TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
DERİN DENİZ DEŞARJI PROJELERİ VİZE ESASLARI

 

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI DERİN DENİZ DEŞARJI PROJELERİ VİZE ESASLARI

 

1. PROJE RAPORU BÖLÜMÜ

1.1. Derin deniz deşarjı yapılacak yerin tanıtımı

1.1.1. Yerleşimin tanıtılması; tarihçesi, yerleşim durumu, ulaşım imkanları, ekonomik özellikleri belirtilecektir.

1.1.2. İklimi; yörenin genel iklim özellikleri ve meteorolojik verileri verilecektir.

1.1.3. Jeoloji ve Topografya; yörenin jeolojik formasyonu, deprem etkilerine maruz kalabilme durumu ve topografik yapı hakkında bilgi verilecektir.

1.1.4. İçmesuyu Durumu: Kentin içmesuyu kaynakları, kente getirilen içmesuyu miktarı, isale hatları, depo ve şebeke özel­likleri, planlanan yeni içmesuyu kaynakları hakkında bilgi ver­ilecektir.

1.1.5. Kanalizasyon Durumu: Ana toplayıcı ve kolektör uzun­lukları, özellikleri, yeraltı suyu sızmasına maruz hatların durumu, varsa bileşik sistemde çalışan hatlar konusunda bilgi verilecektir.

1.1.6. Alıcı Ortam Özellikleri: Oşinografik özellikler (sıcaklık, yoğunluk ve tuzluluğun derinlikle değişimi); alıcı ortamın balıkçılık, rekreasyon, yüzme gibi kullanım amaçlı kullanılan koruma bölgesi olup olmadığı, zeminin batimetrik, jeofizik ve jeoteknik özellikleri varsa özel yoksa genel atıksu deşarj kriterleri belirtilecektir.

1.1.7. Endüstriler; kentte yer alan ve kurulması planlanan endüstrilerin üretimle ilgili verileri; günlük su kullanımı, günlük atıksu miktarı, kanalizasyona bağlanabilme durumu, kana­lizasyona deşarj standartları ve ön arıtma gereği, tesisin tevsi durumu eşdeğer nüfus cinsinden kirlilik yükleri hesaplanacaktır.

1.1.8. Atıksu ve deniz suyu analizleri: Derin deniz deşarjı tesisine gelecek evsel ve endüstriyel atıksuların ve alıcı ortamın fizik­sel ve kimyasal analizleri temsili numuneler alınarak (uygun sayı ve sıklıkta, mevsimsel değişiklikler ve endüstriyel atıksu için sektörel karekteristikliği dikkate alınarak) kabul edilebilir bir laboratuarda ölçülecektir.

1.1.9. Akıntı ile ilgili analizler: Akıntı hızı ölçümleri ve yönünün tespitine yönelik olarak akıntı yörüngesi ve akıntı gülü verilecektir.

1.1.10. Nüfus Tahminleri: Geçmiş yıllardaki nüfus sayımları, imar planı nüfus tahmini, varsa içmesuyu ve kanalizasyon projelerinde esas alınan nüfus tahminleri, gözönüne alınarak arıtma tesisi kademe yıllarının ve proje ömrü sonundaki nüfus tahmini yapılacak, nüfus tahminlerinde turist nüfusu, mevsimlik işçi nüfusu değişimleri verilecektir.

1.1.11. Debi Hesapları; Evsel atıksular, endüstriyel atıksu, yeraltı suyu sızması, baca kapaklarından girebilecek yağmursuyu miktarı ve kullanılan suyun kanalizasyona dönüş oranı gözönüne alınarak her kademe yılı için, minimum, maksimum ortalama ve proje debileri hesaplanacaktır.

1.1.12. Kirlilik Yükü Hesapları: Evsel ve Endüstriyel atıksu özellikleri gözönüne alınarak derin deniz deşarjı tesisine gelecek BOİ5( 5 günlük biyokimyasal oksijen ihtiyacı), AKM (askıda katı madde), seki disk derinliği, toplam kjieldahl azotu(TKN), fosfor, toplam koliform ile fekal koliform yükleri varsa her kademe yılı için ayrı ayrı hesaplanacak, ortalama tesis giriş konsantrasyonları verile­cektir.

1.1.13. Tesis Yer Seçimi; Deşarj tesisinin kurulabi­leceği araziler tespit edilerek, mülkiyet durumu, tesisin feyezan altında kalma tehlikesi, zeminin görünen durumu, arazi topografyası ve enerji temini gözönüne alınarak en uygun tesis yeri önerilecektir.

1.2. Arazi Çalışmaları ve Zemin Etütleri; Tesisin kurulacağı arazinin uygun ölçekli koordinatlı plankotesi alınacak ve korelajı çıkarılacaktır. Tesis sahasının büyüklüğü gözönüne alınarak seçilen sondaj noktalarından, numune alınıp gerekli görülen zemin deneyleri yapılacaktır.

1.3.    Derin Deniz Deşarjı Sisteminin Tanıtılması

1.3.1. Hidrodinamik Etkilerin Hesabı: Dalga ve akıntı yükleri hesap metotları, hesap dalgası seçimi, dalga kırılma derinliğinin bulunması, dalga ve akıntı yükleri hesap sonuçları, boru cinsi ve döşeme yöntemleri, boru et kalınlığının incelenmesi, deşarj borusu birim boy ağırlığının hesabı, tespit kütlesi seçimi, hendek dolgu malzemesi tasarımı, pompa seçimi ve hesaplarına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

1.3.2. Seyrelme hesapları: Birinci, ikinci, üçüncü seyrelme hesapları ile toplam seyrelme hesabı yapılacaktır.

1.3.3. Deşarj Hattı Uzunluğunun Tayini: Projelendirme kriterleri belirlenerek hesap esasları ve çözüm teknikleri açıklanacak ve hesap sonuçları belirtilecektir.

1.3.4. Hidrolik Hesaplar: Difüzör hidrolik hesabı, deşarj için gereken hidrolik yükün hesabı ile kara kısmı ile ilgili hidrolik hesaplar verilecektir.

1.3.5. İşaret Şamandıraları: Şamandıra batma kontrolü ile şamandıra tespit bloğu hesabı verilecektir.

1.3.6. İzleme, Bakım ve Kontrol: Her yıl bahar ayında boru boyunca deşarj hattı kamera ile kaydedilip kontrol edilerek kayıt altına alınması, difüzörlerde tıkanıklık olup olmadığına bakılması, besleme bacasındaki su seviyesinin kontrol edilmesi, buradaki ani su artışı veya kesilmesi durumlarında müdahale edilmesi, ayrıca bölgesel bazda alıcı ortamın deşarj sonrasındaki durumunun takip altına alınması, atık suyun yayılımının kontrol edilmesi ve belirlenen koruma bölgesinde koliform izlemesi yapılması hususlarını içeren izleme, bakım ve kontrol planı hazırlanır.

 

2. PROJELER

Derin deniz deşarjı tesisi projesinde aşağıda belirtilen ölçek ve detayda çizim projeleri ve bilgi föyleri ekli olacaktır.

2.1. Batimetrik harita üzerinde 1/1000 ölçekli genel yerleşim planı

2.2. 1/100-1/1000 Ölçekli deşarj hattı boy kesiti

2.3. 1/200-1/2000 Ölçekli Hidrolik profil

2.4. 1/50-1/20 Ölçekli tespit kütlesi, hendek ve boru birleşim detayları

2.5. Difüzör detayları

2.6. İşaret şamandırası resmi

2.7. P & I Diyagramları; Sisteme ait akım şeması üzerinde, tüm akışlar uluslararası notasyonlarla gösterilecektir. Akımları gerçekleştiren tüm ekipmanlar, enstrümanlar işlevleri  ile birlikte, pano veya sahada bulunacakları belirtilerek şema üzerinde gösterilecektir. Enstrüman genel yerleşim planı, döngü şemaları 1/2 veya 1/4 ölçekli mimik diyagram ile birlikte verilecektir.

2.8. Mekanik Ekipman ve Enstrüman Bilgi Föyleri; Tesiste kullanılan tüm ekipmanların;boyut, malzeme cinsi, koruyucu kaplama, motor gücü, devir sayısı, kapasite vb. özelliklerini gösteren bilgi föyleri verilecektir.

2.9. Çevre Düzenleme Projeleri; Yörenin iklim şartları ve tesis özellikleri gözönüne alınarak çevre düzenleme projeleri hazırlanacaktır.

2.10. Elektrik Projeleri; Enerji temini, tesise getirilmesi, varsa transformatör istasyonları, güç dağıtım planı, saha ve bina içi aydınlatması, kontrol ve kumanda prensipleri açıklanarak verilecektir.

2.11. Yukarıda belirtilen çizim ve raporların kapak kısmında A4 ebadında antet sunulmalı, antet sayfasında; tasdik makamı, yüklenici isim unvanı, projenin ve paftanın adı, projenin ölçeği, projeyi yapanın adı, Oda sicil numarası, unvanı, imzası, projenin tanzim tarihi, plan no v.b. bilgilere yer verilmelidir.

 

3. METRAJ DÖKÜMANI

Projede yapılacak işin poz no.su, işin cinsi, birimi ve miktarı yer almalıdır. Yatırım maliyeti metrajları ile birlikte verilmelidir. Tesisin işletme maliyeti m3 atıksu bazında verilmelidir.

 

4. İŞLETME TALİMATNAMESİ VE TARİFELER

Tesisin bakım ve işletilmesine yönelik ‘İşletme ve Bakım Talimatnamesi‘ örneği hazırlanacaktır.

 

5. PROJE İLE BİRLİKTE SUNULACAK BELGELER

  • Proje vizesi başvuru yazısı - projeyi hazırlayan BTB‘li firma tarafından ilgili projenin ÇMO vizesi için Oda‘ya sunulduğuna dair, işveren firmanın adı, ticaret unvanı ve açık adresinin yer aldığı resmi yazı.

  • İşverenin adı, adresi, vergi numarası,

  • Projede imzası bulunan kişilerin noter tasdikli imza sirküleri:

  • Projede imzası bulunan şirket çalışanlarına ait sigorta belgeleri: (SSK Dönem Bordroları son 4 aylık)

  • SMM ve tescilli büronun işveren ile arasında imzalanmış sözleşmesi

  • Proje bedeli üzerinden kesilmiş serbest meslek makbuzu ya da faturası

  • Oda tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler

NOT:

1. Proje vize onay esaslarını uygulayan ÇMO birimi söz konusu projenin nitelik ve niceliğine göre yukarıda istenilen bilgi ve projelerden bazılarını istememekte, ya da ek bilgi ve projeler istemekte yetkilidir.

2. Projeler, klasör dosya içerisinde ve onaylamaya yetkili İdare‘nin uygun göreceği sayıda basılı doküman ve ayrıca istenilen adette CD ortamında teslim edilecektir.