TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. Dönem Toplantı No: 00713 Mayıs 2022 OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi          : 13 Mayıs 2022

Toplantı Sayısı          : 07

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Fatma AKGÜN, Serdar GÖKŞEN, Miray DOKURER, Örgen UĞURLU, Özcan ÇOLUK, S.Yeşer ASLANOĞLU

 

Karar: 048

Bursa Şubemiz tarafından eğitim salonu olarak kullanılmak üzere kiralanması talep edilen, Odunluk Akademi Cad. Bağımsız Bölüm. 1. Kat No:B/8 adresinde bulunan ofisin Nilüfer Belediyesinden kiralanması işi için açılan ihaleye girerek ihale ile ilgili tüm işlemleri yapmak üzere Bursa Şube Yönetim Kurulu üyemiz Murat YAGCIOĞULLARI` nın görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 049

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından iletilen yazı ile;  Nitrat Eylem Planları İçin İzleme ve Raporlama Metodolojisi Oluşturularak Suların Tarımsal Kirliliğe Karşı Korunması Projesinin 29/11/2021 tarihi itibariyle resmi olarak başlatıldığı, bahse konu proje kapsamında 2 Haziran 2022 tarihinde suların tarımsal kirliliğe karşı korunması amacıyla Ülkemizde ve Avrupa Birliği Ülkelerinde yürütülen Nitrat eylem planlarının uygulanması ve diğer çevre dostu tarımsal uygulamalara ilişkin konuları içeren bir ulusal konferans gerçekleştirileceği bildirilerek Odamız adına katılım sağlayacak temsilcilerimizin isim ve iletişim bilgilerinin iletilmesi talebi üzerine Odamız adına Oda Yönetim Kurulu üyemiz Saime Yeşer ASLANOĞLU`nun katılım sağlamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 050

033 nolu karar ile ataması gerçekleştirilen Şanlıurfa Temsilciliğimiz tarafından gerçekleştirilen görev dağılımının uygunluğuna, ayrıca Temsilciliğimiz tarafından iletilen 7112 sicil numaralı üyemiz Ziya ÇİÇEK ve 5714  sicil numaralı üyemiz Osman ERKAN` ın Temsilcilik Yönetim Kurulu`na eklenmesi talebinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Temsilci- 2640- Nedim ÇİÇEK

Sekreter-10793- Mahmut MEMİTANLI

Sayman- 8362- Mustafa KÖYLÜ

Üye-3979- Müslüm Dündar CANBEYLİ

Üye-15145- Umut Arif KIRKAĞAÇ

Üye- 7112- Ziya ÇİÇEK

Üye- 5714-Osman ERKAN

 

 

Karar: 051

Aydın İl Temsilciliğimiz tarafından 16. Dönem Temsilcilik yönetim kurulunda yer almak üzere iletilen üye isim listesi incelenerek Temsilcilik Yönetim Kurulunda görev almak üzere aşağıda isim ve sicil numaraları belirtilen üyelerimizin atamalarının yapılmasına, atanan üyelerimizin ilk toplantılarını gerçekleştirerek görev dağılımlarını iletmelerinin talep edilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

16. Dönem Aydın İl Temsilciliği Yönetim Kurulu:

15035- Bengüsu AÇAN

9562- Ercan YEŞİLIRMAK

12417- Nurcihan GÜNGÖR

12387- Oğuzhan KILINÇ

7046- Ozan ÇITIR

14807- Songül YILDIZ

11802- Yalçın BARAN

 

 

Karar:052

5 Haziran 2022 tarihinde Batman ilinde bir basın açıklaması düzenlenerek Hava Kirliliği raporunun açıklanmasına, Hava Kirliliği paneli düzenlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

Karar: 053

30 Mayıs-5 Haziran haftası etkinlikleri kapsamında Haziran 2021- Haziran 2022 tarihlerini kapsayacak şekilde son 1 yılda gerçekleşmiş ekolojik yıkım/kırımla ilgili olayların derlenmesi, bir almanak oluşturulması ve 5 Haziran`da kamuoyu bilgisine sunulmasına, bahse konu çalışma kapsamında Haziran 2021-Haziran 2022 arasındaki son 1 yıllık süreçte Birimlerimizin etkinlik alanını kapsayan illerde gerçekleşen her türlü çevre olayının  listelenmesinin Birimlerimizden talep edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

. 

 

Karar: 054

 

Av. ........ tarafından Odamıza iletilen e-posta ile;

Bolu ili, Merkez ilçesi, Kuzörenemirler Köyü, Güzlükbaşı Mevkii, 1713 sayılı parselde kayıtlı taşınmazda kurulması kararlaştırılan, ÇED olumlu görüşü alan ve tavuk altlıkları ile ormandan elde edilecek biyokütlenin yakılması sonucu elektrik enerjisi elde edecek yenilenebilir enerji depolama ve üretim tesisinin 1/100.000 ölçekli Bolu Çevre Düzeni planına aykırılığı ile çevreye, orman varlığına olumsuz etkileri nedeniyle Bolu İl Genel Meclisi kararının yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle Bolu İdare Mahkemesi 2021/1064 Esas numarası ile dava açtığı ve Odamız tarafından bu davaya müdahil olunması talebi değerlendirilerek, talebin uygunluğuna, müdahillik için  Odamız Hukuk Müşavirine iletilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

                                                                                                                                             

Karar: 055

 

Aşağıda sicil numaraları ve isimleri bulunan üyelerimizin istifa talepleri incelenerek mevzuatımız gereğince gerekli koşulları yerine getirmeleri sebebiyle istifa işlemlerinin gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

14882  SEFA ERTÜRK

6835    RIZA DERSU ÖZKAN

8886    ARZU KİREZLİ

10766  CEREN DEMİRBİLEK

Karar: 056

........  sicil numaralı üyemiz ........`in istifa talebinin,  mevzuatımız gereğince gerekli koşulların sağlanmaması sebebiyle red edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

22.06.2022 00:00
Okunma Sayısı: 366