TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİMÜLGA)

 

Resmi Gazete Tarihi: 08.08.2008
Resmi Gazete Sayısı: 26961

YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlayacak kurum ve kuruluşlara yeterlik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlayacak kurum ve kuruluşlarda aranacak şartları, Komisyonunun oluşumu, çalışma usul ve esasları, başvuruların değerlendirilmesi, yeterlik belgesinin verilmesi, vize edilmesi, iptali ve yeterlik belgesi verilen kurum/kuruluşların denetlenmesi ile ilgili hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği`nin 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

b) ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesini,

c) ÇED Başvuru Dosyası: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-3`üne göre hazırlanacak Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyasını,

ç) Daire Başkanlığı: Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Plan İzleme Kontrol Dairesi Başkanlığı`nı,

d) Genel Müdürlük: Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğünü,

e) İDK: Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu inceleme değerlendirme komisyonunu,

f) Komisyon: Yeterlik Belgesi ile ilgili başvuruları incelemek, Yeterlik belgesi vermek, Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşları denetlemek, Yeterlik Belgelerini vize etmek veya iptal etmek üzere Genel Müdürlükçe oluşturulacak yeterlik belgesi komisyonunu,

g) PTD: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-4`üne göre hazırlanacak Proje Tanıtım Dosyasını,

ğ) Rapor: Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu,

h) Yeterlik Belgesi: Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlamak için gerekli şartları taşıyan kurum ve kuruluşlara Bakanlıkça verilen belgeyi,

ifade eder.

Yeterlik belgesi başvurularında aranacak şartlar

MADDE 5 – (1) Yeterlik belgesi almak isteyen kurum ve kuruluşların aşağıdaki şartları sağlamaları zorunludur:

a) Kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili olarak en az üç yıl çalışmış ve en az bir tanesi yeterlik belgesi başvuru tarihinden üç yıl öncesine ait olmak üzere, üç adet raporun hazırlanmasında yer almış veya üç adet raporun İDK toplantısına katılmış veya üç adet rapora ait faaliyetin denetiminde bulunmuş bir çevre mühendisini sürekli olarak istihdam etmeleri,

b) Aşağıda belirtilen meslek gruplarının en az birinden lisans düzeyinde mezun olmuş ve kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili olarak en az üç yıl çalışmış ve en az bir tanesi yeterlik belgesi başvuru tarihinden üç yıl öncesine ait olmak üzere, üç adet raporun hazırlanmasında yer almış veya üç adet raporun İDK toplantısına katılmış veya üç adet rapora ait faaliyetin denetiminde çalışmış farklı meslek grubundan iki personeli sürekli olarak istihdam etmeleri;

1) Mühendislik veya mimarlık fakülteleri mezunları,

2) Fakülte, akademi veya dört yıllık yüksek okul veya fen-edebiyat fakültelerinin ziraat, fizik, kimya, matematik, istatistik, biyoloji bölümleri ile jeoloji, hidrojeoloji, zooloji lisans veya mühendislik mezunları,

3) Arkeoloji, veteriner hekim, kamu yönetimi, işletme, ekonomi, maliye, hukuk, iktisat, ekonometri, sosyoloji bölümleri mezunları.

c) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre görevlendirilen personel haricinde, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meslek dallarından; kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili olarak en az beş yıl çalışmış ve en az on adet ÇED Olumlu Kararını onaylamış veya en az bir tanesi yeterlik belgesi başvuru tarihinden beş yıl öncesine ait olmak üzere, en az beş adet raporun hazırlanmasında yer almış veya en az beş adet raporun İDK toplantısına katılmış veya en az beş adet rapora ait faaliyetin denetiminde görev almış bir personeli rapor koordinatörü olarak ÇED sürecinde görevlendirmeleri,

ç) Kurum/kuruluşlar, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen personelin haricinde, (a) ve (b) bentlerinde adı geçen meslek gruplarından, fazla personeli mesleki tecrübelerine bakılmaksızın sürekli istihdam etmeleri halinde, söz konusu personel bu Tebliğin Ek-1`inde örneği verilen puanlamaya dâhil edilir. Bu personel bu maddenin (a), (b) ve (c) bendinde belirtilen personel ile birlikte ÇED Başvuru Dosyasına veya Rapora veya PTD`ya imza atabilir.

(2) Kurum ve kuruluşlar istedikleri takdirde; bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen koşulları belgelemek ve Komisyonca onaylanmak kaydı ile birden fazla personel görevlendirebilirler.

(3) Bu madde kapsamında görevlendirilen tüm personel, bu Tebliğ kapsamında Yeterlik Belgesi alan diğer kurum/kuruluşlarda görev alamazlar.

Yeterlik belgesi başvurusunda sunulacak belgeler

MADDE 6 – (1) Yeterlik belgesi almak isteyen kurum/kuruluşlar, unvanlarını, açık adreslerini, telefon ve faks numaralarını belirterek aşağıdaki belgelerin asıllarını veya noter onaylı örneklerini, başvuru dilekçesi ekinde, kapalı bir zarf içine koymak suretiyle Bakanlığa başvururlar.

a) Kurum veya kuruluşların, çevre veya ÇED konusunda veya mühendislik, müşavirlik, araştırma, geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor ve benzeri çalışma konularını belgeleyen ve Ticaret Sicil Gazetesi`nde yayımlanan şirket kuruluş senedi veya ana sözleşmesi veya tüzüğü,

b) Başvuru yılına ait ticaret veya sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak sicil belgesi veya sicil kaydı,

c) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`ne bağlı meslek odasından alınan mühendislik-müşavirlik belgesi veya büro tescil belgesi,

ç) Kurum veya kuruluşu temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri, kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlardan, kurum amiri tarafından yetkili kılındıklarına ilişkin yazı,

d) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri kapsamında istihdam edilen personelin diploma örnekleri, çalıştığı yerlerle ilgili belgeler, imza sirküleri, en az bir tanesi yeterlik belgesi başvuru tarihinden üç yıl öncesine ait olmak üzere, üç adet ÇED Raporunu hazırladığına dair belge veya en az üç adet raporun incelenmesi veya denetiminde en az üç yıl çalıştığının belgesi, bağlı bulunduğu meslek odasına ait sicil kaydı ve yeni personel için SSK giriş belgesi, devam eden personel için son durumunu gösteren SSK Prim belgesi, emekli olmuş personel için sigorta destek prim belgeleri,

e) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yer alan rapor koordinatörünün çalıştığı yerlerle ilgili belge/belgeler, diploma örneği, imza sirküleri ve en az on adet ÇED Olumlu Kararını onayladığına dair belge veya en az bir tanesi yeterlik belgesi başvuru tarihinden beş yıl öncesine ait olmak üzere, beş adet ÇED Raporunu hazırladığına dair belge veya en az beş adet raporun incelenmesinde bulunduğuna dair belge veya en az beş adet raporun denetiminde görev aldığına dair belgeler ile rapor koordinatörünün kurum/kuruluşun ortağı veya elemanı olması halinde kendisiyle yapılan sözleşme,

f) Kurum/kuruluşun çevre veya ÇED konusunda yaptığı çalışmalara ait belgeler,

g) Mevcut olması halinde Bakanlıktan alınmış, atıksu veya hava veya gürültü veya toprak kalitesi ile ilgili laboratuar yeterlik veya akreditasyon belgesi,

ğ) Bakanlık, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü`nce belirlenen yeterlik belgesi ücretinin yatırıldığına dair belge,

(2) Kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlardan başvuru sırasında (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen belgeler istenmez.

(3) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen personelden mesleki tecrübe belgesi istenmez.

Yeterlik belgesi komisyonunun teşkili ve çalışma esasları

MADDE 7 – (1) Yeterlik Belgesi Komisyonu; Yeterlik belgesi başvurularını ve verilmiş yeterlik belgelerini incelemek, değerlendirmek, vize ve iptal etmek üzere Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürü oluru ile ÇED ve Plan İzleme Kontrol Dairesi Başkanlığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Başkan Yardımcısı olarak ÇED ve Plan İzleme Kontrol Dairesi Başkanı, üye olarak Yeterlik Şube Müdürü, üye olarak Endüstriyel Yatırımlar ÇED Dairesi Başkanlığından bir Şube Müdürü, üye olarak Altyapı Yatırımları ÇED Dairesi Başkanlığından bir Şube Müdürü, olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Başkan, başkan yardımcısı veya komisyon üyelerinin görevli veya izinli olmaları durumunda yerine vekâlet eden personel Komisyon toplantılarına komisyon üyesi olarak katılır.

(2) Komisyon, yeterlik belgesi talebi olduğu hallerde ayda en az bir kez olmak üzere salt çoğunlukla toplanır. Gerekli hallerde ise, komisyon toplantısının gerçekleştirilmesi Komisyon Başkanının yetkisindedir.

(3) Komisyonunun sekretarya hizmetleri ile bu Tebliğ kapsamında komisyon tarafından verilecek görevler ÇED ve Plan İzleme Kontrol Dairesi Başkanlığı Yeterlik Şubesi Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğin 7 nci maddesi uyarınca oluşturulan Komisyon, ÇED ve Planlama Genel Müdürünün veya Komisyon Başkanının çağrısı üzerine toplanır.

(2) Bu Tebliğin 6 ncı maddesinde istenilen bilgi ve belgeleri sağlayamayan başvurular bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanak Komisyon Başkanı ve üyelerince imzalanır ve bir yazı ekinde ilgili kurum/kuruluşa iade edilir; eksik belgelerin tamamlanması istenir. Gerekli koşulları sağlayan başvurular komisyonca incelenir ve bu Tebliğin Ek-1`inde örneği verilen Yeterlik Belgesi Değerlendirme Formu doldurularak verilen toplam puan rakam ve yazı ile yazılır. Form, tarih belirtilmek suretiyle Komisyon Başkanı ve üyelerince imzalanır, başvuru dosyasına konur.

(3) Toplam puanı yetmişbeş (75) ve üzeri olan kurum ve kuruluşlara yeterlik belgesi verilir. Yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşlar ÇED Başvuru Dosyası ve/veya ÇED Raporu ve/veya PTD hazırlama yetkisine sahip olurlar.

Yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşların yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşlar; ÇED süresince, Kapsam Belirleme ve İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından 5 inci maddede belirtilen personel haricinde belirlenecek çalışma grubunda asgari lisans seviyesinde eğitim görmüş personeli görevlendirmekle yükümlüdür.

(2) Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşlar; PTD inceleme değerlendirme sürecinde, projenin yeri, türü ve özelliğine göre Genel Müdürlükçe veya İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce talep edilmesi durumunda 5 inci maddede belirtilen personel haricinde PTD çalışma grubunda asgari lisans seviyesinde eğitim görmüş personeli görevlendirmekle yükümlüdür.

(3) Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşlar ÇED Raporunu hazırlama aşamasında mutlaka Proje alanına gitmekle yükümlüdür.

(4) Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşlar hazırladıkları Nihai ÇED Raporunda, yatırımın başlangıç ve inşaat dönemlerinde belirtilen taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini, yatırımın işletmeye geçişine kadar, proje sahasına giderek yerinde izleme kontrolünü yapmak ve bu Tebliğin Ek-4`ünde yer alan Nihai ÇED Raporu İzleme Formunu,  Nihai ÇED Raporunda belirtilen sürelere uygun doldurmak suretiyle Bakanlığa yirmi iş gününde iletmekle yükümlüdür.

(5) Nihai ÇED Raporu İzleme Formunda belirtilen hususların, Nihai ÇED Raporundaki taahhütlerle veya proje alanındaki verilerle uyuşması zorunludur.

(6) Kurum/kuruluşlar, Yeterlik Belgesi alma aşamasında sundukları ve bu Tebliğin 6 ncı maddesinde sayılan belgelerde meydana gelebilecek değişiklikler ile başvuru dosyasında belirtilen personel değişikliklerini, değişiklik tarihinden itibaren otuz iş günü içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

(7) Kurum/kuruluşlar bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ve en az dört kişi olan personel sayısının altına düşülmesi durumunda, yerlerini dolduracak Bakanlığa bildirilmiş başka bir elemanı bulunmadığı takdirde, yerine görevlendirilecek personeli, değişikliğin Bakanlığa bildirildiği tarihten itibaren otuz iş günü içerisinde görevlendirmekle yükümlüdür.

(8) Kurum/kuruluşlar, personel değişikliği ve/veya yeni personel istihdam etmeleri durumunda, bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç)  bentlerinde belirtilen şartları sağlamak zorundadırlar.

(9) Bakanlıkça kurum/kuruluşlara gönderilecek yazılarda, bu Tebliğin 6 ncı maddesi kapsamında beyan ettikleri adres dikkate alınır. Kurum/kuruluşlar, adres değişikliğini otuz işgünü içinde bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde, kurum/kuruluşun belge alırken beyan ettiği adresle yapılan yazışmalar kurum/kuruluşa tebliğ edilmiş sayılır.

(10) Yeterlik Belgesine sahip kurum/kuruluşlar, bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç)  bentleri kapsamında istihdam edilen personelin sigorta prim gün sayısı ile emekli olmuş personelin her ayın tamamına ait sigorta destek prim gün sayısını gösteren belgelerin örneklerini her yıl Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarını kapsayan 1 inci dönem için en geç 15 Ağustos tarihine kadar; Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarını kapsayan 2 nci dönem için en geç 15 Şubat tarihine kadar, Bakanlığa iletmekle yükümlüdür.

(11) Yeterlik Belgesine sahip kurum/kuruluşlar bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentlerinde görevlendirilen personelin, şirket ortağı olması halinde, şirket ortaklığının devam edip etmediğine dair belgeyi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.

(12) Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşlar, hazırlayacakları her bir ÇED Başvuru Dosyası veya ÇED Raporu veya PTD için, bu Tebliğin Ek-2`sinde örneği verilen personel tablosunu doldurup asıllarını ÇED Başvuru Dosyasının veya Raporların veya PTD`nın sonuna eklemeleri zorunludur. İmzaların, noterden onaylı imza sirkülerindeki imza örneği ile uyuşması zorunludur.

(13) Rapor koordinatörü ÇED Raporunun veya PTD`nın tamamında yer alan bilgilerin, diğer personel ise sorumlu olduğu bölümdeki bilgilerin doğruluğunu sağlamakla yükümlüdür.

(14) Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşlarda, ÇED Raporuna imza atan koordinatör ile bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında görevlendirilen personelden en az birer kişi inceleme değerlendirme toplantılarına katılmakla yükümlüdür.

(15) Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşlar ortak ÇED Başvuru Dosyası veya Rapor veya PTD hazırlamaları halinde, bu Tebliğ kapsamındaki tüm yükümlülüklere karşı ortak ve eşit düzeyde sorumludurlar.

(16) Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşların Bakanlığa iletecekleri tüm yazışmalarda Bakanlık genel evrak giriş tarihi esas alınır.

Yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşların denetlenmesi ve belgelerinin iptali

MADDE 10 – (1) Yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşların, yeterlik koşullarının sürüp sürmediği Bakanlıkça denetlenir. Yapılacak denetimlerde kurum/kuruluşların Tebliğde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde Yeterlik Belgesi komisyon tarafından iptal edilir. Ayrıca, bu Tebliğin Ek-5`inde örneği verilen ceza puanı tablosuna göre bir vize süresi içerisinde altmış (60) ceza puanına ulaşması halinde Yeterlik Belgeleri, hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın Komisyon tarafından iptal edilir.

(2)  Kurum/kuruluşlar bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ve en az dört olması gereken personel sayısının altında kalması durumunda, yerlerine istihdam edilecek Bakanlığa bildirilmiş başka bir elemanının bulunmaması halinde, yeni personeli, değişikliğin Bakanlığa bildirildiği tarihten itibaren otuz iş günü içerisinde görevlendirmediği tespit edilen kurum/kuruluşun Yeterlik Belgesi, Komisyon tarafından iptal edilir.

(3) Genel Müdürlüğün ilgili birimlerinin elemanlarından oluşturulan ÇED İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından her bir proje için hazırlanan rapor için bu Tebliğin Ek-3`ünde örneği verilen Rapor Değerlendirme Formu doldurularak Daire Başkanlığına iletilir. Yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşların hazırladıkları her bir raporun yetmiş (70) puanın altında olması durumunda kurum/kuruluşa uyarıda bulunulur. Kurum/kuruluşun hazırlamış olduğu raporların bir vize süresi içerisinde üç tanesinin yetmiş (70) puanın altında olması durumunda kurum/kuruluşun yeterlik belgesi, Komisyon tarafından iptal edilir.

(4)  Yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşların, yeterlik belgesi alma aşamasında puanlamaya esas olan personel veya belge değişikliği yapması halinde yetmişbeş (75) puanın altına düşmesi durumunda yeterlik belgesi komisyon tarafından iptal edilir.

(5) ÇED Başvuru Dosyası veya ÇED Raporlarında veya PTD`da yanlış, yanıltıcı bilgi ve belge düzenledikleri tespit edilmesi halinde kurum/kuruluşların yeterlik belgesi, Komisyonca iptal edilir.

(6) Yeterlik belgesi iptal edilen kurum/kuruluşlara, yeterlik belgelerinin iptal edildiği tarihten itibaren bir yıl süre ile yeterlik belgesi verilmez. Bu süre içerisinde Yeterlik Belgesi iptal edilen kurum/kuruluşlar aynı isim altında veya isim ve ticari unvan değişikliği yaparak iptal tarihinden itibaren bir yıl süre ile Yeterlik Belgesi alamazlar.

(7) Yeterlik belgesi iptal edilen kurum ve kuruluşlarda bu Tebliğin 5 inci maddesi kapsamında görev alan personelin tamamı, iptal tarihinden itibaren bir yıl süre ile bu Tebliğ kapsamında herhangi bir kurum kuruluşta görev alamazlar.

(8) Yeterlik belgesi iptal edilen kurum/kuruluşlar, İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine ve belgesi iptal edilen kurum/kuruluşa bildirilir. Yeterlik belgesi iptal edilen kurum/kuruluşlar valiliklerin ilan panolarında veya Bakanlık internet sayfasında ilgililere duyurulur. Yeterlik belgesi iptal edilen kurum/kuruluşların hazırladıkları ÇED Başvuru Dosyası ve/veya ÇED Raporu ve/veya PTD`sı hiçbir şekilde kabul edilmez.

(9) Yeterlik belgesi iptal edildiği tarihten önce Bakanlığa sunulmuş ÇED Başvuru Dosyası veya Halkı Bilgilendirme Toplantısı yapılan Projeler veya Bakanlığa sunulmuş ÇED raporu ya da İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine sunulmuş PTD`larının inceleme ve değerlendirilmesine izin verilir.

(10) Yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşlar, yeterlik belgesi almak için bu Tebliğin 6 ncı maddesi kapsamında sundukları bilgi veya belgelerin yanlış, yanıltıcı ya da sahte oldukları saptanırsa yeterlik belgeleri iptal edilir.

(11) Belgesi iptal edilen kurum/kuruluşlar, iptal tarihinden bir yıl sonra yeniden belge almak için müracaat edebilirler.

Yeterlik belgesinin süresi ve vize edilmesi

MADDE 11 – (1) Yeterlik Belgesinin geçerlilik süresi verildiği tarihten itibaren üç yıldır.

(2) Yeterlik belgesi alan kurum ve kuruluşlar vize süresi sona ermeden en geç bir ay önce mevcut yeterlik belgesi ve Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), ve (ğ)  bentlerinde belirtilen yeni başvuru yılına ait belgeler ile birlikte Bakanlığa başvururlar. Komisyon, bu Tebliğde belirtilen hususları dikkate alarak yapacağı inceleme sonucuna göre Yeterlik Belgesinin üç yıl süre ile devamına veya iptaline karar verir.

(3) Yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşlar belgelerinin vize müracaatında bulunmamaları halinde, Yeterlik Belgeleri geçersiz sayılır. Bu durumda Tebliğ kapsamında yeniden müracaat etmeleri halinde, müracaatları komisyonca değerlendirilir.

Devir, şube ve temsilcilik

MADDE 12 – (1) Yeterlik belgesi hiçbir suretle başkasına kiralanamaz, devredilemez ve satılamaz.

(2) Yeterlik belgesine sahip kuruluşların şube açabilmeleri için yeterlik belgesi alırken çalıştırmayı taahhüt ettiği personelin dışında bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde belirtilen koşulları taşıyan en az iki personeli şubelerinde sürekli olarak istihdam etmeleri ve şubenin Ticari Sicil Gazetesinde yayımlanması gerekmektedir. Bunun dışında temsilcilik verilemez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 13 – (1) 24/2/2004 tarihli ve 25383 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Yeterlik Belgesi Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Önceki yeterlik belgelerinin geçerlik süreleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 24/2/2004 tarihli ve 25383 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Yeterlik Belgesi Tebliği`ne istinaden yeterlik belgesi alan kurum kuruluşların Yeterlik Belgeleri belirtilen vize süreleri içerisinde geçerlidir. Vize süresi sonunda yeniden müracaat etmeleri halinde bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

Önceden yeterlik belgesi almış olan kurum/kuruluşların yükümlülükleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 24/2/2004 tarihli ve 25383 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Yeterlik Belgesi Tebliği`ne istinaden Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşlar, bu Tebliğin 9 uncu ve 10 uncu maddelerinde belirtilen yükümlülüklere tabidirler.

Önceden yeterlik belgesi almış olan kurum/kuruluşların personel değişikliği

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 24/2/2004 tarihli ve 25383 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Yeterlik Belgesi Tebliği`ne istinaden Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşlar, 24/2/2004 tarihli ve 25383 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Yeterlik Belgesi Tebliği`nin 5 inci maddesi kapsamındaki yapacakları personel değişikliklerini bu Tebliğin hükümlerine göre yaparlar.

Önceki yeterlik belgesi iptal olan kurum/kuruluşların müracaatı

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 24/2/2004 tarihli ve 25383 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Yeterlik Belgesi Tebliği uyarınca, Yeterlik Belgesi iptal edilen kurum/kuruluşlar, bu Tebliğ hükümlerine göre yeniden müracaat etmeleri halinde değerlendirmeye alınırlar.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ 1/9/2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

 

 

EK-1

YETERLİK BELGESİ DEĞERLENDİRME FORMU

Başvuru Sahibi                                       :

Komisyon Toplantı Tarihi    :

Toplantı No                                           :

5.Madde (a)  ve (b) bendiVerilen Puan

(a) bendi

En az üç yıl çalışmış ve en az bir tanesi yeterlik belgesi başvuru tarihinden üç yıl öncesine ait olmak üzere, en az üç adet ÇED Raporunun hazırlanmasında yer almış veya en az üç adet raporun İDK toplantısına katılmış veya en az üç adet rapora ait faaliyetin denetiminde bulunmuş bir çevre mühendisi için (13 puan)


(b) bendi 1.personel

En az üç yıl çalışmış ve en az bir tanesi yeterlik belgesi başvuru tarihinden üç yıl öncesine ait olmak üzere, en az üç adet ÇED Raporunun hazırlanmasında yer almış veya en az üç adet raporun İDK toplantısına katılmış veya en az üç adet rapora ait faaliyetin denetiminde bulunmuş bir personel için (13 puan)


(b) bendi 2.personel

En az üç yıl çalışmış ve en az bir tanesi yeterlik belgesi başvuru tarihinden üç yıl öncesine ait olmak üzere, en az üç adet ÇED Raporunun hazırlanmasında yer almış veya İDK toplantısına katılmış veya en az üç adet rapora ait faaliyetin denetiminde bulunmuş bir personel için (13 puan)


5.madde (c) bendi

Rapor Koordinatörü

En az beş yıl çalışmış ve en az on adet ÇED olumlu kararını onaylamış veya en az bir tanesi yeterlik belgesi başvuru tarihinden beş yıl öncesine ait olmak üzere, en az beş  adet ÇED raporunun hazırlanmasında yer almış veya en az beş adet raporun İDK toplantısına katılmış veya en az beş adet rapora ait faaliyetin denetiminde bulunmuş ise toplam (25 puan)


5.madde (ç) bendi

(a),(b),(c) bendinde belirtilen personel dışında 1 personelin sürekli istihdam edilmesi  (3 puan)


(a),(b),(c) bendinde belirtilen personel dışında 2 personelin sürekli istihdam edilmesi  (5 puan)


(a),(b),(c) bendinde belirtilen personel dışında 3 personelin sürekli istihdam edilmesi  (6 puan)


(a),(b),(c) bendinde belirtilen personel dışında 4 personelin sürekli istihdam edilmesi  (7 puan)


(a),(b),(c) bendinde belirtilen personel dışında 5 ve üzeri personelin sürekli istihdam edilmesi  (8 puan)


6.madde (f) bendi

1.Çevreyi korumaya yönelik projelerin (Ön ÇED Raporu, Proje Tanıtım Dosyası, Proje Tanıtım Raporu, Emisyon İzni, Deşarj izni, Jeolojik veya Hidrojeolojik Etüd raporu, Çevre Düzeni Planı, Çevresel Durum Değerlendirme Raporu, her tür Atık projesi ve Çevre altyapı projeleri, Çevre mevzuatı kapsamında yapılan projeler)  her biri için (2 puan),

2. Her bir ÇED Raporu için (3 puan).


*20`nin üzerindeki puanlar toplama dâhil edilmez.

6.madde (g) bendi

1.Gürültü parametrelerinin ölçümüne ilişkin Laboratuar Yeterlik Belgesi veya akreditasyon belgesi (1 puan),

2.Toprak kalitesi parametrelerinin ölçümüne ilişkin Laboratuar Yeterlik Belgesi veya akreditasyon belgesi (2 puan),

3.Hava kalitesi parametrelerinin ölçümüne ilişkin Laboratuar Yeterlik Belgesi veya akreditasyon belgesi (2 puan),

4.Su kalitesi parametrelerinin ölçümüne ilişkin Laboratuar yeterlik belgesi veya akreditasyon belgesi (3 puan).


 

TOPLAM PUAN (Rakamla)


 

(Yazıyla)


Üye                             Üye                            Üye                            Başkan Yrd.                       Başkan

Adı Soyadı                  Adı Soyadı                Adı Soyadı                       Adı Soyadı                      Adı soyadı

İmza                            İmza                           İmza                                İmza                                İmza

EK-2

YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMASI TAAHHÜT EDİLEN PERSONEL TABLOSU

Projenin Adı           :

Proje Sahibi            :

Projenin Mevkii     :

Yeterlik Belge No   :

23.06.2011 16:19
Okunma Sayısı: 302

Tebliğin İlgili Maddesi Kapsamında Çalıştırılacak Personel

Adı Soyadı

Mesleği

-Sorumlu Olduğu Bölüm, Sayfa, bölüm, ekler vb.

İmzası

Çevre Mühendisi

(Madde 5/1-a)

Mühendislik veya mimarlık fakülteleri veya fakülte veya akademi veya dört yıllık yüksek okul veya fen veya edebiyat fakültelerinin ........................................ mezunu personel

(Madde 5/1-b)