TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
13. GENEL KURUL KARARLARI

 

 

 

ÖRGÜTLENME KOMİSYONU KARARLARI

ÖK1

Bursa Temsilciliği Şubeleşmesi

Şube etkinlik alanının Etkinlik Alanları Çalıştayında belirlenmesi kaydıyla Şubeleşme hazırlıklarının yapılması konusunda Genel Kurula olumlu görüş bildirilmesi.

Oybirliğiyle kabul edildi

ÖK2

Önceki Genel Kurul Kararlarının hayata geçirilmesi

Odanın en üst yetkili kurulu olan Genel Kurulun kararlarının uygulanması. Örgüt iradesinin çalışmalara yansıtılması büyük önem taşımaktadır.

Örneği ekte yer alan 12.Genel Kurul tutanaklarında yer alan işaretli maddelerin uygulanmadığı görülmüştür.

Yönetim Kurullarının bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerekmektedir.

Oybirliğiyle kabul edildi.

 

 

ÖK3

Oda Danışma Kurulu Çalışmaları:

Odanın en üst danışma organı olan Oda Danışma Kurulunun işlerlik ve etkinliğinin arttırılması, Danışma Kuruluna ait kararların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Oda Yönetim Kurulları bu kararları uygulamalı ve gerekli koşulları sağlamalıdır.

Oybirliğiyle kabul edildi

ÖK4

Oda Bilim ve Danışma Kurulunun Etkinleştirilmesi

Mesleki, teknik bilimsel üretim merkezi olmanın yanında doğal üye tabanımızı da oluşturan üniversitelerden gerekli katkının alınabilmesi için Oda Bilim ve Danışma Kurulu`nun işler hale getirilmesi ve düzenli toplanması sağlanmalıdır. Bilim insanlarının gönüllü katkısına dayanan bu kurulun çalıştırılması,  Odamızın kısıtlı kaynaklarının hiçbir altyapısı olmayan ÇESAM gibi bir yapıya aktarılması engellenmelidir.

Oybirliğiyle kabul edildi

ÖK5

Oda Organlarında Katılımcılık ve Şeffaflık

Oda Genel Merkezi ve tüm birimlerinin faaliyetlerine şeffaflık kazandırılmalı; oda birimleri faaliyet raporlarının düzenli olarak kamuoyunun; denetleme ve mali raporlar tüm oda birimleri faaliyet raporlarının düzenli olarak kamuoyunun denetleme ve mali raporlar tüm oda birimlerinin erişimine açılmalı; bu yöndeki eski genel kurul kararları ivedilikle uygulanmalıdır.

Oybirliğiyle kabul edildi

 

ÖK6

 

Birimler arası koordinasyon

Bir oda biriminin etkinlik alanı içinde Genel Merkez  ve / veya diğer birimler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda/ etkinliklerde/açıklamalarda kopukluğun engellenmesi ve koordinasyon sağlanması konusunda tüm Oda YK`ları gerekli hassasiyeti göstermelidir.

Oybirliğiyle kabul edildi

ÖK7

Oda birimlerinde Genel Kurul Delegelerinin Belirlenme Yöntemi

Tüm Oda birimlerinin üye oranları doğrultusunda kendi Oda Genel Kurul Delegasyonunu seçmesine olanak sağlanmalıdır. Temsilcilik sandıklarının birleştirilmesi ve Şube Genel Kurullarının bağlanması uygulamasına son verilmelidir.

Oybirliğiyle kabul edildi

 

MESLEKİ ÇALIŞMALAR KOMİSYON KARARLARI

MÇK 1

Çevre mühendisliği disiplininde alt teknik kadronun;

  Atıksu Arıtma Tesisi operatörü eğitimi,

  Depolama Alanı Saha personeli eğitimi,

  Numune alma eğitimi,

  Sertifikalı gürültü eğitimi v.b

Yeterliliği konusunda verilecek eğitimlerin ÇMO tarafından verilmesi için MEB`den gerekli onay sürecinin başlatılması ve  yürütülmesi ( teknik alt kadro olarak teknisyen, temel bilimler, tekniker v.b)

Oybirliğiyle kabul edildi

MÇK 2

(a) İşçi sağlığı ve iş Güvenliği Meclisi`nde ÇMO Genel Merkezden/ Şubelerden /Temsilciliklerden belirlenecek bir kişinin bu mecliste yer alması. Oyçokluğu ile kabul edildi

  (b)Meslektaşlarımızın özlük haklarının ve yeni çıkan yasalara karşı savunabilmesi için sendikalılık oranının artırılması konusunda seminerlerin verilmesi. Oyçokluğu ile kabul edildi

 (c) "kiralık İşçilik"  ve kıdem tazminatının fona devri ile ilgili yürütülen mevzuatın takibinin sağlanması ve gerekli müdahalenin yapılmasının ilgili makamlara iletilmesi. Oybirliğiyle kabul edildi

MÇK 3

"Mesleki çalışmalar komisyonu" nun kurulması. (Mesleki haklar komisyonu olarak sunulmuş itirazlar üzerine oybirliği ile Mesleki çalışmalar komisyonu olarak düzeltilmiştir.)

   Alt başlıklarında yer alacaklar

-Sera Gazı Envanter doğrulayıcısı kriterlerinin belirlenmesi

-TUÇEV eğitimlerinin hukuksal dayanaklarının sorgulanması (Çevre görevlisi, Katı Atık, ATT Operatörü)

-İklim Değişikliği Politikaları vb.

Oy birliğiyle kabul edildi

 

MÇK 4

Çalışan Çevre müh. Belirlenen asgari ücret tarifelerine uygun çalışıp çalışmadıklarının takibi için SGK İle Gerekli Protokolün Görüşülerek konunun denetimi Genel Merkez tarafından sağlanmalıdır.

 

Oy birliğiyle kabul edildi

MÇK 5

ÇMO Diyarbakır Temsilciliği ve yakın şubesi Diyarbakır`ın tarihi Sur ilçesinde birçok bölge "kamulaştırma" adı altında işgal edilmek istenmesi konusunda çalışmalıdır.  ÇMO Genel kurulu olarak oluşturulacak heyet ile birlikte bölgenin ekolojik olarak incelenmesi ve raporlanması, TMMOB Genel Kurulunda tüm Oda Temsilcileri ile bir heyet oluşturulması önerisinin iletilmesi Genel kurul kararı yerine genel merkez ile koordineli bir bilgi talebinde bulunulmalıdır. Aynı şekilde ÇMO Genel Merkez TMMOB`da komisyon oluşturulmasını sağlamalı ve bölgenin takibini multidisipliner şekilde sağlamalıdır.

Oy birliğiyle kabul edildi

 

 

MÇK 6

Dönem içinde meslektaşlarımızın çalışmalarının teknik /bilimsel açıdan değerlendirilerek ödüllendirilmesi için akademisyenlerden oluşan bir komite marifetiyle onure edilmesi Heyet oluşturulup ödül verilmesi.

Oy çokluğuyla red edilmiştir. 

 

 

MÇK 7

Ulusal ve uluslararası mesleki denklik konularının YÖK ve ilgili kurumlar tarafından takip edilmesinin sağlanması.

Oy çokluğuyla red edilmiştir. 

 

SONUÇ BİLDİRGESİ KOMİSYONU

SK 1

Sonuç bildirgesi komisyonunun çalışma raporunu okunması ile oylamaya sunulmuştur.

Oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

MALİ İŞLER (BÜTÇE) KOMİSYONU KARARLARI

MİK 1

Bütün Şube ve Temsilciliklerin talepleri halinde Şube ve Temsilciliklerin geliri karşılığında peşin veya banka kredisiyle mülk alınması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine karar verilmiştir.

Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

MİK 2

Örgütlülüğümüzün daha iyi noktalara gelebilmesi için çalışanı ve mekanı olmayan birimlere mekan ve çalışan sağlanması hususunda Oda Yönetim Kurulunun değerlendirilmesine bırakılması.

Oy birliğiyle kabul edildi

MİK 3

Bilindiği üzere Odamız üye kayıt işlemlerinde aidat borcu mezuniyet yılından itibaren geriye dönük olarak hesaplanarak tahsil edilmektedir. Bu durum odaya kayıt yaptıracak meslektaşlarımız tarafından tepki ile karşılanmakta ve TMMOB örgütlülüğü içinde yer alan diğer odaların uygulamaları örnek gösterilmektedir. Bu durum birçok meslektaşımızın odaya kayıt süreçlerini ertelemesine neden olmaktadır. Bu kapsamda oda kayıt süreçlerinde aidatın oda kayıt tarihinden itibaren hesaplanarak, üyeye yansıtılmasını öneriyor. Söz konusu uygulama değişikliğinin Genel Kurul görüşüne sunulması hususunu bilgilerinize sunarız.

Komisyon Kararı: Oda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak bütün birimlerin katılacağı bir komisyonda tartışılıp karara bağlanması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

MİK 4

Şube sayıları ve buna bağlı olarak mali işlerin yükümlülüğünün artması sebebiyle şubelerin mali sürecini kendilerinin yürütmesinin gereği doğmuştur. Bu sebeple ÇMO Mali İşler Yönetmeliğinin değiştirilmesi için Oda Yönetim Kurulu`na yetki verilmesine, Yönetmeliğin uygulama esaslarını netleşmesi amacıyla tüm birimlerin katılımıyla oluşturulacak komisyon tarafından taslak yönetmeliğin yapılacak ilk Danışma Kurulu onayına sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Oy birliğiyle kabul edildi

MİK 5

Oda Bütçe ve usul esasları,  Genel Kurula sunuldu.

Oy Birliği  ile kabul edilmiştir.

DİİVAN

Üye yıllık ödentilerinin aynı kalması (Yıllık aidat 144 TL , üye kayıt ücretinin 25 TL olarak devam etmesi  Genel Kurula sunuldu.

Oy Birliği  ile kabul edilmiştir.

 

YÖNETMELİKLER KOMİSYONU

YK 1

Şube ve Temsilcilik kurulum sürecinin taslak ÇMO Ana Yönetmeliğinde yapılan değişiklik henüz görüldüğünden bu nedenle önerilen önerge konusunda herhangi bir karar alınamamıştır.

Öneri; ÇMO Ana mevzuatları çerçevesinde yapılan değişikliklerin resmi Gazete`de yayımlanmadan önce Taslak değişikliklerin birimlerle paylaşılması.

Oy birliğiyle kabul edildi

YK 2

ÇMO Ana Yönetmeliği Madde 13-" Üyelik Ödentileri ile ilgili c bendinde yapılması istenen değişiklik.

Üyenin bu koşuldan faydalanabilmesi için yazılı başvurusu, okul kimliği fotokopisi ve / ve ya öğrenci belgesi ile bağlı bulunduğu birime başvurması gerekir. Başvuru yapılmamış yıla ait aidat, geçmiş yıla dair öğrenci belgesi ile belgelendirildiğinde üye yıllık ödentisinin yarısı alınır.

Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

YK 3

Önergede önerilen ÇMO Ana Yönetmeliği Madde 13 (f) bendinin eklenmesi ve aşağıdaki şekilde değiştirilerek komisyon tarafından kabul edilmiştir.

 

(f) Oda üyesi olup, işsiz kalan üyeler işsiz kaldıkları günden itibaren 3 ay içinde belgelendirmek kaydı ile işsizlik süresince üyelik ödentilerinden muaf olur.

Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

YK 4

ÇMO Ana Yönetmeliğinin Madde 17 (e) bendinin aşağıdaki şekilde oy çokluğu ile kabulüne karar verilmiştir.

(e) Oda Genel Kurulunda bulunmak görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için, Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, görevli hakim tarafından kesinleştirilmiş delege listelerinin imzalanması yoluyla alınmış Genel Kurul giriş kartının gösterilmesi zorunludur. Oda organlarına aday olmak için genel Kurul delegesi olma zorunluluğu yoktur.

Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

YK 5

ÇMO Ana Yönetmeliğinin 13. Maddesi © bendinde yer alan;

(c) Yurtiçinde Yüksek Lisans öğrenimlerini gerçekleştiren üyeler için öğrenimleri süresince üye yıllık ödentisinin yarısı alınır.

Önerilen şekli

(c) Yurtiçinde Yüksek Lisans ve/ve ya doktora öğrenimlerini gerçekleştiren üyeler için öğrenimleri  süresince üye yıllık ödentisinin yarısı alınır.

3 te 2 çoğunluk sağlanamadığından öneri oyçokluğuyla red edilmiştir. (25 kabul, 14 red)

 

YK 6

TMMOB Çevre Mühendisleri odası Öğrenci Üyelik işlemlerinin öğrenci komisyonlarının çalışmalarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve düzenlenmesi için, tüm birimlerin öğrenci komisyonlarının eğilimleri doğrultusunda bir çalışmanın başlatılmasını öneriyoruz.

Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 


 

15.03.2018 00:00
Okunma Sayısı: 407