TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. Dönem Toplantı No:032 05 Kasım 2022 tarihli OYK toplantı kararları

Toplantı Tarihi: 5 Kasım 2022

Toplantı Sayısı: 32

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Serdar GÖKŞEN, Miray DOKURER, Özcan ÇOLUK, Saime Yeşer ASLANOĞLU, Sedat BAŞARIR

 

Karar: 230

İşsiz üyeler ile ilgili; "... İsimli üye ... tarihinde işsizlik gerekçesiyle istifasının kabulüne karar verilmesini talep etmişse de;  TMMOB Ana Yönetmeliği 110. maddesinde diploma ya da ruhsatname almak suretiyle, Türkiye'de mesleklerini uygulayabilecek duruma gelmiş olan mühendisin, mimarın ve şehir plancılarının, hemen meslek ya da uğraşı konuları ile ilgili bir Odaya başvurarak kayıt olmak ve bir kimlik belgesi almak zorunluluğunun mevcudiyeti ve istifa talebinde bulunan üyenin TMMOB Ana Yönetmeliği 109. maddede sayılan istisna işlerle uğraşan kişilerden olmadığının tespiti birlikte değerlendirilerek işsizliğin istifa için tek başına gerekçe olamayacağına ve istifa talebinin reddine karar verilmiştir." karara istinaden işsiz üyelerin istifasının kabul edilmemesine ve KYS’de gerekli revizyonların yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 231

Yeniden Üyelik Kaydı için mezuniyet tarihi itibariyle aidat borcu toplamı hesaplanmalı, hesaplanan toplam borçtan önceki üyelik süresince ödenen aidatların düşülmesi ve kalan borç bakiyesinin tahsil edilerek meslektaşın yeniden üye kaydının yapılmasına ve KYS’de gerekli revizyonların yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 232

İzmir Şube’nin Mesleki Denetim ve Teknik İş birliği protokolü konusunda Bornova Belediyesi ile yaptığı görüşmelerin Odamız ve mesleğimiz açısından uygunluğu şüphesizdir. Ancak ÇMO idari işleyişi gereği resmi imza yetkisinin Merkez’de olması nedeniyle bu tip protokollerin imzalanması aşamasında Merkez’den imza yetkisi talep edilmesi gerekmektedir. İmza yetkisi protokoller ve benzeri durumlarda gerekli görülen birimlere devredilmektedir. Bahse konu imza yetkisi kullanımı hususunda hassasiyet gösterilmesi ile ilgili İzmir Şube’ye yazı yazılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 233

Gaziantep Şube tarafından hazırlanan Tehlikesiz Atık Toplama tesislerinde günlük ve yıllık olarak tesise kabul edebilecekleri kapasite raporunun uygunluğuna ve KYS sistemine de eklenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 234

Gaziantep Şube tarafından hazırlanan Tehlikesiz Atık Toplama tesislerinde günlük ve yıllık olarak tesise kabul edebilecekleri kapasite raporunun diğer Şube ve Temsilciliklerle paylaşılması görüşülmüş ve uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 235

Aşağıda sicil numaraları ve isimleri yer alan üyelerimizin istifa talepleri incelenerek mevzuatımıza göre gerekli koşulları yerine getirmeleri sebebiyle istifa taleplerinin onaylanmasına, istifa eden ancak borcu da olan üyeye ödeme emri gönderilmesi ve/veya hukuki yolla ödeme talebinin iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

…..

…. … …………..

….

…..  ……

Karar: 236

6372 sicil numaralı üyemiz …… …….. tarafından Odamıza iletilen istifa talep dilekçesi incelenerek mevzuatımıza göre istifa koşullarını sağlamaması sebebi ile istifa talebinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 237

5509 sicil numaralı üyemiz …..  ……. tarafından Odamıza iletilen üye aidat muafiyet dilekçesi incelenerek TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 16. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Üye Kayıt ve Aidat Ödentileri başlıklı 2. Maddesi; “Hastalık, işsizlik, geçim sıkıntısı gibi nedenlerle birikmiş olan Oda aidat borçlarının tahsili hususunda ÇMO Yönetim Kurulu yetkilidir” gereğince Odamıza başvuruda bulunan 5509 sicil numaralı üyemiz …..  ……..’nün dilekçesinde belirtilen tarihlerde (2017-2019 (dahil)) yaşamış olduğu hastalık, işsizlik ve geçim sıkıntısı sebebiyle üye aidat yükümlülüklerinden muaf tutulmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

01.02.2023 11:39
Okunma Sayısı: 182