TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ PROJE VİZE ESASLARI

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ PROJE VİZE ESASLARI

 

1. PROJE RAPORU BÖLÜMÜ

1.1. Evsel arıtma tesisinin kurulacağı yerin tanıtımı

1.1.1. Yerleşimin tanıtılması;

1.1.2. İklimi; yörenin genel iklim özellikleri ve meteorolojik verileri verilecektir.

1.1.3. Jeoloji ve Topografya;

1.1.4. İçmesuyu Durumu: Kentin içmesuyu kaynakları, kente getirilen içmesuyu miktarı, içme ve kullanım suyu tüketimi,  isale hatları, depo ve şebeke özel­likleri, planlanan yeni içmesuyu kaynakları hakkında bilgi ver­ilecektir.

1.1.5. Kanalizasyon Durumu: Ana toplayıcı ve kolektör uzun­lukları, özellikleri, yeraltı suyu sızmasına maruz hatların durumu, mevcut veya yapılmakta olan ve ileride yapılması öngörülen kanalizasyon tesislerinin durumu, varsa bileşik sistemde çalışan hatlar konusunda bilgi verilecektir.

1.1.6. Alıcı Ortam Özellikleri:

1.1.7. Endüstriler; kentte yer alan ve kurulması planlanan endüstrilerin üretimle ilgili verileri; günlük su kullanımı, günlük atıksu miktarı, kanalizasyona bağlanabilme durumu, kana­lizasyona deşarj standartları ve ön arıtma gereği, tesisin tevsi durumu eşdeğer nüfus cinsinden kirlilik yükleri hesaplanacaktır.

1.1.8. Atıksu ve alıcı ortam analizleri:

1.1.9. Nüfus Tahminleri:

1.1.10. Debi Hesapları;

1.1.11. Kirlilik Yükü Hesapları: Evsel ve Endüstriyel atıksu özellikleri göz önüne alınarak arıtma tesisine gelecek BOİ, azot ve fosfor ile askıda katı madde yükleri her kademe yılı için ayrı ayrı hesaplanacak, ortalama tesis giriş konsantrasyonları verile­cektir.

1.1.12. Arıtma Tesisi Yeri Seçimi.

 

1.2. Arazi Çalışmaları ve Zemin Etütleri;

Zemin etütlerinin ilgili şartnamelere uygun olarak yapılması (örneğin T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı "Yapılar İçin Temel Sondajları Teknik Şartnamesi", T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü "Zemin Araştırmaları İşine Ait Teknik Şartname", İller Bankası "Jeoteknik Etüd Amaçlı Sondaj Kuyusu ve Araştırma Çukuru Açılması İle Yerinde Deneylerin Yapılması ve Numune Alınmasına Ait Teknik Şartnamesi") ve raporlandırılması sağlanacaktır.

1.3.    Atıksu Arıtma Sisteminin Tanıtılması

1.3.1. Arıtma sistemlerinin kısa tanıtımı ve yerleşim için uygun görülen arıtma sisteminin projelendirme kriterleri ve hesapları proje raporunda ayrıntılı olarak verilecektir. 1/25.000 ölçekli plan üzerinde yerleşimin, kanalizasyon toplama sisteminin ve arıtma tesisi yerinin durumu gösterilecektir.

1.3.2. Seçilen arıtma sisteminin tesisin kademeli olarak inşa edileceği düşünülerek proses yapıları boyutlandırılacak, proses birimleri arasındaki bağlantı hatları projelendirilecek ve tevsii üniteleri de göz önüne alınarak yük kayıpları hesaplanacak ve hidrolik profil çıkartılacaktır. Tesiste kullanılacak mekanik ekipmanların seçimi yapılacaktır.

2. PROJELER

Arıtma tesisi projesinde aşağıda belirtilen ölçek ve detayda çizim projeleri ve bilgi föyleri ekli olacaktır.

2.1. Genel Yerleşim Plan ve Kesitleri; Tesisin tevzii ünitelerini de içerecek şekilde plankotesi çıkarılmış saha üzerinde tüm üniteleri gösteren 1/200-1/500 ölçekli genel yerleşim planı çizilecek, alınan kesitler üzerinde, tabii zemin, sıyrılmış zemin, bitmiş zemin, yapı temel ve üst kotları ile yol kırmızı kotları gösterilecektir.

2.2. Proses ve İdari Yapıların Mimari Plan ve Kesitleri; Lojman, idare binası, depo, atölye, garaj, pompa binaları, yerel kumanda binaları, trafo ve jeneratör binaları, bekçi kulübesi, mekanik, kimyasal, biyolojik ve ileri arıtma üniteleri ile çamur işleme ve bertaraf üniteleri, dağıtma, toplama yapıları vb. mimari plan ve kesitleri (1/50, 1/100 ölçekli olacak) ve detaylar projeye eklenecektir.

2.3. P & I Diyagramları; arıtma sistemine ait akım şeması üzerinde, atıksu akımı, çamur akımı, kimyasal madde akımı, arıtılmış su akımı, çamur süzüntü suyu akımı ayrı ayrı uluslararası notasyonlarla gösterilecektir. Akımları gerçekleştiren tüm ekipmanlar, enstrümanlar işlevleri ile birlikte, pano veya sahada bulunacakları belirtilerek şema üzerinde gösterilecektir. Enstrüman genel yerleşim planı, döngü şemaları 1/2 veya 1/4 ölçekli mimik diyagram ile birlikte verilecektir. Arıtma Tesisinde etkin kontrolü sağlayacak şekilde bu diyagramlar üzerinde, üniteler arası boru bağlantıları, boru çapları, cinsleri, bağlantı detayları, hatların üzerinde yer alan kapak, vana, pompa v.b. ekipmanların karakteristikleri belirtilmelidir.

2.4. Boru Genel Yerleşim Planı ve Kesitleri; Tevsii dahil tüm saha borulaması, hat kodlaması, boru malzemesi, akışkan cinsi, akar kotları belirtilerek uygun ölçekli planda gösterile­cek, gerekli görülen yerlerde büyütülmüş detay çizimler verile­cek, yol altında kalan, üst üste geçen ve proses yapılarına giriş ve çıkış yapılan kısımlardan boru kesitleri alınacaktır. Ayrıca giriş ve deşarj hatlarının plan ve boy kesiti verilecektir. By-pass hatları ile numune alma bacası v.b. belirtilmelidir.

2.5. Hidrolik Profil, maksimum ve minumum debi için hazırla­nacaktır.

2.6. Kazı planları verilecektir.

2.7. Mekanik Ekipman ve Enstrüman Bilgi Föyleri; Tesiste kullanılan tüm ekipmanların; boyut, malzeme cinsi, koruyucu kaplama, motor gücü, devir sayısı, kapasite vb. özelliklerini gösteren bilgi föyleri verilecektir.

2.8. Çevre Düzenleme Projeleri; Yörenin iklim şartları ve arıtma tesisi özellikleri gözönüne alınarak çevre düzenleme projeleri hazırlanacaktır.

2.9. Koku kontrolü: Koku emisyonlarının oluştuğu üniteler belirtilerek, koku giderimi için alınacak önlemler belirtilmelidir.

2.10. Yukarıda belirtilen çizim ve raporların kapak kısmında A4 ebatlarında antet sunulmalı, antet sayfasında;

Onay makamı, yüklenici isim unvanı, projenin ve paftanın adı, projenin ölçeği, projeyi yapanın adı, unvanı, Oda sicil numarası, imzası, projenin tanzim tarihi, plan no v.b. bilgilere yer verilmelidir.

3. METRAJ DÖKÜMANI

Projede yapılacak işin poz no.su, işin cinsi, birimi ve miktarı yer almalıdır. Yatırım maliyeti metrajları ile birlikte verilmelidir. Tesisin işletme maliyeti m3 atıksu bazında verilmelidir.

4. İŞLETME TALİMATNAMESİ VE TARİFELER

Tesisin bakım ve işletilmesine yönelik "İşletme ve Bakım Talimatnamesi" örneği hazırlanacaktır.

5. PROJE İLE BİRLİKTE SUNULACAK BELGELER

  • Proje vizesi başvuru yazısı - projeyi hazırlayan BTB‘li firma tarafından ilgili projenin ÇMO vizesi için Odaya sunulduğuna dair, işveren firmanın adı, ticaret unvanı ve açık adresinin yer aldığı resmi yazı.

  • İşverenin adı, adresi, vergi numarası,

  • Projede imzası bulunan kişilerin noter tasdikli imza sirküleri:

  • Projede imzası bulunan şirket çalışanlarına ait sigorta belgeleri: (SSK Dönem Bordroları son 4 aylık)

  • SMM ve tescilli büronun işveren ile arasında imzalanmış sözleşmesi

  • Proje bedeli üzerinden kesilmiş serbest meslek makbuzu ya da faturası

  • Oda tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler

 

NOT:

1. Proje vize onay esaslarını uygulayan ÇMO birimi söz konusu projenin nitelik ve niceliğine göre yukarıda istenilen bilgi ve projelerden bazılarını istememekte, ya da ek bilgi ve projeler istemekte yetkilidir.

2. Projeler, klasör dosya içerisinde ve onaylamaya yetkili İdare‘nin uygun göreceği sayıda basılı doküman ve ayrıca istenilen adette CD ortamında teslim edilecektir.