TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. Dönem Toplantı No:036 03 Aralık 2022 tarihli OYK toplantı kararları

Toplantı Tarihi: 3 Aralık 2022

Toplantı Sayısı: 36

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Fatma AKGÜN, Serdar GÖKŞEN, Miray DOKURER, Özcan ÇOLUK, Sedat BAŞARIR

 

Karar: 257

Üyemiz …….  ………’nin HAVA KAZANI VE PARMAKTAN ABAKLARI YERİNE DENGE KAZANI ALTERNATİF HESAPLARI-Hava Kazanı Hesaplarında Excel Programları adlı çalışması Bilim Danışma Kurulu’nun görüşleri doğrultusunda çalışmanın revize edilmesine ve uygun bir formatta tekrar düzenlenmesinin istenmesine ve sonrasında tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 258

Nilüfer Çayı ile ilgili Serdar GÖKŞEN, Dr. Ali ÇİFTÇİ, Sultan GÜLSÜN ve Hülya YILDIRIM’ın konuya dair gerekli ön çalışmayı yapmalarına ve sonrasında dava açılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 259

Sülfürik Asit Üretim Tesisi hakkında verilen ÇED Olumlu Kararına iptal davasının açılmasına, mümkünse ZMO, KMO gibi odalarla görüşülerek ortak dava açılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 260

Marmara Sempozyumu’nun İstanbul Şube tarafından düzenlenmesine, Çevre Mühendisliği Kongresi’nin ise yapılacak hazırlık çalışmaları sonrasında bir sonraki hafta değerlendirmeye alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 261

Birimlerin planladığı ve/veya gerçekleştirdiği eğitimlerin planlanan ve gerçekleşen bütçelerinin SÜMER tarafından raporlanması ve Yönetim Kurulu’na sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 262

17 Aralık 2022 tarihinde yapılacak Çukurova Bölgesel Çevre Çalıştayına Dr. Ali ÇİFTÇİ, Gül Deniz DUYAR ve Cansu Cömert AKSOY’un katılım sağlamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 263

Birimlerde yapılan seminer ve söyleşiler için Bütçe Uygulama Esasları Madde 9’da ifade edilen yönergeler doğrultusunda tahmini bütçe, yapılacak sözleşmeler ve etkinlik içeriğinin OYK’ya iletilmesi ve OYK onayıyla etkinliğin düzenlenmesine, KYS prosedürlerinin bu doğrultuda düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 264

İzmir Şube tarafından planlanan Yaşam Döngüsü Analizi Eğitimi için hazırlanan eğitim notları incelenerek uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 265

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği için Fizik Mühendisleri Odası ile toplantı yapılarak birlikte hareket edilmesine ve başvuru sürecinin birlikte planlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 266

Kep Adreslerinin Muhasebe Birimi tarafından kullanım durumları ve yetkilerinin tespit edilmesine ve OYK’na iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 267

İhtar gönderilen üyeler için iade olanların dışında geri kalan üyeler için icra başlatılmasına ve Av. Hülya YILDIRIM’a yetki verilmesine, iade olan ihtarlar için Birimlerin 15 Aralık saat 17.00’a kadar üye arama yapmasına ve OYK’ya bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 268

T.C. ve adresi yeni bulunan yirmi bir (21) üyeye Av. Hülya YILDIRIM tarafından ihtar gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 269

Ankara Şube tarafından yapılması planlanan Çevre Danışmalık Söyleşisi görüşülmüş olup uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 270

FR.YÖN.002 Görev Tanımlarında yapılan revizelerin görüşülerek yapılan revizyonların uygunluğuna ve KYS’de ilgili revizyonun yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 271

Kalite Birimi tarafından; Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 konusunda baş denetçi bir danışman ile çalışılma talebi görüşülerek en az üç (3) kişi ya da firmadan bir (1) yıllık teklif alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 272

……   ……… üyemizin durumunun görüşülerek muafiyet talebinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 273

…….   …….. üyemiz hakkında Mersin Şube’den üyenin durumunun araştırılması ve teyit edilmesi için gerekli çalışmanın yapılmasına ve durumunun OYK’na gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 274

Aşağıda sicil numaraları ve isimleri yer alan üyelerimizin istifa talepleri incelenerek mevzuatımıza göre gerekli koşulları yerine getirmeleri sebebiyle istifa taleplerinin onaylanmasına, istifa eden ancak borcu da olan üyeye ödeme emri gönderilmesi ve/veya hukuki yolla ödeme talebinin iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

…….

……..  ………….

 

Karar: 275

14014 sicil numaralı ……..  …………., 11625 sicil numaralı ……..  …………., 9905 sicil numaralı ……..  …………., 12908 sicil numaralı ……..  …………., 11030 sicil numaralı ……..  …………., 9404 sicil numaralı ……..  …………., 5052 sicil numaralı ……..  …………., 8273 sicil numaralı ……..  …………., 10598 sicil numaralı ……..  …………., 1196 sicil numaralı ……..  …………., 12038 sicil numaralı ……..  …………., 2399 sicil numaralı ……..  …………., 13868 sicil numaralı ……..  …………., 13595 sicil numaralı ……..  …………., 5759 sicil numaralı ……..  ………….ve 11028 sicil numaralı ……..  ………….tarafından Odamıza iletilen istifa talep dilekçeleri incelenerek mevzuatımıza göre istifa koşullarını sağlamaması sebebi ile istifa taleplerinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 276

Çanakkale Bayramiç ilçesi, Hacıbekirler Köyü mevkii Truva bakır maden iş. Aş. tarafından yapılması planlanan Bakır ocağı kapasite artışı, cevher zenginleştirme tesisi atık depolama projesi ÇED olumlu kararı iptali davasının Çanakkale 1.idare mahkemesi 2021/1266e numaralı dosya 06.12.2022 tarih ve 10.30 saatli duruşmasında Av. Hülya YILDIRIM’ın görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 277

4794 sicil numaralı üyemiz ……..  ………….durumu görüşülerek tarım sigortası yatırmış olması sebebiyle muafiyet uygulanamayacağına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 278

1128 sicil numaralı üyemiz ……..  ………….tarafından gönderilen mailde 2012 yılına ait dilekçesinin Çevrebis kayıtlarında olmaması ve Şubesinden herhangi bir mail bulunmadığının tespit edilmesi nedeniyle üyelik aidatlarının alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 279

Aşağıda sicil numaraları ve isimleri yer alan üyelerimiz için icra hukukunda itirazın öğrenilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığına, dolayısıyla itirazın ne zaman öğrenildiği UYAP kayıtlarından erişebileceğimiz bir husus olmadığı ve itirazın iptali davasının açılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

……

……..  ………….

……

……..  ………….

……

……..  ………….

……

……..  ………….

……

……..  ………….

 

Karar: 280

Birimler tarafından yapılan Üye Aramalarında rapora aranması gereken üye sayısı bilgisinin eklenmesine ve bu şekilde raporlanarak OYK’na sunulmak üzere gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 281

60 sicil numaralı ……..  ………….  ……..  üyemizin vefat etmesi nedeniyle başsağlığı dileğiyle beraber borçların silinmesi ve Çevrebis kaydının kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 282

8749 sicil numaralı üyemiz ……..  ………….  ’in istifa talebinin mevzuatta gerekçeli tanımı olmaması nedeniyle istifa taleplerinin reddine, ÇMO Ana Yönetmelik Madde 13’e bendi gereğince % 40 ve üzeri engellilik durumu varsa aidat muafiyeti uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 283

12908 sicil numaralı üyemiz ……..  ………….  ……..  ’nin işsiz olduğu dönem için muafiyet uygulanmasına, önceki dönem borçlarının tahsil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 284

Bursa Şube tarafından istenen İndirim Protokolü İmza Yetkisi görüşülerek imza yetki devri yapılacak ikinci bir isimle birlikte imzalanacak protokol taslaklarının OYK’na gönderilmesine ve protokol taslaklarının incelenmesinden sonra yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 285

İzmir Şube ile Konak Belediyesi arasında imzalanan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı sözleşmesinin imza altına alınabilmesi, imza yetki devrinin planlanabilmesi için proje ekibi, süreci, içeriği, vb. bilgilerin yanı sıra proje taslak bütçesinin de İzmir Şube tarafından gönderilmesine ve karara bağlanmak üzere OYK’da görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 286

Şube Çalışanlarının İzin kullanma prosedürü değerlendirilmiş olup Şube Çalışanlarının izin taleplerinin uygulamaya konulabilmesi için izin talep formlarının eksiksiz olarak düzenlenmesi, Şube Yönetim Kurulu onayıyla birlikte Oda Müdürü’ne iletilmesi ve Oda Müdürü tarafından gerekli düzenleme ve görevlendirmeler yapılarak izin talebinin yürürlüğe konulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 287

Birimlere plaket yapılması görüşülerek Oranlı Reklam/Promosyon firması ile anlaşma yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

01.02.2023 11:43
Okunma Sayısı: 507