yürürlüğe giren; ‘6831 sayılı Orman Kanununun Ek 16’ncı Maddesi kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’ in 6831 sayılı Orman Kanununa ve Anayasaya aykırı olması nedeniyle yürürlüğün durdurulması ve iptalini, Yönetmeliğin hukuki dayanağı olan 6831 sayılı Orman Kanununun Ek-16 ncı Maddesinin, Anayasanın 169 uncu maddesi ve Anayasa Mahkemesinin yerleşik kararlarına aykırılığı nedeniyle yürütmenin durdurulması ve iptali için ilgili mahkeme tarafından Anayasa Mahkemesinde dava açılması talepli Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odasının dava dilekçelerinin incelenerek Odamız adına dava açılmasına  karar verilmiştir.

Karar: 181

24 Şubat 2021 tarih ve 311 sayılı TMMOB’nin yazısı ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 17 Şubat 2021 tarih  ve E-40160356-125.01-306412 sayılı yazısı ile Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliginin Kontrolü (SKHKK) Yönetmelik Taslağı’nın hazırlandığı ve Birliğimizin görüşlerinin talep edildiği bildirilerek Odamız görüşünün Birliğimize iletilmesinin talep edilmesi üzerine birimlerimizden, üyelerimizden ve BTB’li firmalarımızdan görüş ve değerlendirmelerinin talep edilmesine karar verilmiştir. 

Karar: 182

Diyarbakır ve Gaziantep Bölge Temsilciliğimizin Şubeleşmeleri hususunda, önceki yıllarda alınmış Genel Kurul kararları bulunmakta olup 15. Olağan Genel Kurulumuzda ise Şubeleşme hususunda Genel Kurul kararı olan temsilciliklerimizin 2016 yılındaki TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde yapılan değişiklik maddesi ile getirilen kriterlere takılıp takılmadığının Oda Yönetim Kurulu tarafından araştırılması kararı alınmıştır. Sürecin değerlendirilmesi için; Diyarbakır ve Gaziantep Bölge Temsilciliklerimizden; faaliyetlerinin yıllık olarak raporlanarak Oda Genel Merkezine iletilmesinin talep edilmesine, ardından temsilcilik yönetiminde görev alan üyelerimizle toplantı gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 

Karar: 183

Elektrik Mühendisleri Odası tarafından sekreterya görevi yürütülen TMMOB 13. Enerji Sempozyumu Düzenleme Kurulu’nda yer almak üzere Odamızı temsilen 6359 sicil numaralı üyemiz Halil Korutürk ÖZCAN’ın görevlendirilmesine karar verilmiştir. 

Karar: 184

1 Nisan 2021 tarihinde KÇÖ’nin kaldırılmasına; KÇÖ başlangıç tarihi olan Nisan 2020 itibariyla personel ücretlerinde, Devlet payı üzerinden yapılan kesintilerin belirlenmesi için çalışma yapılması ve personelin maddi kaybının ödenerek telafi edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: 185

132 nolu karar ile Konya İl Temsilciliğimizin yönetim kurulunda görev alacak üyelerimizin atamaları gerçekleştirilmiş, ilk toplantının gerçekleştirilerek görev dağılımı yapılması ve Oda Genel Merkezimize iletilmesi talebi belirtilmiştir. Konya Temsilciliğimiz tarafından gerçekleştirilen toplantı ile belirlenen görevlendirme aşağıdaki şekilde tarafımıza iletilmiştir. Konya Temsilciliğimizde görev alacak üyelerimizin; Temsilciliğin kurulduğunu yörenin en büyük mülki amirine, belediye başkanlığına, cumhuriyet savcılığına ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

Konya İl Temsilciliği Yönetim Kurulu:

1601 İLKER İRİOĞLU- Temsilci

3139 AYŞEGÜL KILINÇ- Sekreter

12625 HÜSEYİN ÖZTAŞ- Sayman

2401 ALİ MÜLAYİM- Üye

2402 MÜCTEBA GÖKŞEN- Üye

4083 ÖZLEM TEKELİOĞLU- Üye

13354 MURAT ÇELEBİ- Üye

 

Karar: 186

131 nolu karar ile Denizli İl Temsilciliğimizin yönetim kurulunda görev alacak üyelerimizin atamaları gerçekleştirilmiş, ilk toplantının gerçekleştirilerek görev dağılımı yapılması ve Oda Genel Merkezimize iletilmesi talebi belirtilmiştir. Denizli İl Temsilciliğimiz tarafından gerçekleştirilen toplantı ile belirlenen görevlendirme aşağıdaki şekilde tarafımıza iletilmiştir. Denizli Temsilciliğimizde görev alacak üyelerimizin; Temsilciliğin kurulduğunu yörenin en büyük mülki amirine, belediye başkanlığına, cumhuriyet savcılığına ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

Denizli İl Temsilciliği:

310- Tevfik BASMACI - Temsilci

5903- Yıldız BELTEKİN DOĞAN- Sekreter

9108- Çiğdem TEBER- Sayman

637-Hulkiye AKGÜN- Üye

675- Ülkü EMER- Üye

924-İbrahim Engin DEMİRCİ- Üye

10088-Hakan AYDIN- Üye

Karar: 187

15. Dönem Çevre Mühendisleri Odası Öğrenci Kurultayı sekreterya görevinin İzmir Şubemize verilmesine, Öğrenci Kurultayımızın organizasyonu, duyurulması ve Odamız Birimleri ile koordinasyonu konularında Birimlerimiz arasında ve diğer Kurum ve Kuruluşlar arasında yazışma yetkisi ve sponsorluk sözleşmelerine Oda Yönetim Kurulu adına imza atma yetkisinin İzmir Şubemize verilmesine karar verilmiştir.

Karar:188

Odamız tarafından üyelerimize toplu e-posta hizmeti için Hermes İnternet İletişim Yazılım San. ve Tic. A.Ş. firmasından, 12 ay süreli 1.500.000 adet e-posta gönderim paketi alımı yapılması karşılığında tüm vergiler dahil 3.500 TL ödeme yapılmasına karar verilmiştir.

Karar: 189

TMMOB Ana Yönetmeliği 99. Maddesinde yer alan “Geçmiş yıllara ait üye ödentisinin, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır.” hükmü gereğince; Oda üye bilgi sistemimizde üye aidatları 2021 yılı aidat tutarı baz alınarak otomatik olarak güncellenmektedir. Ancak Odamız tarafından 2016, 2017, 2018, 2019 yılında yasal takip süreci başlatılan ve ödemelerini icra dairesine 2020 veya 2021 yılı itibariyle gerçekleştiren üyelerimizin aidat tutarlarında otomatik olarak oluşan farkın manuel olarak düzeltilerek gerekli işlemlerin yapılmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 190

Antalya Şube teknik personelimiz Ahmet SEVİNÇ’ in 17.02.2021 tarihli istifa talepli dilekçesi değerlendirilerek iş çıkış işlemlerinin gerçekleştirilmesine, Antalya Şubemiz tarafından uygun görülerek özgeçmişi iletilen Dila PIRTI’nın ise Antalya Şubemizde teknik personel olarak işe giriş işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

05.03.2021 00:00
Okunma Sayısı: 374