TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
17 Eylül 2021 tarihli OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi   : 17 Eylül 2021

Toplantı Sayısı   : 39

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: İlden KİBAR, Doğan YILDIRIM, Özge ERGEN GÜVENÇ, Ahmet KIRMIZI

Karar: 348

Oda Denetleme Kurulumuz tarafından Temmuz ayında gerçekleştirilen Denetleme esnasında hazırlanan 15. Dönem 2. Denetleme Kurulu raporları incelenerek, aşağıda yer alan hususlara özen gösterilmesi ve bir sonraki denetlemeye kadar eksikliklerin giderilmesi hususunda Birimlerimize bilgilendirme yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

-        TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Mali İşler Yönetmeliğinin 32. Maddesi gereğince demirbaş sayım cetvellerinin düzenli olarak tutulması, her yıl sonunda sayım komisyonu tarafından tutanak ile sayımda tespit edilen  noksan ve fazlalıkların ayrı tutanakla gösterilerek terkin edilecek demirbaşların Oda Genel Merkezine iletilmesi gereklidir.

 

-        Satın alınan veya terkin edilen demirbaş malzemelerinin demirbaş listesine eklenmesine/çıkartılmasına ilişkin kararlar  karar defterinde yer almalıdır.

 

-        TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Mali İşler Yönetmeliği Madde 23`de de belirtildiği üzere kayıt ve kontrolün gerçekleştirilmesi açısından karar defterlerinin tutulması ve Notere tasdik ettirilmesi Genel Merkez Şube ve Temsilciliklerimiz açısından zorunludur. Karar defterleri içerik olarak Oda yönetimin çalışma koşullarını belirler. Yönetim kurulu, Oda adına yapması gerekenleri bir karara bağlamak istediğinde karar defterinde yazılı olarak belirler. Karar noları 1 ile başlamalı birbirini takip eden doğal sayılar verilmelidir. Sayı numarası verilmeyen kararlar karar defterinde bulunmamalıdır. Sehven alınan kararlar ; yeni bir karar alınarak düzeltilmeli , yanlış kararın yanına İPTAL diye not düşülmelidir. Karar defterlerinde alınan kararların salt çoğunluk ile alınması ve alınan kararların imza altına alınması, salt çoğunluk ile alınmayan kararların geçerli olmayacağı bilinmelidir.

 

-        TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Mali İşleri yönetmeliğimiz 15. Maddesi ile belirtilen; Mali raporların gönderim tarihlerine dikkat edilmelidir.  Şubeler ve Temsilcilikler, o ay içinde yapacağı faaliyetler de dahil olmak üzere zorunlu giderlerini bir önceki ayın 25‘ine kadar, gerçekleşen gelir-giderlerini ise her ayın 10`una kadar Oda Genel Merkezine iletmelidir. Birimde gerçekleşen herhangi bir mali hareketlilik yok ise yine Oda Merkezine yazılı bildirim yapılmalıdır.

 

-        TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği Madde 59 ile belirtilen;  - Herhangi bir nedenle, üç (3) ay süreyle toplantılara gelmeyen ya da, herhangi bir altı (6) aylık süre içerisinde yapılan olağan toplantıların üçte birinden (1/3) daha azına katılmış olan Şube Yönetim Kurulu Üyesi çekilmiş sayılır ve yerine Şube Yönetim Kurulu tarafından sıradaki Yedek Yönetim Kurulu Üyesi yazılı olarak davet edilir.

hususlara uyularak Yönetim Kurulu toplantılarının düzenli aralıklarla yapılması ve kurul üyelerinin        toplantılara düzenli katılım sağlanmasına özen gösterilmelidir.

Karar: 349

7-10 Kasım 2021 tarihinde Glasgow`da yapılacak olan COP 26 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesi COP 26 Türkiye Koalisyonu`nun çevrimiçi ortamda 20 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan toplantısına İlden KİBAR`ın katılım sağlamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 350

15. Dönem 4. Oda Danışma Kurulu toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

1

3. ODA DANIŞMA KURULU TOPLANTISI SONRASI ÇALIŞMALAR

 

 • Genel Merkez
 • Birimler

2

ODA MALİ DURUMU VE İŞLEYİŞİ

 

 • Mali Durum Bilgilendirmesi ve Değerlendirmeler
 • Üye Aidat Takipleri

3

ODA İDARİ İŞLEYİŞİ

 

 • Hareketlilik (Odamız tarafından verilen belgeler, Üye hareketliliği, Evrak hareketliliği)

4

SÜMER VE ODA EĞİTİMLERİ       

 

 • Gerçekleştirilen Eğitimler

5

ODA DÜZENLİ ETKİNLİKLERİNİN ORGANİZASYONU

 

 • Çevre Mühendisliği Kongresi

6

KOMİSYON ÇALIŞMALARI

 

 • İSG Komisyonu Çalışmaları
 • Mesleki Haklar ve Çalışmalar Komisyonu Çalışmaları
 • Teknik Değerlendirme Komisyonu Çalışmaları
 • Kalite ve Sürekli Gelişim Komisyonu Çalışmaları

7

GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

 

 

Karar: 351

Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından İkizdere İlçesi Cevizlik ve Gürdere Köyü sınırları içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı XI. Bölge Müdürlüğü tarafından işletilmek istenen "ER:3396069 Numaralı Cevizlik Bazalt Ocağı" projesi hakkında "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir" kararı verilmiştir. Daha sonrasında Kapasite artışına gidilerek ÇED başvuru dosyası sunulmuştur.

ÇED başvuru dosyasını hazırlayan personel tablosu incelendiğinde Çevre Mühendisi olarak;  ..... sicil numaralı üyemiz ...... ve ........ sicil numaralı üyemiz .......nın imzaları bulunmaktadır.

               TMMOB Ana Yönetmeliği 90. Maddesi  ile meslekle ilgili işlerde zarara yol açan meslektaşlarımız hakkındaki süreç belirtilmiştir. Yukarıda isim ve sicil numaraları bulunan üyelerimizin gerek kasten gerekse ihmal göstermek suretiyle vermiş oldukları zararlara ilişkin soruşturma başlatılmasına, soruşturmacı olarak Deniz GÜMÜŞEL, Selahattin BEYAZ ve Ali ÇİFTÇİ  isimli üyelerimizin atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

17.11.2021 00:00
Okunma Sayısı: 227