TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
20 Ekim 2021 tarihli OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi   : 20 Ekim 2021

Toplantı Sayısı   : 44

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN, Ahmet Avni ATAYOL, İlden KİBAR, Doğan YILDIRIM, Ahmet KIRMIZI

Karar: 369

05.10. 2021 tarihli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen yazı ile Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı 10. Sektörel İzleme Komitesi toplantısının 3 Kasım 2021 tarihinde çevrimiçi yapılacağının bildirilmesi üzerine Feza KARAER ve E. Helil İnay KINAY`ın sözkonusu toplantıya katılım sağlamaları için görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 370

Birliğimiz tarafından iletilen 14 Ekim 2021 tarih ve 1594 sayılı yazı ile; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından;  Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri kapsamında tüm kamu kurum kuruluşları, yerel yönetimler, Üniversiteler ve özel sektör arasında coğrafi verilerin birlikte çalışabilirlik esaslarına uygun olarak paylaşımı ve kullanımı amacıyla, coğrafi veri temalarına ilişkin standartların belirlenmesi çalışmalarının Genel Müdürlük koordinasyonunda yürütüldüğü bildirilerek, konuya ilişkin bir dizi toplantılar gerçekleştirileceği, çevrimiçi olarak yapılacak toplantıların   Ek-1`de gönderilen toplantı gündemine uygun olarak Ek-2`de iletilen tarihlerde yapılacağı ve ilgili Odaları temsilen katılım sağlayacak temsilcilerin belirlenerek iletişim bilgilerinin Genel Müdürlüğe bildirilmesinin talep edildiği bildirilmiştir.

               Odamızı temsilen söz konusu toplantılara katılacak temsilcilerimizin isim ve toplantı temalarının  aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve Birliğimize iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Teoman Dikerler :  Koruma Bölgeleri, Hidrografya            

Esra GÜRHAN BOZYAZI DAYLAN: İnsan Sağlığı ve Güvenliği/Çevre, Çevre İzleme Tesisleri  

Hasan SARPTAŞ : Çevre İzleme Tesisleri, Deniz ve Tuzlu Su Alanları, Enerji Kaynakları, Hidrografya, Koruma Bölgeleri, Toprak, Arazi Kullanım             

Önder KALAY:     Altyapı - Atıksu,  Altyapı- çevre yönetim tesisleri, İnsan sağlığı ve güvenliği/çevre  

Karar: 371

Antalya Şubemiz tarafından 14.10.2021 tarih ve 2021.ÇMO.ANT.0112 sayılı yazı ile;  Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Şubemiz arasında Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimleri Düzenlenmesine İlişkin İşbirliği Protokolü imzalanmasının planlandığı, protokolün uygun görülmesi akabinde  imza yetkisi verilmesi talebi belirtilmesi üzerine;

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Şubemiz arasında Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimleri düzenlenmesine ilişkin protokol metni incelenerek uygun görülmüş, Antalya Şubemize söz konusu protokole imza atma yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: 372

15. Dönem Oda Danışma Kurulu toplantısının 7 Kasım 2021 tarihinde çevrimiçi olarak saat: 14.00- 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesine Birimlerimizden gündem maddesi önerilerinin ve faaliyet raporlarının talep edilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Ahmet Dursun KAHRAMAN: Kabul

Kenan DOĞAN: Red

Ahmet Avni ATAYOL: Red

İlden KİBAR: Kabul

Doğan YILDIRIM: Kabul

Ahmet KIRMIZI: Kabul

 

Karar: 373

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 15. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Üye Kayıt Ve Aidat Ödentileri başlıklı 2. Maddesi;  

"Hastalık, işsizlik, geçim sıkıntısı gibi nedenlerle birikmiş olan Oda aidat borçlarının tahsili hususunda ÇMO Yönetim Kurulu yetkilidir"  gereğince Odamıza başvuruda bulunan aşağıda isim ve sicil numaralı bulunan üyelerimizin yaşamış olduğu hastalık, işsizlik ve geçim sıkıntısı sebebiyle üye aidat yükümlülüklerinden muaf tutulmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

....... sicil numaralı üyemiz ........

........ sicil numaralı üyemiz ..........

......... sicil numaralı üyemiz .........

 

10.12.2021 00:00
Okunma Sayısı: 239