TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

 

Tebliğ (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü)
Resmi Gazete Tarihi: 03.02.2010
Resmi Gazete Sayısı: 27482

 

SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ, 15/8/2009 tarihli ve 27320 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliğinin uygulanmasına açıklık getirilmesi ve bu hususlarda ilgililerce uyulması gerekli usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Tebliğin kapsamına giren su yapılarına ilişkin hususlar

MADDE 2 - (1) DSİ ile Su Kullanım Hakkı ve İşletme Esaslarına İlişkin Anlaşma imzalayarak EPDK‘dan lisans almış şirketlerin inşa etmekte olduğu/edeceği,

(2) DSİ tarafından kamu kurum ve kuruluşları dışında su tahsisi yapılan,

(3) Su yapıları yapmak üzere görevlendirilmiş, yetkilendirilmiş ve izin verilmiş merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının inşa etmekte olduğu/edeceği,

Su yapıları için bu tebliğ geçerlidir.

(4) Üçüncü fıkradaki kurum ve kuruluşlar, ilgili mevzuatlarını, kontrollük teşkilatlarını yönetmelik ve bu tebliğ çerçevesinde değerlendirmeleri ve talep etmeleri halinde denetim hizmetleri bu kapsamda olacaktır.

Yatırımcı

MADDE 3 - (1) Su yapıları yapmak üzere görevlendirilmiş, yetkilendirilmiş ve izin verilmiş; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları, mahalli idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş sermaye şirketleri, 20/2/2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında EPDK‘dan lisans almış elektrik üretim şirketleri ve gerçek kişilerdir.

Denetim elemanı

MADDE 4 - (1) Su yapılarının denetim hizmetlerinde görev alan denetçi mühendis, kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elemanıdır.

Su yapısı

MADDE 5 - (1) Yeraltı ve yerüstü sularından faydalanmak ve bunların zararlarını önlemek amacıyla yapılacak yapılar ile bunların tamamlayıcı tesisleridir. Bu tesisler; taşkın suları ve sellere karşı koruyucu tesisler, sulama-drenaj tesisleri, hidroelektrik enerji tesisleri, arıtma tesisleri, içmesuyu ve kanalizasyon tesisleri ile bunların yardımcı tesisleridir (baraj, gölet, regülatör, su alma yapıları, iletim kanalı, tünel, yükleme havuzu, cebri boru, hidroelektrik santral, sanat yapıları, pompa istasyonu, ulaşım yolları, yeraltısuyu kuyuları vb).

Yetkili denetim firması izin belgesi verilmesi

MADDE 6 - (1) Su Yapıları Denetim Firması (SYDF) sermaye şirketi veya gerçek kişiden oluşur. Şirketler ve gerçek kişiler yetkili denetim firması izin belgesi alabilmek için, aşağıdaki belgeleri tamamlayarak DSİ bünyesinde oluşturulan Su Yapıları Denetim Komisyonu (SYDK)‘na bir dilekçe ile başvurur.

a) Başvuru sahibi sermaye şirketi ise;

1) Faaliyet sahasıyla ilgili yalnızca "Firma amacı; yeraltı ve yerüstü sularından faydalanmak ve bunların zararlarını önlemek amacıyla yapılacak her türlü su yapılarının inşası esnasında yatırımların hızlandırılması, taşkın, deprem gibi doğal felaketlerden sonra meydana gelebilecek ülke kaynaklarının israfının önlenmesi, çevre ile uyumlu projelerin onayı ve yapımı aşamasındaki teknik denetimlerini yapmaktır." ifadesinin olduğunu ve şirketin ödenmiş sermayesinin varsa nama yazılı hisselerinin tamamının kilit personele ait olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,

2) Ticaret ve/veya Sanayi Odası kayıt belgesinin onaylı örneği,

3) Şirket ortaklarının ve temsile yetkililerinin noter tasdikli imza sirküleri,

4) Tüzel kişilikte %10 (yüzde on) ve üzerinde pay sahibi olan gerçek kişi ortaklar ile kilit personelin EK-1‘e uygun adli sicil yazılı beyanı,

5) Kilit personel sertifikaları,

6) Şirket bünyesinde kilit personel özelliklerini haiz en az iki mühendis istihdam edilecektir. Bunlardan, biri inşaat mühendisi olmak üzere diğeri makine, elektrik (elektrik, elektronik, elektrik-elektronik), jeoloji, harita ve çevre mühendislerinden herhangi biri olacaktır.

b) Başvuru sahibi gerçek kişi ise;

1) Faaliyet sahasıyla ilgili yalnızca "Firma amacı; yeraltı ve yerüstü sularından faydalanmak ve bunların zararlarını önlemek amacıyla yapılacak her türlü su yapılarının inşası esnasında yatırımların hızlandırılması, taşkın, deprem gibi doğal felaketlerden sonra meydana gelebilecek ülke kaynaklarının israfının önlenmesi, çevre ile uyumlu projelerin onayı ve yapım aşamasındaki teknik denetimlerini yapmaktır." ifadesinin olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,

2) Ticaret ve/veya Sanayi Odası kayıt belgesinin onaylı örneği,

3) Noter tasdikli imza sirküleri,

4) Gerçek kişi ve istihdam edilen kilit personelin, kilit personel sertifikaları,

(2) SYDK, sunulan bu belgeleri başvuru sırasına göre değerlendirir, uygun bulunan firmalar http://www.dsi.gov.tr/sydk/ydf.htm adresinde ilan eder ve EK-3‘e uygun "Su Yapıları Yetkili Denetim Firması İzin Belgesi" düzenler ve firmaya verir. Uygun bulunmayan hususları yazılı olarak firmaya bildirir.

(3) SYDF, izin belgesini başka bir firmaya devredemez.

(4) SYDF ile Yüklenici ve/veya Yatırımcı firmalar arasında denetlenen iş kapsamında ortaklık ilişkisi bulunamaz.

Yetkili denetim firması izin belgesinin iptali

MADDE 7 - (1) SYDK, SYDF‘yi aşağıda belirtilen durumlarda yazılı olarak uyarır:

a) Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliğinde ve bu tebliğde açıklanan görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde,

b) Başvuru belgelerinden herhangi birinin gerçeğe aykırı düzenlendiğinin anlaşılması halinde,

c) SYDF‘nin, denetçi mühendisini (proje denetçisi hariç) uhdesinde bulunan ve bu tebliğin 13 üncü maddesinin 6 ncı fıkrasında izah edilen şartlara aykırı olarak 3 (üç)‘den fazla işte çalıştırdığının, başka bir denetim firmasında çalışan denetim elemanlarını kendi bünyesinde çalıştırdığının, kontrol ve yardımcı kontrol elemanını uhdesindeki birden fazla işte çalıştırdığının tespiti halinde süre verilerek yapılan uyarıya rağmen yükümlülüklerini yerine getirmeyen SYDF‘nin izin belgesi, SYDK‘nın teklifi ve DSİ Genel Müdürünün onayı ile iptal edilir.

(2) İzin belgesi iptal edilen SYDF, 2 (iki) yıl süreyle yeni izin belgesi başvurusunda bulunamaz. Kusurlu kilit personel de yeni bir SYDF‘de 2 (iki) yıl süreyle görev alamaz.

Yetkili denetim firmasının görev ve sorumlulukları

MADDE 8 - (1) SYDF‘nin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

(1) Denetleyeceği tesisin ismini, tesisle ilgili bilgileri içeren bir "Proje Bilgi Formu"nu EK-4‘e uygun olarak doldurur ve yatırımcı ile yaptığı EK-6‘ya uygun hizmet sözleşmesinin bir kopyasını imzalanma tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde SYDK‘ya gönderir.

(2) Denetleyeceği her işle ilgili olarak; izin belgesini, kilit personel sertifikasını, varsa denetçi mühendis sertifikasını, sertifikası yoksa denetçi mühendisin sertifikalandırılması için Madde 13‘de istenilen belgeleri, kontrol ve yardımcı kontrol elemanları için Madde 14‘ün ikinci fıkrasında belirtilen belgeleri başvuru dosyasına ekler.

(3) Personel kadrosunda oluşacak herhangi bir değişikliğe dair bilgi ve belgeleri en geç 30 (otuz) gün içerisinde onaylanmak üzere SYDK‘ya bildirir.

(4) SYDK‘ca gerektiğinde istenebilecek ilave belgeleri, istenilen süre ve düzende SYDK‘ya gönderir.

(5) Projeler ve raporlar, SYDF‘nin ilgili branşlardaki denetçi mühendisleri tarafından imzalandıktan sonra SYDF yetkilisi kilit personel tarafından onaylanır. Onayladığı proje dosyasının bir takımını ve EK-8‘e uygun "Proje Onay Listesi"ni 30 (otuz) gün içerisinde yazılı ve elektronik ortamda bilgi için SYDK‘ya gönderir.

(6) Onaylı projede değişikliğe gidilmesi halinde revize edilen projeyi inceleyerek onaylar. Onaylı revize projeye ait bilgi ve proje bölümlerini bilgi için SYDK‘ya gönderir.

(7) Su yapısının; proje tanıtım dosyasına, çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporuna ve çevre mevzuatına uygun olarak yapılmasını sağlar.

(8) Üçer aylık dönemlerde faaliyet raporunu EK-11‘e göre düzenler. Kilit personel tarafından onaylanan faaliyet raporlarını yatırımcı veya yükleniciler ile SYDK‘ya gönderir. Bu rapora EK-10‘a uygun seviye tespit tutanağını da ekler. Bu rapor içerisinde çalışanların sigorta ve primlerinin yatırıldığına dair belgeler de yer alır. İşin niteliğine göre SYDK‘ca denetleme rapor periyodu değiştirilebilir.

(9) Geçici kabulün yapılabilmesi için hazırladığı nihai denetim raporunu SYDK‘ya sunar.

(10) İstihdam ettiği denetim elemanlarının işin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük kapsamında, denetim elemanlarının meslek içi eğitimlere katılmalarını sağlar.

(11) Kilit personel ve denetim elemanlarının görevlerini Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmeleri için gereken her türlü tedbiri alır. Denetim hizmetini yürüten personelin etkin biçimde görev yapmalarını sağlayacak tedbirlerin alınmaması durumunda, ortaya çıkan kusurlardan SYDF ve denetim elemanları birlikte sorumludur.

(12) Yatırımcı tarafından sunulan teknik şartnameleri DSİ kriterlerine, ilgili mevzuat ve standartlara uygunluğu açısından inceler, tespit ettiği uygunsuzlukları yatırımcıya bildirerek düzeltilmesini sağlar. İhtilaf halinde durumu SYDK‘ya bildirir.

(13) Yatırımcı tarafından hazırlatılan su yapıları projelerini; inşaat projeleri ile jeolojik-jeoteknik projelerinde EK-7‘de verilen DSİ proje teknik şartnamelerine, elektromekanik, hidromekanik ve elektrik projelerinde ise yatırımcı ile yüklenici arasındaki sözleşme eki DSİ kriterlerine uygun hazırlanmış teknik şartnamelere, ilgili mevzuat ve standartlara uygunluğunu inceleyerek onaylar. EK-7 ve EK-9‘da listesi yer alan DSİ şartnamelerinde hüküm bulunmayan veya tarif edilmeyen hususlarda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının şartnameleri kullanılır.

(14) Su yapısı projelerini, tasarım hesaplarını ve bunlarla ilgili dokümanları inceler. Uygun görmesi halinde onaylar. Aksi halde gerekçelerini bildirmek suretiyle projeleri iade eder.

(15) Su yapısının tüm inşaat, montaj vb. denetim kapsamındaki işlerin denetimini 5/9/1979 tarihli ve 16745 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde SYDK tarafından projenin kapsamına göre uygun görülecek sayı ve nitelikte denetim elemanlarına yaptırır.

(16) Su yapılarının inşası süresince gerekli muayene ve deneyleri standartlara uygun olarak yeterli donanıma sahip ve bu deneyler kapsamında TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre en az bir deneyi akredite olmuş laboratuvarlarda gerçekleştirir. Bu deney raporlarını inceleyerek imalatın ve malzemenin uygunluğuna karar verir. Bu deney raporunun sonuçlarını periyodik faaliyet raporlarına işler. Bu raporları inceleyerek imalatın ve malzemenin uygunluğuna karar verir. Bu deney raporunun sonuçlarını periyodik faaliyet raporlarına işler. Deneylerde kullanılan cihazlar, TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite olmuş kalibrasyon laboratuvarlarından kalibrasyon sertifikalı olmalı ve cihazların kalibrasyonları standartlarda öngörülen periyotta düzenli olarak yaptırılmış olmalıdır.

(17) Su yapısı fiziksel gerçekleşmesi %20, %40, %60 ve %80 seviyelerine geldiğinde, denetim hizmet bedelinin ödemesine esas olmak üzere EK-10‘a uygun seviye tespit tutanağı düzenler. Düzenlenen bu tutanakları kanıtlayıcı belgeler ile birlikte 5 (beş) gün içerisinde SYDK‘ya gönderir.

(18) Mevzuata aykırı iş yapılması ve onaylı projesine uygun olmayan imalatların SYDF‘nin ihtarına rağmen devam etmesi halinde, bu durumu düzeltmesi için yatırımcıya yazılı olarak en fazla 30 (otuz) gün süre verir. Verilen süre zarfında bildirilen uygunsuzlukların giderilmemesi halinde takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde bu durumu SYDK‘ya bildirir.

(19) İnşaat alanında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için yürürlükteki mevzuata uygun olarak gereken tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol eder. Eksiklikler tespit etmesi durumunda, yatırımcıdan bu eksiklikleri gidermesini ister.

(20) Her yılın sonu itibari ile yatırımcı adına şantiye şefiyle birlikte yapının fiziki durumunu belirleyen yıl sonu seviye tespit tutanağını EK-10‘a uygun olarak tanzim eder ve bir suretini SYDK‘ya gönderir.

(21) Yapım işlerinde kullanılacak malzemelerin; teknik şartnamelere ve standartlara uygun olmadığını belirlediğinde, bunların imalatta kullanılmasına izin vermez. Bu durumda işi kısmen veya tamamen durdurabilir ve durumu bir rapor ile SYDK‘ya bildirir.

(22) Yatırımcı tarafından onaylı projede değişiklik teklifinde bulunulduğu takdirde, revize edilen projeyi bu tebliğde belirtilen esaslar dahilinde inceler ve onaylar. Onayladığı projelerin bir takımını 30 (otuz) gün içerisinde bilgi için SYDK‘ya gönderir.

(23) Su yapısı tamamlandığında, projesine, fen ve sanat kaidelerine uygun olarak bitirildiğini belirten iş bitirme tutanağını EK-12‘ye uygun olarak düzenler ve bilgi için SYDK‘ya gönderir.

(24) Denetlediği su yapısına ait bilgi ve belgeleri, işin kesin kabul tarihinden itibaren 15 (on beş) yıl süreyle saklar.

(25) Su yapısının denetim faaliyetini yapmakta olan SYDF‘nin değişmesi durumunda denetimi bırakacak olan denetim firması işe ait EK-10‘a uygun güncel seviye tespit tutanağını SYDK‘ya sunar.

(26) Herhangi bir sebeple kilit personel, denetçi mühendis veya kontrol mühendisinin SYDF ile ilişkisinin kesilmesi hâlinde, SYDF, işin ilişik kesme anındaki durumunu belirleyen EK-10‘a uygun seviye tespit tutanağı tanzim eder; ayrılan denetim elemanları yerine görev yapacak, firma bünyesinde bulunan aynı statüdeki personeli 3 (üç) gün içerisinde geçici olarak görevlendirir. Güncel seviye tespit tutanağını geçici personel görevlendirmeye ilişkin dilekçe ekinde SYDK‘ya gönderir. Bu tarihten itibaren yeni görevlendirme yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde iş ile ilgili her türlü sorumluluk geçici olarak görevlendirilen personele aittir. SYDF ilgili personelin görevinden ayrılmasını takip eden 15 (on beş) gün içerisinde görevlendirilen aynı statüdeki yeni personelin göreve başlama tarihi itibarıyla işin durumunu gösteren EK-10‘a uygun seviye tespit tutanağını düzenleyerek durumu SYDK‘ya bildirir.

(27) İşin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle üçüncü şahıslara verilen zararlardan yatırımcı ile birlikte sorumludur.

Yetkili denetim firmasının işe başlama süreci

MADDE 9 - (1) SYDF, yatırımcı ile yapacağı EK-6‘ya uygun hizmet sözleşmesi taslağının ekinde; kilit personelinin, işin niteliğine göre çalıştıracağı denetçi mühendislerin isimlerini, başka bir SYDF‘de çalışmadığını gösteren EK-13‘e ve EK-16‘ya uygun taahhütnamelerini, kilit personel sertifika numaralarını belirten listeyi, varsa denetçi mühendis sertifika numaralarının listesini, sertifikası yoksa denetçi mühendisin sertifikalandırılması için Madde 13‘de sayılan belgeleri, kontrol elemanları ve yardımcı kontrol elemanlarının listesini, adam/ay esaslı iş programının bir kopyasını, denetleyeceği tesisin ismini ve tesisle ilgili bilgileri içeren EK-4‘e uygun proje bilgi formunu, EK-5‘e uygun su yapısının denetimini üstlendiğini gösterir taahhütnameyi, yatırımcı tarafından hizmet bedellerinin yatırılacağı banka hesap numarasını SYDK‘ya gönderir.

(2) SYDK, sunulan taslak sözleşme ve eklerini önerilen denetim faaliyetinin işe uygunluğu bakımından inceler. Denetim elemanlarının sayı ve nitelik bakımından yetersiz bulunması halinde benzer işlerde çalışmış, SYDK‘nın uygun bulacağı nitelik ve sayıda denetim elemanı temin etmesini ve sözleşmedeki diğer eksikliklerin giderilmesini ister. SYDF, sözleşmenin bir suretini imzalanmasını müteakip 15 (onbeş) gün içerisinde SYDK‘ya gönderir.

(3) SYDF‘nin işe uygun bulunması halinde; SYDK aday denetçi mühendislere EK-14‘e uygun denetçi mühendis sertifikası verir.

(4) SYDK‘nın uygun görüşü alınmadan ve sözleşme imzalanmadan işe başlanamaz.

Yatırımcının görev ve sorumlulukları

MADDE 10 - (1) Yönetmelik ve uygulama tebliğinde belirtilen işlerin denetimi için, DSİ‘nin http://www.dsi.gov.tr/sydk/ydf.htm internet adresinde yayımlanan SYDF‘lerden herhangi biri ile EK-6‘ya göre hizmet sözleşmesi imzalar. Sözleşmenin imzalandığına dair yazıyı 30 (otuz) gün içerisinde SYDK‘ya bildirir.

(2) SYDF tarafından onaylanması uygun bulunmayan projeleri, gerekçesinde belirtilen görüşler doğrultusunda düzeltmeler yaptırarak tekrar SYDF‘nin onayına sunar.

(3) Onaylı projede değişiklik teklifinde bulunduğu takdirde revize projeleri SYDF‘ye onaylatır.

(4) Proje müellifine yaptırdığı bütün elektromekanik, hidromekanik ve elektrik teçhizatlarına ait genel durum ve teçhizat yerleşim projelerini onaylanmak üzere SYDF‘ye verir. Elektromekanik, hidromekanik ve elektrik projelerindeki bilgiler proje müellifinin inşaat projelerini ayrıntılı hazırlayabileceği detayda olacaktır.

(5) Su yapısı projelerini, tasarım hesaplarını ve bunlarla ilgili dokümanları, SYDF‘ye verir.

Kilit personel ile ilgili hususlar

MADDE 11 - (1) Su yapılarının projelerinin etüt, planlama, teknik araştırma, proje yapımı, proje kontrolü, proje tasdiki, inşa ve denetim faaliyetlerinden birinde en az 10 yıl çalışmış, inşaat, makine, elektrik (elektrik, elektronik, elektrik-elektronik), jeoloji, harita ve çevre mühendisleri kilit personel olabilirler.

(2) Birinci fıkradaki işlerden kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde mesleği ile ilgili her düzeyde yöneticilik yapanların bu görevlerdeki süreleri de yukarıdaki süre içerisinde değerlendirilir.

(3) Kilit personel aşağıdaki belgeler ile SYDK‘ya kilit personel sertifikası almak için yazılı olarak başvurur:

a) Kilit personel özelliklerini haiz olduğuna dair, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından onaylı EK-2‘ye uygun mesleki deneyim belgesi,

b) Özel sektörde yapılan çalışmaları teyit etmek üzere ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan çalışma süresi belgesi ile birlikte EK-2‘ye uygun kamu kurumlarından alınan mesleki deneyim belgesi,

c) Meslek odası kayıt belgesi,

ç) EK-1‘e uygun adli sicil yazılı beyanı,

d) Diploması,

e) Nüfus cüzdanı

(4) Şartları sağlayan mühendis, SYDK‘dan EK-15‘e uygun kilit personel sertifikası alır. EK-2 mesleki deneyim belgesi bu sertifikanın ekidir.

(5) Kilit personel, denetim elemanlarının yaptığı iş ve işlemlerden sorumludur.

(6) Kilit personel, bünyesinde görev yaptığı SYDF‘de aynı zamanda denetçi mühendis görevini de yürütebilir.

(7) Kilit personel, bir başka SYDF‘de kilit personel veya denetçi mühendis olarak çalışamaz.

Denetim elemanlarının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 12 - (1) Denetim elemanları görevlerini Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği esaslarına göre yerine getirir.

(2) Denetim elemanları, diğer mesleki ve inşaat işleriyle ilgili ticari faaliyette bulunamaz.

(3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, basit veya nitelikli zimmet, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçları işleyenler ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı kesinleşmiş mahkûmiyet kararları bulunanlar, SYDF‘de görev alamaz ve denetim faaliyetinde bulunamazlar.

(4) SYDF‘den ayrılmak isteyen denetçi mühendis, işten ayrılma isteğini 15 (onbeş) gün öncesinden bildirir. Bu sürenin sonunda istifanameyi SYDF‘ye sunar. SYDF bu durumu SYDK‘ya bildirir. Bu durumda bildirimle ilgili mevzuattaki süreler, istifanamenin tebliğ tarihinden itibaren başlar.

Denetçi mühendis ile ilgili hususlar

MADDE 13 - (1) Mesleğinde toplam on yıl ve bu sürenin en az beş yılını su yapılarının etüt, planlama çalışmaları, proje yapımı, kontrolü ve tasdiki ile inşa aşamasında denetim faaliyetlerinden birinde çalışan mühendisler denetçi mühendis olabilirler.

Birinci fıkradaki işlerden kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde mesleği ile ilgili her düzeyde yöneticilik yapanların bu görevlerdeki süreleri de yukarıdaki süre içerisinde değerlendirilir.

(2) Denetçi mühendis olmak isteyenler aşağıdaki belgeler ile SYDK‘ya denetçi mühendis sertifikası almak için yazılı olarak başvurur:

a) Çalıştığı kamu kurum ve kuruluşundan onaylı EK-2‘ye uygun mesleki deneyim belgesi,

b) İlgili meslek odası kayıt belgesi,

c) EK-1‘e uygun adli sicil yazılı beyanı,

ç) Özel sektörde yapılan çalışmaları teyit etmek üzere, ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan belgeler,

d) Nüfus cüzdanı,

e) Diploma,

f) Katıldığı seminerlere ait sertifikalar.

(3) Denetçi mühendis olmak isteyenler SYDK‘ya şahsen başvurabileceği gibi, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtildiği üzere çalışacağı herhangi bir SYDF aracılığı ile de başvurabilir.

(4)  Şartları sağlayan mühendise SYDK tarafından EK-14‘e uygun denetçi mühendis sertifikası verilir. EK-2 mesleki deneyim belgesi bu sertifikanın ekidir.

(5) Denetçi mühendis, sorumluluğu altındaki işler için aynı işte görevli kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elemanını uygun şekilde görevlendirir, sevk ve idare eder.

(6) Denetçi mühendis, aynı anda iş programındaki mesleği ile ilgili denetim sürecinde proje denetimi hariç, aşağıda tanımı yapılmış işlerden toplamda; enerji tesisinde 40 MW kurulu gücünü, içmesuyu tesisinde 100 km isale hattını, arıtma tesisinde 100.000 m3/gün kapasitesini, sulama tesisinde 10.000 ha sulama sahasını geçmemek üzere 400 kilometre çapındaki alan içerisinde en fazla 3 (üç) tesisi denetleyebilir. Belirtilen iş büyüklüklerinin üzerindeki işlerde görev alan denetçi mühendis aynı anda başka bir işin denetiminde çalışamaz. Yukarıda belirtilen iş büyüklüklerinin üzerindeki işlerde, işin büyüklüğüne göre denetçi mühendis sayısı SYDK tarafından belirlenir. Aynı anda başka bir SYDF‘de çalıştığı tespit edilen denetçi mühendis, bu tespiti takip eden 1 (bir) yıl süresince hiçbir SYDF‘de çalışamaz.

Kontrol ve yardımcı kontrol elemanları ile ilgili hususlar

MADDE 14 - (1) İşin özelliğine göre;

a) Mühendis diplomasına sahip kişiler kontrol elemanı,

b) Ön lisans veya ilgili meslek lisesi mezunu kişiler yardımcı kontrol elemanı olarak görev yapabilir.

(2) Bu elemanların görevlendirilmeleri durumunda oda kayıt belgesi, nüfus cüzdanı, diploma, daha önce denetlediği işlerin adları, çalışma süreleri ve katıldığı seminerlere ait sertifikaları ibraz edilerek suretleri SYDK‘ya sunulur.

(3) Kontrol ve yardımcı kontrol elemanı, görevlendirildiği yapılarda denetçi mühendisin vereceği görevi yerine getirir ve sorumluluğu altında bulunan işlerden denetçi mühendisler ile birlikte sorumludur.

(4) Kontrol ve yardımcı kontrol elemanı sadece sorumlu olduğu bir işi kontrol eder. Aynı anda birden fazla işte görev yapamaz.

(5) SYDK‘ca birden fazla işte çalıştığı tespit edilen kontrol ve yardımcı kontrol elemanı, bu tespiti müteakip 1 (bir) yıl süresince hiçbir SYDF‘de çalışamaz.

Su yapıları denetim hizmet bedellerinin tespiti

MADDE 15 - (1) Su yapıları denetim hizmet bedeli, SYDF ile yatırımcı arasında yapılacak bir taslak hizmet sözleşmesinde yer alır.

(2) Hizmet bedelinin belirlenmesinde denetim hizmetinin nasıl gerçekleştirileceği (metodolojisi), su yapısının proje ve inşa süresi, çalışacak denetim elemanlarının branşları, çalışma süreleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından ilan edilen rayiçlerden az olmamak üzere piyasa rayiçleri dikkate alınır.

(3) Hizmet bedeli; adam/ay esaslı tespit edilen ücretler toplamının, büro giderleri, bilinmeyen giderler ve SYDF kârı karşılığı olmak üzere en az 1,6 katsayısı ile çarpılarak belirlenir.

(4) SYDF, taslak hizmet sözleşmesini adam/ay esaslı iş programı ile birlikte incelenmek üzere SYDK‘ya gönderir.

Hizmet bedelinin ödenmesi

MADDE 16 - (1) SYDF, yatırımcı tarafından hizmet bedellerinin yatırılacağı bankaya hesap açar.

(2) Yatırımcı, ödemeye esas seviye tespit tutanağı oranına uyumlu olarak hizmet bedelini SYDF tarafından açılan banka hesabına yatırır ve bu işlemleri kanıtlayıcı belgeleri SYDF‘ye verir. SYDF, bu belgeleri SYDK‘ya sunar.

(3) Aşağıdaki tabloda gösterilen ödeme oranları, yapılacak hizmet sözleşmesinde yatırımcı ile SYDF arasında varılacak mutabakata göre düzenlenir.

 

Fiziki gerçekleşme (%)

Ödenecek oran (%)

Avans

 

20

 

40

 

60

 

80

 

100

 

Geçici kabul

 

Kesin kabul

 

 

<

(4) Sözleşmenin karşılıklı imzalanması aşamasında yatırımcının SYDF‘ye avans vermesi durumunda, SYDF verilen avans tutarında yatırımcıya teminat verir. SYDF‘nin aldığı denetim hizmet bedeli tutarı ile işin fiziksel gerçekleşmesi eşit oranlara ulaştığında avans teminat mektubu serbest bırakılır.

(5) Hizmet bedelleri, her yıl yayımlanan "Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ"de belirtilen katsayı ile arttırılarak ödenir.

Geçici ve kesin kabul işlemleri

MADDE 17 - (1) SYDK, kabul işlemlerini 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan "Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği" esasları çerçevesinde yapar veya yaptırır. SYDK tarafından yapılacak kabul işlemlerinde kabul komisyonu DSİ, yatırımcı ve ilgili kamu kuruluşu temsilcilerinden oluşur.

(2) Fiziki olarak %95‘i tamamlanan ve kalan kısmı işletmeye mani olmayan işlerin geçici kabulü yapılır.

(3) Geçici kabulün yapılabilmesi için, SYDF, su yapısının projesine, fen ve sanat kaidelerine uygun olarak bitirildiğini belirten kabul teklif belgesini SYDK‘ya sunar.

(4) Geçici kabulü yapılamayan tesisin işletmeye açılması mümkün olmayıp bu konuda doğacak her türlü sorumluluk yatırımcı ile su yapısının denetimini yapan SYDF‘ye aittir.

(5) Kısmi geçici kabul talepleri SYDK tarafından değerlendirilir.

(6) SYDF kesin kabulün yapılması için geçici kabul tutanaklarındaki eksiklerin giderildiğini ve yapının projesine, fen ve sanat kaidelerine uygun olarak bitirildiğini belirten yazı ile SYDK‘ya kesin kabul teklif belgesi sunar.

(7) Kesin kabul, geçici kabul itibar tarihinden itibaren en az 12 (on iki) ay sonra yapılır. Bu süre içerisinde yatırımcı/yüklenici işi bitirmek zorundadır.

Su yapıları denetim komisyonunun (SYDK) oluşumu

MADDE 18 - (1) SYDK, DSİ Genel Müdürü tarafından merkez teşkilatında görev yapan teknik personel arasından görevlendirilen bir başkan, altı asil ve altı yedek üyeden oluşur. Merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulması halinde SYDK‘nın teklifi ve DSİ Genel Müdürünün onayı ile alt komisyonlar oluşturulur.

(2) Koordinasyon ve büro işlemlerinin yürütülmesi amacıyla sekretarya birimi teşkil edilir.

(3) Komisyon başkanının yokluğunda, görevlendirme Olur‘undaki sıraya göre asil üyeler başkana vekalet eder. Resmi yazışmalar SYDK başkanı veya vekili tarafından, Genel Müdür adına SYDK Başkanı unvanı ile imzalanır.

(4) SYDK üyeliği yapanlar, bu üyelikleri sona erdikten sonraki iki yıl içinde herhangi bir SYDF‘nin ortağı olamazlar.

Su yapıları denetim komisyonu çalışma usul ve esasları

MADDE 19 - (1) SYDK, Başkanın yazılı veya sözlü daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda toplantıya ilgili yedek üye katılır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşit olması durumunda, Komisyon Başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

(2) Başvuru işlemleri, su yapıları yetkili denetim firması izin belgesi, kilit personel sertifikası ve denetçi mühendis sertifikası verilmesi, resmi yazışma, eğitim organizasyonu, arşivleme, denetim faaliyetlerinin izlenmesi, istatistikî değerlendirme vb. iş ve işlemler, teşkil edilen sekretarya biriminin koordinasyonu ile yürütülür.

(3) Su yapılarının inşaatı aşamasında görev alan SYDF‘nin faaliyetlerini haberli veya habersiz denetler/denetlettirir.

(4) İhtilaflı konuları ve şikâyetleri mahallinde inceler/incelettirir, bunun için gerektiğinde görevlendirmeler yapabilir.

(5) Gerekli gördüğü hallerde denetim elemanları için bedeli karşılığında meslek içi eğitim ve faaliyet programları tertip eder. Bu eğitimlerin düzenlenmesi amacıyla gerektiğinde, kamu veya özel sektör kuruluşları, vakıf, oda ve dernekler ile işbirliği yapar.

(6) Mevzuata göre denetim görevini yerine getirmeyen SYDF‘yi süre belirterek yazılı olarak uyarır. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen SYDF‘nin izin belgesi SYDK‘nın teklifi ve DSİ Genel Müdürünün onayı ile iptal edilir. İptal gerekçesi SYDF‘ye yazılı olarak bildirilir.

(7) Denetim firmasının teknik ve personel yeterliliğini değerlendirerek yetkili denetim firması izin belgesi verir.

(8) Denetçi mühendis sertifikası almak için gelen başvuru belgelerini inceler, uygun bulması halinde EK-14‘e uygun denetçi mühendis sertifikası verir. Denetçi mühendis, DSİ‘nin http://www.dsi.gov.tr/sydk/dm.htm internet adresinde ilan edilir. Belgeleri uygun bulunmayanlar için SYDF‘ye yazılı bildirimde bulunur.

(9) Kilit personel sertifikası almak için gelen başvuru belgelerini inceler, uygun bulması halinde EK-15‘e uygun kilit personel sertifikası verir. Kilit personel, DSİ‘nin (http://www.dsi.gov.tr/sydk/kp.htm) internet adresinde ilan edilir. Belgeleri uygun bulunmayanlara yazılı bildirimde bulunur.

(10) Yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uymayan kilit personel ve denetçi mühendislerin, sertifikalarını iptal eder.

(11) SYDK‘nın taslak su yapısı denetimi hizmet sözleşmesini tebliğ hükümlerine göre inceleme ve revizyon isteme hakkı saklıdır.

(12) SYDF‘nin ihtarına rağmen onaylı projesine ve mevzuata aykırı iş yapılması durumunda; bu durumun düzeltilmesi için yatırımcıya SYDF tarafından yazılı olarak en fazla 30 (otuz) gün süre verilir. Bu süre sonunda, uygunsuzlukların giderilmemesi halinde SYDF durumu SYDK‘ya bildirir, SYDK konuyu inceler ve gerektiği takdirde inşaat faaliyetini durdurur.

(13) Yatırımcı ile SYDF‘den iş ile ilgili her türlü bilgi, belge ve doküman isteyebilir.

(14) SYDF‘nin faaliyetlerinin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde yeni SYDF‘nin işe başlamasına kadar işi durdurur.

(15) Kabul işlemlerinde komisyon oluşturur, ilgili kurumlarla yazışmalar yapar, kabul tutanaklarını onaylar.

(16) Kısmi geçici kabulü istenen kısımlar SYDK tarafından değerlendirilerek, proje amacının kısmen gerçekleştirilmesi şartıyla uygun görülebilir. Uygun görülmesi halinde kısmi geçici kabul işlemlerini yapar veya yaptırır.

(17) Yukarıda belirtilen iş ve işlemlerden alt komisyonlara yaptırılacak hususları belirler.

İnşaatı devam eden su yapıları ile ilgili hususlar

MADDE 20 - (1) Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında bulunan su yapılarından inşaatı devam etmekte olanlarla ilgili olarak, yatırımcı, yayımı tarihinden itibaren bu Tebliğ hükümlerine tabi olur.

Yürürlük

MADDE 21 - (1) Maliye Bakanlığı‘nın görüşü alınarak hazırlanan bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini DSİ Genel Müdürü yürütür.

 

Ekler için tıklayınız.

23.06.2011 16:02
Okunma Sayısı: 363