TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARILPG) PİYASASI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

 Kurum ve Kuruluş Yönetmeliği (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)

Resmi Gazete Tarihi: 25.03.2006
Resmi Gazete Sayısı: 26119

 

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sıvılaştırılmış petrol gazlarının yurtiçi ve yurt dışından temini, dağıtımı, taşınması, depolanması, dolumu, bayiliği ile LPG tüpü imalatı, LPG tüpü muayenesi, tamiri ve bakımı ile LPG tesisatı projelendirme ve imalat faaliyetlerinde yer alan personelin eğitimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında görev yapacak sorumlu müdürler, tanker şoförleri, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli, pompacılar ile tesisat, projelendirme ve imalatında görev alan diğer personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümlerine dayanılarak, hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanını,

b) Dağıtım: LPG‘nin, tüplü ve otogaz olarak kullanıcılara ve bayilere, dökme olarak kullanıcılara satış ve ikmal faaliyetlerinin bütününü,

c) Dolum tesisi: Dağıtıcının tescilli markası ve amblemini ve teknik düzenlemelere uygun tüplere veya sözleşme ile diğer bir dağıtıcının tescilli markası ve amblemini taşıyan ve teknik düzenlemelere uygun tüplere, otogaz ve dökme LPG‘nin taşıma araçlarına doldurulduğu, boşaltıldığı, depolandığı ve teknik düzenlemelere göre kurulan ve çalışan bir dağıtıcıya ait tesisi,

ç) İlgili mevzuat: Sıvılaştırılmış Petrol Gazları piyasasına ilişkin 5307 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre Kurumca çıkartılacak yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını,

d) Kanun: 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanununu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,

e) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

f) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

g) LPG tüpü imalatı: LPG tüpünün teknik düzenlemelere, standartlara ve ilgili mevzuata uygun olarak imalatını,

ğ) LPG tüpü muayene, test, tamir ve bakım faaliyetleri: LPG tüpünün teknik düzenlemelere, standartlara ve ilgili mevzuata uygun olarak muayene, test, tamir ve bakım faaliyetlerini,

h) LPG yetkili personel: LPG piyasasında görev yapacak tanker şoförleri, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli, pompacılar ile tesisat, projelendirme ve imalatında görev alan diğer personeli,

ı) Otogaz İstasyonu: Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kurulup, dağıtıcının tescilli markası ve amblemi altında faaliyette bulunan ve esas itibarıyla motorlu araçların otogaz LPG, madeni yağ, temizlik ve ihtiyarî olarak bakım ile kullanıcıların, tüplü LPG hariç, diğer asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan akaryakıt istasyonu içinde veya müstakil olarak hizmet veren tesisleri,

i) Piyasa faaliyeti: LPG‘nin ithali, ihracı, depolanması, taşınması, dağıtımı ve bayiliğini,

j) Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG): Petrol ve doğal gazdan elde edilerek basınç altında sıvılaştırılan propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar veya bunların karışımını,

k) Sorumlu Müdür: Nitelik, yetki ve sorumlulukları Kurum tarafından çıkarılan "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği"nde belirlenen personeli,

l) Teknik düzenleme: LPG‘nin niteliği ile LPG faaliyetlerinde kullanılan mekân, aksam ve hareketlerin tanımlanmasında TSE standartları ve ilgili mevzuatla getirilen düzenlemeleri,

m) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hedef ve İlkeler

Hedefler

MADDE 5 - (1) Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasında görev alacak personele, hizmete yönelik olarak verilecek eğitimlerle piyasadaki teknolojik gelişmelerin takibi, hizmet kalitesinin arttırılması, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması, çevreye verilebilecek zararın ve ekonomik kayıpların önlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

İlkeler

MADDE 6 - (1) Eğitimin istenen amaca ulaşması için aşağıdaki ilkeler uygulanır:

a) Eğitimin sürekli olması,

b) Eğitimin, piyasa ihtiyaçları dikkate alınarak, düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması,

c) Eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak personele fırsat eşitliği sağlanması,

ç) Eğitim programlarının sürekli değerlendirilmesi ve geliştirilmesi,

d) Eğitim faaliyetlerinin yapılacağı yerlerin eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve eğitim şartlarına göre donatılması,

e) Eğitime tabi tutulan personelin eğitimde kazandırılan niteliklere uygun görevlerde istihdam edilmesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitime İlişkin Hususlar

Eğitimli personel çalıştırma zorunluluğu

MADDE 7 - (1) LPG Piyasasında görev yapacak; sorumlu müdürler, tanker şoförleri, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli, pompacılar ile tesisat, projelendirme ve imalatında görev alacak diğer personelin TMMOB‘a bağlı ilgili meslek odaları tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak sorumlu müdürlerin "Sorumlu Müdür Belgesi", diğer personelin de "LPG Yetkili Personel" belgesi almaları zorunludur.

(2) Belgesi olmayan personel çalıştırılamaz.

Belge yenileme ve vize

MADDE 8 - (1) "Sorumlu Müdür Belgesi"nin geçerlilik süresi beş yıldır. Sorumlu Müdür Belgesi sahipleri, süre sonunda belgelerini yenileyebilmek için ilgili meslek odasının düzenleyeceği eğitime tekrar katılmak zorundadır.

(2) Ayrıca, söz konusu belge TMMOB‘a bağlı ilgili meslek odasına her yıl vize ettirilir.

Sorumlu müdür eğitim konuları

MADDE 9 - (1) Sorumlu müdürler için eğitim programı asgari olarak;

a) LPG Piyasası ile ilgili hukuki düzenlemelerin genel esaslarını,

b) LPG Piyasası ile ilgili teknik düzenlemeleri ve uygulamalarını,

c) İş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatını,

ç) Her türlü emniyet tedbirleri ve uygulamalarını,

d) Yangınla mücadele ve ilk yardım konularını,

e) Çalışan personelin eğitimine yönelik planlama ve uygulamalarını,

f) Personel yönetimini,

g) İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili konuları,

kapsar.

LPG yetkili personel eğitim konuları

MADDE 10 - (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak eğitimde yer alacak konular, personelin hizmet ve çalışma alanına göre, gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda ve muhtemel sorunların çözümüne yönelik olarak belirlenir. Bu kapsamda, eğitim programı 14 üncü maddede sayılan personel için asgari olarak;

a) İşçi sağlığı ve iş güvenliğini,

b) Emniyet tedbirlerini,

c) Yangınla mücadeleyi,

ç) İlk yardımı,

d) Meslek alanlarına ilişkin pratik eğitimi,

e) Teknik düzenlemelere yönelik eğitimleri,

f) İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili konuları,

kapsar.

Uygulama

MADDE 11 - (1) Eğitim, yılda iki defadan az olmamak üzere, uzmanlığı TMMOB tarafından kabul edilen kişilerce verilir ve eğitim konularının güncelliği ilgili meslek odası tarafından sağlanır.

(2) TMMOB, sorumlu müdür ve LPG yetkili personel eğitimi başvuru şeklini, eğitim ve sınav koşullarını, eğitim süresi ve programını, "Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Personel Eğitimi" ile "Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Personel Belgesi" ücretlerini her yıl Ocak ayında belirler ve ilgili odalarının yayınları ile duyurulmasını sağlar.

(3) Eğitimlere katılarak belge almaya hak kazananlara ait bilgiler eğitimi veren ilgili meslek odasınca saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 12 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

24.06.2011 15:46
Okunma Sayısı: 311