TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ HİZMETLERİ MESLEKİ DENETİM VE ASGARİ ÜCRET UYGULAMA YÖNERGESİ

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ HİZMETLERİ MESLEKİ DENETİM VE ASGARİ ÜCRET UYGULAMA YÖNERGESİ

 

 Amaç

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Çevresel Etki Değerlendirmesi hizmetlerini yürüten serbest çalışan çevre mühendisleri ve çevre mühendisliği hizmeti üreten büroların mesleki değerlendirmeye esas sicillerini tutmak, asgari ücretlerini belirlemek ve mesleki denetime ilişkin uygulamaları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Çevresel Etki Değerlendirmesi hizmetlerini veren, mesleki ürünleri üreten, bu hizmetleri yapan serbest çalışan çevre mühendisleri ve Çevresel Etki Değerlendirmesi hizmeti üreten bürolar ile uygulayan gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge; 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu‘nun 39‘uncu maddesi ve 22.04.2009 tarih, 27208 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği‘nin 10‘uncu ve 12‘nci maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

a)               Büro Tescil Belgesi (BTB): Odaya kayıt ve tescilini yaptırmış, serbest çevre mühendisliği hizmetlerini üretmek için kurulan veya faaliyet konuları arasında serbest çevre mühendisliği hizmetleri bulunan bürolara Oda tarafından verilen ve bu hizmetleri üretmeye, yapmaya ve uygulamaya yetkili olduğunu gösteren belgeyi,

b)               ÇED Yönetmeliği: 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği‘ni

c)               Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları,

d)               Çevresel etki değerlendirmesi süreci: Gerçekleştirilmesi planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin yapılması için başvuru ile başlayan; inşaat, işletme ve işletme sonrası çalışmaları kapsayan süreci,

e)               Oda: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası‘nı

f)                Rapor: ÇED sürecinde üretilen ÇED Başvuru Dosyası, ÇED Raporu veya ÇED çalışması sonucunda elde edilen Nihai ÇED Raporu ya da Proje Tanıtım Dosyası gibi dokümanlar.

g)               SMM: Çevre mühendisliği hizmetlerinden birini veya birkaçını kendi adına, ortak sıfatıyla veya ücretli çalışan olarak yürüten belge sahibi çevre mühendislerini,

h)               Şube ve temsilcilikler: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası‘na bağlı şube ve temsilcilikleri,

i)                Tescilli Büro: SÇMH yapmak üzere Oda‘ya kayıt ve tescil yaptıran, bünyesinde tam gün çalışan en az bir SMM bulunduran vergiye tabi gerçek kişi ve kuruluşları,

j)                Vize: "Görülmüştür" anlamında konulan kaşe, imza, işaret ve bu işareti koyma işini ifade eder.

 

 

ÇED çalışmalarının kapsamı

İkinci Bölüm

ÇED Çalışmaları ve Asgari Ücretler

MADDE 5 - (1) Bir proje veya faaliyet için yapılacak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) hizmetleri şunlardan ibarettir;

ÇED çalışması ile ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılması gereken yazışmalar, başvurular ve işlemlerin yürütülmesi,

a)                Her aşamada gerekli raporların hazırlanması ve ilgili kurumlara süresi içinde basılı ve/veya elektronik ortamda sunulması, gerekli düzeltmelerin yapılması ve eksikliklerin giderilerek gerekli işlemlerin tamamlanması,

b)                Çalışma için gerekli kadroların veya personelin temini, yerinde yapılacak çalışmalar için ulaşım ve konaklamasının sağlanması,

ç)                ÇED çalışması için faaliyete ilişkin yer ve durum tespitini yapılması,

c)                Gerekli duyuruların yapılması, gazete ilanı, anket çalışması, halkın katılımı toplantısı vb. organizasyonlarının yürütülmesi,

d)                Görüşmelere ve toplantılara katılım sağlanarak yapılan çalışmalar hakkında ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

e)                Çalışma sonunda raporun sunulduğu kurum veya kuruluştan ÇED olumlu/olumsuz, ÇED gereklidir/değildir veya kapsam dışı vb. sonuç belgelerinin temin edilerek proje veya faaliyet sahibine sunulması.

 

Hizmet dışı konular

MADDE 6 - (1) ÇED çalışmaları aşağıdaki konuları kapsamaz;

f)                 Çalışmalar öncesinde ihtiyaç duyulacağı biliniyor olsa dahi bu hizmet sırasında alınması gereken her türlü format, belge, vergi, harç, pul, lisans, izin, katılım ücreti vb. bedeller proje veya faaliyet sahibine aittir. Yürütülen çalışma bunları kapsamaz.

g)                Bu Yönergede belirlenen asgari ücretler, raporun eki niteliğindeki her türlü ölçüm, analiz, modelleme, uzman veya bilirkişi raporu ya da ÇED süreci sırasında ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilen özel çalışmaların ve materyallerin bedelini kapsamaz. Çalışma sırasında ortaya çıkan bu ve benzeri ilave masraflar proje veya faaliyet sahibine aittir.

h)                Rapor için gerekli olacak taahhütname, vekâletname, plan, proje, harita, fizibilite raporu vb. dokümanların temini faaliyet sahibinin sorumluluğundadır.

i)                 ç)       Rapor sürecinde gerekli olabilecek izinlerin alınması, ölçüm ve analizlerin yaptırılması (yeraltı suyu kullanma izni, toprak etüt, zemin etüt, jeolojik/hidrojeolojik etüt vb.) faaliyet sahibinin sorumluluğundadır.

j)                 ÇED süreci kapsamında yapılacak değerlendirme, revizyon ve kapasite artırımı çalışmaları Yönerge ile belirlenen asgari ücretin dışında olup ayrı birer çalışma olarak değerlendirilir.

k)                ÇED sürecinin tamamlanmasının ardından yatırım başlangıç ve inşaat dönemine ilişkin bildirim formu hazırlanması çalışmaları ÇED sürecine dahil olmayıp, ayrı bir çalışma olarak değerlendirilir.

 

Üçüncü Bölüm Asgari Ücretler

ÇED Yönetmeliği kapsamındaki çalışmalar

MADDE 7 - (1) 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında yer alan proje ve faaliyetler için yapılacak ÇED çalışmaları için alınacak bedel bu Yönergenin EK`li listesinde yer alan bedellerden daha az olamaz.

 

ÇED Yönetmeliği dışındaki çalışmalar

MADDE 8 - (1) 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında yer almayan proje ve faaliyetler için yapılacak ÇED çalışmalarında istihdam edilen her bir çevre mühendisi için (2021 yılı için) en az brüt 14.661,00 TL/ay ücret esas alınarak hesaplanır. Diğer teknik ve yardımcı personel için ilgili meslek odası ya da ilgili mevzuatça uygun görülen asgari ücret üzerinden hesap yapılarak, diğer giderler de ilave edilmek suretiyle söz konusu hizmet için asgari ücret hesaplanır.

(2) Bu yöntemle hesaplanan asgari hizmet bedeli için Oda Yönetim Kurulu‘nun yazılı görüşü ve onayı alınmak zorundadır.

 

Mesleki denetim uygulaması

Dördüncü Bölüm Mesleki Denetim

MADDE 9 - (1) ÇED çalışmasının inceleme ve vize yeri, hizmetin yapıldığı yerin bağlı olduğu şube veya temsilciliktir.

 

Asgari ücret tarifesine uygunluk

MADDE 10 - (1) ÇED çalışmasının bu tarifede belirlenen asgari ücret tarifesine uygun olarak yapılıp yağılmadığı ilgili şube veya temsilcilik tarafından incelenir. 

İnceleme süresi

MADDE 11 - (1) Şube veya temsilciliklere teslim edilen belgelerin incelenmesi en çok 3 (üç) iş günü içinde sonuçlandırır. Belgelerde eksiklik olması veya asgari ücret tarifesine ve ilgili mevzuata uygun olmayan durumlarda gerekçeleri belirtilmek suretiyle, düzeltilmek üzere ilgilisine verilir. Her yeni inceleme için üç iş günü süre yeniden başlar.

 Kaşe ve imza zorunluluğu

MADDE 12 - (1) ÇED çalışması kapsamında tamamlanan raporun nihai kopyasının ilk sayfasında Oda‘nın vize kaşesi ve yetkili kişinin imzası bulunması zorunludur. 

Denetimin içeriği

MADDE 13 - (1) Yapılan inceleme ve vize işlemi, raporun veya çalışmanın içeriğin denetlenmesi ve onaylanması anlamını taşımaz.

(2) Oda, bu Yönerge kapsamı dışındaki eksiklik veya yanlışlıklardan sorumlu değildir. 

Gecikmede sorumluluk

MADDE 14 - (1) Eksikleri giderilmeyen ve usulüne aykırı yapılan ÇED çalışmaları nedeniyle doğacak gecikme ve zararlardan Oda sorumlu tutulamaz. 

Oda‘ya sunma zorunluluğu

MADDE 15 - (1) 22.04.2009 tarih, 27208 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği‘nin 10 uncu maddesine göre SMM‘ler ve tescilli bürolar, nihai edilen ÇED çalışmalarını işveren, ilgili daire veya onay makamınca istensin veya istenmesin Oda denetiminden geçirecek ve vize ettirecektir.

(2) Vize işlemi tamamlanmayan, Oda vize kaşesi ve yetkili kişinin imzasını taşımayan raporlar onay ve uygulama için ilgili idarelere verilmez. 

Denetimde aranacak belge ve bilgiler

MADDE 16 - (1) SMM‘ler ve tescilli bürolar, mesleki denetimden geçireceği ÇED çalışması için aşağıdaki belgeleri şube veya temsilciliklere sunmakla yükümlüdür.

a)         SMM‘ler için üyenin, Oda sicil numarası, kaşesi, imzası, tescilli bürolar için BTB tescil numarası, vergi dairesi adı, vergi numarası, adresi, işverenin adı ve adresi yer alan işveren ve SMM veya tescilli büro yetkilisi arasında imzalanmış sözleşme.

b)         Bir kopyası şube veya temsilcilikte saklanmak üzere talep edilen sayıda ÇED çalışmasının ürünü nihai rapor, her türlü doküman ve çıktılar.

c)  ÇED hizmet bedeli üzerinden kesilmiş serbest meslek makbuzu veya fatura.

ç) ÇED Raporunu hazırlayan personelin TMMOB`a bağlı odalarda mesleki kısıtlılığının olup olmadığının denetlenmesi. 

Fatura ibrazı

MADDE 17 - (1) Her türlü ÇED çalışmasında serbest meslek makbuzu veya faturanın şube veya temsilciliklerce görülmüş olması zorunludur. 

Mesleki denetim ücreti

MADDE 18 - (1) SMM‘ler ve tescilli bürolar mesleki denetim hizmeti karşılığı olarak ÇED çalışmaları için fatura bedeli üzerinden yüzde bir (% 1) oranında mesleki denetim ücreti öderler. 

Özel bilgilerin gizliliği

MADDE 19 - (1) SMM‘ler ve tescilli bürolar, işveren tarafından kendisine verilen özel bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür. 

Hüküm bulunmayan haller

Beşinci Bölüm Çeşitli ve Son Hükümler 

MADDE 20 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 22.04.2009 tarih, 27208 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Yürürlük

MADDE 21 - (1) Bu Yönerge 01.03.2020 tarihinden itibaren geçerlidir. 01.01.2021 tarihinden sonra ÇED süreci başlayan çalışmalarda bu Yönerge hükümleri uygulanır. 

Yürütme

MADDE 22 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

2021 Yılı Asgari Ücret Tarifesine aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz!

08.05.2023 15:54
Okunma Sayısı: 1783